3355 B 16A, S 16A

I tjänst 1940-1943
Antal i Flygvapnet: 30 st B 16A, 67 st S 16A och 14 st S 16B.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

3355 B 16A, S 16A

Inläggav Leif Fredin » 05 sep 2014, 19:11

3355
B 16A
S 16A
Typ: Caproni Ca 313 R.P.B./S
Tillverkare: S.A. Aeroplani Caproni, Milano, Italien
Tillverkningsnummer: 4907

Leveransdatum 1940-11-15. Motorer: I.F. Delta R.C.35 I.S., vänster nr: 259, höger nr: 272
Godkänt 1940-12-13
3 omgången 1940-12-03 till -12-12. (Flygtid 6 tim 45 min)
Levererat till F 7 1940-12-12
F 7 formation 1940-12-12

Haveri 1941-05-29 vid F 7, Såtenäs. Märkning 7-22
Total gångtid: 32.10 tim
Motorer: IF Delta nr 259. Total gångtid: 36.10 tim. IF Delta nr 272. Total gångtid: 33.10 tim.
Besättningen edk aspirant Klaus-Erik Engzell, ldk kapten Jean Dubois, fsk vpl Lars Rune Jansson, mek vicekorpral Sten Thorsell oskadad
Orsak till haveri: Höger landningsställsben har vid själva sättningen varit helt utfällt, vid påföljande utrullning tämligen långsamt fällts in till helt infällt läge, varvid fpl havererat.
Skador flygplan: Båda landningsställen deformerade och skadade. Båda propellerbladen deformerade. Höger vingtipp deformerad.
Skador motor: Propelleraxlarna måste indikeras.
Beräknad reparationskostnad fpl 10.000:- kr, motorer 500:- kr. Summa 10.500:- kr

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av (kort redogörelse över händelseförloppet):
Haveri med fpl 22 den 29/5, varvid höger landningsställsben fälldes in under utrullningen, med påföljd att vänster ben bröts av och diverse skador uppstod å fpl.

Kapten Dubois anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde som lärare under Dk-utbildning i fpl 22;
att det under körning på marken föregående dag inträffat, att sirénen tjutit och de röda lamporna blinkat i samma fpl, då gasreglagen dragits av helt;
att tyghantverkare Eriksson härvid upplyst, att detta ej spelade någon roll, om de gröna lamporna lyste med fast sken;
att samma sak inträffade vid dagens övning, varvid fsk beordrades anmäla denna sak till tyghantverkaren;
att haveriet inträffades i 5. landningen;
att han satte sirénen ur funktion för att inte irritera eleven;
att eleven själv skötte teckengivningen och dyl till fsk;
att han ej observerade, om någon rörde reglagen till landningsstället under eller efter landningen;
att han sett normalt tryck (105 kg/cm²) i hydrauliska systemet;
att han sett höger hjul ute;
att föregående landningar varit normala;
att vingen sjönk relativt långsamt att fpl så småningom gled på tvären och havererade samt
att spakarna till landningsstället stodo normalt enligt vad han kunde erinra sig.

Uppläst och vidkänt:
Jean Dubois
Kapten


Offasp 180 5/40 Claes Erik Engzell anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde som elev i Dk på förarplats med kapten Dubois som lärare;
att under utkörningen de röda varningslamporna för landningsstället blinkade och sirénen tjöt, då gasreglagen drogos fullt tillbaka;
att samma sak observerats under flygning den 28/5;
att landningsövningar ägde rum;
att landningarna tidigare varit normala, men att sirénen tjutit, under rullning på marken, då gasreglagen drogos fullt tillbaka;
att sirénen sattes ur funktion på order av fplchefen kapten Dubois efter en av de närmast följande landningarna;
att båda landningsställsbenen fälldes ut enligt rapport från mek, men att ff själv ej kontrollerat lampor och tryck i hydrauliska systemet;
att landningen ansattes normalt;
att efter kort rullning fpl ville svänga åt höger samt höger vinge sjönk ned;
att haveriet inträffade så snabbt, att han ej kan redogöra för händelseförloppet;
att tecken att fälla upp vingklaffarna ej givits;
att han själv icke rört reglagen för landningsstället eller sett någon annan röra dem;
att vid kontroll efter haveriet stodo båda reglagen i läge ”låsta” samt spärrade och
att trycket var normalt i hydrauliska systemet.

Uppläst och vidkänt:
Klaus-Erik Engzell
Offasp 180 5/40

Vpl 3038 28/40 Jansson, Lars Rune anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjort som fsk i fpl nr 22;
att varningslamporna blinkade och sirénen tjöt under körning på marken, då reglagen voro helt tillbakaförda, trots att trycket var 100 kg/cm², samt att de gröna lamporna lyste med fast sken;
att han av fplchefen efter första landningen sändes till tyghantverkaren med rapport om händelsen;
att han återvänt till märket för att åter anmäla sig i fpl;
att han observerade haveriet;
att han såg att båda landningsställsbenen voro fullt ute före sättningen;
att höger ben i sättningsögonblicket gav vika och böjdes bakåt men syntes bära maskinen under den närmaste rullningen;
att fpl sjönk ned på vingen för att så småningom haverera.

Uppläst och vidkänt:
Såtenäs den 29 maj 1941
L. Rune Jansson
Vpl 3038 28/40

Vicekorpral 194 Thorsell, Sten anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde som mek i luften under flygningen;
att sirénen tjöt vid körning på marken, då gasreglagen drogos tillbaka;
att samma var förhållandet i luften, då gasreglagen drogos tillbaka;
att de gröna lamporna lyste med fast sken vid körning på marken, men att de röda lamporna ej lyste;
att han under första flygningen satt i bakre delen av fpl;
att han vid 2. flygningens början övertog skötseln av landningsstället;
att allting fungerade normalt med undantag av sirénen, som fortfarande tjöt enl ovan, dock icke sista flygningen;
att han under sista flygningen fick tecken av ff att taga ut landningsstället;
att han låste landningsställsreglagen med trycket på 90 kg/cm², men att trycket steg ytterligare till 120 kg/cm²;
att denna manöver var klar före sista insvängningen för landning;
att då ff drog av gasen fälldes klaffarna ut varvid rätt spak användes;
att han därefter icke rörde några reglage för manövrering av landningsställ eller vingklaffar;
att reglagen efter haveriet icke rördes;
att trycke fortfarande var normalt i hydrauliska systemet.

Uppläst och vidkänt:
Sten Thorsell
Korpral 194


Offasp 627 49/40 Harding, Erik Olof Sture, anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde som biträdande trafikledare på ”märket”;
att han ej såg något onormalt hos fpl före landningen;
att han såg höger ben böjas något bakåt i sättningsögonblicket;
att vingen började sjunka;
att landningsställsbenet under utrullningen fortsatte sin rörelse tämligen långsamt bakåt till fullt infällt läge;
att fpl fortsatte sin rörelse framåt på vänster hjul och höger vinge under allt starkare tvärning;
att vänster landningsställsben böjts och fpl svängde nästan 180°.

Uppläst och vidkänt:
Erik Harding
Offasp 627 49/40

Tyghantverkare Eriksson, Gustav Henry, anförde i huvudsak följande:
att han ägde kännedom om att varningssirénerna tjöt vid körning på marken den 28/5;
att felet berodde på att den nedre ändlägesströmbrytaren hade vridit sig, så att strömbrytaren icke gjorde tillräckligt utslag;
att han konstaterade att stället låstes på rätt sätt vid provning av landningsstället;
att felet på ändlägesströmbrytaren avhjälptes av radiomekanikern Eriksson under kontroll av thv;
att ytterligare prov därefter ej utfördes;
att sirénen ej tjöt, då landningsstället var ute och gasreglaget helt tillbakafört;
att han meddelat kapten Dubois, att om endast de gröna lamporna lyste och trycket var helt uppe i hydrauliska systemet, var landningsstället helt ute och låst, och att det härvid icke gjorde någonting, om sirénen tjöt;
att han icke till kapten Dubois nämnt att det var betydelselöst, om de röda lamporna blinkade;
att han under påföljande dags flygning fick rapport av fpl fsk, att han skulle infinna sig vid fpl 22 vid märket, enär sirénen tjöt,
att fpl då befann sig i luften;
att haveriet inträffade i samband med påföljande landning.

Såtenäs den 29 maj 1941
G.H. Eriksson
Tyghantverkare
Bil 7.

Radiomontören vpl 693 53/40 Eriksson, Sven Erik, anförde i huvudsak följande:
att han den 28/5 fick order av tyghanverkaren Eriksson att avhjälpa fel å den övre ändlägesströmbrytaren på grund av att sirénen tjöt;
att den övre ändlägesströmbrytaren vridit sig i sitt fäste så att den ej fyllde sin funktion;
att strömbrytaren fastmonterades i rätt läge;
att han kontrollerade strömbrytarens funktion genom att trycka upp den i sitt översta läge med handen, varvid konstaterades att högra gröna lampan släcktes;
att han ej kontrollerade huruvida sirénen tjöt enär fpl skulle i tjänst nästa flygpass;
att fsk vpl 414 Eriksson efter följande flygpass anmälde, att det hela fungerade utan anmärkning;
att han icke vidtagit någon annan förändring med landningsstället.

Uppläst och vidkänt:
Sven Eriksson
Vpl 693 53/40

Vpl fsk 414 34/40 Eriksson, Bengt Bernhard, anförde på särskild förfrågan;
att han verifierade radiomontörens, vpl 693 Eriksson, uttalande, att landningsstället fungerat normalt passet efter reparationen.

Uppläst och vidkänt:
Såtenäs den 29 maj 1941
Bengt Eriksson
Vpl 414 34/40

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
att höger landningsställsben, som vid själva sättningen varit helt utfällt, vid påföljande utrullning tämligen långsamt fällts in till helt infällt läge, varvid fpl havererat.

Såtenäs den 30/5 1941
Gustav Löwkrantz
Förhörsledare
Börje Kwarnmark
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
1. Haveriet har orsakats av att den bakre landningsställsstöttan för höger landningsställ brustit, antagligen vid ansättning av landning. Därvid voro båda landningsställen helt ute och låsta. På grund av friktionen har landningsstället därefter fällts bakåt till helt infällt läge. (Se F7 skr till FF den 6/6 1941 nr 19:21.)

2. Att sirénen tjöt, då gasreglaget drogs helt tillbaka, trots att båda de gröna lamporna för landningsställen lyste, har i detta fallet ej angivit att landningsställen ej voro helt ute och låsta, varför förhållandet var betydelselöst för haveriet.

3. Föraren och reservföraren anses icke ha brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas. Kostnaden bestrides av kronan (tit 18).

4. I fljorder nr 39 p 4 har påpekats gällande förbud mot flygning med fpl, landningsställen ej fungera på rätt sätt.

Grästorp den 2/7 1941
F. Ramström
Chef
/K.E. Lindson

Verkstad 1941-05-29; haverireparation

1941-09-16 ”får ej t.v. flygas”. CFV teleprintermeddelande
Innan flygförbudet kunde hävas, bl a följande modifieringar:
Införande av avgassamlare.
Införande av kylluftintag för omspolande av förgasarens sidor med kylluft och för bortledandet av bensinångor och eventuellt läckage.
Införande av brandskott i vingens framkant och vid bränsletankarna vid hjulurtaget i vingens undersida.
Översynsarbete å motorer typ IF Delta.

Haveri 1942-06-11. Märkning 7-22
Total gångtid: 60.50 tim
Motorer IF Delta nr HL 355. Total gångtid: 26.,55 tim. IF Delta nr VL 364. Total gångtid: 26.,55 tim.
Besättningen edk furir Sven Gustafsson, ldk löjtnant M Nilsson, fsk korpral Folke Rosén oskadad
Orsak till haveri: Reglaget för manövrering av landningsställsbenet, som möjligen icke har varit låst, har troligen ofrivilligt blivit framfört mot läge för infällning vid ff eller fs intagande av sina platser.
Skador flygplan: Höger propeller deformerad. Beslag för övre infästningen av manöverkolv för höger landningsställ intryckt och deformerad. Fanér på höger vinges undersida samt spryglar bakom landningsstället spräckta.
Beräknad reparationskostnad 2.000:- kr

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av (kort redogörelse över händelseförloppet):
Att höger landningsställsben gick in under körning på marken.

Skada å personal: -

Löjtnant Nilsson anförde i huvudsak följande:

N. tjänstgjorde den 11/6 såsom lärare i dk vid landningsövningar under mörker med fpl 22. N. hade först gjort tre landningar i dk med furir 141 Andersson varefter denne gjorde tre landningar i ek utan att något förmärkts beträffande höger landningsställ.
Furir Andersson hade efter sista landningen, som gjordes längs östra fältgränsen kört in fpl 22 till parkeringsplatsen vid hangar B där furir Andersson och furir Gustavsson verkställde ombyte av förare.
Furir Andersson avlämnade fpl utan anmärkning.
I samband med utkörningen från parkeringsplatsen blev N. av fsk K 232 Rosén uppmärksammad på att den röda kontroll-lampan för höger landningsställsben var tänd. Under utkörningen (efter c:a 100 m.) började sirenen tjuta då gasspaken drogs tillbaka till bakersta läget.
N. frågade då korpral 232 Rosén som tjänstgjorde som fsk vad han trodde det berodde på. R. svarade då att trycket var 110 kg/cm² varför stället måste vara låst och att det nog bara var glappkontakt någonstans.
N. lät furir Gustavsson fortsätta att köra medan han själv böjde sig ner för att undersöka kontrollanordningen på reglage-bocken för att se om den hade hakat upp sig såsom skett vid tidigare tillfällen. Så var ej fallet, höger landningsställ gick strax därefter in och fpl sjönk ned på höger vinge.
N. hade inte rört någon av detaljerna på reglagebocken innan han undersökte kontrollanordningen.

Uppläst och vidkänt:
Nilsson
löjtnant

furir 198 Gustavsson anförde i huvudsak följande:
G. var å övningsprogram uppsatt för start- och landningsövn under mörker i dk med N. som lärare. G. mottog fpl 22 av furir Andersson, som avlämnade fpl utan anmärkning. Vid borttagandet av bromsklotsarna framför hjulen höll G. gasreglagen tillbakaförda i bakersta läget. Någon sirensignal hördes då icke. I samband med utkörningen från parkeringsplatsen blev G. av R, uppmärksammad på att den röda kontrollampan för höger landningsställsben var tänd. Sedan G. kört ut ung 100 m. märkte han vid avdragning av gasen att sirenen gav signal. G. uppfattade av samtalet mellan N. och R. att det troligtvis var någon glappkontakt. N. gav därefter tecken att G. skulle fortsätta utkörningen.
När G. efter ung 500 m. körning svängde upp för start sjönk fpl ner på höger vinge.

Uppläst och vidkänt:
Sven Gustavsson
Furir 198.

korpral 232 Rosén anförde i huvudsak följande:
R. var kommenderad som fsk å fpl 22 under nattflygningen den 11/6.
1. passet, då furir Andersson var förare hade gått utan anmärkning. I samband med utkörningen vid 2. passets början hade R. för kontroll tänt kontrollamporna. Den högra röda lampan lyste då, vilket R. påpekade för N. och G. Löjtnant Nilsson frågade vad anledningen kunde vara. R. svarade att med hänsyn till tidigare erfarenheter och dels att trycket var 110 kg/cm2 och stället därigenom måste vara låst, att det nog bara var glappkontakt någonstans. N. sade då till G. att fortsätta utkörningen. Under utkörningen (efter c:a 100 m.) började sirenen tjuta, då gasspaken drogs tillbaka till bakersta läget.
När fpl svängde upp för start sjönk fpl ned på höger vinge varvid Rosén föll framstupa över reglagebocken med händerna framför sig. Ena handen föll mot omställningsreglaget för höger ben. Reglaget gav efter vilket R. ansåg tyda på att reglaget ej var låst. När motorn kuperats återförde R. höger landningsställsbens reglagearm till neutralläge.
R. erfarenheter ang glappkontakt i berört hänseende hänföra sig till föregående sommar samt ett fall sistlidna vinter.
R. kontrollerade inte reglagearmarnas låsning före utkörningen, men detta var gjort i luften efter utfällningen av landningsstället.

Uppläst och vidkänt:
Folke Rosén
K 232

Av besiktning och förhör framgår, att skadan förorsakats av:
Att då reglaget för manövrering av landningsställsbenet, enl korpral Roséns anförande, icke kan hava varit låst detsamma ofrivilligt blivit framfört mot läge för infällning vid ff eller fs intagande av sina platser.
Vid besiktning har framkommit att intet fel förelåg beträffande landningsställsbenets låsning.

Såtenäs den 3/7 1942
G. Löwkrantz
förhörsledare
V. Tornberg
protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut.
Enär nödig hänsyn icke tagits till förefintliga varningssignaler synes ovarsamhet föreligga. Målet hänskjutes till krigsrätt

Såtenäs den 7/7 1942
F. Ramström
chef
/Arne Almé

1942-07-28 ”Flygning med fpl typ 16 är tillsvidare förbjuden, fpl utom depåer må hemflygas varvid flygvikten dock icke får överstiga 5600 kg”

Skriftlig orientering (nr Mt 35:212) till F 3, F 7, F 11 och CVV daterad 1942-10-23 angående vilka förstärkningar, som skall utföras å fpl typ 16 vingar och därmed sammanhängande arbeten.
Förstärkning av vingar å fpl typ 16 enligt to 38/43 daterad 1943-01-27
Till F11 flottiljverkstad 1943-03-31 för vingförstärkning.
Vingförstärkning beräknas klar 1943-07-01.
Typbeteckning ändrad till S 16A enligt to 571/43 daterad 1943-10-20
Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-21 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
1945-05-22 ”FF härmed meddela, att allt översyns- och reparationsarbete på fpl typ 16 och motor typ IF Delta t v skall avbrytas.”
Kasserat 1945-08-21 med motorer typ IF Delta nr 315 och 364. ”Samtliga fpl 16 med tillhörande motorer och propellrar äro härigenom kasserade.”
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till B 16, S 16, T 16 samt Tp 16 Caproni Ca 313

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster