734 B 4A

I tjänst 1934-1947
Antal i Flygvapnet: 45 st
Typbeteckningar: B 4, B 4A och B 4B

Moderator: Sven-Erik Jönsson

734 B 4A

Inläggav Leif Fredin » 29 jul 2014, 12:30

734
B 4A
Typ: Hawker Hart
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen
Tillverkningsnummer 227

Godkänt 1939-04-04
Till F 4 1939-04-11 med motor typ My VII nr 141
Märkning 4-84
Sporrhjul monterat 1939-05-30

Haveri 1939-07-06. Märkning 4-34
Total flygtid: 50 tim.
Motor: My VII nr 141
Total gångtid: 53 tim.
Ff aspirant Nils Hellqvist oskadad
Orsak till haveri: Misslyckad landning
Skador flygplan: Landningsställ, komplett, utom hjulen, kassabelt. Frambalken till höger undervinge deformerad och kassabel. Vingspetsen till vänster undervinge söndertrasad. Flygkroppen eventuellt skadad, vilket måste kontrolleras i mall. 3 lameller i oljekylare kassabla. Fotsteg kassabelt. Båda avgasrören kassabla. Vänster, nedre vingstötta kassabel. Propellern sönderslagen
Skador motor: Propelleraxeln riktas.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande: Flygplan 6.700:- kr, motor 200:- kr, propeller 600:- kr. Summa 7.500:- kr

Ur protokoll:

Offasp 92 53/38 Hellqvist anförde i huvudsak följande:
att han svängde in för landning på omkring 150 m höjd.
att han bedömt för långt och måste vingglida.
arr stabilisatorn under vingglidningen inställdes för landning.
att han vid urgång ur vingglidningen på 30 – 40 m höjd märkte att farten var något för låg.
att han under landningen icke avläste hastighetsmätaren.
att fpl icke reagerade normalt när han gav urgångsroder.
att han därefter märkte en kraftig genomsjunkning och drog på gas men att motor icke omedelbart tog.
att vid genomsjunkningen vänster hjul tog i marken före höger hjul och omedelbart därefter vänster vinge och att han då drog av gasen.
att han vid ett par föregående tillfällen varit utsatt för onormal genomsjunkning men parerat detta med gas.

Uppläst och vidkänt.
Nils Hellqvist
Offasp.

Fänrik Westdahl anförde i huvudsak följande:
att han uppehöll sig vid märket i samband med flygning som skulle utföras.
att han iakttog fpl då detta vid landningen var på omkring 20 m höjd.
att föraren då tagit planet ur vingglidningen.
att farten härvid föreföll låg (hög nos).
att fpl sjönk igenom från omkring 5 m höjd.
att fpl omedelbart över marken lutade över åt vänster.
att vänster hjul tog mark så att landningsställsbenet veks.
att omedelbart därefter vänster vinge tog mark, och att föraren i detta mom. drog på gas.
att under rådande förhållanden risk för genomsjunkning förefanns.

Uppläst och vidkänt.
Erik Westdahl
Fänrik.

Sergeant Pehrsson anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde som chef på märket.
att vinden växlade till riktning och styrka
att 1.start skedde mot öster. Därefter flyttades landningsmärket så att startriktningen blev S.O.
att landningsmärket återigen flyttades den plats det hade vid haveritillfället.
att två timmar efter haveriet viden svängt till V.
att han iakttog fpl från insvängningen för landning.
att vingglidningen och urtagningen utfördes med något för hög nos.
att fpl därefter föreföll att gå ned i stall (ingen egentlig genomsjunkning).

Uppläst och vidkänt.
Henry Pehrsson
Sergeant.

Divchefens yttrande:
Landningsmärket synes med hänsyn till start- och landningsriktningar varit utlagt på lämpligt sätt.
Asp Hellqvist synes ha felbedömt fpl hastighet under landningen. Hastigheten synes dock icke ha varit lägre än att landningen kunnat göras normalt därest ”dödluftsområden” icke förekommit.
Till haveriet kan också ha bidragit svårigheten att bedöma höjden över marken, när denna, som i detta fall, är ganska kraftigt lutande.

Östersund den 7/7 1939 G. Unger
Förhörsledare
Sigvard Nilsson
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Haveriet har orsakats av felbedömning vid landning.
Målet hänskjutes till krigsrätt.

Östersund den 15/7 1939.
E. Tornberg
Flottiljchef

Verkstad 1939-07-07. Reparation efter haveri.
I tjänst 1939-08-31.

Haveri 1939-12-11. Märkning 4-34
Total flygtid: 91 tim.
Motor: My VII nr 141
Total gångtid: 94 tim.
Besättningen ff fänrik Folke Werner, fs furir Ivar Cederberg oskadad
Orsak till haveri: Kollision med telefonledning.
Skador flygplan: Flygkropp: Kspkrans skadad. Fanérskador å karossen. Vänster övervinge: Större hål å översida, smärre å undersida. Smärre träskador. Vänster undervinge: Hål å undersidan. Obetydliga träskador. Urluftningsrör till baldakintankar obetydligt deformerade. Propeller skadad i framkant.
Annan materiel: Reparation av skadad ledning hos Nils Olsson, Börön, Lockne.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande: Flygplan 500:- kr, annan materiel 23:- kr. Summa 523:- kr

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).

Till Chefen för Kungl. Jämtlands flygflottilj.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att fpl nr 34 under flygövningar vid 2. divisionen den 11/12 kommit till skada, sannolikt genom kollision med ledningsnät vid Löcknesjön.
Fpl:s besättning:
förare: fänrik Werner
Spanare: furir 26 Cederberg.
Flygövningarna för fänrik Werner avsågo luftstrid och avancerad flygning.
Om händelseförloppet har fänrik Werner lämnat följande redogörelse:
Han hade enligt flygtjänstorderna utfört luftstridsövning med fänrik Jung under 30 min och befann sig vid dess avslutande ovan Locknesjön. Innan han påbörjade den avancerade flygningen observerade han några svarta fläckar på Locknesjöns is och beslöt att närmare utforska desamma för att se om landning på isen f.n. vore möjlig. Han flög därför på låg höjd över isen, sydlig kurs. Vid sjöns södra del hördes en kraftig smäll i fpl men han kunde i luften icke märka några skador å fpl eller finna några ledningsstolpar eller trådar. Därefter landade han vid F 4.
Fänrik Werner äger kännedom om förekomsten av ledningsnät över vattendrag i Jämtland och att vid flygningar noggrant hänsynstagande till desamma måste göras, då risk för kollision eljest föreligger. Detta har meddelats honom av divisionschefen, vilket fänrik Werner icke bestrider. Han uppger vidare att han visste om att ett ledningsnät går över Locknesjöns norra del.
Furir Cederberg har hört smällen men icke kunnat finna några ledningstrådar eller stolpar vid tillfället ifråga. Han har kunnat iakttaga vissa smärre skador på kulsprutekransen och i faneret framför spanarsitsen.

Östersund den 11/12 1939.
G. Unger
Ch 2. div.

Fänrik Werner anförde i huvudsak följande:
Fänrik W. ägde kännedom om i rapporten nämnd ledning, men icke om någon annan sådan vid Locknesjön. Frågan om isarnas hållfasthet för eventuell nödlandning hade varit uppe å div. vilket motiverade den låga höjden.
Ingenting i övrigt utöver rapport.
Uppläst och vidkänt:
Folke Werner
Fänrik.

Furir 26 Cederberg vitsordade uppgifterna i rapporten samt fänrik Werners sökande efter anledningen till smällen.
Uppläst och vidkänt:
Ivar Cederberg
Furir.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
kollision med ledningstråd. Vid tillfrågan har telegrafverket upplyst om, att privat ledning är dragen å den plats där smällen i fpl iakttogs.

Östersund den 19/12 1939. G. Asklin
Förhörsledare
A. Manninger
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Enär flygplanets förare synes hava brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas hänskjutes målet till Krigsrätt.

Östersund den 12/1 1940.
E. Tornberg
Flottiljchef
Överlämnat till F 6 1940-03-19
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Verkstad 1940-07-08; liten översyn, motorbyte. Motor typ My VII nr 135 inmonterad
Formation 1940-08-05
Märkning 6-22
Märkning 6-42 (1941-05-31)

Nödlandning 1941-06-04 7,5 km sydsydväst Mariestad.
Motor: My VII nr 135
Besättningen ff aspirant Engwall, fs Hansson lätta skador.
Orsak till nödlandning: Motorstopp.
Skador flygplan: Totalhaveri.
Skador motor: Totalhaveri.
Beräknad reparationskostnad: fpl 44.100:- kr, motor 44.900:- kr

Bild

Kasserat 1941-08-08 med motor typ My VII nr 135
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 734 B 4A

Inläggav Bengt Ekbladh » 13 feb 2016, 20:02

734 B 4A

>>Nödlandning 1941-06-04 7,5 km sydsydväst Mariestad.
Motor: My VII nr 135
Besättningen ff aspirant Engwall, fs Hansson lätta skador.
Orsak till nödlandning: Motorstopp.
Skador flygplan: Totalhaveri.
Kasserat 1941-08-08 med motor typ My VII nr 135>>


Haveriet inträffade 5 km sv Ullervad ka., 7.5 km ssv Mariestad. Under navigeringsflygning Karlsborg—Kvänum--Lugnås--Karlsborg på 100m höjd.Efter passage av Lugnås har motorstörningar inträffat med avgassmällar och sjunkande motorvarv, varefter motorn helt stannat. Ff försökte återstarta motorn utan resultat,varför han ansatte nödlandning mot ett mindre fält. Strax före sättning vek sig dock 734:an över vänster vinge , slog i marken och havererade.
Ff ådrog sig ansiktsskador och fs lindrigare huvudskador.
Orsaken till haveriet var motorstopp,pga.felaktigt inställd bränslekran.
Kasseras 1941-08-08
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle


Återgå till B 4, Hawker Hart

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst