S 6B nr 3388, 388

I tjänst 1927-1946
Antal i Flygvapnet: S 6 30 st, S 6A 9 st och S 6B 10 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

S 6B nr 3388, 388

Inläggav Leif Fredin » 07 dec 2015, 09:03

S 6B nr 3388, 388
Typ: Fokker C.V-E
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen
Tillverkningsnummer 209

Godkänt 1934-07-17
Levererat till F 3 1934-07-20 med motor typ My VIA nr 13.
Numrerat 3388
Förråd 1934-07-20
Formation 1934-08-01

Haveri 1934-09-25 vid landning, Torslanda
Total gångtid: 52.10 tim
Motor typ My VI nr 13
Total gångtid: 56.25 tim
Besättningen ff korpral Kjell Rasmusson, fs löjtnant Nils Åhmansson oskadad
Orsak till haveri: Sankt landningsfält.
Skador flygplan: Landningsställ, propeller, stagbock samt motorfundament sönderslagna. Över- och undervinge samt kropp skadade.
Skador motor: Propellerväxel, två vippfästen samt avgassamlare skadade.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande:
Flygplan 3.000:- kr
Motor 2.000:- kr
Summa 5.000:-

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Kapottering å Torslanda flygfält med fpl typ S 6B nr 3388.
Rapport av Korpral Rasmusson bifogas.

Korpral 10 6/32 Rasmusson
med anmälan om haveri.

Till Chefen för 1. sgrp.
Härmed får jag vördsamt anmäla att vid landning å Torslanda den 25 september 1934 fpl 3388 havererade.

Malmen den 4 oktober 1934
Kjell Rasmusson.
Korpral.

Korpral Rasmusson anförde i huvudsak följande:
att han vid start för spaningsuppdrag märkte, att motorn ej gjorde fullt varvtal,
att han efter ett varv runt Torslanda beslöt att landa,
att landningen skedde i nordöstra delen av flygfältet,
att sättningen vid landningen var något hög (max 1 m),
att bägge hjulen vid sättningen skar igenom grästorven,
att fpl omedelbart gick på nosen och kapotterade.

Uppläst och vidkänt:
Kjell Rasmusson.
Korpral.

Löjtnant Åhmansson anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde som spanare,
att han vitsordade Korpral Rasmussons uppgifter.

Uppläst och vidkänt:
Nils Åhmansson.
Löjtnant.


Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Torslanda flygfälts dåliga beskaffenhet. Landningen har varit något hög, men ej onormalt, vilket framgår av att landningsstället ej var skadat.
Någon personal anses ej böra göras ansvarig för haveriet.

Malmen den 5/10 1934
E. Kjellgren
B. Westergård
Undersökningsnämnd

Kårchefens yttrande och beslut:
Orsaken till haveriet synes vara en kombination av mindre väl lyckad manöver och flygfältets dåliga beskaffenhet.
Någon personal torde icke kunna göras ansvarig och utredning vid krigsrätt obehövlig.
Protokollet insändes till CFV.

Malmen den 6/10 1934
G. von Porat
Kårchef

Till CVM 1934-09-29 för reparation efter haveri. Motor typ My VI nr 17 inmonterad.
F 3 förråd 1935-03-28
Formation 1935-07-13

Bild

Förråd 1935-10-10
Formation 1935-12-01
Till CVM 1936-02-18. Montering av radiostörningsskydd å motorn.
Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 3-26
Registreringsnummer 388 enligt skrivelse FS, TB nr 624:2 daterad 1935-10-15
Formation 1936-02-21
Till CVM 1936-06-01 för motorbyte och reparation. Motor typ My VI nr 15 inmonterad.
F 3 formation 1936-06-19

Nödlandning 1936-08-29 vid F 3 Malmen
Total flygtid: 305 tim.
Motor typ My VI nr 15
Total gångtid: 312 tim.
Ff fänrik Carl Rudenschöld oskadad
Orsak till nödlandning:
Orsak till haveri: Motorn accelererade ej vid pådragning.
Skador flygplan: Större skador å kropp, motorfundament, landningsställ, övervinge, undervinge, fena och sidoroder.
Skador motor: Större skador å fundamentplåt, vippaggregat till cylinder 5, skyddshylsor, avgassamlare, propeller och propellerväxel.
Skador besättning: Oskadad.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande:
Flygplan 5.800:- kr
Motor 2.000:- kr
Summa 7.800:- kr

Bild

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Flygplanhaveri med anledning av motorstopp vid övning i rapportupphämtning å flygfältet.

Fänrik Rudenschiöld anförde i huvudsak följande:
Övning i rapportupphämtning var anbefalld. Fem rapportupphämtningar voro verkställda. Efter upphämtning av rapport nr 6 stoppade motorn, då planet nått en höjd av cirka 15 m. Rapportupphämtning skedde med svagt pådragen motor. Häftig pådragning utfördes icke. Motorn gick icke igång vid försök att föra gasreglaget sakta fram och tillbaka. Landning företogs rakt fram och skedde i huvudsak normalt. Efter cirka 25 m utrullning slog planet runt vid landsvägen Malmslätt - CVM.

Uppläst och vidkänt:
Carl Rudenschiöld
Fänrik.

Löjtnant Dubois anförde i huvudsak följande:
Vitsordade Fänrik Rudenschiölds redogörelse.

Uppläst och vidkänt:
Jean Dubois
Löjtnant.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Funktioneringsfel hos motorn.
Intet fel i flygplanets manövrerande.

Malmen den 1/9 1936
John Stenbeck
Förhörsledare
Folke Ripa
Protokollförare

Kårchefens yttrande och beslut:
Med hänsyn till att haveriet förorsakats av material- eller konstruktionsfel förelägges CFV.

Malmen den 7/9 1936
Gösta von Porat
Flottiljchef

Till Chefen för Flygstaben

Jämlikt ”Bestämmelser om åtgärder vid inträffat flyghaveri” § 21 avd. I har vid granskning av rapport över haveri med fpl typ S 6B nr 388 den 29/8 1936 (FV ink. nr Hav. 33).i KFF fastställts:
haveriet synes hava uppkommit på grund av att förgasarens accelerationspump ej varit tillräckligt effektiv.
KFF har genom Mk anmodat NOHAB inkomma med yttrande och förslag beträffande ändring av accelerationspumpen.

Stockholm den 25 september 1936.
Enligt Kungl. Flygförvaltningens beslut
Lars Fjällbäck

Beslut.

Haveriet synes hava uppkommit på grund av att förgasarens accelerationspump ej varit tillräckligt effektiv. Förberedelser för en ändring hava vidtagits.
Haveriet har icke orsakats av olämpligt planerade eller icke tillfredsställande förberedda övningar.
Brott mot gällande av CFV och KFF utfärdade bestämmelser föreligger icke.
Föraren har icke brustit i aktsamhet.
Haveriet skall icke bliva föremål för handläggning vid domstol.
Meddelas CF 3.

Stockholm den 28 november 1936.
T. Friis
Chef för flygvapnet.
/B.G. Nordenskiöld

Till CVM 1936-09-01. Reparation efter haveri
F 3 förråd 1937-02-15
Överlämnat till F 5 1937-02-27 jämlikt fo nr 79/1936 p 9
F 5 formation 1937-03-01

Haveri 1937-05-04.

F 5 verkstad 1937-05-05.
Till CVM 1937-05 för liten översyn. Motor typ My VI nr 10 inmonterad
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
F 3 förråd 1937-08-05
Formation 1937-08-11
Förråd 1937-10-17
Överlämnat till F 5 1937-11-29
Återlämnat till F 3 1938-04-19
Förråd 1938-04-19
Formation 1938-04-29
Förråd 1938-06-11
Till CVM 1938-08-15 för liten översyn. Motor typ My VI nr 11 inmonterad
F 3 förråd 1938-10-15
Formation 1939-02-10

Totalhaveri 1939-04-14 vid Högboda gård, Björsäter. Märkning 3-26
Motor: My VI nr 11
Besättningern ff löjtnant Sam O. Myhrman räddade sig med fallskärm, fs löjtnant I 15 Olof S. E. Engdahl omkom

Kasserat 1939-05-09 med motor typ My VI nr 11
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till S 6, Fokker CV.D, Fokker CV.E

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron