735 B 4A

I tjänst 1934-1947
Antal i Flygvapnet: 45 st
Typbeteckningar: B 4, B 4A och B 4B

Moderator: Sven-Erik Jönsson

735 B 4A

Inläggav Leif Fredin » 29 jul 2014, 12:34

735
B 4A
Typ: Hawker Hart
Tillverkare: A.B. Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning, Linköping
Tillverkningsnummer 228

Godkänt 1939-04-14
Till F 4 1939-04-11 med motor typ My VII nr 142
Märkning 4-85
I tjänst 1939-04-15
Märkning 4-35

Haveri 1939-06-08
Motor: My VII nr 142
Ff aspirant Abramson oskadad
Orsak till haveri: Felbedömning av fart och höjd vid landning.
Skador flygplan: 1 st. stötdämpare, 1 st. hjulaxel och 1 st. lamell till oljekylare kassabla. Vingspetsen å höger undervinge skadad.
Beräknad reparationskostnad 950:- kr

Verkstad 1939-06-09. Reparation
I tjänst 1939-06-27

Haveri 1939-09-21vid F 1, hässlö
Total flygtid: 120.45 tim
Motor: My VII nr 142
Besättningen ff löjtnant A Manninger, fs underlöjtnant S B Hofvendahl oskadad
Orsak till haveri: Kollision med gränsljus vid inkörning till parkeringsplats.
Skador flygplan: Stabilisator kassabel. Fena kassabel, sidoroder svårt skadat. Akterstäv, stabilisatoromställning, höjdroder, samtliga stöttor och stag kassabla. Sättning i bakkroppen.
Beräknad reparationskostnad 4.000:- kr

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Kollision med gränsljus vid inkörning till parkeringsplats å Hesslö flygfält den 21/9, varvid skador å fpl:s stjärtparti uppstod.

Föraren, löjtnant Manninger anförde i huvudsak följande:
Efter landning skedde inkörning till parkeringsplatsen c:a 25 m bakom närmats framförvarande fpl. Vid fältgränsens närmande iakttogs gränsljus, men genom att följa framförvarande fpl bedömdes ingen risk för kollision med något föremål föreligga. Körningen skedde ganska nära fältgränsen för att mojliggöra insvängning till parkeringsplatsen. När framförvarande fpl gjorde sin insvängning stannade jag mitt eget fpl för att invänta min tur, varvid uppmärksamheten för ett ögonblick koncentrerades mot en mek, som medelst gul flagga anvisade plats. Härvid måste gränsljuset ha befunnit sig under högra undervingen, ty innan min egen insvängning skedde, gjordes kontroll å ömse sidor av att inget föremål befann sig å banan för insvängning. Denna verkställdes, varvid plötsligt ett häftigt ryck förmärktes varjämte fpl:s stjärtparti lyftes. Detta parerades medelst tillbakaförande av höjdroderspak och gasreglage.

Uppläst och vidkänt:
A. Manninger
Löjtnant.

Spanare, Ulöjtn. Hofvendahl anförde i huvudsak följande:
Efter landning framfördes flygplanet bakom framförvarande mot parkeringsplatsen. Då inget hinder syntes möta, uppmärksammade jag icke förarens manövrering av flygplanet utan sysselsatte mig med att ordna materielen i spanarsitsen.
Vid ett kraftigt ryck såg jag upp och observerade, att ett gränsljus blivit påkört. Högra stabilisatorstöttan hade gripit tag i detsamma.
Uppläst och vidkänt:
S. B. Hofvendahl
U. Löjtnant

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Ouppmärksamhet från flygplanbesättningens sida.

Karlsborg den 23/9 1939. Arthur Falk
Förhörsledare
Göte Ekdahl
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Haveriet har föranletts av bristande uppmärksamhet hos flygplanbesättningen.
Fpl förare och spanare anses hava brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Målet hänskjutes till krigsrätt.
Karlsborg den 27/9 1939.

E. Tornberg
Flottiljchef

Till CVV. Reparation.
Formation 1939-10-19.

Haveri 1939-11-22
Total gångtid: 133 tim
Motor: My VII nr 142
Total gångtid: 136 tim
Ff löjtnant Folke Eivinsson oskadad
Orsak till haveri: Under utrullning kom fpl i lutning på grund av ett vindkast så att höger vingställ och townendringen kommo i kontakt med marken (fpl gick ej runt).
Skador flygplan: Yttre spryglar å höger över- och undervinge bräckta. Vingstället löst på grund av att stagen i baldakinen sträckts. Townendringens undre del deformerad. Propellern avslagen.
Skador motor: Propellerväxeln måste nedmonteras för undersökning och reparation.
Beräknad reparationskostnad: Fpl 1.600:- kr, motor 200:- kr. Summa 1.800:- kr

Ur protokoll:

Löjtnant Ejvinsson anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde dom förare å fpl 35.
att övningen avsåg landningsövningar.
att han tidigare gjort två landningar samma dag.
att ingång till landning och fpl:s tagande av mark skedde normalt, ehuru ej 3-punktslandning.
att spaken hölls i tillbakafört läge och att stabilisatorn var nerskruvad för landning.
att fpl rullade 10 – 15 meter verefter höger hjul började skära ned samtidigt som fpl svängde åt höger.
att han härvid drog på fullgas, förde fram spaken samt gav vänster sidoroder och full vänster skevning.
att lutning och sväng trots detta icke upphörde med påföljd att fpl gick på nosen.

Uppläst och vidkänt:
Folke Ejvinsson
Löjtnant

Fänrik Nyström anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde som startofficer och att märket låg rätt i förhållande till vinden.
att han iakttagit insvängningen och planén och härvid icke lagt märke till något onormalt.
att fpl tog mark i höjd med märket med något hög stjärt, varefter fpl rullade 10 – 15 m fortfarande med sporren något över marken.
att han iakttog att fpl gick ner på höger vinge och att kursen ändrades åt höger.
att föraren gav fullgas men att giren och lutningen fortsatte varefter fpl gick på nosen.
att vinden var relativt byig varför haveriet kan ha förorsakats av ett vindkast från vänster.

Uppläst och vidkänt:
Sverker Nyström
Fänrik

Divisionschefens yttrande:
Vinden var vid ifrågavarande tillfälle relativt byig.
Fpl synes ha påverkats av ett vindkast under rullningen på marken, varigenom fpl kommit i lutning under kursändring åt höger.
Föraren har på ett riktigt sätt parerat detta utan att lyckas.

Östersund den 22/11 1939 G. Unger
Förhörsledare
Sigvard Nilsson
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Haveriets orsak enligt divisionschefens yttrande.
Föraren anses icke hava brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Kronan vidkännes kostnaderna.
Östersund den 2/12 1939.
E. Tornberg
Flottiljchef

Verkstad. Liten översyn. Motor typ My VII nr 142 inmonterad.
Formation 1940-01-29.
Överlämnat till F 6 1940-03-19

Haveri 1940-04-21 vid F 6. Märkning 4-35
Total gångtid: 174.30 tim.
Motor: My VII nr 142
Total gångtid: 177 tim
Ff fänrik Lars Erik Koch oskadad
Skador fpl: Propellern och höger undervinge.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande: Flygplan c:a 600:- kr, motor 500:- kr. Summa 1.100:- kr

Ur protokoll:

Fänrik L. F. Koch
med anmälan

Till Chefen för 2.div

Härmed får jag vördsamt anmäla, att jag den 21/4 1940 under körning på marken med fpl 4-35 kolliderade med en å fältet utsatt kärra.

Karlsborg den 22/4 1940
L. Koch
Fänrik

Fänrik Lars Erik Koch anförde i huvudsak följande:
att han omkring kl 1900 av kapten Seth fårr order att omedelbart göra sig startberedd,
att han, sedan ha påtagit flygkläderna, sprungit ned för att hämta fpl och köra upp detsamma till startplatsen,
att han kört i huvudsak parallellt med bombupplagen, längs fältgränsen upp mot hangaren,
att han tittat framåt och därvid observerat en kärra, som stått omkring 30 m ut på fältet från bombupplagen,
att han ej observerat en kärra, som stått omkring 10 m ut på fältet från bombupplagen rakt i fpl körriktning,
att han kolliderat med denna kärra, varvid propellern och höger undervinge skadats.

Uppläst och vidkänt:
Lars Koch
Fänrik

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
att fänrik Koch sannolikt varit påverkad av den hastigt erhållna ordern samt den brådska, som var rådande, för att snabbt komma till start. Viss vårdslöshet måste dock anses föreligga.

Karlsborg den 3/5 1940. G. Seth
Förhörsledare
N. Ellenfors
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
1. Orsaken torde främst hava varit den brådska som rådde vid tillfället.
2. Föraren har icke brustit i aktsamhet.
3. Kronan vidkännes kostnaden.
Karlsborg den 28/5 1940.

John Stenbeck
Chef för F 6 depå.
/Bo Selander

Verkstad 1940-04-21; haverireparation
Formation 1940-05-03
Verkstad 1940-06-13; liten översyn, motorbyte. Motor typ My VII nr 157 inmonterad
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Formation 1940-07-12
Märkning 6-23 (1941-03)
Verkstad 1941-07-17; liten översyn, motorbyte. Motor typ My VII nr 136 inmonterad.
Överlämnat till F 1 1941-09-24
Förråd 1941-09-24
Formation 1941-01-05

Nödlandning 1942-01-05 vid Holmsveden. Märkning 1-72
Motor: My VII nr 136
Besättningen ff furir Harald Larsson, mek korpral Tore Fryk oskadad
Orsak till nödlandning: Dålig bensintillförsel på grund av igenslammat bränslefilter.

Haveri 1944-08-16 vid Visby. Märkning 1-72
Motor: My VII nr 137
Besättningen ff fänrik Lundberg, pass vapenmästare Laago oskadad
Orsak till haveri: Hård vind, samt att bromsen icke fungerade.
Skador flygplan: Höger undervinge skadad. Hjulaxeln krökt vid högra hjulet. Sporren skadad.
Beräknad reparationskostnad 4.500:- kr

Reparation vid F 1 flottiljverkstad. Klart 1945-02-01
Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-21 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.

Bild

Kasserat 1947-02-18. Gångtid 1035.25 tim. Antal flygningar 1355 st
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till B 4, Hawker Hart

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst