17172 S 17BL, S 17BS

I tjänst 1941-1955
Fanns i tre versioner, A, B och C
Antal i Flygvapnet
132 st B 17A
54 st B 17B
77 st B 17C
54 st S 17BL
56 st S 17BS

Moderator: Sven-Erik Jönsson

17172 S 17BL, S 17BS

Inläggav Leif Fredin » 24 maj 2014, 07:58

17172
S 17BL
S 17BS
Typ SAAB L-10
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Trollhättan
Tillverkningsnummer: 72

Levererat till F 2 1942-10-22. Motor typ My XXIV nr 762
Godkänt 1942-11-10 i version som landflygplan

Haveri 1943-08-31 i sjön Mjörn vid Björboholm. Märkning 2-72
Total gångtid: 80.50 tim.
Motor: My XXIV nr 762
Total gångtid: 85 tim
Besättningen ff kapten Carl-Gustaf Rydelius, fs fänrik Nils Ekenman oskadad
Orsak till haveri: Överstegring med vikning.
Skador flygplan: Totalhaveri
Skador motor: Vattenskadad.
Beräknad reparationskostnad (Motor 4.000:- kr

Ur protokoll:

Härefter hördes kt Rydelius, som anförde i huvudsak följande:
att flygningen ingick i FFSU övningar, vilket framgår av flygprogram av den 31/8-43.
Efter avslutad gruppflygning skedde landning för tankning vid Alingsås (för övning av sjöbasplutonens manskap). Fpl fulltankades. Härvid bytte lt Björkman och fk Ekenman plats såsom fs med gruppchefens medgivande. Hemflygning enskilt. Fpl 17172 startade först med kurs mot Björboholm. Vid framkomsten verkställde R. ett landningsvarv för kontroll av vindriktningen. R. befann sig på c:a 100 m höjd över järnvägsstationen på sydlig kurs och skulle svänga in på baslinjen. Svängen gjordes med kraftig bankning och med motor (bankning mer än 45°). Svängen avslutades efter c:a 180°, då fpl låg inrättad i vindriktningen. Under svängens senare del drog R. av motorn och omedelbart innan fpl var inriktat mot vinden, kontrollerade R. hastighetsmätaren, vilken visade på c:a 205 km/tim. Då R. skulle taga fpl ur svängen, ville fpl icke följa med utan fortsatte att sjunka och svänga åt vänster. Då R. icke kunde få fpl under kontroll igen, drog R. på motor, varefter fpl hastigt klippte över åt höger sida, härvid befann sig fpl på lägsta höjd. Strax efter det fpl gått över på höger sida, vann fpl åter höjd. Därefter gick fpl nedåt utan att R. kunde räta upp det. R. försökte först med höger hand, vilket icke lyckades.
När det stod klart för R., att haveri var oundvikligt, försökte R. räta upp fpl med vänster hand, detta för att nödutlösa huven med höger hand, varvid R. samtidigt meddelade fs ”nödutlös”. Fpl tog vatten under brant vinkel, och R. hade den uppfattningen, att höger vinge tog vatten först, och att fpl därefter slog runt.
Efter fruktlösa försök att uppblåsa flytvästen med kolsyrepatronen lossade R. fastbindningsanordningen och försökte ånyo uppblåsa flytvästen. (Detta orkade icke R.). När detta misslyckades, lossade R. fallskärmen, typ: Irving sitt, 1 punktskoppling-centrallås. (R. hade den uppfattningen, att om R. haft fallskärm typ: Irving sitt, 3 punktskoppling med karbinhakar eller bajonettlås, skulle R. icke kunnat bli fri från skärmen). Härefter konstaterade R., att huven icke fanns i vägen och tog sig ur planet och kom efter en stund upp till vattenytan. Vid vattenytan försökte R. åter att blåsa upp flytvästen med kolsyrepatronen, men lyckades icke heller denna gång. (R. orkade fortfarande icke detta).
R. uppmärksammade efter uppkomsten till vattenytan spanaren c:a 20 á 30 m från R.
Sedan R. kommit upp i beredskapsbåten, provades flytvästen, och funktionerade oklanderligt.
Härutöver hade R. intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
C. G. Rydelius
ff

Härefter hördes fk Ekenman, som anförde i huvudsak följande:
Fpl befann sig 75 m över järnvägsstationen med kurs syd. Över vattnet svängde fpl vänster och sjönk igenom. Bankningen var mer än 45° och motorn var på hela svängen. Efter svängen verkade flygläget konstigt (ff förlorade delvis kontrollen över fpl?). Bankningen var c:a 70°. Motorn fortfarande igång och radien sannolikt snäv. Farten normal, mätaren ej iakttagen (enl. intryck). Efter utgång fick fpl höger bankning, därefter åter vänster och vänstervingen gick i vattnet och bröts av jämns med lanternorna. E. vet ej, om flottörerna gingo loss. Tvär rörelse, då fpl klippte från ena till andra sidan. Höjdförlust skedde genom kaning eller genomsjunkning, ej plané.
Efter anslag klippte fpl över åt höger. Det andra anslaget skedde sannolikt efter det fpl gått över i ryggläge, icke rakt, utan snett över endera vingen. E. hade aldrig känsla av att klaffarna fällts ut. Huven var fullt öppen. Ena foten (vänster) hade sannolikt fastnat i stolen. E. hade därför svårt att komma loss, men fallskärmen (Irving sitt 1 punktskoppling-centrallås) var lätt att få loss. Kolsyrepatronerna i västen utlöste aldrig; den högra snodden hade lagt sig om patronhållaren (iakttogs senare) och den andra orkade E. icke utlösa (utmattning). Härutöver hade E. intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Nils Ekenman
Fs

Härefter hördes lt Olausson, som anförde i huvudsak följande:
O. tjänstgjorde som ff i fpl 2 enl program för flygning den 31/8. Efter tankning vid 3. sjöbaspluton anbefallde gruppchefen kt Rydelius enskild flygning till Björboholm.
Start skedde nästan samtidigt varefter O. följde fpl 72 på c:a 300 m avstånd på c:a 10 m höjd över Mjörn mot Björboholm. Då O. befann sig på c:a 150 m höjd över Björboholms järnvägsstation iakttog O. fpl 72 på lägsta höjd och med ostlig kurs omedelbart norr om Hundholmen. O. såg fpl kraftigt ”vicka” från vänster till höger sida och åter till vänster, vilket O. bedömde vara vikningar. Strax därefter tog fpl vänstra vinge och vänstra flottör vatten (en flottör slets loss). Fpl studsade sedan upp och gick över på rygg och sjönk efter ett par sekunder. Flottörerna flöto losslitna.
O. ansatte omedelbart landning och bärgade ff och fs, vilka flöto på c:a 25 m inbördes avstånd.
Härutöver hade O. intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Per Olof Olausson
Löjtnant ff

Härefter hördes lt Carman, som anförde i huvudsak följande:
Att C. över Björboholm station (flyghöjd c:a 150 m och kurs ung. sydväst) blev uppmärksammad av ff (lt Olausson), att fpl 72 var på väg att haverera. Efter en vänstersväng såg C. fpl 72 plöja vattnet och omgavs det av en kraftig vattenkaskad. C. hade den uppfattningen, att fpl slog runt vid nedslaget samtidigt som flottörerna sletos loss, och därefter sjönk flygkroppen efter ett par sekunder.
I övrigt vitsordar C. de av O. lämnade uppgifterna dock att C. icke iakttog de av O. omtalade vikningarna och den därpå kommande studsen. C. meddelade per radio markstationen om haveriet och utkallade beredskapsbåt.
Härutöver hade C. intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
B Carman
Löjtnant fs

Härefter hördes fu 97 Larsson, som anförde i huvudsak följande:
L. befann sig vid expeditionsbyggnaden och iakttog fpl på c:a 100 m höjd och med kurs omkring ost.
L. iakttog att fpl förlorade höjd och att fpl tycktes ”vingla”. Strax därefter förlorade L. fpl ur sikte och hörde strax därefter en smäll, då fpl tog vatten.
Härutöver hade L. intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Allan Larsson
1. vapenmek

Härefter hördes fu 39 Svanholm, som anförde i huvudsak följande:
S. befann sig på vägen mellan järnvägsstationen och infarten till bivackområdet och iakttog fpl strax nordväst om Hundholmen på c:a 50 m höjd med kurs mellan nord och ost.
S. såg fpl med kraftig bankning åt vänster (motorvarv något över tomgång); därefter vinglade fpl över åt höger med över 45° bankning (nosen något uppåt), varefter fpl åter lutade över åt vänster (nosen nedåt) och med bankningsvinkel större än 45°. I samband med den sista lutningen åt vänster föreföll fpl svänga åt vänster. Under dessa manövrar miste fpl höjd. S. iakttog icke nedslaget i vattnet emedan utsikten var skymd.
Härutöver hade S. intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Gunnar Svanholm
Tyguppbördsman, tid. chefsmek.

Härefter hördes vpl 144-46-39 Andersson, som anförde i huvudsak följande:
A. befann sig å divs väderstation 2.a våningen med utsikt över Mjörn (söder om Björboholms halvön).
På c:a 100 m höjd över Rundholmen iakttog A. fpl 72 på ostlig kurs. Fpl svängde i detsamma med mycket kraftig bankning åt vänster som för att ansätta landning i riktningen Stengrund. Mitt i svängen förlorade fpl kraftigt höjd och samtidigt vinglade det som ett löv över på höger vinge under fortsatt kraftig höjdförlust.
Strax därefter tog fpl vatten med höger flottör före. Fpl erhöll en mycket kraftig studs, varefter A. förlorade detsamma ur sikte och hörde blott den därpå följande smällen, då fpl för gott tog vatten. A. sprang ner och bemannade en roddbåt för att undsätta fpl, men behövde aldrig ingripa emedan divs tre motorbåtar redan då befann sig på platsen.
Härutöver hade A. intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
E. Andersson
Väderbiträde

Härefter hördes vpl 134-46-39 Jonsson, som anförde i huvudsak följande:
J. befann sig å väderstationen, då J. över idrottsplatsen iakttog fpl 72 (flyghöjd c:a 100 m), som strax därefter gick in i en vertikalsväng (c:a 90° bankning).
Halvvägs i svängen började fpl kraftigt glida neråt och förlora höjd, lutningen minskades emellertid ett ögonblick men återgick därefter till att luta på höger vinge, varefter det slutligen åter lutade över kraftigt på vänster vinge och fortsatte glida neråt. Härunder förlorade J. fpl ur sikte utom ett kort ögonblick över buskarna söder om sjukhuset.
Härutöver hade J. intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
O. Jonsson
Telefonist

Härefter hördes vpl 3982-1-42 Geijer (hobby – modellflygning), som anförde i huvudsak följande:
G. tjänstgjorde såsom post nr 1 och befann sig å poststället. G. iakttog fpl 72 på sydlig kurs över idrottsplanen fullborda ett landningsvarv runt Björboholms udde, varvid intet onormalt förmärktes (flyghöjd 75 – 100 m).
Då fpl återkom på sydlig kurs över idrottsplanen (flyghöjd c:a 50 m), iakttog G., att fpl gick in i en först normal vänstersväng som övergick till en vertikalsväng (ett ögonblick större än 90°) och med mycket snäv radie, och tyckte g:, att fpl fart minskades. I vertikalsvängen förlorades avsevärd höjd genom kaning inåt. (Kraftigast under svängens senaste skede). G. anser sig kunna bedöma, att bankningen var större än 90° emedan G. såg fpl nästan rakt bakifrån över vattnet söder om idrottsplanen. Efter svängen syntes fpl börja räta upp sig i planflyktsläge (med hög nos) och G. trodde föraren åter fått kontroll över fpl, då detsamma emellertid åter började singla (som ett fallande pappersark) och försvinna bakom träden, där G. vid ett tillfälle såg fpl vänstervinge plöja i vattnet.
Härutöver hade G. intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Jan Geijer
Vaktmanskap

Härefter hördes vpl 106-46-40 Aspenberg, som anförde i huvudsak följande:
A. befann sig tillsammans med vpl 144 Andersson på väderstationen och uppmärksamgjordes av denne på att ett fpl företog anmärkningsvärda manövrar.
A. var endast vittne till fpls första anslag mot vattnet, vilket skedde med höger flottör, varefter fpl fick en kraftig studs och A. förlorade det ur sikte.
Härutöver hade A. intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
P. Aspenberg
Väderbiträde

Härefter hördes vpl 3-207-33 Nilsson, som anförde i huvudsak följande:
N. befann sig vid verkstadsförrådet, då N. rakt över järnvägsstationen på c:a 200 m höjd iakttog fpl 72 på SO-lig kurs göra två kraftiga vippningar, varefter fpls längdlutning ökade och fpl stabiliserade sig. N. såg fpl senast strax norr om Hundholmen ånyo göra några kraftiga vippningar, denna gång på avsevärt lägre höjd. Det sista N. såg av fpl var att det lutade kraftigt åt vänster. Härefter försvann fpl.
Härutöver hade O. intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Egon Nilsson
Stnmanskap

Härefter hördes vpl 1234-46-40 Fagerberg, som anförde i huvudsak följande:
F. befann sig där vägen till Strandkullen skär järnvägen och F. iakttog fpl över järnvägsstationen på ovanligt låg höjd. Därvid iakttogs fpl vingla c:a 3 á 4 ggr och kraftigt förlora höjden. F. misstänkte genast att något var galet. Strax därefter tog fpl vatten med vänster flottör och vingspets samtidigt, varvid fpl fick en kraftig studs och steg kraftigt. F. tyckte sig återigen i studsen se vickningar. F. såg däremot icke hur det andra nedslaget skedde.
Härutöver hade O. intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Arne Fagerberg
Vapenmek.

Härefter hördes vpl 1629-46-41 Britse, som anförde i huvudsak följande:
B. befann sig vid tygförrådet, då B. omedelbart öster om järnvägsstationen iakttog fpl 72 på c:a 100 m höjd. Vid sjöstranden söder om idrottsplanen lade sig fpl i kraftig vertikalsväng åt vänster och gled på sidan under höjdförlust, viglade till, rättade upp sig ett slag och började åter kana åt vänster.
Härvid tog fpl vatten med vänster vinge och flottör samtidigt som fpl erhöll en kraftig studs och steg i 45° vinkel. Härefter skymdes fpl av träd.
Härutöver hade B. intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
R. Britse
Vapenmek.

Härefter hördes vpl 880-46-40 Jansson, som anförde i huvudsak följande:
J. befann sig i telefonväxeln och iakttog fpl 72 på c:a 100 m höjd, under vänstersväng med mycket brant lutning åt vänster, söder om div.-expeditionen. Fpl vinglade kraftigt från den ena vingen till den andra under höjdförlust 3 á 5 ggr. Fpl gick på ung. ostlig kurs. J. iakttog, då fpl första gången tog vatten med sannolikt höger flottör före, varefter fpl åter studsade upp i en brant stigning, vilken rörelse var så kraftig, att J. trodde att fpl skulle gå över på rygg. Fpl rättade emellertid upp sig, lutade över på vänster vingen, varefter J. förlorade fpl ur sikte och endast hörde smällen.
Härutöver hade J. intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Evald Jansson
Telefonist

Härefter hördes fu 46 Landolf, som anförde i huvudsak följande:
L. tjänstgjorde såsom divs chefsmek. L. tillfrågades huruvida några felaktigheter tidigare förekommit å fpl 72 roderorgan, vilket L. besvarade nekande.
L. anmäler, att fpl visserligen startat passet från Björboholm men avslutat passet för mellanlandning och tankning i Alingsås. Fpl bedömes av L. vid landningen vid A. haft ett bränsleförråd av c:a 300 l.
Härutöver hade O. intet att tillägga.
Uppläst och vidkänt:
Elin Landolf
Chefsmek.

