7005 B 5B

I tjänst 1938-1950
Antal i Flygvapnet 103
Typbeteckningar: B 5A, B 5B, B 5C och B 5D

Moderator: Sven-Erik Jönsson

7005 B 5B

Inläggav Leif Fredin » 05 okt 2013, 05:49

B 5B
Typ: Northrop 8A-1
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer: 139

Anmäld till besiktning den 1940-04-22/4.
Godkänd besiktning den 1940-05-07.
Första flygning 1940-05-07.

Haveri 1940-05-20. Skadat vid landning å flygfältet SAAB Linköping.
Skador:
1. Sidorodrets nedre del vänster sida (skyddskåpan) intryckt.
2. Undre kroppsplåtar vid sporrhjul vänster sida intryckta.
3. Pejlram bortsliten.
4. Antenngenomföring för hängande antenn avsliten.
5. Vänster sidoruta å främre vindruta trasig.
6. Vingklaff å mittsektion med sträckare svårt skadad.
7. Bakbalk, mittsektion, vid vingklaff skadad på två ställen.
8. Filletplåt, mittsektion-kropp, vänster undersida uppsliten.
9. Diverse bombstöd å kroppsbombstället avslitna.
10. Två stycken avtappningskranar å bränsletankarna bortslitna.
11. Balk n:r 2 mittsektion skadad.
12. Diverse täckplåtar å mittsektionens undersida skadade.
13. Hjulkåporna sönderslitna.
14. Höger bromstrumma skadad.
15. Ett propellerblad skadat i spetsen.
16. Höger skyddskåpa för bensinledningar under mittsektion intryckta.

Levererat till F 4 1940-07-22. Motor typ My XXIV nr 508
Godkänt 1940-07-26
Märkning 4-16
Verkstad 1940-08-08. Motorbyte. Motor typ My XXIV nr 543 inmonterad
Formation 1940-08-22.
Verkstad 1940-09-27. Fpl ur tjänst t v på grund av sprickor vid kspluckor. Vingmodifiering
Formation 1940-11-15
Verkstad 1941-04-05. Motorbyte. Motor typ My XXIV nr 518 inmonterad
Formation 1941-04-24

Haveri 1941-07-25. Märkning 4-5

Verkstad 1941-07-25. Haverireparation
Formation 1941-08-09
Överlämnat till F 7 1941-10-28 som lån
F 7 tygverkstad 1941-12-02 för motorbyte. Motor typ My XXIV nr 689 inmonterad
F 7 formation 1941-12-10
Återlämnat till F 4 1942-02-22

Nödlandning 1943-05-13 vid Mattmar. Märkning 4-röd K. Tillhörde 2. div
Total gångtid: 470.45 tim
Motor: My XXIV nr 679
Total gångtid: 156.30 tim
Besättningen flygförare fänrik Stig Tyko Emil Tornberg, fsig furir Haglund oskadad
Orsak till nödlandning: Spräckt aneroid i förgasarens spjällkontroll.
Skador flygplan:
Flygkropp: Avsliten strax bakom brandskottet. Sporrställ bortslitet. Stjärt skadad. Fundament, motorplåtar m.m. stukade.
Vingar: Vänster vinge avslagen. Mittvingar veckade av krafter från landningsställ.
Roderorgan: Vänster stabilisator och höjdroder krossade. Sidoroder knäckt.
Propeller: Samtliga blad bockade, dock ej mer än reparabelt.
Skador motor:

Rapport angående undersökning av motor typ My XXIV nr 679 efter haveri 13/5 1943.

Motorn var monterad i fpl typ B 5 nr 7005, som skadats vid nödlandning den 13/5 1943. Orsaken till nödlandningen var motorstörning (förgasarsmällar, kraftiga vibrationer i motorn, sjunkande oljetryck, stigande oljetemperatur).
Vid nödlandningen törnade propellern mot marken varefter motorn helt slets bort från fpl.

Vid haveriet uppkomna skador:
Fästplåt My 155 C kraftigt tillbucklad.
Nedre fästfläns å grenrör, cyl 2, 3 och 4 trasig.
10 st inloppsrör My 863 A kraftigt tillbucklade.
Samtliga cylindrar synas ha varit överhettade.
Obetydliga spår av iskärning å cyl 8.
Propelleraxeln krökt, kastar fram 0,04 mm, bak 0,29 mm.

Undersökningens resultat.
Vid isärtagningen saknades samtliga grenrörspackningar vid anslutningen till spiralhuset.
Snapsvinklar cyl 1, 9 lösa.
Å packningshållare för ingasrörets packning mot ingaskröken My 860 A/1 cyl 3 saknades två muttrar; två tredjedelar av gummipackningen borta.
Inloppsgrenrörets My 2364 A fästmuttrar, cyl 1 och 9, mycket löst dragna.
Förgasaren provkörd i rigg för kontroll. Tryckregulatorn fungerade inte. Förgasaren isärtagen för undersökning. Tryckregulatorns aneroid befanns vara spräckt. (Aneroiden överlämnad för närmare undersökning till ing Colliander, FF, i samband med materielinspektionen vid F 4.)

Sammandrag.
Aneroiden till förgasarens tryckregulator har brustit invid övre lödningen. Aneroiden har förlängts c:a 6 mm. Med anledning härav har motorn förhållit sig på samma sätt som vid gång med fullt kompressortryck, trots att förgasaren varit inställd på normal blandning (överrikningen ej i funktion, ej heller tillsatsmunstycket). Härvid har cyl.-temp stigit onormalt (300°). Vid denna temp har onormal förbränning erhållits (självtändning). Detta förklarar, att reglaget skakat. Oljan har samtidigt blivit starkt uppvärms och tunnflytande och oljeförbrukningen stor (vit rök). Den magra blandningen har orsakat kraftiga avgassmällar.
På grund av störningens förlopp har föraren ej kunnat bedöma orsaken till densamma. Hans uppträdande var fullt riktigt och motiverat.

Östersund den 21 maj 1943.
Ragnar Fr. Bengtson
Tygofficer.

Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande:
Flygplan 66.525:- kr.
Motor(er) 350:- kr
Summa 66.875:- kr.

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Haveri vid nödlandning med fpl typ B 5 nr 7005 den 13/5 1943 i trakten av Mattmar.

Fotografier Krigsarkivet
Bild Bild

Bild

Bild Bild

Bild

Fänrik Tornberg anförde i huvudsak följande:
att han den 13/5 beordrats utföra ett uppdrag i trakten av Åre med furir G. Haglund som spanare,
att uppdraget utfördes med fpl 7005,
att fpl avlämnats av mekanikern vk 238 Larsson utan anmärkning och med 55 liter olja,
att fpl gått utan anmärkning i c:a 20 minuter,
att oljetemperaturen därefter stigit till 80°,
att motorn i samband därmed började gå ojämnt samt att svart rök började komma ur avgasröret,
att övningen avbröts och föraren steg till 1000 m för att försöka uppnå F 4,
att efter några ögonblick motoreffekten började avtaga,
att motorstörningarna, åtföljda av kraftiga skakningar, tilltogo,
att oljetemperaturen steg till 115° samtidigt som oljetrycket nedgick till 3 kg/cm²,
att på grund av den ständigt minskade effekten höjden inte kunde hållas,
att han beslöt nödlanda,
att vid rekognoscering av nödlandningsfält i trakten av Mattmar motorn stannade på c:a 150 m höjd,
att han ansatte nödlandningen på ett mindre, kuperat fält med starkströmsledning och hässjestänger,
att han för att nedbringa hastigheten efter landningen styrde fpl med vänstervinge mot en kraftledningsstolpe, varvid vänster vinge delvis slets av,
att vänster vinge och motorn togo i marken, varvid motorn med fundament slets bort,
att fpl därefter ställde sig på rätt köl, varvid stjärtskador uppstodo,
att fpl gjorde ground loop och stannade,
att han före landningen kuperat motorn och stängt bensinkranarna,
att luftreglaget stått på kalluft och oljekylaren varit helt öppen,
att förgasaren varit inställd på normal blandning.

Uppläst och vidkänt:
Stig Tornberg
Fänrik.

Kapten Carleson anförde i huvudsak följande:
att han flugit fpl den 12/5 utan anmärkning.

Uppläst och vidkänt:
E. Carleson
Kapten

Furir Haglund meddelade, att han tjänstgjort som spanare i fpl 7005 den 13/5
att han vitsordade förarens uppgifter.


Uppläst och vidkänt:
Gunnar Haglund
Furir

Vicekorpral 238 Larsson anförde i huvudsak följande:
att han tillfälligt tjänstgjorde som 1 mek å fpl 7005,
att han efter flygning den 12/5 kontrollerat oljemängden, vilken då befanns vara 45 l,
att han den 13/5 givit hjälpmekanikerna vpl 452-14-42 Röstberg och 266-68-41 Westman order att påfylla olja till 60 liter,
att på grund av tidsknapphet olja endast påfylldes till 55 liter,
att oljekvaliteten var Flygmotorolja 100,
att han icke själv kontrollerat oljemängden, men att han sett hjälpmekanikern påfylla olja,
att han klargjort fpl,
att uppkörning skett utan anmärkning,
att han avlämnat fpl till fänrik Tornberg uran anmärkning,
att samtliga tändstift utbytts före kapten Carlesons flygning den 12/5 på grund av att tändstiftsfel förekommit,
att han efter kapten Carlesons flygning emottagit flygplanet utan anmärkning,
att han icke hade något ytterligare att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Lars-Erik Larsson
Vicekorpral

Vpl 452-14-42 Röstberg anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde som hjälpmek å fpl 7005,
att han den 13/5 fått order av 1 mek att påfylla olja,
att han före påfyllningen kontrollerat, att det fanns 45 liter olja i tanken,
att han påfyllt 10 liter flygmotorolja 100,
att han på grund av uppställning inte hunnit påfylla ytterligare 5 liter,
att han anmält detta till 1 mek Larsson,
att han efter uppställningen blivit beordrad till annat arbete,
att han icke hade något övrigt att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Knut Y. Röstberg
Vpl 452-14-42

Bild

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:

Till Chefen för Kungl. Jämtlands flygflottilj.

Härmed får jag vördsamt avgiva följande yttrande rörande undersökning av platsen för fpl 7005 haveri den 13/5 1943.
Vid förhör med vittnesgill ortsbefolkning har framkommit att motorn före motorstoppet arbetat mycket orent med kraftiga smällar samt lämnat efter dig en svart rökstrimma.
Vid besiktning å haveriplatsen framgick att endast obetydligt med olja utrunnit (ca 5 l.). Oljetanken var hel och praktiskt taget tom.
Förarens åtgärder för att minska haveriets omfattning synas välbefogade, och har landningen, med hänsyn till omständigheterna, icke kunnat utföras på annat sätt.
Markskador äro obetydliga.

Östersund den 14/5 1943.
C. Rudenschöld
Förhörsledare
Ragnar Fr. Bengtson
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Haveriet har förorsakats av att aneroiden i förgasaren spruckit med påföljd att motorn överhettades. Mot nödlandningens utförande finnes intet att erinra.
Föraren eller annan anses icke ha brustit i den aktsamhet som skäligen bort iakttagas.
Protokollet insändes till CFV jämlikt OSF kap IX mom 7.

Östersund den 26/5 1943.
E. Tornberg
Depåchef
/Ragnar Fr. Bengtson

Kasserat 1943-10-01. Gångtid total 470.45 tim. Antal flygningar 856 st.
Senast redigerad av Leif Fredin 23 jul 2016, 18:41, redigerad totalt 3 gånger.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: B 5B nr 7005

Inläggav Bengt Ekbladh » 14 okt 2013, 21:28

B 5B 7005

>>Nödlandning 1943-05-13 vid Mattmar, 2.div, märkning 4-röd K
Orsak till nödlandning: Spräckt aneroid i förgasarens spjällkontroll.
Skador flygplan: Flygkropp: Avsliten strax bakom brandskott, sporrställ bortslitet, stjärt stukad. Fundament, plåtar m m stukade. Vingar: Vänster vinge avslagen, mittvingar veckade, av krafter från landningsställ. Roderorgan: Vänster stabilisator och höjdroder krossade, sidoroder knäckt. Propeller: Samtliga blad bockade (reparabla).
Besättningen, ff fänrik Stig Tyko Emil Tornberg, fsig furir Haglund oskadad>>

Haveri-kostnaden beräknades till 66875:-, samt att motor nr, 679 var med
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6970
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle


Återgå till B 5, Northrop 8A-1

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 1 gäst