Sk 11 nr 5594, 594

I tjänst 1932-1957
Antal i Flygvapnet: 15 st Sk 11, 21 st Sk 11A,

Moderator: Sven-Erik Jönsson

Sk 11 nr 5594, 594

Inläggav Leif Fredin » 22 jun 2014, 06:34

Sk 11
Typ: de Havilland D.H.82 Tiger Moth
Tillverkare: The de Havilland Aircraft Co Ltd, Hatfield, England
Tillverkningsnummer: 3139

F 5 verkstad 1932-09-29. Motor typ Gp III nr 3525. Uppmonterat
Numrerat 5594
Formation 1932-10-06.
Godkänt 1932-10-25
Verkstad 1933-02-21. Motorbyte. Motor typ GpIII nr 3436 inmonterad.
Formation 1933-02-27.
Verkstad 1933-06-15. Mindre översyn samt motorbyte. Motor typ GpIII nr 3418 inmonterad
Formation 1933-07-05
Verkstad Rinkaby 1933-09-16. Motorbyte. Motor typ GpIII nr 3435 inmonterad.
Formation 1933-09-16.
F 5 verkstad 1933-09-26. Landningsstället har varit nedmonterat för besiktning. Diverse smärre bättringsarbeten.
Formation 1933-09-27

Nödlandning 1933-12-08
Motor: Gp III nr 3435
Ff aspirant Dahl oskadad
Orsak till nödlandning: Fel i bränsletillförseln (frusen bensol).

Nödlandning 1934-01-31
Motor: GpIII nr 3435
Besättningen lärare fänrik Höök-Nilsson, elev furir Blid oskadad
Orsak till nödlandning: Igenoljade tändstift

Verkstad 1934-02-26. Mindre översyn samt motorbyte. Motor typ GpIII nr 3524 inmonterad
Formation 1934-03-08.
Verkstad 1934-06-08. Reparation efter hård landning
Formation 1934-06-13.

Haveri 1934-08-08
Motor: Gp III nr 3524
Ff aspirant Ekdahl oskadad
Orsak till haveri: Felbedömning.
Skador flygplan: Större skador å kroppssidor, botten, sidoroder och propeller m.m. Mindre skador å motorfundament, landningsställ, fena, bränsletank och diverse plåtar m.m.
Beräknad reparationskostnad 2.100:- kr

Verkstad 1934-08-08. Reparation. Inmontering av motor typ GpIII nr 3527.
Formation 1934-09-03.
Till ASJA 1934-09-08 jml FS skr MB nr 1334.
Till CVM 1934-12-14. Stor översyn. Motor nr 3527 varit urmonterad för yttre översyn och åter inmonterad.
F 5 formation 1935-02-28.
Överlämnat till Stabens flygavdelning 1935-03-29 som lån
Till CVM 1935-06-21. Liten fplöversyn. Motor typ GpIII nr 3384 inmonterad.
F 5 formation 1935-07-15.

Haveri 1935-08-21.

Verkstad 1935-08-21. Reparation. Kropp: Utbyte av höger kroppssida, klädsel på höger sida. Reparation av bakre stol, rigel till bagagefack. Landningsställ: Varit nedmonterat. Utbyte av 2 specialbult, 3 S-bult, 2 fjädrande ben, sporrställ. Hjulen kontrollerade och avvägda. Vingställ: Varit nedmonterat. Reparation av slots. Utbyte av fjäderhastighetsmätare, nedre bult till sidoroder. Anfallsvinklar tagna. Landningsljushållare monterade. Motorinstallation: Motorn varit nedmonterad, motorfundamentet kontrollerat, propeller avvägd. Bränsletankar reparerade och rengjorda, bränslefilter, oljetank och ledningar rengjorda.
Formation 1935-09-12.

1936-01. Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 5-14
Registreringsnummer 594 enligt skrivelse FS, TB nr 624:2 daterad 1935-10-15

Verkstad 1936-04-01
Formation 1936-04-04
Verkstad 1936-05-25. Liten översyn och motorbyte. M motor typ GpIII nr 3375 inmonterad
Formation 1936-06-19

Haveri 1936-07-10
Motor: Gp III nr 3375
Ff fänrik Tegnér oskadad
Orsak till haveri: Genomsjunkning vid landning.
Skador flygplan: Höger kroppssida deformerad.
Beräknad reparationskostnad 536:- kr

Verkstad 1936-07-11. Reparation efter haveri.
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Formation 1936-08-03
Till CVM 1936-11-07. Liten fplöversyn samt motorbyte. Motor typ Gp III nr 3279 inmonterad
F 5 formation 1936-12-01
Till CVM 1937-06-15. Stor översyn och motorbyte. Motor typ GpIII nr 3421 inmonterad
F 5 formation 1938-01-30
Överlämnat till F 4 1939-01-25 som lån
Överlämnat till F 4 1939-04-27

Bild


CVM 1939-07-14. Stor översyn. Motor typ Gp III nr 3279 inmonterad
Formation 1940-02-05.

Haveri 1940-05-28
Total gångtid: 1807.35 tim
Motor: Gp III nr 3279
Total gångtid: 1429.25 tim
Ff fänrik Save oskadad
Orsak till haveri: Felbedömning av höjden i samband med vindkast.
Skador flygplan: Högre undre kroppslongerong bockad. Höger landningsställsben skadat. Kroppen måste riktas i mall.
Beräknad reparationskostnad 3.000:-

Ur protokoll:
Fänrik Save anförd i huvudsak fölande:
att han enligt order för flygtjänsten tisdagen den 28/5 på fm utförde övning i sväng och vingglidning med fpl typ Sk 11A nr 594,
att landningsmärke var utlagt och officer tjänstgjorde som trafikledare,
att han utförde första landningen normalt i sväng och vingglidning,
att han på ungefär 20 m höjd kontrollerat hastigheten på hastighetsmätaren och hade denna då visat mellan 110 och 120 km/tim,
att han ej hade den uppfattningen, att landningen skulle kunna föranleda haveri och därför ej sökt parera med pådragande motor,
att sättningen ej varit onormalt hård,
att han ej märkte någon kaning i sättningen,
att han efter utrullningen av trafikledaren erhållit tecken till förnyad start varvid han märkte, att fpl hängde på höger vinge,
att han körde in till ha ngaren och vid undersökningen konstaterade, att fpl:s högra nedre longerong var bockad uppåt,
att han senast under instruktörskursen i januari vid upprepade tillfällen övat landning i sväng och vingglidning.

Uppläst och vidkänt
S. Save
Fänrik.

Fänrik Sonnevi anförde i huvudsak följande:
att han enligt order för flygtjänst tjänstgjorde som trafikledare vid ifrågavarande tillfälle,
att fänrik Save utförde landning i sväng och vingglidning,
att vinden var ojämn till styrka och riktning
att han omedelbart före fk Saves landning kontrollerade landningsmärket, varvid detta låg rätt i vinden,
att sättningen var något hög och att ett vindkast i själva sättningsögonblicket kommit fpl att kana över åt höger.

Uppläst och vidkänt
T. Sonnevi
Fänrik.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Förhörsledare:

Haveriet har sannolikt föranletts av ett vindkast, som föraren ej märkt och således ej parerat.

Östersund den 28/5 1940 Folke Eivinsson
Förhörsledare
Sigvard Nilsson
Protokollförare

CVM 1940-06. Stor översyn.
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Formation 1940-08-26.
Märkning 4-74
Förråd 1941-09-26. Ur tjänst i väntan på nya förgasarflottörer
Formation 1941-10-28

Nödlandning 1941-10-28
Motor: Gp III nr 3279
Ff fänrik Kullgren oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp.

Verkstad 1941-10-29. Haverireparation
Formation 1941-11-20.

Nödlandning 1942-07-05. Märkning 4-74
Motor: Gp III nr 3279
Ff fli Lennermark oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp.

Nödlandning 1943-07-29
Motor: Gp III nr 3279
Ff kadett Östman oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp under spinmanöver.
Skador flygplan: Sporrarmen bräckt.
Beräknad reparationskostnad 150:- kr

Kadett O. Östman
med anmälan om skadad
flygmateriel.

Till Tygofficeren.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att jag under flygtjänsten den 29/7 företog nödlandning med flyg-plan Sk 11A (reg. nr: 594), varvid sporren skadades.
Anledningen till haveriet var motorstopp under spinmanöver.

Östersund den 24/9 1943.
Oskar Östman
Flygkadett

Haveri 1943-08-31 vid F 4. Märkning 4-74.
Motor typ Gp III nr 3279
Flygförare kadett 276-12-41 C. A. Elofson oskadad
Orsak till haveri: Punktering å höger hjul.
Skador flygplan: Höger hjulaxel krökt, rör i fplkroppen krökta.
Skador motor: Ingen.
Beräknad reparationskostnad: 1.000:- kr

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Anmälan av Kadett Elofson (se bil 1)

Bilaga 1.

Flygkadett 276-12-41
C-A Elofson med anmä-
lan om skadat materiel.

Till Ch 2, div, F 4

Härmed får jag vördsamt anmäla, att flygplan typ Sk 11,regnr 594, fljnr 74, havererat vid landning på grund av punktering å höger hjul.
Skador å fpl: höger vingställ skadat, varvid ground-loop tendens åt höger förmärktes. Vänster sido-roder ansattes, varvid höger vinge gick i marken och undervingen trycktes upp.

Östersund den 31/8 1943.
C.A. Elofson
Flygkadett

Kadett Elofson anförde i huvudsak följande:
att han i sättningsögonblicket fick ground-loop-tendens åt höger;
att ha parerade detta genom sidoroderutslag åt vänster, varvid han märkte, att höger hjul punkterat, då höger vinge kraftigt gick i marken;
att han ej kunde förhindra detta, då han upptäckte punkteringen för sent;
att hastighet och sättning vid landningen voro normala.

Uppläst och vidkänt:
Carl-Axel (?) Elofson
Kadett

Fänrik Tornberg anförde i huvudsak följande:
att landningen skedde på sådan del av fältet, att inga observationer kunde göras;
att landningsplanén skedde på rakbana;
att farten under planén var fullt normal.

Uppläst och vidkänt:
Stig Tornberg
Fänrik

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
punktering å höger hjul vid landning, varvid höger vingställ skadades.

F 4 den 1/9 1943
E. Carleson
Förhörsledare
Stig Tornberg
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Kronan vidkännes kostnaderna.

Östersund den 1/10 1943
B Bjuggren
Chef

Nödlandning 1944-04-15
Motor: Gp III nr 3279
Ff fänrik Östman oskadad
Orsak till nödlandning: Bränslebrist.
Orsak till haveri:

Nödlandning 1945-03-10
Motor: Gp III nr 3421
Besättningen ff löjtnant Lundström, vicekorpral Axelsson oskadad
Orsak till haveri: ”Nedsvep”
Skador flygplan: Sättningar i kroppen. Stöttorna i baldakinen krökta. Beslag till d:o krökta. Botten å kroppens främre del intryckt. Höger och vänster övervingar kass, vänster undervinge kass, stabilisatorn kass, höger höjdroder kass, skidorna kass. Samtliga landningsställsstöttor deformerade. Propellern kass. Fundament å höger sida deformerat, rörledningar d:o, samtliga motorplåtar d:o, klädseln å kroppen skadad.
Beräknad reparationskostnad 8.800:- kr

Kasserat 1945-06-08. Brist på reservdelar
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till Sk 11, De Havilland DH 82A Tiger Moth

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron