62 / 262 / 2462, S 5A

I tjänst 1927-1945
Antal i Flygvapnet: S 5: 4 st, S 5A 22 st, S 5B 1 st, S5 C 9 st, S 5D 4 st
S 5 och S 5A tillverad av Svenska Aero, motortyp: Bristol Jupiter VI- elller Bristol Jupiter VI-A på 450 hk.
S 5 B och S 5C tillverkades av CFV, senare CVV och hade en svensktillverkad My VI-A motor på 600 hk.
S 5D tillverkad av CVV, motortyp My VII-A på 675 hk.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

62 / 262 / 2462, S 5A

Inläggav Lars Larsson » 25 jan 2014, 22:45

62 / 262 / 462
S 5A
Typ: Heinkel HE 5/t
Tillverkad av Svenska Aero, Lidingö
c/n: 56
Tillverkningsår: 1928


1928 Levererad till F2,märkning 262,2462,2-62
1928-08-27 Godkänd
1939-04-21 Haveri vid Tornön,Hägernäsviken.Slog runt vid mörkerlandning pga defekt instrumentbelysning.Ff E.Rapp och fs R.Tengzelius oskadda.
1939-05-27 Kasserad,totalhaveri.

Gångtid:
Lars Larsson
 
Inlägg: 3180
Blev medlem: 23 feb 2008, 07:50

Re: 62 / 262 / 2462, S 5A

Inläggav Leif Fredin » 08 jul 2014, 06:35

S 5A
262
Typ: Heinkel H.E.5/t
Tillverkare: Svenska Aero A.B., Lidingö
Tillverkningsnummer: 56

Överlämnat till F 2 förråd 1929-08-27. Motor nr 6442.
Numrerat 262
Godkänt 1929-08-27
I tjänst 1929-08-30.
Till CFV 1929-09-04
I tjänst 1929-09-07.
Förråd 1929-10-16.
I tjänst 1929-11-11
Förråd 1930-05-04.
I tjänst1930-05-05.
Verkstad 1930-06-09.
I tjänst 1930-06-14.
Förråd 1930-08-21.
I tjänst 1930-08-26
Förråd 1930-10-06.
Till CFV 1930-10-08.
Förråd 1931-07-28.
I tjänst 1931-08-05.
Förråd 1931-08-21.
I tjänst. 1931-08-27.
Förråd 1931-10-13.
I tjänst 1931-10-19.
Numrerat 2462 enligt TB nr H.120 daterad 1931-11-18
Förråd F2K 1932-01-11.
I tjänst1932-02-17.
Förråd F2K 1932-04-20. Smärre reparationer.
I tjänst 1932-04-27.
Förråd 1932-05-27.
I tjänst 1932-06-10.
Förråd 1932-08-09.
I tjänst 1932-08-21.
Förråd 1932-09-23. Översyn.
Verkstad 1932-11-23. Liten översyn. Motor typ BJ VI nr 6332 inmonterad
Förråd 1933-03-15.
I tjänst 1933-04-19.

Nödlandning 1933-09-14. Fpl oskadat. Motorbyte. Motor typ BJ VI nr 6211 inmonterad.

I tjänst 1933-09-16.
Förråd 1933-10-13.
I tjänst 1933-10-16.
Förråd 1933-10-17.
I tjänst 1933-10-18.
Motor typ BJ VI nr 6211 nedmonterad 1934-04-03.
Motor typ BJ VI nr 6442 inmonterad 1934-04-07.
Förråd 1934-05-08. Motor typ BJ VI nr 6443 inmonterad.
Till CVV 1934-06-29. Stor översyn
I tjänst 1935-04-16.
Förråd 1935-08. Liten översyn. Motor typ BJ VI nr 6335 inmonterad.
I tjänst 1935-09-02.
Förråd 1935-09-10.
I tjänst 1935-09-12
Förråd 1935-10-09. Motor typ BJ VI nr 6443 inmonterad.

Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 2-62
Registreringsnummer 462 enligt TB nr 624:2 daterad 1935-10-15

I tjänst 1935-12-09.
Förråd 1935-03-10.
I tjänst 1936-04-27.
Förråd 1936-08-18.
I tjänst 1936-08-21.
Förråd 1936-10-01.
Verkstad 1937-05-01. Liten översyn. Motor typ BJ VI nr 6212 inmonterad. Nationalitetsmärken och nummer ommålade.
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
I tjänst 1937-06-30.
Förråd 1938-07-23
Verkstad 1938-08-01. Liten översyn. Motor typ BJ VI nr 6444 inmonterad.
Förråd 1938-12-06.
I tjänst 1939-01-16.
Flottörerna ersatta med isflottörer 1939-01-11.
Flottörskifte 1939-02-27. Isflottörerna nedmonterade.

Haveri 1939-04-21 vid Tornön, Hägernäsviken.
Total gångtid: 1309 tim
Motor: BJ VIA nr 6444
Total gångtid: 976 tim.
Besättningen ff sergeant Eric Rapp, fs löjtnant R Tengzelius oskadade
Orsak till haveri: Felbedömning på grund av svåra belysningsförhållanden, bleke o. dis.
Skador flygplan: Flygkropp: Stommen: Knutpunkterna för landningsstöttorna deformerade och bräckta. Longerong i stjärtparti bockad. Klenare rör deformerade. Klädsel förstörd. Vingar: Helt spolierade. Flottörer: Helt spolierade. Landningsställ: Helt spolierat. Motorfundament: Någon tryckåverkan å ett rör.
Slutomdöme betr. skador å flygplanet: Totalhaveri.

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Vid landning under mörker den 21/4 1939 kl 2322 med flygplan 462, tog flygplanet vatten under svag plané och med dragande motor. Flygplanet slog härvid runt och blev liggande på rygg. Landningen skedde vid Hägernäs c:a 200 – 300 m bakom utlagd landningsbelysning, vilken fungerade utan anmärkning. Ingen skada uppstod å flygplanets besättning, medan däremot flygplanet totalhavererade.

Löjtnant Tengzelius
med rapport om flyg-
haveri.


Till Chefen för 2. divisionen.

Härmed får jag vördsamt avgiva vid förhör den 22 april infordrad rapport.
Den 21 april d.å. voro 2 fpl, varav det ena fpl 462, beordrades för spaning under mörker för SJ:s räkning. Spaningen skulle utföras över jv-sträckan Helenelund – Uppsala mellan kl 2140 och 2330.
Fpl 62 gjorde ett första startförsök kl 2200 med löjtnant Tengzelius och sergeanten Rapp som besättning och med byråingenjör Lundgren som passagerare. Fpl kunde emellertid, på grund av rådande bleke, ej komma lätt utan återvände och ilandsatte passageraren.
Kl 2215 gjordes nytt startförsök med endast besättningen ombord, vilket lyckades.
Spaningen utfördes programenligt på en höjd varierande mellan 800 och 1000 m.
Under flygningen ”hängde fpl” något på vänster vinge. Dessutom var förarens instrumentbelysning mycket ojämn, tidvis besvärande skarp och ej utrustad med något regleringsrelä. Föraren var därför vid flera tillfällen nödsakad släcka belysningen för att ej bliva bländad.
Vid återkomsten till Hägernäs var Landningsriktningen nordlig och landningsljusen tända. Landningstillstånd erhölls och under inflygning för landningsläckte föraren den besvärande instrumentbelysningen och höjden kontrollerades med hjälp av ficklampa. Planén påbörjades från 150 m.
Vid tillfället voro synnerligen svåra belysningsförhållanden rådande, då den av lätt dis täckta vattenytan i bleken erbjöd ett synnerligen grått och diffust utseende, som försvårade såväl bedömandet av höjden ovan vattnet som avståndet till de framförvarande landningsljusen.
Då föraren bedömde höjden till omkring 20 m drog han på gas för att göra landningen med dragande motor. Varvtalet hann dock endast ökas med några hundra varv, då flottörerna plötsligt toga vatten, varvid fpl, efter en svag tendens att plana ut, gick runt över motorn och hamnade upp och ned. Föraren och spanaren lyckades efter vissa svårigheter taga sig upp på vraket och bärgades av motorbåt, som legat vid landningsbelysningen för att hålla denna sträckt.
Fpl bogserades senare genom kapten Rapps försorg in på grunt vatten där det sattes på grund.

Hägernäs den 22 april 1939.
R. Tenzelius
Löjtnant.
Chef i fpl

På förfrågan meddelade T., att i rapporten omnämnt dis vid vattenytan ej var tät eller hade karaktären av markdimma samt att ljusen å landningsbelysningen voro väl synliga.

Uppläst och vidkänt:
R. Tengzelius
Löjtnant.

Sergeanten Rapp anförde i huvudsak följande:
Vitsordade chefens för flygplanet, Löjtnant Tengzelius, rapport samt hade intet att tillägga utöver denna. På förfrågan meddelade R.,
att i rapporten nämnda höjdbedömning (20 m) gjordes med ledning av Tornöns landkontur och att flygplanet på denna höjd avsågs flygas fram till landningsbelysningens närhet för landnings utförande; att flygplanet tog vatten c:a 200 – 300 m bakom landningsbelysningen;
att i rapporten omnämnt dis över vattenytan ej var tät eller hade karaktären av markdimma;
att ljusen å landningsbelysningen voro väl synliga;
att höjdmätaren kunde avläsas med tillhjälp av ficklampa och även utan sådan, enär höjdmätaren var försedd med självlysande skala samt
att planén var så brant, att flottörspetsarna skar ned i vattnet.

Uppläst och vidkänt:
Eric Rapp
Sergeant.

Sergeant Littiäinen anförde i huvudsak följande:
L. Tjänstgjorde han som trafikledare.
Sikten var god och något dis kunde icke förmärkas från trafikledarens plats i manövercentralen. L. bedömde att flygplanets höjdförlust var liten i landningens sista moment, men kunde, på grund av mörkret, i övrigt icke iakttaga flygplanets rörelser. På grund av akterljusets rörelse och smällen vid rundslagningen kunde L. sluta sig till att flygplanet gått runt i landningen. Motorbåten, som befann sig vid landningsbelysningen, var efter någon minut efter olyckan vid det havererade flygplanet.

Uppläst och vidkänt:
Littiäinen
Sergeant.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
att föraren, Sergeanten Rapp, felbedömt höjden över vattnet vid landningens utförande, vilket förorsakade, att flygplanet i upptagningsögonblicket för landning tog vatten med flottörspetsarna eller flottörernas främre del och på grund härav slog runt och havererade.

Hägernäs den 24/4 1939. A. Silfverberg
Förhörsledare
M. Schenning
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Haveriet har sin grund däri att föraren felbedömt avståndet till landningsbelysningen. Han har sålunda under glidflykten kommit att ligga för långt på dess minussida. Då möjligheterna att med stöd av landningsbojarna bestämma höjden härigenom försvårats har en bedömning med ledning av landkonturerna på Tornön verkställts. En felbedömning av höjden har härvid ägt rum, vilken i samband med den ”branta” glidflykten föranlett haveriet. Med hänsyn till rådande bleke och mindre god observationsförhållanden i övrigt kan flygplanets förare eller annan icke anses hava brustit i den aktsamhet som skäligen bort iakttas. Handlingarna överlämnas till CFV för granskning.

Hägernäs den 10/5 1939.
Herman Sundin
Flottiljchef
/Arvid Falke

Kasserat 1939-05-27
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 62 / 262 / 2462, S 5A

Inläggav Bengt Ekbladh » 08 apr 2016, 21:08

Kortfattat om haveriet.

1939-04-21 -- S 5A -- 462 -- F 2
Hägernäsviken (Tornön)

Haveriet inträffade kl 23.22 vid landning under mörker efter en för Kungliga Järnvägsstyrelsens Militärbyrå utförd spaningsflygning längs järnvägssträckan Helenelund - Uppsala.

Sättningen skedde under svag plané med dragande motor omkring 200 - 300 m från utlagd landningsbelysning och blev hård. Härvid slog fpl runt och blev liggande på rygg. Besättningen - ff (E.Rapp) och fs (R.Tengzelius) - undkom oskadade, medan fpl totalhavererade.

Orsaken till haveriet har varit felbedömning av höjden vid landning till följd av vindstilla samt svåra belysningsförhållanden. Fpl instrumentbelysning har därjämte under flygningen fungerat mindre väl.


Källa: http://www.svfplhist.com/
Se även::: http://www.tjelvar.se/fv/fv1937-2.htm
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle


Återgå till S 5, Heinkel He 5 Hansa

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst