J 7 nr 5215, 1215, 215

I tjänst 1930-1940
Antal i Flygvapnet: 11 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

J 7 nr 5215, 1215, 215

Inläggav Leif Fredin » 28 apr 2014, 06:40

Typ: Bristol 105 Bulldog IIA
Tillverkare: Bristol Aeroplane Company, Filton, England
Tillverkningsnummer 7586

Numrerat 5215
Godkänt 1931-05-11
Levererat 1931-05-13
CFM
Överlämnat till F 1 1932-02-10 med motor typ BJ nr 7833
Förråd 1932-02-11
Numrerat 1215

Bild

Formation 1932-02-29
Verkstad 1933-01-01
Formation 1933-02-14
Verkstad 1933-09-14 för motorbyte. Motor typ BJ VII nr 7824 inmonterad
Formation 1933-09-18
Förråd 1933-10-01
Till CVM 1933-11-10 för översyn
F 1 verkstad 1934-02-01
Formation 1934-02-04

Haveri 1934-03-03
Motor BJ VII F nr 7824
Ff aspirant Smith oskadad
Orsak till haveri: Kollision med en stolpe
Skador flygplan: Höger undervinge: En sprygel trasig, bakbalken trasig. Tyget sönderslitet.
Beräknad reparationskostnad 2.000:- kr

Förråd 1934-03-08
Verkstad 1934-03-15. Höger vinge utbytt mot vinge från fpl 1203
Formation 1934-04-16
Motorbyte 1934-06-20. Motor typ BJ VII nr 7311 inmonterad

Haveri 1934-07-03
Motor: BJ VIIF nr 7311
Ff löjtnant Efvergren oskadad
Orsak till haveri: För hård landning beroende på felbedömning av föraren.
Skador flygplan: Högra benet i landningsstället krökt, hjulaxeln krökt (bräckt). Ekrarna i ett st landningshjul demolerade.
Beräknad reparationskostnad c:a 900:- kr

Nödlandning 1934-08-26
Motor: BJ VIIF nr 7311
Ff löjtnant Efvergren oskadad
Orsak till nödlandning: Bränslebrist.
Skador flygplan: Högra övervingens vingspets avsliten. Trumspryglarna deformerade, 4 spryglar i vänster undervinge knäckta. Motorfundamentets sköldbricka intryckt 6-8 mm. Propellern splittrad. Ett hjul sönder.
Beräknad reparationskostnad 1.500 á 2.000:- kr

Verkstad 1934-08-31
Formation 1934-09-03
Förråd 1934-10-04
Verkstad 1934-10-17
Formation 1934-11-01
Verkstad 1935-04-02
Formation 1935-07-24
Verkstad 1935-08-01; modifiering
Formation 1935-08-28
Märkt ”2” vid manöver september-oktober 1935

Nödlandning 1935-10-02
Motor: BJ VIIF nr 7810
Ff löjtnant Hammarén oskadad
Orsak till nödlandning: Motorn skurit.
Skador motor: Kolv nr 6 genombränd samt en del lager skurna.
Beräknad reparationskostnad 4.000:- kr

Motorbyte 1935-10. Motor typ BJ VIIF nr 7311 inmonterad
Verkstad 1935-12-20. liten översyn

Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 1-15
Registreringsnummer 215 enligt TB nr 624:2 daterad 1935-10-15

Formation 1936-05-05
Verkstad 1936-09-09
Formation 1936-09-12
Förråd 1936-10-07
Verkstad 1936-10-26 Liten fpl-översyn
Förråd 1937-04-16
Formation 1937-06-04
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18

Nödlandning 1937-07-23 vid Hedensbergs gård, Tillberga
Total flygtid: 520 tim.
Motor: BJ VIIF nr 7826.
Total gångtid: 295 tim.
Flygförare: Aspirant Ian Jacobi oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp på grund av avstannad bränsletillförsel. Med största sannolikhet har kranen till höger vingtank varit stängd. Vänster tank var då motorstoppet inträffade helt tom medan höger tank var full.
Orsak till haveri: Utrullningssträckan å fältet för kort. Fpl stoppade i ett dike.
Skador motor: Inga.
Beräknad reparationskostnad 5.000:-. kr

Ur protokoll:

Till Chefen för Kungl. Västmanlands flygflottilj.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att fpl nr 15 (typ J 7) nödlandat i trakten av Hedenbergs gård omkring kl 1445 denna dag, varvid fpl havererade. Anledningen till nödlandningen var motorstopp.
Förare var asp Iacobi.

Västerås den 23/7 1937.
K. Lindahl
Chef för jaktkursen.

Löjtnant Lindahl förekallades och meddelade:
att han för övningen utfärdat muntlig order, vilken var nedskriven i koncept.
att start och flygning förlöpte normalt,
att div steg till 2500 m under gruppövning.
Vid en sväng 180° med fiv i öppen formering lämnade fpl 215 sin grp och planerade i sydlig riktning. Div återsamlades och divch upptäckte fpl 215, som ansatte landning vid Hedensbergs gård. Divch iakttog på relativt stor höjd, att fältet, som föraren av fpl 215 landade på, ej var lämpligt för land-ning. Ett dike gick nämligen tvärs över fältet. Cirka 200 m från det utvalda fältet fanns ett större sädes-fält utan diken. Divch skulle själv hellre valt det sistnämna fältet.

Uppläst och vidkänt:
K. Lindahl
Löjtnant.

1. mek å fpl nr 215, vk 6 Abrahamsson, förekallades och meddelade:
att motorn vid start på morgonen gått ojämnt, beroende på motorns känslighet för noggrann inställning av gasreglaget,
att motorn gått normalt vid varmkörning,
att motorn fungerade fullt normalt den 23/7, sedan den varmkörts,
att fpl var topptankat och försett med 22½ l olja,
att bränslekranarna till båda tankarna stodo öppna vid överlämnandet av fpl,
att fpl kördes upp efter fulltankning ungefär 10 min.

Uppläst och vidkänt:
Sven Abrahamsson
Vicekorpral.

Tyghantverkare Ryvant förekallades och meddelade:
att han ej haft några anmärkningar mot fpl 215
att beträffande fpl hänvisade till loggboken, varav framgick att några anmärkningar motor , bensin- eller
oljeledningar ej förekommit efter den 1/7.

Uppläst och vidkänt:
A. Ryvant
Tyghantverkare.

Föraren av fpl 215 under 1. övningspasset reservofficersaspirant Carls förekallades och meddelade:
att han flugit fpl 215 före Iacobi,
att tryck och temperatur voro normala,
att han icke hade några anmärkningar mot fpl,
att 1. övningspasset omfattade 50 min,
att han genomgått alla instrument före starten,
att han icke kunde erinra sig, huruvida båda bensinkranarna voro öppnade, men antog han, att så var förhållandet,
att ingen närmare avlämning skedde vid ombyte av förare.

Uppläst och vidkänt:
Gösta Carls
Reservofficersaspirant.

Föraren av fpl 215 under 2. övningspasset reservofficersaspirant Iacobi förekallades och meddelade:
att han vid mottagandet av fpl från asp Carls frågade denne ang radioförbindelse men ej ang fpl i övrigt,
att han erhöll uppgift från 1. mek ang fpl:s olje- och bensinförråd,
att han visste asp Carls flygtid närmast föregående flygpass,
att han hänvisade till sin redogörelse ang nödlandningen, som här bifogas, bil c,
att flygning hade verkställts under 20 min från starten tills motorstoppet inträffade,
att han orienterat sig ang instrumenteringen å fpl före starten,
att han kunde fastslå, att båda bensinkranarna stodo öppna (vågräta),
att motorn sjönk hastigt i varv ned till tomgång utan några smällar,
att propellern fortsatte att rotera,
att han omedelbart ställde urluftningshandtaget fullt öppet,
att han kontrollerade oljetemperatur, oljetryck och bensinkranarnas ställning,
att han försökte att få motorn igång genom att föra fram gasreglaget,
att motorstoppet inträffade över molnen,
att han gick ner på ungefär 1100 m höjd och sökte orienteras sig men kunde ej känna igen terrängen,
att han utvalde ett fält, som såg användbart ut,
att en antänd rishög i närheten av fältet angav vinden,
att han lade fpl i spiral till 600 m, varefter landning ansattes som bedömningslandning, 2 x 90°,
att han till en början ej kunde upptäcka diket tvärs över fältet på grund av vegetationen,
att han upptäckte diket först i slutet av utrullningen,
att coupering av motorn verkställdes på 1000 – 1500 m höjd och att bensinkranarna stängdes i samband med couperingen,
att han fann det menlöst att flera gånger försöka få motorn igång igen, då han hållit på så länge med negativt resultat,
att han på F 5 erhållit instruktioner att coupera motorn i god tid, så att ingen brandfara skulle förefinnas vid landning,
att han ansåg det omöjligt att kranarna stängts ofrivilligt, då han tog plats i fpl eller under flygning,
att han efter landning steg ur fpl på höger sida,
att efter nödlandningen bensin rann ut från urluftningsrören på höger vingtank, och att han för att bensinen ej skulle fortsätta rinna ut och för att han skulle hava kontroll på bensinen stoppade papper i bensinröret,
att fpl stod i 60° lutning mot marken,
att han kontrollerade att höger vingtank innehöll ungefär 110 l bensin och att han anser att om-kring 40 l bensin ur höger vingtank förbrukats under flygningen,
att fpl var topptankat före 1. övningspasset och att motorn startades kl 1313.
Dagen före nödlandningen hade asp Iacobi flugit samma fpl. Efter ett första startförsök denna dag gick motorn på tomgång och stannade utan anledning. Vid förnyat startförsök tände motorn igen och en ojämn tomgång började. Vid utkörningen dog motorn bort vid framförandet av gasreglaget. I. drog tillbaka gasreglaget till tomgång och erhöll då samma ojämna tomgång som förut. Sergeant Jönsson hoppade upp i fpl, tog själv i gasreglaget och fick med ett häftigt ryck motorn att tända och rusa upp i högre varv. Härvid hördes en kraftig smäll i motorn.

Uppläst och vidkänt:

Ian Iacobi
Reservofficersaspirant.

Bilaga c.
Asp 1845 45/36 Iacobi ang
nödlandning

Till Chefen för jaktkursen.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att jag den 23 juli 1937 nödlandat med fpl 1-15, typ J 7, efter motorstopp, varvid smärre skador uppstått å fpl.

Västerås den 23/7 1937.
Ian Iacobi
Aspirant.

Redogörelse för nödlandning med fpl nr 1-15 den 23/7 1937.

Under divisionsflygning å 2500 m höjd uppstod plötsligt motorstopp. Efter öppnande av urluftningsventiler till vingtankarna kontrollerades samtliga instrument och kranar. Bensinur vänster vingtank rött (tomt), bensinur höger vingtank växlade mellan gult och blått (nästan fullt). Oljetryck 4,2 kg/cm², oljetemperatur 60º. Boosten -225. Båda kranarna till vingtankarna öppna. Blandningsreglaget fullt tillbakafört. Kontaktknapparna till motorn å ”kontakt”. Efter misslyckade försök att genom sakta framförande av gasreglaget få motorn igång, verkställdes coupering. Efter landning, under utrullningen, upptäcktes plötsligt ett litet dike, vilket trots omedelbart sidoroder icke hann undvikas, varvid fpl med låg fart rullade ned i detsamma och skadorna uppstodo.

Rapport över undersökning av inträffat haveri med fpl typ J 7 nr 215.

Nödlandning å fält utanför Västerås företogs den 23/7 med fpl typ J 7 nr 215 med inmonterad motor typ BJ VI F nr 7826 på grund av motorstopp.
Beträffande händelseförloppet se bilaga 1.
Vid företagen undersökning beträffande förloppet vid motorstoppet framgick, att motorn stannat under tecken på avstannad bränsle tillförsel.
Undersökning på platsen av bränslesystemet visade:
1) att vingkranarna till höger och vänster vingtank voro öppna och låste i detta läge.
2) att bränslemätaren å vänster vingtank visade på helt tom tank.
3) att bränslemätaren å höger vingtank visade på helt full tank.
4) att reservurluftningen stod i öppet läge. (Enligt förarens uppgift hade reservurluftningen öppnats kort tid efter motorstoppet).
5) att efter avkoppling av bränsleledningen vid förgasaren och fpl uppställning i normalt läge:
a) Bränsletillförsel ej erhölls då kranen till vänster vingtank ställdes i öppet läge.
b) Bränsletillförsel erhölls i normal mängd då kranen till höger vingtank ställdes i öppet läge.
6) att vänster vingtank var tom.
7) att höger vingtank innehöll en bränslemängd av c:a 115 lit.
Undersökning av bränslesystemet efter hemtransport visade:
1) att höger vingtank kort tid efter haveriet icke kan hava innehållit mer än c:a 137 lit. bränsle på grund av att överskjutande bränslemängd strömmar ut genom reservurluftningsventilen.
2) att utöver det bränsle, som strömmar genom reservurluftningen strömmar även bränsle genom det ordinarie urluftningsröret. Nivån för detta rör är sådan, att vingtanken innehåller c:a 114 lit. då strömning icke längre sker.
3) att den bränslemängd, som strömmar ut genom det ordinarie urluftningsröret är 1 lit. på 2 min. 22 sek. vid en bränslemängd av 137 lit. i tanken.
4) att höger vingtank var fri från föroreningar så att möjlighet icke förefanns för t.ex. en flaga av tenn eller annat att lägga sig för bränslerörets mynning och därigenom hindra bränslestömningen.
5) att bränslefiltret var utan anmärkning.
Undersökning av oljesystemet visade att detsamma var utan anmärkning.
Undersökning av motoranläggningen visade att densamma var utan anmärkning. Motorn har även efter hemtransporten körts utan att några förändringar vidtagits, varvid den fungerade helt nor-malt.
Beträffande anledningen till motorstoppet har någon orsak av teknisk natur icke kunnat påvisas.
Med största sannolikhet har bränslekranen till höger vingtank varit avstängd under hela tiden från fpl tankning och till dess motorstoppet inträffade.
Undersökning av hur denna förutsättning stämmer med motorns gångtid under dagen ger vid handen:
1) att fpl flygtid enligt loggboken är 1 t. 20 m. Motorns bränsleförbrukning kan beräknas till 115 lit./tim. vid marschvarv 1600 v/min. Bränsleförbrukningen skulle således uppgå till 115 x 8/6 = 153 lit.
Denna överslagsberäkning synes således väl bekräfta det gjorda antagandet.
Höger vingtank får enligt gjort antagande förutsättas hava varit helt full omedelbart före haveriet. Enligt utredning ocan framgår, att tanken kort tide efter haveriet icke kan hav innehållit mer än c:a 138 lit. och ytterligare bränsle strömmat ut med hast. 1 lit. per 2’ 22”. Föraren har enligt uppgift stoppat bränsleströmningen genom det ordinarie urluftningsröret medelst en propp av papper, dock icke förr än efter att föraren intelefonerat haveriet. Den bränslemängd av 22 lit. som kort tid efter haveriet överskjutit den uppmätta mängden 115 lit. kan beräknas hava erfordrat en timme för utströmning.
Skadornas omfattning är för fpl:
Å motorfundamentet: Ramen är något deformerad.
Å flygkroppen: Ett beslag för vänster baldakinsträva är deformerat.
En knutpunkt i kroppens nedre del är deformerad. Ett diagonalstag i kroppens undre del har brustit.
Å vingstället: Å höger övervinge ett flertal spryglar skadade, och främre vingbalken bräckt. Höger övervinge är kassabel. Å övre baldakinen är höger snedsträva knäckt. Å undre baldakinen är främre röret deformerat.
Å landningsstället: Vänster bakre stötta skadad vid infästningen i undre baldakinen.
Propellern är totalhavererad.
Kostnaderna för fpl reparation beräknas uppgå till kr. 5.000:-.

Västerås den 2/8 1937
A.P. Gunnarsson
Civilingenjör

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Haveriet har förorsakats av nödlandning på grund av motorstopp synbarligen beroende på bristande bränsletillförsel.
Den tekniska utredningen har givit vid handen, att något fel å motor eller bränslesystem icke förelegat. Vidare har utrönts, att efter nödlandningen vänster vingtank var tom under det att höger vingtank torde ha varit full. Då föraren emellertid med bestämdhet uppgivit, att kranarna från båda vingtankarna varit öppna, har någon teknisk orsak till inträffat motorstopp icke kunnat fastställas.

Västerås den 26/7 1937.
E. Tornberg
Förhörsledare
Lennquist
Protokollförare

Verkstad 1937-07-23. Reparation efter haveri.
Formation 1937-09-01
Verkstad 1937-09-23 Reparation
Formation 1937-09-25
Verkstad 1937-10-08 Liten fplöversyn
Överlämnat till F 4 1938-01-26 som lån

Nödlandning 1938-02-04 vid Kungsgårdsviken, Frösön
Motor: BJ VIIF nr 7826
Ff fänrik Ahlström skadad.
Skador flygplan: Totalhaveri.

Bild

Kasserat 1938-08-30
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till J 7, Bristol Bulldog Mk IIA

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst