243 J 8

I tjänst 1937-1947
Antal i Flygvapnet: 55 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

243 J 8

Inläggav Leif Fredin » 21 feb 2014, 17:02

243
J 8
Typ Gloster Gladiator I
Tillverkare: Gloster Aircraft Co. Ltd., Hucclecote, England

Godkänt 1938-04-28
Överlämnat till F 1 (F 8 det) 1938-04-28 med motor typ My S2 nr 216
Märkning 8-13
Överlämnat till F 8 1938-10-01
Förråd 1938-10-03
Formation 1939-02-01
Verkstad 1939-03-03
Formation 1939-03-27
Förråd 1939-04-18
Formation 1939-05 09

Bild
Via Hans Ahlström

Nödlandning 1939-06-13 vid Barkarby- Märkning 8-13
Total gångtid: 178: 20 tim
Motor: My S2 nr 216
Total gångtid: 181:20 tim
Ff aspirant Karl Erik Nilsson oskadad
Orsak till nödlandning: Motorhaveri förorsakat av propellerbrott.
Orsak till haveri: Propellerbrott.
Kåpan för propellerväxeln jämte propeller och växel bortslitna under flygning
Skador flygplan: Större skador på motorfundamentet.
Skador motor: Större skador på propeller, propelleraxel, växel, växelkåpa.
Beräknad reparationskostnad 2.000:- + motorkostnad.

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Kåpan för propellerväxeln jämte propeller och växel bortslitna under flygning.

CHEFEN 1. div med anmälan
ang tappad propeller m m.
1.div nr 39

Till Chefen för Kungl. Svea flygflottilj.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att fpl typ J 8 nr 243 under flygning i divisionsförband den 13/6 förlorat propeller, propellerväxel m m.

Barkarby den 15 juni 1939.
Å. Söderberg
Chef för 1.div.

Bild

Resoffasp vpl korpralen K. E. Nilsson anförde i huvudsak följande:
att han under divisionsflygning, varvid bl.a. målspaning och anfallsansättande mot målflygplan övades, utförde en relativt svag dykning;
att han under själva dykningen hörde en kraftig smäll, varvid flygplanets fart bromsades upp;
att han samtidigt härmed fick hela ansiktet överstänkt med olja;
att hane efter c:a 2 minuters glidflykt konstaterade, att oljetrycket successivt sjönk och att propellern var helt borta;
att han fortsatte glidflykten till Barkarby, där landning verkställdes;
att han ej förmärkt något onormalt hos motorn eller flygplanet under den tidigare delen av flygningen.

Uppläst och vidkänt:
Karl Erik Nilsson
Aspirant.

Löjtnant Frändén anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde som divisionschef vid den division, i vilken asp Nilsson ingick som 4;
att han med divisionen i stridsformering ansatt anfallet mot ett målflygplan;
att han vid återsamlingen efter anfallet märkte att nr 4 saknades, men att han strax därefter såg ett flygplan på väg mot Barkarby i glidflykt;
att han följde flygplanets väg och såg det landa på fältet;
att han därefter fortsatte sitt uppdrag.

Uppläst och vidkänt:
T. Frändén
Löjtnant.

Flygingenjör G. Hultström anförde i huvudsak följande:

Vid företagen preliminär besiktning av fpl och motor har framgått, att brott uppstått å propellerväxelkåpan invid den fläns, varmed densamma är infäst till motorns vevhus. Propeller med propelleraxel och växel har därvid frigjorts från motorn.
Utöver nämnda skador har å motorfundamentet konstaterats deformering av ett flertal rör samt fundamentsringen. Men hänsyn till brottytans i växelkåpan beskaffenhet och de deformationer, som konstaterats i motorfundamentet, synes sannolikt, att stor obalans uppstått å propellern troligen förorsakad av bladbrott.
Propellern hade en gångtid av c:a 227 t.
För slutgiltig undersökning hava följande åtgärder vidtagits:
1. Kvarvarande delar av propellerkåpans fläns hava insänts till Statens Provningsanstalt (enligt direktiv av flygdirektör Koch).
2. Två st. från den havererade propellern tillrättakomna blad jämte växelhus med propellernav hava insänts till FF, kontrollbyrån.
3. Motorn översändes till CVM.

Uppläst och vidkänt:
G. Hultström
Flygingenjör.

Motor typ My S2 nr 216 underkastades den 26/5 föreskriven 40-timmars tillsyn, varvid propeller och axel besiktigades utan anmärkning. Senaste veckobesiktningen å flygplanet utfördes den 8/6 utan anmärkning på propeller eller motor.
Flygplanet har sedan det tilldelades 1. div varit försedd med metallpropeller.

Barkarby den 14/6 1939.
Å. Söderberg
Förhörsledare
I. Wilander
Protokollförare
Flottiljchefens yttrande och beslut:
Motorhaveriet synes hava förorsakats av propellerbrott. Fpl:ts förare eller annan synes icke hava brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Barkarby den 29/6 1939.

Georg Gärdin.
Flottiljchef


Till Chefen för Kungl. Svea flygflottilj.

Beträffande metall-
propellrar typ Fairey
Reed F 354.

FF får härmed meddela att trebladiga metallpropellrar typ Fairey Reed F354 omedelbart skola tagas ur tjänst.

Stockholm den 13 juni 1939
På Kungl. Flygförvaltningens vägnar
Nils Söderberg.


Verkstad 1939-06-14. Reparation
Formation 1939-08-14 med motor typ My S2 nr 238

Bild

Verkstad 1940-01-12. Passning av skidställ
Formation 1940-01-16

Haveri 1940-06-03 vid Rinkaby
Total gångtid: 370 tim 20 min
Motor: My S2 nr 238
Total gångtid: 195 tim 20 min
Ff aspirant Georg Palmqvist oskadad
Orsak till haveri: Haveriet har förorsakats av att bult till hävarm för gasreglaget lossnat, så att motorns varvtal ej kunnat nedbringas till tomgång, varigenom föraren felbedömt landningsmanövern
Skador flygplan: Vänster undervinge, skevningsroder och stabilisatorhalva skadad.
Skador motor: Propellerns ena blad skadat nr 63705
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande:
Flygplan 3.600:- kr
Motor(er) 1.100:- kr
Summa 4.700:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Rapport från löjtnant Lindahl ang skada å fpl 243 den 3/6 1940.

Aspirant Palmqvist anförde i huvudsak följande:
att han var beordrad utföra anfallsövning i grupp;
att efter första dykningen mot målfpl motorn ej tog;
att han omedelbart avbröt övningen och lade sig i glidflykt mot flygfältet;
att han reducerade flyghöjden över flygfältet genom vänster spiral;
att han därefter ansatte bedömningslandning 2 90°;
att motorn gick på konstant 1200 varv;
att han på grund härav bedömde för långt;
att han iakttog trafikledarens tecken för pådragning;
att han därvid försökte draga på gasen;
att motorn ej reagerade härför;
att han då försökte ansätta landning på fältet nordväst flygfältet;
att fpl efter sättningen kolliderade med en å fältet befintlig spärr;
att därvid propellern, vänster undervinge och stabilisatorn skadades.

Uppläst och vidkänt:
Georg Palmqvist
Aspirant

Fänrik Albert anförde i huvudsak följande:
att fpl 243 kom in för landning;
att motorn icke gick på tomgång;
att föraren blev uppvinkad;
att landning så småningom ansattes å det spärrade fältet väster flygfältet.

Uppläst och vidkänt:
Curt Albert
Fänrik

Tyghv Forslund anförde i huvudsak följande:
att inga anmärkningar förefunnits å gasreglagelänksystemet vare sig vid mek, förarnas ell tyghv besiktningar;
att fpl hade varit i tjänst hela dagen utan anmärkning från kl 8000 till kl 1500 då haveriet skedde.

Uppläst och vidkänt:
K. G. Forslund
Thv.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
att bult till hävarm för gasreglaget lossnat.

Rinkaby den 3/6 1940 Grels Naeslund
Förhörsledare
S. Å. Lindahl
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Haveriet har förorsakats av att bult till hävarm för gasreglaget lossnat, så att motorns varvtal ej kunnat nedbringas till tomgång, varigenom föraren felbedömt landningsmanövern.
Föraren eller mekpersonalen hava icke brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas. Kronan vidkännnes kostnaderna för materielens iståndsättande.

Barkarby den 28/6 1940
Georg Gärdin
Chef F 8 depå.
/G. Hultström


F 8 verkstad 1940-06-10
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25

Överlämnat till F 9 1940-07-01 med motor typ My S2 nr 232
Formation 1940-07-08

Haveri 1940-09-04 Märkning 9-5
Motor: My S2 nr 232
Ff vpl Sundberg oskadad
Skador motor: Motorn skurit.
Beräknad reparationskostnad 3.000:- kr

Till CVM 1940-09-05
(Överlämnat till F 10 uppbörd 1940-10-29)
Överlämnat till F 10 formation 1941-05-03 med motor typ My S2 nr 217
Överlämnat till F 8 1942-10-09

Haveri 1943-01-15 vid F 8 Barkarby. Märkning 8-93, tillhörde 4/F 8
Total gångtid: 703 tim
Motor: My S2 nr 234
Total gångtid: 463 tim
Mek furir 250 Hans Nilsson oskadad
Orsak till haveri: Högerhjul kört fast i snövall under markkörning.
Skador motor: Propellern skadad
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande:
Motor 465:- kr

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Under körning på marken ställde fplt sig på nosen varvid propellern skadades.

stnoff med
anmälan.

Till Chefen för 4. Div.

Härmed får jag vördsamt meddela att furir 250 Nilsson under förflyttning medelst motor på marken av fpl typ J 8 nr 93/243 körde in i en snövall på bana 2 varvid flygplanet ställde sig på nosen och propellern skadades.
Förflyttningen av fpl har skett i samråd med grpmek furir 318 Elmegård.
N. har tillstånd att förflytta fpl på marken enl divorder nr 41/42 p 3.

Barkarby den 13 januari 1943.
(t) G. Andersson
stnoff 4. Div.

Furir 250 Nillson anförde i huvudsak följande:
att han erkänner rapportens riktighet,
att förflyttningen hade skett på furir Elmegårds order,
att han följde den nordligaste utfartsbanan till startbana n:r 2 enl bifogad skiss,
att han vid utkörningen å startbana n:r 2 observerade att ett fpl typ J 9 stod med motorn igång på startbanans östra hälft,
att han för att undvika detta fpl körde utefter östra kanten av startbanan varvid fpl råkade komma för nära en, och högra hjulet skar in i snövallen. Fpl svängde då åt höger, varvid även vänstra hjulet gick in i vallen och fpl stannade,
att han för att svänga fpl tillbaka upp på startbanan gav vänster sidoroder, bromsade vänster hjul och drog på gas. Fpl rörde sig då framåt i en svag sväng åt vänster.
Efter c:a 5 meter var snön djupare och hårdare packad, varvid fpl ställde sig på nosen och propellern splittrades,
att han då fpl gick på nosen droga av gasen, och sedan motorn stannat kuperade den.

Uppläst och vidkänt:
Hans Nilsson
Furir 250

Bild

Furir 318 Elmegård anförde i huvudsak följande:
Att han givit furir Nilsson ord att köra fpl till verkstaden, där fpl:s avgaskrans skulle repareras.

Uppläst och vidkänt:
Ludvig Elmegård
Furir 318

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Att föraren för att lämna plats för ett annat fpl körde utefter startbanans östra snövall, varvid fpl högra hjul fångades av densamma och fpl ofrivilligt svängde ut i ett område med djup, hårt packad snö.. Vid försök att komma ur detta ställde fpl på nosen, varvid propellern splittrades.

Barkarby den 15/1 1943.
Mac Hamilton
Förhörsledare
R. Svartengren
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Den skadade propellern kasseras.
Ingen har genom slarv eller vårdslöshet varit vållande till skadan.
Kronan vidkännes kostnaden

Barkarby den 28/1 1943.
L.G. Hägglöf
Chef F 8 depå

Nödlandning 1943-06-15. Märkning 8-93
Motor: My S2 nr 234
Ff aspirant Löfdahl oskadad

Till CVM. Liten översyn1943-12-21. Beräknas avslutas 1944-06-01
Kasserat 1944-11-27 med motor typ My S2 nr 224
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Re: 243 J 8

Inläggav Bengt Ekbladh » 20 aug 2019, 23:05

243 J 8
...
OM en "tappad propeller" 1939-06-13, med F8-13
...Nödlandning ...lyckad...
Läs::.(med bilder)
https://lae.blogg.se/2017/may/klerren-o ... atorn.html

Kan även läsas i FHM 8/1989
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 15:18
Ort: Gävle

Re: 243 J 8

Inläggav Mats Averkvist » 21 aug 2019, 17:46

Skoj att se en grön/gråblå J 8 med trebladig propeller - ovanligt! (första bilden)
Användarvisningsbild
Mats Averkvist
 
Inlägg: 1008
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:33
Ort: Strömsnäsbruk


Återgå till J 8, Gloster Gladiator

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster

cron