Härefter hördes vol. 216 Rundström, som anförde i huvudsak följande:
R. har sedan 1/7-43 varit mek å fpl 17172, och under denna tid har såvitt R. har sig bekant, några anmärkningar icke framförts angående fpl roderorgan.
Härutöver hade R. intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
D. Rundström
Fplmek.

Härefter hördes vol. 227 Andersson, som anförde i huvudsak följande:
A. avlämnade fpl 17172 till kt Rydelius före den berörda flygningen. Fpl hade strax före passets början genomgått 100-tim översyn. Och hade A. sig icke bekant, att det förekommit något fel å fpl. Fpl avlämnades med sammanlagt bränsleförråd av 500 l och olja något över 45 l.
A. bedömer, att fpl efter 1 timmas flygning, vid landningen i Alingsås, haft en bränslemängd av c:a 300 l.
Härutöver hade A. intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
L. Andersson
Fplmek.

Härefter hördes vpl 111-8-43 Hugardt, som anförde i huvudsak följande:
H. iakttog fpl från sjukavd. (1. vån.) H. beräknade, att fpl befann sig mellan sjukstugan och Hundholmen under vertikalsväng 90° bankning åt vänster på flyghöjd av 80 m.
Efter svängen började fpl nos peka nedåt; sedan rätade fpl upp sig och började strax därefter gå över på höger sida under det att fpl sjönk igenom. Därefter vickade fpl över på vänster sida och under svag dykning tog fpl vänstra vinge vatten.
Därefter skymdes fpl av träd och H. iakttog endast att vattenkaskader kastades upp från vingspetsen.
Härutöver hade H. intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
F. Hugardt
Sjukvårdsbiträde

Bilaga 1.
Följande erfarenheter hava gjorts i samband med haveriet:
1. Besättning i sjöflygplan böra vara utrustade med fallskärm typ Irving sitt, 1 punktskoppling – centrallås, då enl. besättningen i det havererade fpl fallskärm med utlösningsanordning typ Irving sitt, 3-punktssele med karbinhakar eller bajonettlås med största sannolikhet icke skulle kunna hava losskopplats.
2. Flytväst. Vare sig ff eller fs lyckades trots icke alltför medtaget tillstånd blåsa upp flytvästen med kolsyrepatron.
Ff anser, att utlösningsanordningen bör omkonstrueras. Dessutom bör samtlig flygande personal (ff och fs) beredas tillfälle att i vattnet iklädd flygutrustning få praktiskt öva uppblåsning av flytväst med kolsyrepatroner.
3. Beredskapsbåt. Värdet av snabbgående beredskapsbåt har tydligt framkommit.
Enl divch åsikt äro de äldre powerbåtarna så förslitna, att full säkerhet för snabb utryckning icke kan påräknas med endast en dylik båt.
4. Nödutlösning av förarhuven genom tvenne handgrepp är icke tillfredsställande ur säkerhetssynpunkt. Fpl böra omedelbart modifieras i detta avseende.
Nödutlösning av spanarhuven är f.n. mindre lämpligt placerad. Normalt bör fs i samband med landning hava den extra fastbindningsremmen fastspänd framför sig. Sedan detta verkställts, når fs icke fram till nödutlösningen.
5. Fs bör alltid hava huven fullt öppen vid landningar. (f.n. praxis vid div)


Bilaga 4.
Rapport ang besiktning av fpl typ S 17Bs nr 17172 efter haveri den 31/8.

A. Preliminär besiktning den 1/9.
Fpl besiktigades första gången preliminärt på f.m. den 1/9 sedan detsamma lyfts och hängde i talja under vattenytan under en flottörflotte. Härvid konstaterades följande:
1) Fpl låg i ryggläge.
2) Motor med propeller och fundament hade lossnat helt från flygkroppen och låg alltså kvar på sjöbotten
3) Kroppen var bruten vid spanarsitsen och vriden så att stjärtpartiet vridits c:a 45° motsols sett i flygriktningen.
4) Vänster vinge bruten bakåt c:a 1 m utanför infästningen.
5) Höger vinge framkanten intryckt.
6) Vingklaffarna voro infällda.
7) Flottörerna med ben helt bortslitna (hade bärgats omedelbart efter haveriet). Vänster flottör (nr 48) ej större skador (reparabel). Höger flottör (nr 37) delvis avsågad av propellern omedelbart framför främsta skottet. Reparabel.
8) Stabilisatorn i det närmaste oskadad. Stabilisatorspetsarna dock något deformerade. Höjdrodret och trimroder föreföll vara oskadat.
9) Ev. skador å fena med sidoroder kunde ej konstateras med anledning av att fpl hängde upp och ned.
10) Spinfenan oskadad.
B. Besiktning efter bärgning den 2/9.
Reglagens läge i förarsits:
1) Gasreglage: Max ekonomisk marsch
2) Propellerreglage: Största stigning
3) Oljekylare: Öppen
4) Luftintag: Varmluft
5) Vingklaff: Normal
6) Vattenroder: Upp
7) Kylklaffar: Stängda
8) Trimroder: Sidoroder normalt
9) ” : Höjdroder normalt
10) Bränslekran: Stängd
11) Magnetströmbrytare: M1 + M2
12) Bränslemätaromkopplare: Höger
Vid besiktning i övrigt framkom inga skador som kan tänkas ha påverkat fpl:s manövreringsförmåga.

Hägernäs den 8 oktober 1943.
Per Magnus Swensson
Tjf tygofficer

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
att fpl typ S 17B reg. nr. 17172 fört av kt Rydelius vid ingång till landning efter sväng med stor bankning och liten svängningsradie, sannolikt överstegrats och förlorat farten, varunder fpl förlorat höjd och under genomsjunkning tagit vatten utan att ff lyckats få kontroll över fpl. Fpl har därvid sannolikt förlorat ena flottören och efter studs och hjulning över ena vingen kommit i ryggläge och sjunkit.
Vid undersökningen har hittills icke något framkommit, vare sig vid materielundersökning eller förhör av därav berörd personal, som tyder på materielfel.
Fältpost 80119 den 2/9 1943
T. Sjölin
Förhörsledare
B. Björkman
Protokollförare

Beslut
Haveriet synes hava orsakats av de omständigheter som ovan av förhörsledaren angivits.
Då fpl:s bankning i svängen omedelbart före haveriet enligt vittnens utsago har avsevärt överstigit 45° synes föraren hava brustit mot gällande bestämmelser enligt vilka fpl typ S 17BS är förbjuden för all avancerad flygning.
Med anledning härav överlämnas målet till krigsrätt för åtal mot föraren, Kt. Rydelius.

Hägernäs den 8/10 1943.
Herman Sundin
Depåchef
/K.-E. Nordbäck

Kasserat 1943-10-19. Gångtid total 80.50 tim. Antal flygningar 197 st.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 17172 S 17BL, S 17BS

Inläggav Klas Andersson » 24 maj 2014, 11:24

skanna0001.jpg


Jag har haft kontakt med Rydelius son ,han berättade att Pappan fick 10 dagar i arresten på nya varvet i Göteborg !

nedanstående skiss tror jag att jag fått av Leif Fredin ? ihop med den nu avskrivna Haverirapporten
jag har dykt på den förmodade platsen men hittade inga rester
clip_image002.jpg
Klas Andersson
 
Inlägg: 50
Blev medlem: 21 jun 2018, 16:30

Re: 17172 S 17BL, S 17BS

Inläggav Klas Andersson » 03 jun 2014, 10:29

Jag har nu igen haft kontakt med Bo Rydelius ,som är son till Piloten
här följer hans berättelse av händelsen som han hört den berättasJo det måste varit en hemsk upplevelse. Den historia som jag har om detta är följande.

En dam bekant eller släkt med min mormors faktotum levde i närheten och hade antingen sett eller fått berättat vad som hänt och ringer ut till Lyckorna, vårt sommarställe, och säger till husan” Säg inget till fru Gudrun, min mor, men löjtnanten hat störtat. Denna stackar husan gick resten av dagen runt som en osalig ande och viste vare sig ut eller in. Senare på kvällen ringer far till mor och när de pratas vis så är fars kommentar ungefär att han har badat i dag.

Olyckan skulle ha gått till på följande sätt att efter tankning i Lövekulle och på hemflygning till basen som nu var flyttad från Hindås till Björboholm gjorde han en 45 graders vänstersväng, varvid maskinen stallade och vek sig, han dök alltså ner och slog av båda högsjöflottörerna men spaken i magen och full gas han beordrade spanaren att hoppa maskinen steg för att slutligen vika sig och slå i sjön, han följde med maskinen ner men lyckades utlösa sig och komma upp och simma till stranden.

Påföljden blev 10 dagar i buren. Efter som han kände gubbarna lyckades han att få straffpåföljden uppskjuten tills efter trettonhelgen och som han har berättat om detta så satt han internerad på Elfsborgs fäste.

När han inställde sig för att avtjäna straffet möttes han av en annan intagen som sa ”Tell” varvid far replikerade på sitt Göteborgska snabba sätt ”Tell me”. Detta var den man som restaurerat Kungälvs fästning och varför han satt inne förmedlar ej historien. Tell upplyser far försiktigt att han har en halva i byrålådan och att det finns ett brädspel, så gubbarna fördrev den kvällen med att spela bräde. På morgonen körde han till jobbet som då var på F9, efter dagens slut tog han svängen om Högåsplatsen, där vi bodde och åt middag för att sedan fortsätta till finkan.

Att han skulle suttit på Elfsborgs fäste, tycket vi barn inte var så märkligt men när min syster senare i livet blev guid i Göteborg och fick reda på att den siste fången på Elfsborg var Lasse-Maja och beslagtog far med detta, replikerade han att på Nya varvet kallades finkan för Elfsborgs fäste.

Han sa alltid att han aldrig tjänat så mycket på så kort tid.


Hälsningar
Bosse


Bo G. Rydelius
Cederflychtsvägen 10
S-443 31 Lerum
Sweden
Klas Andersson
 
Inlägg: 50
Blev medlem: 21 jun 2018, 16:30

Re: 17172 S 17BL, S 17BS

Inläggav Lars Sundin » 03 jun 2014, 11:35

För de som är mer intresserade av vilka som satt i flygplanet än dess nummer/registrering när det hände, tipsar jag om två av mina bloggningar. Där finns en del om personen Kagge Rydelius och hans upplevelser, speciellt om man följer de länkar jag ger.

http://larsan13.wordpress.com/2011/10/1 ... n-byxkjol/

http://larsan13.wordpress.com/2011/05/2 ... viss-ubat/

Lars s, som också haft kontakt med Bo Rydelius
Användarvisningsbild
Lars Sundin
 
Inlägg: 2406
Blev medlem: 23 feb 2008, 06:17
Ort: Handen

Re: 17172 S 17BL, S 17BS

Inläggav Bengt Ekbladh » 12 feb 2018, 21:28

17172 S 17BL, S 17BS ....
.... Om haveret läs mer här::
Flygbasen i Björboholm – Haveriet...
http://www.flodanyheter.se/flygbasen-bj ... -haveriet/
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6954
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle


Återgå till B 17 och S 17, Saab 17

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst