3364 S 16A

I tjänst 1940-1943
Antal i Flygvapnet: 30 st B 16A, 67 st S 16A och 14 st S 16B.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

3364 S 16A

Inläggav Leif Fredin » 07 sep 2014, 08:58

3364
S 16A
Typ: Caproni Ca 313 R.P.B./S
Tillverkare: S.A. Aeroplani Caproni, Milano, Italien
Tillverkningsnummer: 4916

Leveransdatum 1940-12-07. Motorer: I.F. Delta R.C.35 I.S., vänster nr: 219, höger nr: 280
Provflygningar i Milano 1940-12-09 till 1940-12-12. Gångtid 1 tim 20 min, antal flygningar 3 st
4. omgången. Hemflygning till Ljungbyhed 1940-12-17 till –12-20 (Gångtid 5 tim 35 min, antal flygningar 3 st). Förråd 1940-12-20 (Ljungbyhed)
F 3 formation 1941-01-02 för flygning Ljungbyhed – Såtenäs (1:05 tim)
F 7 förråd 1941-01-02
Godkänt 1941-02-08
F 3 formation 1941-04-28

Haveri 1941-07-31. Märkning 3-23
Total gångtid: 56 tim.
Motorer: IF Delta nr 219. Total gångtid: 59 tim. IF Delta nr 280. Total gångtid: 59 tim.
Besättningen ff furir Bengt Florén, fs löjtnant R Tengzelius, mek vicekorpral Seth Norén, pass väderleks-assistent Stig Schenk oskadad.
Orsak till haveri: Brand i höger motor efter det flygplanet körts upp till parkeringslinjen.
Skador flygplan: Skador på höger vinge: Framkanten intryckt på 2 ställen, frambalken brandskadad. Flygkroppens framparti skadat av eld och eldsläckningsvätska.
Skador motor: Motorinstallationen på höger motor svårt bränd.
Beräknad reparationskostnad fpl 60.000:- kr, motor 40.000:- kr. Summa 100.000:- kr

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Brand i höger motor

Furir 215 Florén anförde i huvudsak följande:
att han var beordrad utföra fotoflygning såsom förare; spanare löjtnant Tengzelius;
att icke något förmärkts vid start och flygning till trakten av Karlstad, då bensinångor speciellt kunde förnimmas på högre höjd;
att övrig besättning ävenledes iakttog detsamma;
att han beordrade mekanikern undersöka, huruvida han kunde upptäcka något fel;
att denne meddelade att i höger motors bakkant, ovan vingen, viss bensinläckage förmärktes;
att, då bensintrycket var normalt, ingen åtgärd syntes behövas vidtagas;
att flygningen slutfördes via Örebro – Nyköping;
att under sista sträckan till fältet mindre läckage förmärktes;
att efter landning inkörning verkställdes till uppställningsplatsen och, då fpl nått cementplattan, förmärktes rök uttränga under spanarsitsen;
att spanaren, mek och passagerare omedelbart lämnade fpl genom dörringången;
att han själv lossgjorde sig och försökt få av fallskärmen, då han fastnat, men vid förnyat försök kom loss;
att han tog sig över till mekanikerplatsen för att därifrån komma åt kupéringen men att detta ej lyckades på grund av den explosionsartade eld och rökutvecklingen;
att han därför snarast genom dörren lämnade fpl;
att fpl därefter fortsatte utan besättning med något högre varvtal å höger motor;
att, då övrig besättning lämnat sina platser, det var omöjligt för föraren att från sin plats kunna kupéra motorerna eller åtkomma brandkranarna just genom den kraftiga rök- och värmeutvecklingen samt
att han icke hade något ytterligare att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Bengt Florén
Furir.

Löjtnant Tengzelius anförde i huvudsak följande:
att han var beordrad att som spanare utföra fotoflygning;
att han beräknade denna flygning skulle taga c:a 2½ timmar i anspråk;
att han under de tjugo första minuterna satt å resff plats och därefter flyttade fram till spanarplatsen i nosen;
att han dessförinnan ej upptäckt något läckage men däremot förnam viss lukt i fpl;
att han gjorde F. uppmärksam härpå;
att han för landning intog resffplatsen och därvid upptäckte läckaget på höger motor;
att rök trängde upp å båda sidor om hans plats och att flammor trängde in mellan ksp och sitsen;
att han trodde, att elden därstädes berodde på antända bensinångor;
att han i övrigt vitsordar F:s yttrande.

Uppläst och vidkänt:
R. Tengzelius
Löjtnant.

Vicekorpral 141 Norén anförde i huvudsak följande:
att han personligen jämte chefsmek kört upp motorerna före flygning;
att denna skett utan anmärkning samt
att han i övrigt vitsordar vad F. och T. anfört.

Uppläst och vidkänt:
Seth Norén
Vk 141

Väderleksassistent Schenk anförde i huvudsak följande:
att han varit beordrad medfölja i studiesyfte;
att han fäste mekanikerns uppmärksamhet på läckage och att denne i sin tur varskodde föraren härom samt
att han i övrigt vitsordar vad övriga anfört.

Uppläst och vidkänt:
Stig Schenk
Väderleksassistent

Yttrande ang. brandorsaken i fpl typ 16 nr 3364 vid haveriet den 31/7 1941.
Efter noggrann besiktning av det havererade fpl har följande konstaterats:
1. Branden har med säkerhet börjat i eller i omedelbar närhet av högra motorn.
2.Branden har förorsakats av bränsleläckage från en förbindning på bränsleledningen i vingens framkant. (Denna ledning går från bränslepumpen till reduceringsventilen). Förbindningen är belägen i närheten av vecket mellan motorn och vingens framkant.
3. Det har konstaterats att ifrågavarande förbindning icke var fast efter branden. Vid provning med normalt bränsletryck läckte förbindningen kraftigt.
4. Samtliga övriga ledningar med tillhörande förbindningar, vilka ligga i närheten av brandhärden, hava undersökts med negativt resultat. Samtliga förbindningar hava alltså jämväl befunnits väl åtdragna
På ovan anförda grunder anser jag att vägande skäl finnas till följande antagande:
Då fpl körts upp till parkeringslinjen har vid gasens strypning de för motorn typiska långa avgasflammorna uppstått och därvid antänt det läckande bränslet, varvid motorn övertänts och elden på grund av sugningen i vingens framkant synnerligen snabbt trängt in i kabinen.

Malmen den 2 augusti 1941.
J. L. W. Aschan
Tygofficer

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Den utbrutna branden i höger motor synes hava orsakats av bränsleläckage från en förskruvning till en bränsleledning. Det läckande bränslet har antänts av motorns avgasflammor. Av vittnesförhören framgår att läckan uppstått under flygningen eller i varje fall först då blivit märkbar.
På grund av den snabbhet, med vilken branden spreds till kabinen, har föraren icke förmått vidtaga åtgärder vare sig för att stoppa motorerna eller för att sätta eldsläckningssystemet i funktion.
På ovanförda grunder får vi föreslå, att kronan vidkännes kostnaderna för materielens iståndsättande.

Malmen den 23/9 1941 B. Flach
Förhörsledare
Kapten
J.L.W. Aschan
Protokollförare
Flygingenjör 1. gr.

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Underställes CFV
Malmen den 26/9 1941
G. von Porat
Depåchef
/ J.L.W. Aschan

Till Chefen för Flygvapnet

Yttrande över haveri med fpl typ S16 nr 3364.

Jämlikt bestämmelser i OSF kap IX §5 har vid granskning av protokoll över haveri med fpl typ S 16 nr 3364 den 31 juli 1941 i FF fastställts:
att brott mot gällande av FF utfärdade bestämmelser ej föreligger;
att bristande översyn och omvårdnad av materielen ej kunnat påvisas;
att en förskruvning i bränsleledning lossnat, varvid under flygning bränslet läckt ut; avgaserna hava härvid tänt bränslet;
att avgasrören, som slutat omedelbart utanför motorinklädnaden, genom uppträdande avgasflammor varit orsaken till den uppkomna branden;
att konstruktionen varit sådan, att rök och gas inträngt i förarhytten.
FF har, till minskande av brandriskerna m. m. å fpl 16, vidtagit åtgärder enligt to 1941 n:ris 317, 318, 319, 363, 408, 420, 428 och 472.

Stockholm den 6. februari 1942.
Arthur Örnberg
/Henry Kjellson

Haveri med fpl typ S 16
nr 3364 den 31/7 1941.

Beslut
Haveriet har icke orsakats av olämpligt planerade eller icke tillfredsställande förberedda övningar.
Brott mot gällande, av CFV eller FF utfärdade bestämmelser föreligger icke.
Bristande översyn eller omvårdnad av materielen har icke kunnat påvisas.
En förskruvning i bränsleledningen har lossnat, varvid bränslet läckt ut. Avgaserna hava härvid tänt bränslet, på grund av att avgasrören slutat omedelbart utanför motorinklädnaden.
Vid branden i motorn har, på grund av fpl konstruktion, rök och gas trängt in i förarhytten.
Chefen i fpl, löjtnant Tengzelius, som under flygningen märkt onormal lukt av bensin i förarhytten, borde
tidigare ha avbrutit flygningen. Underlåtenheten att göra detta synes dock icke ha påverkat haveriet.
FF har, för minskande av brandriskerna m m i fpl typ 16, vidtagit åtgärder enl to 1941 nr 317, 318, 319, 363, 408, 420, 428 och 472.
Ovan angivna omständigheter föranleda icke handläggning vid krigsdomstol.
Kronan vidkännes kostnaderna för materielens iståndsättande.
Detta beslut meddelas ch F 3 depå. Beslutet innebär ingen ändring i CFV skr den 6/2 nr Hav 4 angående underlåtenhet att på föreskrivet sätt anmäla ifrågavarande haveri.

Stockholm den 1 april 1942.
T. Friis
Chef för flygvapnet
/B.G. Nordenskiöld

Förråd 1941-07-31
Verkstad 1941-11-03
Kasserat 1942-08-14. Gångtid totalt 55.30 tim. Antal flygningar 190 st
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 3364 S 16A

Inläggav Bengt Ekbladh » 16 feb 2019, 17:47

3364 S 16A
...
Haveri 1941-07-31.
Kolla även..
viewtopic.php?f=1&t=19419
kolla klockan
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6926
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle

Re: 3364 S 16A

Inläggav Bengt Ekbladh » 16 feb 2019, 19:14

3364 S 16A
Närliggande bild finns på sid 51 i Caproniboken//M Forslund
bla.
""Flygplanet har sedan, utan besättning, brinnande rullat vidare tills det stannat med höger vinge mot ett alleträd"
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6926
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle


Återgå till B 16, S 16, T 16 samt Tp 16 Caproni Ca 313

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst