3362 B 16A

I tjänst 1940-1943
Antal i Flygvapnet: 30 st B 16A, 67 st S 16A och 14 st S 16B.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

3362 B 16A

Inläggav Leif Fredin » 07 sep 2014, 08:52

3362
B 16A
Typ: Caproni Ca 313 R.P.B./S
Tillverkare: S.A. Aeroplani Caproni, Milano, Italien
Tillverkningsnummer: 4914

Leveransdatum 1940-11-30. Motorer: I.F. Delta R.C.35 I.S., vänster nr: 291, höger nr: 270
3 omgången 1940-12-03 till -12-12. (flygtid 6 h 50 min)
Levererat till F 7 1940-12-12
Formation 1940-12-12
Godkänt 1940-12-13
Verkstad 1941-01-09
Formation 1941-02-05

Haveri 1941-08-30 vid Hillsta Mellangård, Västerljung. Märkning 7-10
Total gångtid: 80.10 tim
Motorer: IF Delta nr 291. Total gångtid: 83 tim. IF Delta nr 270. Total gångtid: 83 tim.
Besättningen ff kadett Sven-Olof Olin, fs fänrik Åkerstedt, fsig vicekorpral Bror Halling, fsk vpl Evald Ivar Johansson oskadad
Skador flygplan: Diverse fönster spräckta, nosen deformerad, instrumentbocken böjd, höger bränslemanometer sönder, pitotrör avslaget, kylarkåpa bucklig, formkåpa vid båda ksp buckliga, sittgondol bucklig. Vingställ deformerade. Landningsställ deformerat.
Skador motor: Båda propellrarna deformerade, propellerkåporna deformerade, plåtarna å motorgondolernas undersida förstörda, luftintagen deformerade, höger motorfundament och fäste för d:o deformerade. Drivaxeln till höger mikropump avbruten.
Skador å annan materiel: 1. Diverse skador å mark och stängsel tillhörande lantbrukare August Johansson, Hillsta, Västerljung.
2. Skador å personalens persedlar: Fänrik Åkerstedt; 1 st gummistövel sönderskuren.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande: flygplan 25.000:- kr. Motor(er) 800:- kr. Markskador 100:- kr. Gummistövel 25:- kr. Summa 33.125:- kr

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av (kort redogörelse över händelseförloppet):
Haveri i samband med nödlandning vid Hillsta gård, Västerljung.

Kadett Åkerstedts och Kadett Olin:s rapport över nödlandning vid Västerljung den 30/8 1941.

Efter utfört spaningsuppdrag vid Tierp beslöto vi gå direkt till Malmen emedan vi ansågo att bensinen ej skulle räcka till spaning vid Uppsala. Några minuter före Eskilstuna kopplade ff om och körde på vänster vingtank. Den innehöll enligt mätaren 200 l. I höjd med Eskilstuna började båda motorerna skaka. Bränsletryck och varv sjönk (höger mycket kraftigt). Förbindelsekranen mellan motorpumparna öppnades och härefter höger vingtankskran. Trycket steg till c:a 0,22 på båda motorerna. Efter några minuter stängdes förbindelsekranen mellan motorpumparna. Trycket steg till 0,28. På grund av den relativt ringa bensinmängden och de tidigare motorstörningarna beslöto vi gå till Nyköping. Bensinmätaren visade då: vänster tank – 150 liter; höger tank – 225 liter. På grund av den låga molnhöjden följdes järnvägen till Nyköping. Då Flen passerades kopplades om till vänster vingtank. Skakningarna började på nytt varför kranarna inställdes för körning på höger tank. Efter en stunds körning började motorerna skaka även på denna tank. Förbindelsekran mellan motorpumparna och vänster vingtankskran öppnades. På grund av markdimma och höjder tappade vi kontakten med järnvägen. Sväng gjordes för att återfinna järnvägen och härunder tilltogo skakningarna å motorerna. Bensintrycket sjönk. Med handpumparna hölls trycket uppe vid 0,15. Nödlandning måste företagas. Molnhöjd ungefär 25 meter. På ett fält norr Västerljung ansattes landningsförsök som misslyckades. Fältet var för kort. 2 km nordväst Västerljung kyrka ansattes ett nytt landningsförsök. Landningen ansattes normalt med stället ute. I utrullningen kuperades och brandkranarna stängdes. För att undvika att köra av fältet togs landningsstället in i slutet av utrullningen. Flygplanet hasade c:a 50 meter på magen. Besättningen kom ur utan besvär

Malmen den 30/8 1941
Åkerstedt
Fänrik

Sven Olof Olin
Flygkadett

Fänrik Åkerstedt anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde som spanare å fpl,
att han före starten, beordrad på divo op 5, verkställt överslagsberäkning och fastställt tiden för uppdragets lösande till 2 t 10 m,
att han, för, att kunna hålla anbefalld landningstid, beordrat start några minuter före den i ordern angivna starttiden,
att starten skedde kl 0431,
att den i ordern angivna flygvägen följdes med mindre avvikelser orsakade av vindkorrektioner,
att på grund av lågt gående moln företogs flygningen på lägsta höjd, medelhöjd 50 m över terrängen,
att flygningen till Tierp tog 1 t 20 m,
att han ansåg den långa flygtiden till Tierp vara orsakad av stark sidvind,
att uppdraget vid Tierp tog omkring 5 min,
att han beslöt på grund av den långa tid som åtgått för anflygningen och uppdragets lösande, att icke lägga vägen över p 6 som i ordern angivits, utan att flyga närmsta vägen hem,
att flygningen företogs på lägsta höjd,
att han därunder upptäckte att vinden kantrat varför han beräknade att ej kunna landa kl 0640,
att han dock ansåg en mindre förskjutning av landningstiden icke skulle strida mot erhållen order,
att han med hänsyn till den ber bensinåtgången (bensinmängden avläst å fpl bränslemätare) skulle kunna landa senare,
att han strax före ber ankomst till Nyköping tappat bort orienteringen,
att orsaken härtill var att han förflyttat sig från spanarplatsen till reservförarplatsen för att hjälpa föraren med handpumparna, samt den låga molnhöjden,
att orienteringen försvårades från denna plats,
att någon positionsuppgift per radio ej kunde erhållas, enär signalisten icke kunde upprätthålla förbindelsen på fasta antennen,
att den hängande antennen ej kunde användas enär flygningen måste företagas på mycket låg höjd,
att han beordrade föraren företaga nödlandning,
att landningen verkställdes kl 0703,
att han efter sättningen gav order åt fsk att taga in landningsstället,
att han var föraren behjälplig med att kupera motorerna,
att han icke hade något övrigt att tillägga.

Uppläst och vidkänt
Åkerstedt
Fänrik

Kadett Olin anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde som förare i fpl,
att han ej verkställt någon överslagsberäkning före den beordrade flygningen,
att han av 1. mek (korp 117 Nilsson) mottagit fpl utan anmärkning och med fulla förråd,
att han på vägen mot Tierp beräknade bränsleförbrukningen till 320 liter per timma,
att bensinmätarna visade efter 1 timmes flygning 600 liter (bensinmängden vid start var beräknad till 1000 liter),
att tiden för lösandet av spaningsuppdraget vid Tierp tog 5 – 10 minuter,
att han strax före Eskilstuna verkställde omkoppling till vänster tank för att enl förarinstr bestämmelser köra ut bränslet i en tank i sänder,
att strax härefter uppstodo skakningar i motorerna varvid vissa kraninställningar enl rapport bil 10 företogs,
att propellervarvet hade under flygningen varit 2000 men när motorstörningarna började minskades varvet till 1800. Ehuru direkt störningarna icke antogs kunna vara orsakade av ”tom tank” företogs denna varvändring enär flygningen redan varat över 2 timmar och vädret var dåligt,
att före nödlandningen hade viss fördelning av uppgifter i samband med landningen verkställts. Sålunda hade förberetts landningsställets intagande av fsk efter sättningen,
att han efter Eskilstuna körde motorerna på 1800 varv/min, med ett förkompressortryck av c:a 600 mm Hg och med en propellervinkel av 31°,
att han efter starten manuellt ställt in propellervinklarna på 31°,
att han omedelbart före landningen inställt propellervinklarna manuellt på 26°,
att han icke hade något övrigt att tillägga.

Uppläst och vidkänt
Sven-Olof Olin
Kadett

Vicekorpral Halling anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde som flygsignalist å fpl,
att sändaren icke provats på marken före starten, detta beroende på att markbatteriet icke var anslutet när besättningen anlände till fpl:s uppställningsplats,
att radiotystnad var beordrad under anflygningen,
att han omkring kl 0605 av fs mottog en spaningsrapport med tidsnummer 0558 fvb till F 7 tmr,
att han under hela tiden tills ungefär kl 0645 anropade F 7 tmr utan att förbindelse kunde erhållas,
att han vid denna tidpunkt av ch i fpl fick meddelande om att nödlandning troligen måste företagas,
att han då skickade spaningsrapporten som C-meddelande,
att antennen, under det radioförbindelse söktes, varit mer eller mindre utsläppt, detta för att erhålla lämplig längd för effekten,
att han omkring kl 0645 tog in antennen och sände C-meddelandet på den fasta antennen,
att han före landningen stängde av radion, ändrade sändare- och mottagningsfrekvenserna, öppnade dörren och gjorde sig klar för att ingripa i händelse eld skulle uppstå vid landningen,
att han i övrigt icke hade något övrigt att tillägga.

Uppläst och vidkänt
Bror Halling
Vicekorpral

Vpl 574 Johansson anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde som flygskytt å fpl under flygningen från Såtenäs till Malmen,
att fpl före starten från Såtenäs avlämnades till föraren av furir Pettersson fulltankat och utan anmärkning,
att han icke iakttagit några skakningar i motorerna under flygningen Såtenäs – Malmen,
att han icke varit närvarande vid tankningen efter landningen på Malmen eller under uppkörningen den 30/8,
att han icke kände till något onormalt hos motorerna,
att han även tjänstgjorde som flygskytt å fpl under flygningen den 30/8,
att föraren efter ung 2 timmars flygning låtit förstå att bensinen som var kvar nödvändiggjorde omställning på körning av en tank och beordrade då omställning till vänster tank,
att han samtidigt med föraren iakttagit skakningar i höger motor och att bränsletrycket var lägre än normalt. Föraren beordrade öppnande av förbindelsekranen mellan motorpumparna, vilken order verkställdes,
att då och då under svängarna före landningen iakttog skakningar. Vid dessa tillfällen pumpades bensintrycket upp med handpumparna, varvid skakningarna upphörde,
att han var behjälplig med kranarnas omställningar, samt infällning av stället efter sättningen,
att landningen skedde kl 0700,
att han icke något övrigt att tillägga.

Uppläst och vidkänt
Evald Ivar Johansson
Vpl 574

Korpral 116 Nilsson anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde som 1.mek på flygplanet,
att fpl omedelbart före eskövn varit inne på 80 timmars översyn,
att bränsleförbrukningen före denna översyn varit omkring 300 liter per timme,
att vänster motor före översynen dragit ungefär 30 liter mera per timma än höger motor,
att han icke hade uppgift på bränsleförbrukningen efter översynen,
att han den 30/8 före startning av motorerna från förarplatsen kontrollerade att bensin ej rann från under kupévarven,
att uppkörningen av motorerna tog en tid av omkr 15 min, därav 10 min på 12 – 1300 varv,
att båda motorerna därvid uppkördes utan anmärkning,
att bränsletrycket på båda motorerna var normalt,
att han uppskattade bränsleförbrukningen under uppkörningen till 50 – 60 liter,
att han därefter avlämnat fpl till föraren utan anmärkning och utan att meddela något beträffande bränsleförbrukningen,
att fpl därefter kördes ut av föraren till startlinjen,
att motorerna vid startlinjen kördes omkr 5 – 10 minuter på cirka 1000 varv,
att fpl därefter startade,
att han icke hade något övrigt att tillägga.

Uppläst och vidkänt
Per Nilsson
Korpral

Vicekorpral 186 Pettersson anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde som 2.mek på flygplanet,
att det under tidigare flygningar förekommit anmärkningar på vänstra motorn, som dels skakade och dels drog mera bensin än normalt,
att vänstermotorn under ett flygpass förbrukade omkr 50 lit mera än högermotorn,
att dessa anmärkningar beträffande vänstermotorn icke brukade delgivas föraren på fpl vid avlämningen före flygning,
att 1.mek, korp 116 Nilsson, avlämnade fpl till kadett Olin före flygningen den 30/8,
att fpl varmkörts under cirka 10 minuter,
att under uppkörningen iakttogs skakningar i vänster motor,
att dessa, när motorn blivit varm, minskades och upphörde nästan helt,
att han icke hade något övrigt att tillägga.

Uppläst och vidkänt
Bengt Pettersson
Vicekorpral

Tankningsuppgift för fpl 10/3362.

Efter flygning F 7 – F 3 den 28/8 tankades i vänster tank 180 liter och i höger tank 140 liter.(Fpl blev fulltankat).
Den 29/8 företogs ingen flygning med fpl.
Den 30/8 ingen tankning före flygningen då fpl nödlandade.

Fältpost 80021 Litt F den 2/9 1941.
Thore Öjwall
Stnuoff 1.div F7.

Uppläst och vidkänt
Evald Ivar Johansson
Vpl 574

Rapport över besiktning av fpl typ B 16A nr 3362 efter haveri den 30 aug 1941.
Div. dat;
Propelleromkopplarna inställda på M.
Propellerindikatorerna visa 28°
Varvtalet inställt på 2300 v/min.
Magneterna kuperade.
Bränslemätarna utvisa följande bränslemängd:
Vänster tank: 180 l
Höger tank: 125 l
Uppmätt bränslemängd:
Vänster tank: 30 l
Höger tank: 70 l
Bränslekranarnas inställning: samtliga stängda. (Enl uppgift av mek. voro samtliga bränslekranar öppna vid landningen med undantag för brandkranarna, som stängdes omedelbart före sättningen)
Vingklaffarna helt utfällda.
Höjdmätaren visar –150 m.

Skador å flygplanet:
1) Flygkropp:
Diverse fönster spräckta. Löstagbara nosen deformerad.
Instrumentbocken böjd.
Höger bränslemanometer sönder.
Pitotrör avslaget.
Kylarkåpa bucklig.
Formplåtarna vid båda ksp buckliga.
Sittgondol bucklig.

2) Vingställ:
Hål i vingens vänstra översida (beklädnaden).
Hål i vingens översida bakom båda motorerna (orsakade av de vid landningen deformerade manöverkolvstängerna till hjulställen).
Oljetankarnas framkanter buckliga.
Strålkastarglas sönderslaget.
Hål genom höger vinghalva och vingklaff.
Lanternor å vinge sönderslagna.
Fast antenn avsliten.

3) Motorer:
Båda propellrarna starkt deformerade.
Båda propellerkåporna deformerade.
Plåtarna å motorgondolernas undersida förstörda.
Motorgondolernas undersidor deformerade.
Luftintagen deformerade.
Höger motorfundament deformerat.
Fäste för dito brustet.
Drivaxel till höger mikropump avbruten.

4) Landningsställ:
Båda manöverkolvstängerna böjda (ha vid landningen trängt upp genom vingen).
Diverse skador å hjulkåpor och övriga delar av hjulställen.
Övriga ev. skador kunna ej observeras förrän efter nedmontering av flygplanet.

Fältpost 80021 Litt F den 30 aug 1941.
N. O. Svensson
Löjtnant

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
den ogynnsamma terräng vari nödlandningen måste företagas samt den vid tillfället rådande otjänliga väderleken.

Såtenäs den 19/9 1941 A.F. Hansson
Förhörsledare
Sture Johansson
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Enär haveriet förorsakats av vid tillfället rådande onormalt hög bränsleförbrukning samt i övrigt starkt försvårande omständigheter under flygningen och några väsentliga fel icke kan påvisas hos personalen, skall Kronan vidkännas kostnaderna.
Såtenäs den 25/9 1941
F. Ramström
Chef
/K.E. Lindson

F 7 verkstad 1941-08-30 för haverreparation
Till CVV 1942-12
Kassationsförslag 1943-06-11. Gångtid 83.10 tim, Antal flygningar 156 flygningar. Höga reparationskostnader.
Fpl hav 30/8 1941 vid Västerljung.
Anmärkningar: ”I brist på reservdelar hava landningsställsdetaljer, kroppsplåtar, ledningsarmatur disponerats för iordningsställande av fpl typ 16 nr 3363, 3314, 3316, 331 m fl. Till fpl hörande motorer typ IF Delta nr 291 och 270 hava iordningsställts vid CVV.”
Kasserat 1943-06-25. Fpl skall påföras CVV materialförråd.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till B 16, S 16, T 16 samt Tp 16 Caproni Ca 313

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst