3361 S 16A

I tjänst 1940-1943
Antal i Flygvapnet: 30 st B 16A, 67 st S 16A och 14 st S 16B.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

3361 S 16A

Inläggav Leif Fredin » 07 sep 2014, 08:47

3361
S 16A
Typ: Caproni Ca 313 R.P.B./S
Tillverkare: S.A. Aeroplani Caproni, Milano, Italien
Tillverkningsnummer: 4913

Leveransdatum 1940-11-30. Motorer: I.F. Delta R.C.35 I.S., vänster nr: 285, höger nr: 274
Provflygningar i Milano 1940-11-30. Gångtid 1 tim 00 min, antal flygningar 2 st
3 omgången. Hemflygning 1940-12-03 till –12-12 (Gångtid 7 tim 10 min, antal flygningar 5 st).
Levererat till F 3 1940-12-12
Förråd 1940-12-12
Godkänt 1940-12-13
Överlämnat till CVV 1941-01-13 för inmontering av radio, flygtid 35 min
F 3 formation 1941-03-26

1941-09-16 ”får ej t.v. flygas”. CFV teleprintermeddelande
Innan flygförbudet kunde hävas, bl a följande modifieringar:
Införande av avgassamlare.
Införande av kylluftintag för omspolande av förgasarens sidor med kylluft och för bortledandet av bensinångor och eventuellt läckage.
Införande av brandskott i vingens framkant och vid bränsletankarna vid hjulurtaget i vingens undersida.
Översynsarbete å motorer typ IF Delta.

Förråd 1941-10-09
Verkstad 1942-01-15
Överlämnat till F 11 1942-01-28
Formation 1942-01-28

Nödlandning 1942-03-19 vid F 11, Skavsta. Märkning 3-54
Total gångtid: 83 tim
Motorer: IF Delta nr 274. Total gångtid: 86 tim. IF Delta nr 285. Total gångtid: 86 tim.
Besättningen lärare löjtnant Åke Duvander, elev fänrik Sverker Cederström, korpral Olin, korpral Bylund oskadad.
Orsak till nödlandning: Kraftiga avgasflammor från höger motor nr 274
Skador: Motorplåta på höger motor (färgen avbränd).
Beräknad reparationskostnad 50:- kr

Bild Bild

Ur protokoll:
Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).

Löjtnant Å. Duvander
med anmälan.

Till Ch 2.div.

Härmed får jag vördsamt anmäla att under dk-flygning med fpl 3361/19 brand uppstått i högermotorn under start, som avbröts.

Nyköping den 19 mars 1942.
Å. Duvander
Löjtnant

Löjtnant Duvander anförde i huvudsak följande:
att han hade start och landningsövningar med kadett Cederström i fpl S16 nr 3361/19,
att han efter omkring två timmars flygning vid en start märkte, att ff hade svårigheter med kurshållningen, enär fpl ville svänga åt höger,
att han då kontrollerade varvet och därvid fann normalt varv på vänster motor (2300 v/min) men endast 2000 v/min på höger motor,
att han då omedelbart drog av gasen,
att detta skedde i lättningsögonblicket,
att ff stannade på banan ett kort moment, innan han med en högersväng förde fpl tillbaka till en sidobana för att där köra upp höger motor,
att furir 147 Edin kom fram och meddelade, att höger motor brunnit,
att han då förmärkte, att det luktade något litet bränt (ena fönstret obetydligt öppet),
att han körde in fpl till hangaren,
att under flygningen bränsletrycket varit: 0,30 kg/cm² (höger) och 0,25 kg/cm² (vänster),
att han i luften med öppen förbindelsekran haft onormalt högt bränsletryck på vänster motor: 0,35 – 0,40 kg/cm². Höger normalt,
att han tidigare i veckan märkt att motorerna (en eller eventuellt båda) skaka i starten, men ej kunnat exakt fastställa från vilken motor skakningarna härrörde sig,
att han med anledning härav och tidigare erfarenhet av motorskakningar givit flygplanmästaren order att speciellt kontrollera att inget bränsle rann över avgas- och dräneringsrör,
att han 19/3 på morgon personligt hade kört upp motorerna på fpl och därvid ej erhållit några onormala värden och
att fpl ej var försett med avgassamlare.
Uppläst och vidkänt:
Å. Duvander
Löjtnant

Furir 6/3 Ekberg anförde i huvudsak följande:
att han var 1. mek på fpl,
att han ej deltog i flygningen utan från hangarplattan såg fpl köra fram till start,
att det flammade i höger motor, när fpl stod uppställt till start,
att flammorna försvann, när fpl började rulla framåt,
att inga flammor syntes under själva starten,
att ff i lättningsögonblicket drog av gasen och lär fpl rulla ut, varvid det åter började brinna ganska kraftigt i höger motor,
att fpl svängde 180° åt höger, varvid det fortfarande brann i motorn, vilket ej upphörde förrän ff åter drog på gas,
att han inte sett tidigare starter,
att ingenting onormalt förmärktes vid fpl varmkörning på morgonen,
att han fått särskilda order att kontrollera att bränslet ej rann från motor över avgas- och dräneringsrör,
att denna kontroll blivit verkställd två gånger på morgonen.

Uppläst och vidkänt:
Walter Ekberg
Furir 6/3

Flygplanmästare Nykvist anförde i huvudsak följande:
att han ej såg starten,
att han, när fpl kommit in på uppställningslinjen, lät pumpa upp trycket och draga runt propellern,
att det ur tredje avgasröret på höger sida rann ut omkring en deciliter bränsle,
att runtdragningen fortsatte men därvid kunde ytterligare bränsle ur avgasrören ej förmärkas och
att runtdragningen upprepades efter en stund, men ej heller då framkom något bränsle ur avgasrören.

Uppläst och vidkänt:
Nykvist
Flygplanmästare

Furir 7/2 Molker anförde i huvudsak följande:
att han märkte, att lågor slog ut ur höger motor, när fpl svängde efter startförsöket,
att han, sedan fpl kommit in till uppställningslinjen med fingrarna kände på tredje avgasröret på höger sida och fann detta fuktigt,
att samma avgasrör ej var varmt, vilket var fallet med ett par av de övriga, där kontroll verkställdes.

Uppläst och vidkänt:
Sten Erik Molker
Furir 7/2

Kadett Cederström anförde i huvudsak följande:
att han med löjtnanten Duvander som lärare flög in sig på fpl,
att han vid starten märkte, att höger motor ej tog ordentligt och fpl drog åt höger,
att han drog av vänster motor för att kompensera detta,
att han ej kunde kontrollera varvet under starten, därför att handspaken skymmer instrumenten,
att han ej förmärkte några skakningar under starten,
att löjtnanten Duvander drog av båda motorerna just i lättningsögonblicket och fpl rullade ut, varefter sväng gjordes åt höger 180°,
att höger motor ej användes under svängen,
att han hade den uppfattningen, att motorerna skaka under flygning vid 1500 v/min,
att han flugit omkring fem timmar med flygplantypen (totalt),
att han i övrigt vitsordade löjtnanten Duvanders uppgifter.

Uppläst och vidkänt:
Sverker Cederström
Kadett

Korpral 17/3 Lennaard anförde i huvudsak följande:
att han var 2. mek på fpl och var med vid uppkörningen,
att motorerna gingo normalt,
att dessa gingo upp i 2200 v/min med M20° på propellerinställningen,
att bränsletrycket var 0,30 kg/cm²,
att de, för att kontrollera att inget bränsle rann ut ur dräneringsrör eller avgasrör, pumpat upp trycket till normalt och drog runt propellern.

Uppläst och vidkänt:
Lennaard
Korpral

Vpl furiren 147 66/37 Edin anförde i huvudsak följande:
att han stod vid H1 och såg fpl stå på startplatsen,
att onormala eldslågor slogo ut under höger motor strax innan starten,
att i början av starten elden slocknade, men att flammorna började igen c:a 50 – 75 m från startplatsen med meterlånga lågor bakom motorn, vilka välvde upp på översidan av vingen,
att elden fortsatte med korta avbrott under hela rullningen,
att fpl skymdes strax innan det stannade av skogsudden vid H1,
att ingen eld förmärktes, när fpl rullat tillbaka till startplatsen, men fpl vänstra sida var då vänd mot honom.

Uppläst och vidkänt:
Sven Edin
Vpl furir 147 66/37

Aspirant Stjärnerud anförde i huvudsak följande:
att han befann sig på samma plats som furiren Edin och
att han till alla delar vitsordade dennes utlåtanden.

Uppläst och vidkänt:
Tore Stjärnerud
Aspirant

Vpl korpralen 275 Skough anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde såsom biträdande TL,
att han såg flammor från höger motor, när fpl stod startklart,
att detta tidigare förekommit, varför han ej fann detta onormalt,
att dock flambildningen denna gång föreföll honom ovanligt kraftig,
att flammorna försvann, när ff drog på gas,
att den upprykande snön hindrade honom från att iakttaga fpl under starten,
att medan fpl rullade ut, han åter såg detsamma, varvid flambildningen fortsatte och
att flammorna upphörde av sig själv efter ett kort tidsmoment.

Uppläst och vidkänt:
Skough
Vpl korpral 275

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Branden har med stor säkerhet föranletts av att högra främre förgasaren å motor nr 274 flödat varvid kraftiga lågor slagit ut från avgasstudsarna å cyl. 7, 8 och 9. Se även F 11 skr till FF den 20/3 1942 nr H 6:33. Skadorna ha icke föranletts av bristande aktsamhet av förare eller annan personal. Kronan (tit. 18) vidkännes kostnaden.
Nyköping den 26/3 1942
Schyberg
Chef
/K. E. Lindson

Till Chefen för Flygvapnet.
Fpl typ 16.
Brandtillbud.

I anslutning till tygoff, F 11, anmälan pr tel. till flygdir. Kjellson och af Geijerstam
den 19 mars 1942 får jag vördsamt meddela följande.
Fpl typ 16 nr 3361 hade efter nyss utförd flygning den 19 mars åter körts ut till start för fortsatt flygning. Strax efter pådragning för start märkte säkerhetsföraren, att föraren (eleven) hade svårt att hålla fpl på rak kurs (svängde höger). Han iakttog också att varvtalet på den högra motorn (nr 274) endast gick upp till 2000 varv/min. under det att varvtalet på den vänstra motorn var normalt. Säkerhetsföraren drog då på gasen för båda motorerna ungefär i lättningsögonblicket, varefter fpl efter uppbromsning körde tillbaka mot startplatsen för förnyad uppkörning och provning av den högra motorn. Härunder gjordes besättningen av tillskyndande markpersonal uppmärksam på, att det brunnit kraftigt kring den högra motorn, varför fpl kördes in till hangar för undersökning.
Fplbesättningen hade icke märkt någon brand i fpl. Först sedan den uppmärksamgjorts härpå konstaterades en svag röklukt i kabinen.
Mekanikerpersonal som iakttog fpl på startplatsen och under påföljande start uppgav följande.
Då fpl kommit fram till startplatsen iakttogs rel. Kraftig flambildning under en av motorerna. När föraren drog på gasen för start, slocknade flammorna, och något onormalt iakttogs därefter icke förrän efter c:a 25 m. rullning då kraftiga flammor tidvis kunde iakttagas. Då föraren drog av gasen ungefär i lättningsögonblicket fortsatte flambildningen hela tiden under och omkring högra motorns högra sida. Flamman slocknade av sig själv, (enl. uppgift efter c:a 2 min.) då föraren drog på gasen för körning tillbaka till startplatsen.
Eldsflamman hade varit så kraftig att brandbilen beordrats till fpl. Något ingripande för släckning behövde dock ej ske.
Endast målningen å högra motorns motortäck- och gondolplåtar, skadades vid tillfället, varjämte kylklaffarna för motorn något deformerades på grund av hettan
Vid omedelbart företagen undersökning av den högra motorn konstaterades, att kraftigt bränsleflöde ur avgasstudsen å cyl. Nr 9 erhölls under det första utblåsningsslaget vid kringvridning av motorn för hand. Något ytterligare bränsleflöde från avgasstudsar eller dräneringsrör kunde därefter ej iakttagas.
Vid startning av motorerna före flygning hade 1 mek. noggrant kontrollerat, att bränsleläckage ej förekom vare sig ur avgasstudsar eller dräneringsrör. Motorerna hade före flygningen körts upp av såväl 1 mek. Som säkerhetsföraren utan anm.
Anledningen till branden synes vara följande.
Högra motorns främre förgasare har tillfälligt börjat flöda så kraftigt att brinnande bränsle strömmat ut ur avgasstudsarna för cyl. Nr 7, 8 och 9, varvid den kraftiga lågan uppkommit vid lågt varv å motorn. Vid fullgas har sannolikt denna cylindergrupp erhållit så fet blandning, att den ej kunnat arbetat normalt. Motorns varvtal har därvid minskat.
Högra motorns förgasare komma att demonteras för närmare undersökning.*
Samtidigt får jag vördsamt framhålla, att denna brand företar vissa likheter med den som inträffade å fpl typ 16 nr 3306 i samband med landning vid F 3 den 3 sept. 1941 under esk. övningen. Om nämligen kraftiga flambildningen uppkommit vid avdragning av gasen för plané under flygning och därvid vidmakthållits (alltså under längre tidsmoment än som nu var förhållandet) synes risk ha förelegat för att fpl antänts. Jag får vördsamt anhålla, att CFV måtte taga under förnyat övervägande huruvida fpl typ 16 bör få flygas utan påmonterad avgassamlare.
Ifrågavarande fpl nr 3361 var ej försett med avgassamlare. Av F 11 övriga 14 st fpl typ 16 äro 5 st ej monterade med avgassamlare.

Nyköping den 20 mars 1942.
Birger Schyberg
Depåchef
/K. E. Lindson

* Blyertsanteckning:
”Enl fli Lindson (telsamtal 23/3-42 o 25/3-42) var flottörerna ej läck ej heller emulsionshylsan. Möjligen berodde flödningen på att flottörnålen hängt upp sig (sätet för flottörnålen något snett)”
CFV avgående H277, teleprintermeddelande tidsnummer 1256; till F 3, F 7, F 11 daterat 1942-03-21
”Flygning med fpl 16 ej försedda med avgassamlare förbjudes”

Märkning 11-19 (1942-04-30)

1942-07-28 ”Flygning med fpl typ 16 är tillsvidare förbjuden, fpl utom depåer må hemflygas varvid flygvikten dock icke får överstiga 5600 kg”

Verkstad 1942-07-31
Skriftlig orientering (nr Mt 35:212) till F 3, F 7, F 11 och CVV daterad 1942-10-23 angående vilka förstärkningar, som skall utföras å fpl typ 16 vingar och därmed sammanhängande arbeten.
Vingförstärkning klar 1943-01-19.
Till CVV; liten översyn, motorbyte, påbörjat 1944-04-06
Till F 11 1944-09-11
Märkning 11-28
Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-21 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
1945-05-22 ”FF härmed meddela, att allt översyns- och reparationsarbete på fpl typ 16 och motor typ IF Delta t v skall avbrytas.”
Kasserat 1945-08-21 med motorer typ IF Delta nr 349 och 324. ”Samtliga fpl 16 med tillhörande motorer och propellrar äro härigenom kasserade.”
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till B 16, S 16, T 16 samt Tp 16 Caproni Ca 313

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron