17022 B 17C

I tjänst 1941-1955
Fanns i tre versioner, A, B och C
Antal i Flygvapnet
132 st B 17A
54 st B 17B
77 st B 17C
54 st S 17BL
56 st S 17BS

Moderator: Sven-Erik Jönsson

17022 B 17C

Inläggav Leif Fredin » 05 jun 2014, 09:48

17022
B 17C
Typ SAAB L-10
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer:

Levererat till F 12 1943-03-19
Godkänt 1943-04-02

Haveri 1943-07-05 vid F 12 Kalmar. Märkning 12-4
Total gångtid: 38 tim
Motor typ PP XI nr 6481
Total gångtid: 39 tim
Besättningen ff fänrik Sven Hj. Lampell, mek vpl 719-11-42 Sture Törngren oskadad
Orsak till haveri: Groundloop under utrullning efter landning, varvid landningsställsbenens infästningar brusto.
Skador: se bilaga 1
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande:
Flygplan 30.000:- kr
Motor 15.000:- kr
Annan materiel 5.000:- kr
Summa 50.000:- kt

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Skador å fpl typ 17 nr 17022 förorsakade av groundloop vid landning.

Bil 1

Besiktningsprotokoll för fpl typ B 17C nr 17022

Besiktning av skador efter haveri den 17/7 1943.

Flygplan

Flygkropp.

Spantet för sporrens infästning skadat. Skalplåten lindrigt bucklad.

Vingar.
Mittvingen. Hål i nosplåten invid höger landningsställ. Högra fasta landningsställsinklädnad helt sönderbruten. Frambalkens undre fläns något bakåtbockad vid höger landningsställ. Infästningsbeslag för båda landningsställsbenen något deformerade.
Höger yttervinge knäckt framför skevningsrodret. Balkar, spryglar, stringrar och skalplåt deformerade. Smärre skador å nosplåten vid sta 0.
Vänster yttervinge. Smärre skador å nosplåten vid sta 0.

Roder och klaffar.
Höger höjdroderhalva. Spetsbalansen deformerad.
Höger skevningsroderbalk knäckt.
Höger yttre och inre vingklaffar deformerade.

Landningsställ.
Höger och vänster fjäderbens övre delar kraftigt deformerade. Båda fällstöttorna avslitna. Hjulställskåporna kraftigt deformerade upptill. Infästningsrören för sporrvaggan avbrutna. Sporrställets gaffellänk av bruten.

Motoranläggning
Motorkåpans främre ring deformerad. Undre motorplåtar deformerade.

Motor.
Propellerväxelhuset avslitet. Propelleraxeln krökt.
Lager i vevaxelns främre del skadat.

Annan materiel.
Propeller.

Ett propellerblad något framåtböjt.

El-anläggning och radio.
Kopplingsbox i mittvingen nos å höger sida sönderbruten.
Antenngenomföringsrör och pejlram sönderbrutna.

F 12 den 19/7 1943 Åke Granhall

Bild
Foto Krigsarkivet

Bild
Foto Krigsarkivet

Bild
Foto Krigsarkivet

Bil 2.

Rapport över utfört materielprov med anledning av
haveri med fpl typ 17 nr 17022/4 den 17/7 1943.


Provet avsåg kontroll av hjulbromsarnas bromsverkan. Utmätning av bromsmomentet företogs på platsen för haveriet, sedan fpl upplyfts för bärgning. Härvid uppmättes max. bromsmoment:
Höger hjul 60 kgm
Vänster hjul 120 kgm.
(Lägsta tillåtna bromsmoment enl F 12 to 2/432 vid ”hård bromsning” 200 kgm. Något läckage å bromsledningarna har icke kunnat konstateras.
Vid prov med hjulen monterade å annat fpl erhölls ett bromsmoment av 250 kgm å vardera hjulet.

Kalmar den 17 juli 1943.
Åke Granhall
Fli 3. gr

Bil 3.

Fänrik Lampell anförde följande:
Han hade i egenskap av stationsofficer och i divch frånvaro beordrat flygning med fpl 4 för kontroll av propellerregulatorn. Fpl skulle vara klart för flygning den 19/7 på morgonen.
1. mek, furir Augustsson, anmälde vid avlämningen att bromsarna togo dåligt på grund av fel på lamellerna, Systemet var fyllt med olja. Hjulen skulle bytas på måndagen (19/7).
Under utkörningen till start prövades bromsarna noggrant. Vänster broms tog tämligen bra. Höger broms tog först efter upprepade pumpningar.
Efter flygning 15 – 20 min ansattes landning i sydlig riktning till vänster om 3.div hangarer. (se skiss).
L. misstog sig här på fältets storlek, då han trodde att den nysådda delen var användbar. Han såg straxt före sättningen fältets beskaffenhet och drog sig därför med motor fram till det färdiga fältet, där han satt sig c:a 15 m in på fältet. Sättningen normal med normal hastighet. Efter 100 m rullning bedömde L. att han skulle rulla utanför fältets andra gräns, varför han bromsade mjukt med båda bromsarna samtidigt med uppmärksamhet på bromsproven före starten. Någon pumpning med bromspedalerna före landningen hade icke gjorts. Vänster broms tog omedelbart, varför denna genast släpptes och gavs fullt höger sidoroder. Härvid gled högra foten ned från bromspedalen, så att pumpning icke kunde ske. Foten flyttades omedelbart upp på pedalen och pumpning igångsattes. Fpl hade då redan hunnit gira 5° - 10° från ursprungliga riktningen.
L. drog då mjukt på gas för att lätta och göra om landningen, men kände vid halvt pådrag att girningen ökade. Han drog då av och couperade motorn. I samma ögonblick svängde fpl runt med en knyck, åkte först på sidan och sedan ett stycke baklänges, varpå benen vek sig och fpl sjönk ned på kroppen. Höger ben vek sig först, så att höger vinge gick i marken.

Uppläst och vidkänt:
Sven Lampell
Fänrik

Bil 4.

Överfurir 8060-11-40 Jönsson anförde följande:
Han tjänstgjorde på 1. div såsom tjf fplmästare.
Bromsarna på fpl 4 hade varit dåliga. Senast torsdag kväll gjordes anmärkning på desamma. Lamellerna voro ”slagna”, varför hjulen skulle bytas ut så snart sådana erhållits från avd VI. Nya hjul hade erhållits samma dag och avsågos påmonteras efter dagens flygning, så att fpl skulle vara klart på måndagsmorgonen.
J. ansåg att lamellerna voro så pass ”slagna”, att bromsarna icke kunde funktionera tillfredsställande vid hög fart. Detta hade han meddelat både fänrik Lampell och stnuoff, sergeant Lundgren

Uppläst och vidkänt:
Thore Jönsson
Överfurir

Bil 5.

Furir 8214-1-40 Augustsson anförde följande:
Han tjänstgör som 1. mek på fpl 4.
Vid avlämning av fpl till fänrik Lampell anmälde han, att höger broms var något svag

Uppläst och vidkänt:
Gunnar Augustsson
Furir


Vpl 719-11-42 Törngren anförde följande:
Han medföljde fpl 4 som mek. Det var första gången som han vafr i luften. Han hade ingen vetskap om bromsarnas funktionering.
Landningen var normal. Flera studsar. Han hade blicken riktad mot höger. Märkte att fpl svängde åt vänster, Strax innan hade ff dragit på motor ett ögonblick. Svängen fortsatte. T. tyckte svängen gick hastigt. Svårt att bedöma hastighet, då det var första gången han var med i fpl. Då svängen var slut, sjönk fpl ned på kroppen.

Uppläst och vidkänt:
Sture Thörngren

Bil 6.

Trafikledare Wiklund anförde följande:
Landningen skedde rakt mot vinden på kortare delen av fältet.
Straxt före landningen hade ff ”dragit på”, varför själva sättningen skedde omkring 200 m in på det färdiga fältet.
Hastigheten föreföll normal.
Han såg ej fpl göra ground-loop, då han just i detta ögonblick fick telefonpåringning.
An hade icke observerat svängen före ground-loop.

Uppläst och vidkänt:
Lennart Wiklund
Trafikledare

Telegrafist Johansson anförde följande:
Han hade följt fpl under landningen och tyckte att det landade onormalt långt in på fältet, så att rullsträckan skulle bli för kort.
Vid slutet av utrullningen såg han fpl svänga runt och sjunka ned på kroppen.
Hastigheten hade varit normal.

Uppläst och vidkänt:
G. Johansson
Telegrafist

Utredning av förloppet vid landning med fpl typ
17C nr 17022 den 17/7 1943.


Genom uppmätning omedelbart efter haveriet med tillhjälp av å flygfältet befintliga spå konstaterade, att fpl landat 15 m in på den användbara delen av fältet, rullat på rakbana c:a 175 m., svängt svagt höger (c:a 2°) därefter rullat på rakbana c:a 100m. samt slutligen under en sträcka av c:a 175 m svängt först svagt, senare starkare åt vänster till ett läge c:a 150° från landningsriktningen. Under den sista svängen löpa hjulspåren tillsammans, vilket tyder på, att fpl de sista meterna rutschat i en riktning parallell med fpl tväraxel.
Rörelsen har stoppats genom att först höger landningsställsben vikt sig framåt (fällstöttan har dragits av), så att högra vingspetsen tagit i marken och knäckts. Därefter har vänstra benet vikt sig framåt och sporrens infästning brutits av. Skiss över fpl landningsbana bifogas.

Bild

Kalmar den 17/7 1943
Bengt Weman
Förhörsledare
/Åke Granhall

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Bromsning med dåliga bromsar i samband med landning. Bromsarna icke funktionsdugliga. Landning verkställd på kortaste delen av fältet. Föraren medveten om bromsarnas dåliga beskaffenhet. Pumpning med bromspedalerna icke verkställd före landning (Speciell förarinstruktion provisorisk fpl ty 17C, sid 11, mom 10). Brott föreligger mot F 12 teknisk order Avd VI – 3, följande mening: ”Föreligga anmärkningar mot hjulbromsarna får flygning icke företagas, förrän bromsarna justerats”.

Kalmar den 10/8 1943
Bengt Weman
Förhörsledare
Åke Granhall
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Flygning har företagits, trots att detta enligt utfärdade instruktioner icke var tillåtet. Orsaken till haveriet synes bero på att hjulbromsarna varit defekta, Målet hänskjutes till krigsrätt,

Kalmar den 13/8 1943.
O.R. Carlgren
Depåchef
/Arne Almé

Till CVM 1943-07-17; haverireparation.
Beräknas klar 1944-06-10

Nödlandning 1945-01-30
Motor: PP XI nr 6889
Besättningen ff vpl furir Åhgren, fsig furir Henriksson oskadad
Orsak till nödlandning: Dåligt väder

Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-41 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.

Kasserat 1947-05-12 med motor typ PP XI nr 5506
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till B 17 och S 17, Saab 17

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst