70 / 170 / 470, S 5A

I tjänst 1927-1945
Antal i Flygvapnet: S 5: 4 st, S 5A 22 st, S 5B 1 st, S5 C 9 st, S 5D 4 st
S 5 och S 5A tillverad av Svenska Aero, motortyp: Bristol Jupiter VI- elller Bristol Jupiter VI-A på 450 hk.
S 5 B och S 5C tillverkades av CFV, senare CVV och hade en svensktillverkad My VI-A motor på 600 hk.
S 5D tillverkad av CVV, motortyp My VII-A på 675 hk.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

70 / 170 / 470, S 5A

Inläggav Lars Larsson » 25 jan 2014, 23:09

70 / 170 / 470
S 5A
Typ: Heinkel HE 5/t
Tillverkad av CFV, Västerås
c/n: D
Tillverkningsår: 1931


1931 Levererad till F1,märkning 170,1470
1931-06-18 Godkänd
? Till F2, märkning 2470,2-70
1937-08-03 Haveri vid Stenkyrkehuk,Gotland.Felbedömning vid nödlandning i mycket dåligt väder.Ff Hallberg och fs Almström oskadda.
1937-11-24 Kasserad,totalhaveri.

Gångtid:
Lars Larsson
 
Inlägg: 3175
Blev medlem: 23 feb 2008, 07:50

Re: 70 / 170 / 470, S 5A

Inläggav Leif Fredin » 08 jul 2014, 06:54

S 5A
170
Typ: Heinkel HE 5/t
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden Västerås
Tillverkningsnummer: D

Godkänt 1931-06-18
Till F 1 1931-06-26 med motor typ BJ VI nr 6818
Numrerat 170
Till CFV 1931-08-21 för översyn
F 1 formation 1931-09-02
1931-09-21 Dk monterat
Till CFV 1931-10-07 för översyn. Motor typ BJ VI nr 6815 inmonterad
Överlämnat till F 5 (Flygskolan Västerås) 1931-11-07 som lån.
Omnumrerat 1931-11-07
Numrerat 1470 enligt TB nr H.120 daterad 1931-11-18
Återlämnat till F 1 1931-12-14
Till CFV 1931-12-14 för översyn
F 1 formation 1932-01-12
Förråd 1932-04-01
Till CFV 1932-05-01 för översyn
F 1 formation 1932-05-31
1932-08-19. Motor typ BJ VI nr 6925 inmonterad
Till CFV 1932-09-19 för översyn
F 1 förråd 1933-04-29
Formation 1933-05-02
Till CVV 1933-09-01
Formation 1933-09-11
Överlämnat till F 5 1933-10-04 som lån
F 1 förråd 1933-11-09
Till CVV 1933-11-20 för översyn. Motor typ BJ VI nr 6925 inmonterad
F 1 formation 1934-04-21
Motorbyte 1934-06-21. Motor typ BJ VI nr 6818 inmonterad.
Till CVV 1934-09-21
Överlämnat till F 5 1934-10-03 som lån
Till CVV 1934-11-01.
Överlämnat till F 2 1935-04-17 (förråd)
Numrerat 2470
I tjänst 1935-04-23.
Motor typ BJ VI nr 6925 inmonterad 1935-04-25.
Förråd 1935-08-06. Motor typ BJ VI nr 6815 inmonterad.
Till CVV 1935-08-07. Liten översyn.
Förråd 1935-09-03.
I tjänst 1935-09-05.

Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 2-70
Registreringsnummer 470 enligt TB nr 624:2 daterad 1935-10-15

Förråd 1936-10-21.
Till CVV 1936-10-22. Grundöversyn. Motor typ BJ VI nr 6814 inmonterad
Förråd 1937-06-17
I tjänst 1937-06-19.

Haveri 1937-08-03 vid Stenkyrkehuk, Gotland.
Total flygtid: 1043.05 tim
Motor: BJ VI nr 6814
Total gångtid: 797.45 tim
Besättningen ff underlöjtnant Curt Hallberg oskadad, fs fänrik Harald Almström obetydliga skrubbsår i ansiktet.
Orsak till nödlandning: Mörker och tjocka.
Orsak till haveri: Nedslag i vattnet.
Skador flygplan: Totalhaveri; vid bärgningen tillvaratagna delar med undantag av bränsletankarna representera endast skrotvärde.
Skador motor: Motorn har legat i saltvatten c:a 35 tim. Yttre skador 1:ans och 2:ans cyl.toppar, ventiler, ventilstänger och vippbryggor skadade. Skadornas omfattning i övrigt kunna först angivas efter noggrann besiktning

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Fpl 470 med underlöjtnant Hallberg och fänriken Almström som besättning lämnade den 3/8 kl 2158 trak-ten av Sandhamn efter samövning med Kustflottan för återflygning till Fårösund. I närheten av Stenkyrkehuks fyr påträffades ett lokalt bälte av låg dimma över sjön (en allt att döma markdimma av 20-50 m. höjd). Vid försök att gå under denna dimma i avsikt att följa kusten gick fpl under plané med användande av ung. halv motor direkt i vattnet. Vid nedslaget krossades och bortslets båda flottörerna; fpl kappoterade och drev efter c:a 1 timma i land. – Se i övrigt besättningens redogörelse för händelseförloppet.

Underlöjtnanten Hallberg anförde i huvudsak följande:
Fpl 470 med besättning underlöjtnant Hallberg (förare) och fänrik Almström (spanare) startade från Fårösund den 3/8 kl 1903 (samtidigt med fyra andra fpl ur marinspaningskursen) för att deltaga i en samövning med Kustflottan över och utanför Stockholms skärgård.
Sedan anbefallt uppdrag utförts sattes kl 2158 från trakten av Sandhamn kurs för återflygning till Fårösund. Bränsleförrådet beräknades då till 150 liter. Flygtiden till Fårösund beräknades till 50 min. Flygningen utfördes till en början på c:a 200 m höjd. Sikten var god.
Omkring kl 2300 siktades en fyr i bäring 180° och på beräknat avstånd 10 distansminuter. Fyren identifierades som Stenkyrkehuk (kursfel omkr 12°). Flygningen fortsatte ända fram till fyren varunder flyghöjden minskades till omkr 100 m. Sedan förare och spanare rådgjort, beslutade föraren att följa Gotlands kurs nordvart. Bränsleförrådet bedömdes icke med säkerhet räcka till Fårösund. (Det ena bränsleuret visade 0, det andra omkring 25 l; vinden nordost omkr 10 m/sek), varför förarens avsikt var att landa i Kappelshamnsviken. Nordostlig kurs sattes. Härvid mötte fpl ett dimbälte, som låg över sjön och ”föreföll att rulla in över land”. Sikten på den använda flyghöjden var god. Visby och gotländska landet kunde väl urskiljas; dock ej strandlinjen. För att ej tappa kontakten med strandlinjen sökte föraren gå ned genom dimman för att under denna följa strandlinjen, varvid han räknade med att denna var av så ljus beskaffenhet att den väl borde kunna urskiljas på låg höjd. (Spanaren ansåg däremot icke denna plan lämplig). Föraren planerade med c:a halv motorstyrka genom dimman. Nästan omedelbart efteråt slog fpl i vattnet med stor kraft. Flottörerna krossades och sletos helt bort. Fpl blev liggande på rygg. Besättningen lyckades taga sig upp på fpl och kvarstannade där. Gummibåten var oåtkomlig. Måttlig sjöhävning rådde. Landkonturerna kunde icke urskiljas. Omkring kl 2400 grundstötte fpl på en strandbank utanför Stenkyrkehuks fyr. Efter att ha skurit sönder fpl lyckades besättningen få fram och blåsa upp gummibåten samt att med denna taga sig i land. Hallberg uppsökte därefter närmaste telefon och anmälde haveriet till ACFA.

Fänriken Almström anförde i huvudsak följande:
Han instämde i Hallbergs uppgifter, ansåg att felnavigeringen snarast vore att tillskriva att kompasserna hade dålig riktkraft (nålsystemet pendlade), samt framhöll att han tillrått Hallberg att ej gå ned genom dimman.

Uppläst och vidkänt.
Curt Hallberg
Underlöjtnant
Harald Almström
Fänrik

Löjtnanten Blidberg anförde i huvudsak följande:
Att han i egenskap av tjf chef för den av marinspaningskursen och 26.sgrp (jml avdelningschefens för Kfl:s flygavdelningsorder) i operativt avseende tillfälligt sammansatta spaningsdivisionen uppdragit åt en av sina underordnade gruppchefer, löjtnanten Sandberg, att uppgöra förslag till besättningar i de fpl ur marinspaningskursen, vilka skulle deltaga i övningarna den 3/8 på kvällen samt att han godtagit detta förslag under antagande att det var uppgjort i överensstämmelse med av chefen för marinspaningskursen utfärdad allmän order för övningarna den 2/8 – 5/8.

Uppläst och vidkänt:
E. Blidberg
Löjtnant.

Löjtnanten Sandberg anförde i huvudsak följande:
Att han av tjf divchef, löjtnanten Blidberg, anmodats att biträda denna vid utfärdandet av order i vad rörde flygplansbesättningar för viss övning. Sandberg föreslog, efter muntlig orientering av Blidberg rörande flyguppdragen, besättningar å tre flygplan, varibland befann sig ett reservflygplan, som jml sammansättningsplanen icke tilldelats ordinarie besättning.

Uppläst och vidkänt:
G. Sandberg
Löjtnant.

Löjtnanten Andsberg anförde i huvudsak följande:
Att han tjänstgjorde som tjf chef för marinspaningskursen och var i operativt avseende underställd löjt-nanten Blidberg, anförde som sin åsikt att det helt ålegat denna att tillse att utfärdade föreskrifter beträffande besättningarna i fpl följdes – varför han icke befattat sig härmed. A. påpekade för löjtnant Blidberg att han icke ansåg bränslemängden tillräcklig för ifrågavarande flygning.

Uppläst och vidkänt:
G. Andsberg
Löjtnant.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Fpl:s förare har, oviss huruvida bränsleförrådet skulle räcka för flygning till Fårösund, ansett sig böra utföra sista delen av flygningen utmed Gotlands kust. Härvid har han bl.a. felaktigt bedömt möjligheten av (och mot givna instruktioner) försökt planéra genom ett lågt lokalt dimbälte i avsikt att framgå under detta. Fpl har under plané med omkring halv motorstyrka slagit i vattnet och därvid förstörts.

Fårösund den 4/8 1937
Å. Holmer
Förhörsledare.
S. Ljungberg
Protokollförare.

Till Chefen för Kustflottan.

Härmed får jag vördsamt rapportera följande beträffande flygplanhaveri under Op.Ö:III/37.
Den 3/8 kl 2310 havererade utanför Stenkyrkehuk flygplan 470, tillhörande den mig underställda 22.sdiv i Fårösund.
Fpl 470, förare underlöjtnant Hallberg, spanare fänriken Almström, deltog tillsammans med 4 andra fpl ur 22 sdeiv i markerandet av ett kombinerat bomb- och torpedanfall mot blå styrka syd Sandhamn kl 2030. Starten från Fårösund ägde rum kl 1900 och flygplanet hade av DC beordrats kvarbliva i blått basområde efter anfallet kl 2030 för att utföra upprepade låganfall mot blå styrka intill kl 2200.
KL 2345 underrättades jag av tjf DC 22 sdiv, löjtnanten Blidberg, om, att fpl 470 icke återvänt efter sitt uppdrag och att aktionstiden var utgången och överskriden.
Jag vidtog då följande åtgärder:
CKF underrättades genom meddelande, tnr 2355 den 3/8, om det skedda med anhållan om samordnande av fartygsspaning i området Sandhamn – Gotland.
Vb 19 beordrades omedelbart avgå för spaning mot Sandhamn och JB beordrade forcera ångupptagning för att snarast avgå med enahanda uppdrag.
Samtliga i Fårösund befintliga flygplan beordrades starta kl 0230 för avspaning i dagningen av det område inom vilket flygplanet beräknades kunna befinna sig.
Chefen för röd styrka, FC Ma, meddelades om vidtagna åtgärder.
Kl 0100 inkom emellertid telefonrapport från flygplanets förare att flygplanet havererat i närheten av Stenkyrkehuk, att personalen var oskadd och bärgad, samt att flygplanet var sönderslaget och drev någonstädes utanför stranden, men att detsamma icke kunde iakttagas på grund av mörkret och tjockan.
CKF liksom FC Ma underrättades härom i meddelande tnr 0115 den 4/8 och de beordrade åtgärderna återkallades. Vb 19 liksom även bil med vaktpersonal utsändes till olycksplatsen.
Med hänsyn till att flygplanet enligt då tillgängliga upplysningar ännu drev omkring på olycksplatsen och måhända ännu var i det skick att det kunde bärgas, anhöll jag hos CKF – meddelande tnr 0200 den 4/8 – om biträde av flygplankryssaren Gotland för ändamålet, särskilt med tanke på dess för bärgning väl lämpade stora kran. Då tjockan lättat och flygplanet kunde iakttagas visade det sig emellertid att hjälp av Gotland icke var erforderlig, varom CKF underrättades. (Meddelande tnr 1110 den 4/8).
Så snart telefonförbindelse uppnåtts med CF 2 rapporterades det inträffade till denne, som uppdrog åt DC 22 sdiv att verkställa förhör och handhava den vidare handläggningen av undersökningen.
På framställning av flygstabschefen genom CF 2 utfärdades en kort presskommuniké om det inträffade.
Enligt vad jag före avgången från Fårösund kunde inhämta synas omständigheterna vid haveriet varit ungefär följande:
Efter att kl 2200 hava utfört beordrat anfall mot blå syd Sandhamn återvände flygplanet mot Fårösund, men kom av någon anledning för långt västvart. Fyren vid Stenkyrkehuk siktades, men kunde icke identifieras. Ett lokalt bälte av låg tjocka täckte i denna trakt landkonturer och havet. Då flygplanbesättningen blev på det klara med att Fårösund redan passerats sattes kurs in mot land och föraren sökte följa kusten nordvart. Bensinförrådet började emellertid bliva knappt, varför föraren beslöt sig för att söka komma under tjockan för att i händelse av motorstopp befinna sig nära vattenytan. Flygplanet lades för detta ändamål i plané och slog under det att det befann sig i denna i vattnet. Vid nedslaget bortsletos båda flottörerna och planet gick över och lade sig på rygg. Såväl föraren som spanaren lyckades dock taga sig upp på det nu mycket söndrade flygplanet på vilket de drevo omkring i den ganska kraftiga sjöhävningen, mörkret och tjockan i ungefär en timmes tid, varefter de märkte att flygplanet gått på grund. De lyckades nu få ut gummibåten i vilken de på måfå rodde i den riktning, där de antogo att stranden befann sig. Föraren, som var fullständigt oskadad, uppsökte närmaste gård, lånade en cykel på vilken han färdades till närmaste telefon, därifrån han underrättade Fårösunds flygstation.
Spanaren hade vid nedslaget i vattnet suttit framåtlutad och sysslat med radioapparaten. Han hade fått ett slag över näsan, vilket dock endast åstadkommit en lindrig hjärnskakaning av ofarlig art. Av allt att döma har förarens rådiga och raska uppträdande efter haveriet varit i hög grad bidragande även till spanarens räddning.
Till CF 2 har jag endast rapporterat telefonledes enligt ovan.

H.M.S. Jacob Bagge, till sjöss, den 4/8 1937
Erik Samuelsson
/Silfverberg

Beslut.

Haveriet har icke uppkommit på grund av material- eller konstruktionsfel.
Haveriet har icke uppkommit genom bristande eller felaktig översyn eller omvårdnad av materielen.
Besättningen på flygplanet har i beaktande av dennas utbildningsståndpunkt icke brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Enligt till CFV insända handlingar kunna följande omständigheter hava varit bidragande orsaker till haveriet:
Den av chefen för marinspaningskursen i allmän order för övningarna den 2/8 kl 10,00 – 5/8 kl 12,00 utfärdade bestämmelsen, att lärare skulle medfölja i förband eller enskilt flygplan, har icke åtlytts.
Bränsleförrådet var icke tillräckligt för att, med hänsyn till uppdragets längd och art, medgiva erforderlig säkerhet.
Beräknad flygtid var enligt ”reviderad tablå” 4½ tim. och enligt ”Order för anfall” kl 19,00 – 23,00. Då uppgiften inbegrep anflygning på topphöjd och upprepade låganfall till kl 22,00, kunde beräknas, att flygplanet skulle bliva framfört med max. varvtal under större delen av de tre första timmarna, innan hemflygningen till Fårösund påbörjades.
För hemflygningen under mörker borde någon felnavigering hava tagits med i beräkning av bränsleförråd.
Målet överlämnas till handläggning vid krigsdomstol.
C F 2 föranstaltar om krigsrättens sammankallande samt vidtager härav påkallade åtgärder.
Meddelas C F 2, som har att i sinom tid inkomma med krigsrättens utslag i målet.

Stockholm den 14 oktober 1937.
T. Friis.
Chef för flygvapnet.
/B.G. Nordenskiöld.

Kasserat 1937-11-24. Med motor typ BJ VIF nr 6814. Motorn avsedd för instruktionsändamål
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 70 / 170 / 470, S 5A

Inläggav Bengt Ekbladh » 08 apr 2016, 20:36

Kortfattat om haveriet.
1937-08-03 -- S 5A -- 470 -- F 2 Östersjön, Stenkyrkehuk (Gotland)
Haveriet har inträffat kl 23.00 under återflygning till sjöflygstationen Fårösund efter samövning med Kfl.
Till följd av tjocka har kusten icke kunnat urskiljas, varför ff tvingats ansätta nödlandning för att invänta bättre sikt. Till följd av mörker och tjocka var sikten så nedsatt att ff felbedömt höjden, varför flottörspetsarna skurit ner i vattnet, varvid landningsstället skadats. Fpl har därefter kapotterat och blivit flytande upp och ned.
Besättningen - ff (Hallberg) och fs (Almström) - har lyckats ta sig ur fpl samt i gummiflotten paddla i land. Fpl har efter en timmes tid flutit i land strax N fyren vid Stenkyrkehuk. Fpl-vraket har därefter av båtar från KA inbogserats till Fårösund. Fpl totalhaveri. Besättningen oskadad.
Orsaken till haveriet har varit felbedömning under försvårade siktförhållande (mörker och tjocka).
Källa: http://www.svfplhist.com/
se även :: http://www.tjelvar.se/fv/fv1937-1.htm
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle


Återgå till S 5, Heinkel He 5 Hansa

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst