J 7 nr 5217, 1217, 217

I tjänst 1930-1940
Antal i Flygvapnet: 11 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

J 7 nr 5217, 1217, 217

Inläggav Leif Fredin » 28 apr 2014, 06:48

Typ: Bristol 105 Bulldog IIA
Tillverkare: Bristol Aeroplane Company, Filton, England
Tillverkningsnummer 7588

Numrerat 5217
Godkänt 1931-05-15
Levererat 931-05-15
CFM
Överlämnat till F 1 1932-02-03 med motor typ BJ nr 7832
Numrerat 1217

Haveri 1932-02-04

Verkstad 1932-02-04; haverireparation
Formation 1932-05-31

Totalhaveri 1933-02-20 vid Gåxsjö.
Ff löjtnant Svedenborg oskadad

Till CFM 1933-02-23
Kasserat 1933-05-19. Flygtid 70:05 tim. Antal flygningar 158 st

Till SCVM daterat 1933-05-30
Med användande av användbara delar av flygplan, typ J 7, nr 1217, låta vid CFM bygga ett nytt flygplan, typ J 7. Medel för byggande av detta flygplan, kronor 20.500:- komma att anvisas Eder snarast efter den 1. juli 1933.

Fpl repareras vid Centrala Flygverkstaden å Malmen med reservdelar från Bristol.
Tillverkningsnummer: 211
Levererat till F 1 1934-05-07 med motor typ BJ VIIF nr 7832
Numrerat 1217

Bild

Godkänt 1934-05-08
Verkstad 1934-05-18
Formation 1934-05-22

Haveri 1934-07-03
Motor: BJ VIIF nr 7832
Ff löjtnant Peyron oskadad
Orsak till haveri: För hård landning beroende på felbedömning av föraren.
Skador flygplan: Högra landningsställsbenet krökt. Hjulaxeln krökt. Ekrarna i 1 st landningshjul demolerade.
Beräknad reparationskostnad c:a 900:- kr
Verkstad 1934-10-03; motorbyte. Motor typ BJ VIIF nr 7826 inmonterad
Formation 1934-11-01

Nödlandning 1934-11-19
Motor: BJ VIIF nr 7826
Ff korpral Bergman oskadad
Orsak till nödlandning: Igenisning av urluftningsrören till bensintank.

Haveri 1935-02-11 vid landning F 4.
Motor: BJ VIIF nr 7826
Ff underlöjtnant Peyron oskadad
Orsak till haveri: Ojämnt före och ojämnt landningsfält.
Skador flygplan: Motorbädden totalt knäckt. Vänster nedre och höger övre motorbäddsbeslag i kroppen något böjda. Nedre första spantet sönder. Landningsstället totalt sönder. Höger undre vinge skadad i framkanten och spetsen. Propellern avslagen.
Skador motor: Cylinder 5 och 6 något tryckta bakåt. Vippmekanismen bortsliten å en cylinder. Bakre locket vid förgasarinfäste bräckt. Förgasaren skadad.
Beräknad reparationskostnad 12.600:- kr

F 1 verkstad 1935-02-16
Formation 1935-03-15
Verkstad 1935-08-10 för modifiering
Formation 1935-08-24

1935-11 Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 1-17
Registreringsnummer 217 enligt TB nr 624:2 daterad 1935-10-15

Bild
Foto från skrivelse FS, TB nr T.624:6/F 1 avd VI nr 277 daterad 1935-12-04

Verkstad 1936-03-11 för motorbyte, liten fplöversyn. Motor typ BJ VIIF nr 7828 inmonterad
Formation 1936-05-03
Till CVM 1936-10-19 för vissa prov samt stor fplöversyn
F 1 förråd 1937-04-22
Formation 1937-05-31

Nödlandning 1937-07-05 vi F 1
Motor: BJ VIIF nr 7828
Ff aspirant Uno von Segebaden oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp.
Skador motor: Skärning kolv nr. 6
Beräknad reparationskostnad: 4.500:- kr

Ur protokoll:

Ch. för jaktkursen anförde i huvudsak följande:
Övningen omfattade stigning 5000 m. på bästa stigvinkel. Tid togs för 2 – 3 - 4 – 5000 m. höjd. Efter avslutad höjdflygning (stigprov) skulle avancerad flygning utföras på lägsta höjd 2500 m. därefter landning. Särskild order gavs av ljt Hammarén.

Uppläst och vidkänt:
K. Lindahl

Löjtnant Hammarén anförde i huvudsak följande:
Stigning till 5000 m. på rak bana, tid skulle tagas enligt programmet. Ingen order angående motorvarv. Alltså skulle fullgas användas under stigprovet.

Uppläst och vidkänt:
G. Hammarén
Löjtnant

Löjtnant Gustafsson anförde i huvudsak följande:
Fpl klargjordes för ifrågavarande övning mellan 0900 – 1200 samma dag. 1.mek Vk 76 Schüberg kontrollerade tankningen och fpl provkördes under förmiddagen utan anmärkning.

Uppläst och vidkänt:
Edgar Gustafsson
Löjtnant

1.mek. Vk Schüberg anförde i huvudsak följande:
Att ingen anmärkning förefanns å fpl. Dock hade varvtalet å magnet M 1 visat 80 varv för litet. Justeringen hade skett den 3/7. Motorvarv fullt normalt. Oljebyte är verkställt under tiden fpl varit stationerat på kursen.

Uppläst och vidkänt:
V.K.76. Schüberg

Förare å fpl nr 217 (17) asp von Segebaden förekallades och anförde i huvudsak följande:
Efter starten, stigning på rak bana mot vinden. Oljetrycket normalt, oljetemp. mellan 60 - 70°. På 1700 meters höjd började blandningsreglaget att användas. Strax därefter visade boosten en tendens att gå över på plussidan, men visare gick genast tillbaka vid gasavdrag. På 3000 meters höjd började det att lukta rök i sitsen, och den trängde in i förarsitsen inifrån brandskottet. Röken förvärrades, och åtföljdes efter ett ögonblick av kraftiga smällar, och varvet gick ned till c:a 1100 v/min. Gasen drogs av fullständigt och fpl lades i plané. Vid förnyad försiktig pådragning av gasen, började det smälla och ryka då varvet kom upp till 1000 – 1100. Gasen drogs av på nytt, och då inte smällarna genast upphörde, öppnades eldsläckaren. Därefter sattes kurs mot fältet med ett varvantal av 800 – 1000 v/min, och motorn fungerade normalt.

Uppläst och vidkänt.
Uno von Segebaden
Aspirant

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Haveriet har i båda fallen förorsakats av skärning i motorn, vilken synes föranledd av för motortypen mindre lämplig smörjolja. Föraren anses ej hava brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Insändes vördsamt till CFV jml ”Bestämmelser om åtgärder vid inträffat flyghaveri” § 12.

Västerås den 27/7 1937
E. Tornberg
Flottiljchef.
/G. Hultström


Verkstad 1937-07-05. Motorbyte. Motor typ BJ VIIF nr 7820 inmonterad.
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Formation 1937-07-19

Bild
Foto Knut Brinck

Förråd 1937-10-15
Verkstad 1938-01-26. Besiktning och smärre justeringar.
Överlämnat till F4 1938-02-05 som lån
Återlämnat till F 1 1938-02-26
Verkstad 1938-03-30. Besiktning och justering av undervingarna.
Formation 1938-04-09
Verkstad 1938-04-26. Besiktning och justering
Formation 1938-05-10

Nödlandning 1938-06-07 vid Antorps gård. Kiaby, 10 km nordost Kristianstad.
Total flygtid: 508 tim.
Motor: BJ VIIF nr 7820
Total gångtid: 572 tim
Ff löjtnant K G Åke Söderberg oskadad
Orsak till nödlandning: Bränslebrist.
Orsak till haveri: För kort utrullningssträcka och kapottering.
Skador flygplan: Totalhaveri.

Ur protokoll
Löjtnant Söderberg anförde i huvudsak följande:
Han hade i egenskap av lärare vid jaktkursen erhållit order att mellan kl 1310-1455 bedriva övningar i skolanfall och förbandsflygning (flygtid 1 t 45’)
Kl 1440 (efter en flygtid av 1 t 30’) observerade han att mätaren å vänstra bensintanken visade tom samt att mätaren å höger tank utvisade c:2 25 l d.v.s. för omkring 10 min flygning. Divisionen befann sig härvid över Bäckaskog på c:a 2300 m höjd i öppen formering och på nordlig kurs.
Han började omedelbart sväng mot flygfältet i Rinkaby som låg omkring 10 km söderut. Under denna sväng började motorn gå oregelbundet. Då han befarade att bensinmätaren ej visade riktigt, gick han omdelbart ur formeringen och utvalde ett fält för landning intill Antorps gård i Kiaby. Under planén provades motorn, vilken drog något men spottade på fullgas. Han ansatte sin landning med förutsättning att hava något hjälp av motorn. För att ej erhålla för lång utrullning med risk att kollidera med en gärdesgård i fältets bortre begränsning måste fpl sättas omedelbart efter passerandet av en väg i fältets hitre begränsning. Under sista delen av utflytningen stoppade emellertid motorn helt varigenom fältet ej kunde uppnås. För att undvika att kollidera med den upphöjda vägbanan lät han innan denna vänster vinge taga mark varvid fpl kapotterade.
Sedan han tagit sig ur fpl konstaterade han att bensintankarna voro tomma då någon bensin ej rann ur desamma oaktat fpl låg i ryggläge.
Motorvarvet under övningspasset varierade mellan 1550-1650 varför han beräknade en flygtid av minst 2 t 15’.
Han hade vid flygningens början av VK 15/F 3 Beckman fått anmälan om att fpl var fulltankat.

Yttrande angående Löjtnant Å. Söderbergs haveri med fpl typ J 7 nr 217 den 7/6 1938.
Genom olämplig placering av urluftningsrören å bränsletankarna i fpltypen rinner i vissa manövrer under flygning avsevärda kvantiteter bränsle ut ur tankarna. Det har likaså konstaterats, att en mindre kvantitet bränsle rinner ut genom rören, då fpl är topptankat och stående på marken.
Genom denna bränsleförlust minskas fpl aktionstid, och det är antagligt, att i förevarande fall så mycket bränsle förlorats under skolanfallen, att aktionstiden nedbringats till den tid, som vid haveritillfället förekommit.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Då löjtnant S. under övningspasset flugit med ett varv av 1550-1650 beräknade han en flygtid av 2 t 15 min.
Även om Söderberg. flugit på fullvarv borde han haft en resterande flygtid av 15 min, då motorn började giva tecken till bensinbrist.
Försummelse beträffande tankningen av fpl har icke kunnat konstateras.
Att motorn stoppat av bensinbrist är fullt klarlagt.
Den troligaste anledningen till bensinbristen är att läckage av något slag uppstått under flygningen.
På grund av det svåra haveriet är det omöjligt att utföra en undersökning av värde härvidlag.

F 1 förråd 1938-07-15
Kasserat 1938-08-30
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till J 7, Bristol Bulldog Mk IIA

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster