3371 T 16A, S 16B

I tjänst 1940-1943
Antal i Flygvapnet: 30 st B 16A, 67 st S 16A och 14 st S 16B.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

3371 T 16A, S 16B

Inläggav Leif Fredin » 08 sep 2014, 09:05

3371
T 16A
S 16B
Typ: Caproni Ca 313 R.P.B./S
Tillverkare: S.A. Aeroplani Caproni, Milano, Italien
Tillverkningsnummer: 4906

Leveransdatum 1941-08-08. Motorer: I.F. Delta R.C.35 I.S., vänster nr: 1133, höger nr: 1132

Haveri 1941-09-18 i München-Riem
Besättningen ff fanjunkare Per Åke Fredin, fs fänrik Henry Meisel, mek korpral Johan Alvar Berglund, furir Stig Gunnar Eriksson oskadad.
Skador fpl: Vänster vinge: avslagen två meter från vingspetsen. Höger vinge: hela undersidan uppriven främre balken delvis sönderslagen. Fem propellerblad deformerade. Landningsstället helt deformerat. Kroppens undersida delvis intryckt under startmotorn. Motorgondolerna skadade.

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av (kort redogörelse över händelseförloppet):
Haveri vid landning efter flygning Milano – München.

Fanjunkare Fredin anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde som flygförare å fpl 3371;
att han gått in för landning efter fpl n:r 1;
att han inriktat sig efter framförvarande fpl och enligt utlagt märke kommit i rak motvind;
att han på grund av ovanligt stor last (fyra mans besättning, personligt bagage samt verktygsutrustning) hållit högre planéhastighet än vanligt;
att hastigheten in över fältgränsen varit 175 km i tim;
att han vid upptagningens början hållit 150 km i tim;
att han under utflytningen fått ett ”kytt” å vänster vinge men parerat detta;
att fpl vid sättningen sänkt vänster vinge utan att någon stöt å vänster hjul kunnat förmärkas;
att det förefallit som om vänster landningsställsben fällts undan;
att någon genomsjunkning icke varit märkbar, utan att landningen ansatts å normal höjd;
att det varit för sent att avbryta landningen och dra på gas;
att fpl vänster vinge tagit mark, och att fpl därefter krängt över åt höger och blivit liggande å kroppen;
att han därefter observerat, att höger propellers ena blad var oskadat och att de båda andra bladen obetydligt böjda;
att det därför var troligt, att höger motor stannat under utflytningen nära marken varvid propellern långsamt gått ned i varv.

Uppläst och vidkänt:
Åke Fredin
Fanjunkare

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Felbedömning vid landningens ansättande. Ingen eller obetydlig vind rådde vid tillfället.

Såtenäs den 8/10 C.L. Schultz
Tjf Ch 11. hämtningsdiv S16

Utdrag ur Rapport över verksamheten vid FIK 7/9-25/9 1941.

Hav 3371/4906: Kommissionen har hos CAPRONI beställt nedmontering och transport till Milano samt begärt offert på reparationen.

Godkänt 1941-10-03

Till Kungl. Flygförvaltningen
Stockholm 10.

Rapport kontroll av
fpl typ T 16, nr 3371.

Härmed får jag vördsamt översända rapport beträffande besiktning och kontrollflygning av fpl typ T 16, 3371 vid Firma S.A. Caproni, Milano samt uppgift betr. modifierad blandningsregulator och förslag till ändring i förarinstruktion för fpl typ 16 A.

Modifieringar.
Utöver i FF skrivelse nr. H 13:3 den 17/1 1942 till Mission Svedese angivna modifieringar (1. Rengöring av oljesystemet. 2. Översyn av propellerväxlarna. 3. Införande av brandskott. 4. Kontroll av bränslefilter i förgasarna. 5. Allmän undersökning av bränslesystemet med avseende på läckage. 6. Förlängning av dräneringsledningarna från motorns inloppsrör. 7. Utbyte av snapsledningens nos, gummiförbindningar) hava följande modifieringar införts (enl. FF skrivelse till C.F.I.K. nr Mt/Fl 35:78 av den 16 juni 1942):
1. Montering av avgassamlare med samtidig ändring av hjulkåpor (ändring nr. 131 och 132).
2. Utbyte av packningar för avgasrör (ändr. nr. 13).
3. Isolering av bränsletilloppsledningen (ändr. nr. 110).
Utbyte av bränsleledningen till motorernas förgasare (ändr. nr 134).
Dessutom har brandvarningssystemet noggrant justerats och provats (ändring nr 127 dock ej införd). Övriga i ovannämnda skrivelse nr. Mt/Fl 35:78 angivna modifieringarna hava ej införts, enär detta skulle medfört onödigt stor försening av hemflygningen. Beträffande motorernas modifiering har fli B.G.G. Larsson CVV erhållit uppgifter från Isotta.
Besiktning.
Vid besiktning framkomna anmärkningar framgår av bifogade besiktningsprotokoll. Allmänt kan därjämte sägas, att bättre genomgående arbete nedlagts på detta fpl än på tidigare levererade fpl typ B 16.
Vid emottagning av fpl:s utrustning saknades följande:
Bombsikte st 1
Flygplanur st 2
Förbandslåda st 1
Denna materiel hade enl. meddelande från Caproni ej medföljt planet, när detsamma anlänt från München, men har å andra sidan ej medförts till F 7, enl. vad som framkommit vid undersökning på F 7.

Kontrollflygning.
Kontrollflygning verkställdes upp till 5000 m. Förarens hastighetsmätare visade härvid 20 km/tim för mycket. (Detta kan eventuellt hava varit orsaken till haveriet i München med samma plan). Radiosändaren fungerade ej, emedan den troligen sönderskakats under transporten från Stockholm till Milano. Med CFIK:s hjälp utbyttes hela sändaren.

Blandningsregulatorernas modifiering.
Blandningsregulatorerna har på de motorer, som monterats i flygplanet (IF Delta nr 1132 och 1133), modifierats så att förgasaren i ett läge ger magrare blandning för ekonomisk flygning. Blandningsreglagen hava härvid tre lägen: bakersta läget för ekonomisk flygning, mellersta läget för normal effekt och främsta läget i likhet med förut för max starteffekt. Läget för ekonomisk flygning får endast användas vid förkompressortryck under 65 cm Hg.
Detta läge får emellertid enligt min uppfattning ej tillåtas utan att cyl.termometrar äro monterade. Noggranna prov böra därvid först utföras betr. cylindertemperaturen vid användandet av läget för ekonomisk flygning.
Betr. blandningsregulatorns modifiering hänvisas i övrigt till bifogade beskrivning på italienska.

Förslag till ändring i förarinstruktion.
Därest blandningsreglagets läge för ekonomisk flygning tillåtes användas föreslås följande ändringar i speciell förarinstruktion för fpl typ 16 A:
Sid. 5 Kap. IC 26 gives följande lydelse:
Blandningsreglagen stå i bakre läget eller läge ”Normal”. Jämför kap. 5b.
Sid. 12 Kap IV c före start: 2) gives följande lydelse:
Blandningsreglagen helt till främsta läget. Jämför kap. 5b.
Kap IV c start: 4) gives följande lydelse:
För tillbaka blandningsreglagen helt till det bakre läget eller till läge ”Normal”. Jämför kap. V b.
I kap. V ”Handhavande av reglage” tillägges ett nytt moment ”b. Blandningsreglage”, varför nuvarande moment ”Propellerreglage” bör benämnas ”a. Propellerreglage”.
Kap V b. får följande lydelse:
b. Blandningsreglage:
1. Därest motorerna ej äro försedda med modifierade blandningsregulatorer finnas två lägen för blandningsreglagen: ett bakre och ett främre. Det främsta läget ger ett rikare blandningsförhållande och användes endast då maximal starteffekt uttages. Jämför kap. IV c. Annars användes alltid bakre läget.
2. Därest motorerna äro försedda med modifierade blandningsregulatorer finnas tre lägen för blandningsreglagen, ett bakre märkt ”EKON”, ett mellersta läge försett med hak för reglaget märkt ”NORMA” samt ett främre läge märkt ”RIK”. Det främre läget ”RIK” användes endast, då maximal starteffekt skall uttagas. Jämför kap IV c. I övrigt användes alltid läget ”NORMAL” utom vid ekonomisk flygning, då läget ”EKON” användes. Bakersta läget ”EKON” får dock endast användas därest förkompressortrycket understiger 65 cm Hg. Motorerna erhålla härvid magrare blandning, varför speciell uppmärksamhet måste ägnas kontrollen av cylindertemperaturerna.

Såtenäs, Grästorp den 17 juli 1942
Sixten Barenthein
Fli. 2. gr.

Till Chefen för Materielavdelningen.

Rapport om hemflygning av
ett fpl S 16 från Milano.

Härmed får jag jämlikt ”Bestämmelser för hemflygning av fpl S 16” vördsamt meddela:
1. Fplbesättningens nedresa verkställdes i två omgångar. Kaptenen Glendor, sergeanten Gagner och furir Hansson utförde resan tågledes. Avresa Linköping 18/6 kl 0035, ankomst Milano 20/6 kl 1415. Flottiljingenjören Barenthein avreste Stockholm 18/6 f m flygledes till Berlin och därifrån tågledes med ankomst Milano 19/6 e m.
2. Med anledning av att kaptenen Glendor medförde flygplanets modifieringsmateriel som kurirgods från Utrikesdepartementet till Beskickningen i Rom, hade det varit lämpligt, om dennes avresa från Stockholm påbörjades redan 15/6, så att materielen kunnat vidarebefordrats från Rom vid sådan tidpunkt, att godset kunnat inträffa i Milano samtidigt som fplbesättningen i övrigt 20/6 i stället för att som nu blev fallet den 23/6.
3. Firman Caproni ställde fpl till förfogande först 23/6. Överlämning och instruktion av modifieringsmateriel verkställdes samma dag, varefter de erforderliga modifieringsarbetena omedelbart påbörjades och pågingo t o m 27/6, under vilken tid fpl stod helt till Capronis förfogande, med undantag av tid för ing. Barenthein att utför 1. besiktning. Motorprovkörning och 2. besiktning ägde rum 28/6. På grund av ”S:t Petrus dag” låg från Capronis sida all verksamhet nere 29/6.
4. Provflygning verkställdes 30/6 på e m, denna var från början avsedd äga rum under f m, men av någon oförklarlig anledning var inte då fpl disponibelt.
5. En rad ”besynnerliga” omständigheter börja inträffa. Således meddelade fabriksledningen, att de inte hade för avsikt att släppa iväg fpl, förrän 48 timmar efter godkänd besiktning från FIK sida. Ett genom FIK till fabriksledningen sänt förhands-meddelande att vidarebefordras till Tyskland, avsändes från Caproni så sent, att flygattachén i Berlin måste framflytta starten 24 timmar. Detta startförbud kom FIK tillhanda några minuter före avsedd start 2/7 kl 1400.
Kl 1700 30/6 meddelar Caproni (ing. Pischeider), att firman på grund av statlig reglering såg sig nödsakad att utöver provflygningarna icke kunna leverera någon bensin. Först den 2/7 ordnades bensinfrågan av kapten Hedberg, FIK.
Fr långvågssändare, som sannolikt gått sönder under nedtransporten, var Caproni icke villig eller ur stånd att reparera. Hänvändelse fick därför göras till radiofirman Saffa, som gav rådet att söka anskaffa ny radio från annat håll. Detta lyckades också genom privat initiativ från Sig. Lombardi, så att vår sändare ersattes med en liknande från ett italienskt flygförband.
6. Fr o m 3/7 var fpl klart för hemflygning. Men på grund av väderleksrapport från München inställdes flygning denna dag. Starten ägde i stället rum påföljande dag kl 1215 (svensk tid), varefter hemflygningen, med mellanlandning i München och Stettin kl 1410 resp 1720 med 45 min uppehåll på vardera platsen, gick utan anmärkning till Ljungbyhed, där landning ägde rum kl 1920. (1500 km avverkades på 5 tim. 25 min). I såväl München som Stettin var omhändertagandet, organisationen för fortsatt avfärd och bemötandet av fpl personal utomordentligt.
7. Fpl förtullades i Ljungbyhed 5/7 kl 1000 samt flögs därefter till Malmslätt med landning där samma dag kl 1220. Under hela flygningen förefanns inte någon som helst anmärkning på planet, trots att detta var hårt lastat med bl a reservdelar med italienskt utförselförbud. Dessa reservdelar ha direkt sänts till vederbörande avdelningar å CVM och CVV.
Fpl överlämnades till avd VI, F 3 depå den 6/7.
8. Beträffande tekniska detaljer i vad rör modifieringsarbeten, mottagande och överlämnande av fpl hänvisas till särskild rapport från flottiljingenjören Barenthein..

Malmen den 7 juli 1942 A. Glendor

Levererat till F 3 1942-07-05

1942-07-28 ”Flygning med fpl typ 16 är tillsvidare förbjuden, fpl utom depåer må hemflygas varvid flygvikten dock icke får överstiga 5600 kg”

Skriftlig orientering (nr Mt 35:212) till F 3, F 7, F 11 och CVV daterad 1942-10-23 angående vilka förstärkningar, som skall utföras å fpl typ 16 vingar och därmed sammanhängande arbeten.
Överlämnat till F 11 1942-11-18
Förstärkning av vingar å fpl typ 16 enligt to 38/43 daterad 1943-01-27
Beräknas intagas till F 11 flottiljverkstad 1943-05-01 för vingförstärkning.
Vingförstärkning beräknas klar 1943-07-01.
Typbeteckning ändrad till S 16B enligt to 571/43 daterad 1943-10-20
Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-21 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
1945-05-22 ”FF härmed meddela, att allt översyns- och reparationsarbete på fpl typ 16 och motor typ IF Delta t v skall avbrytas.”
Kasserat 1945-08-21 med motorer typ IF Delta nr 215 och 228. ”Samtliga fpl 16 med tillhörande motorer och propellrar äro härigenom kasserade.”
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till B 16, S 16, T 16 samt Tp 16 Caproni Ca 313

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst