725 B 4A

I tjänst 1934-1947
Antal i Flygvapnet: 45 st
Typbeteckningar: B 4, B 4A och B 4B

Moderator: Sven-Erik Jönsson

725 B 4A

Inläggav Leif Fredin » 25 jul 2014, 15:19

725
B 4A
Typ: Hawker Hart
Tillverkare: A.B. Götaverken, Göteborg.
Tillverkningsnummer 1

Godkänt 1937-08-16
Till F 1 1937-09-15. Motor typ My VII nr 110
Märkning 4-75
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Förråd 1937-10-15
Överlämnat till F 4 1937-12-22.
Ankom F 4 1938-01-05
Fpl ommålat å CVM 1938-05
Märkning 4-25
Till CVM 1938-09-17. Liten översyn och motorbyte. Motor typ My VII nr 118 inmonterad
Till F 4 1938-11-03
Överlämnat till F 6 1940-03-19

Nödlandning 1940-05-22 på grund av motorfel

Verkstad 1940-05-23; liten översyn, motorbyte. Motor typ My VII nr 106 inmonterad
Formation 1940-06-17
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Verkstad 1940-09-26
Formation 1940-10-29
Märkning 6-17 (1941-03)
Verkstad 1941-07-22 för motorbyte. Motor typ My VII nr 113 inmonterad
Formation 1941-09-21
Överlämnat till F 10 1941-11-18
Förråd 1941-11-24
Formation 1941-12-02

Nödlandning 1942-06-26. Märkning 10-52
Motor: My VII nr 113
Ff resoffasp Algot Danielsson oskadad
Orsak till nödlandning: Oljetrycket gått ner till 0. Motorn skurit.

Haveri 1943-05-25 vid F 10, Bulltofta. Märkning 10-81, tillhörde 2. div F 10
Total gångtid: 841.05 tim
Motor typ MyVII nr 105
Total gångtid: 685 tim.
1. mekaniker vpl 2468-7-42 Karl-Erik Rosenberg oskadad
Orsak till haveri: Vid varmkörning på uppställningsplatsen ställde sig fpl på nosen.
Skador flygplan: Ingen
Skador motor: Propellerväxel och propeller skadade.
Beräknad reparationskostnad: 1.000:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
att fpl typ B 4A nr 81 vid varmkörning den 25 maj 1943 ”gått på nosen”.

Vpl 2468-7-42 Rosenberg anförde i huvudsak följande:
att han varit kommenderad såsom 1. mek på fpl typ B 4 nr 81 alltsedan februari månads början;
att han den 25/2 fått order av sergeant Törnblom att klargöra fpl 81 före flygning;
att han ungefär samtidigt fått besked av sin grpmek, furir Axelsson, att vk Lindström skulle vara honom behjälplig med att starta, köra varm och upp fpl;
att startningen av fpl, sedan detsamma parkerats på uppställningslinjen, försiggått normalt och utan anm;
att han därefter började varmköra fpl, under det att vk Lindström uppehöll sig vid vänstervingen;
att han varmkörde motorn på ett motorvarv av 900 v/min och därefter ökade det till ung 1250 v/min;
att han plötsligt märkte att temp på utloppsoljan gått upp till 50°, varför han ämnade slå över manöverarmen till luftintaget från varm – till kalluft;
att han, medan han utförde detta, varvid varvet ökade en aning, hela tiden höll spaken så långt tillbaka som möjligt;
att trots detta fpl plötsligt lyfte på stjärten och ställde sig på nosen;
att han hann draga tillbaka gasen och snabbkupérade motorn, varvid dock ej propellern hann stanna, inna fpl ställde sig på nosen;
att han försäkrade, att han ej kört på högre varv än 1250 v/min och ej heller rört höjdrodret samt att stabilisatorn varit inställd för landning;
att han ej trodde, att varvsökningen i samband med omkopplingen från varm- till kalluft varit orsaken till haveriet;
att han förmodade att största delen av orsaken till haveriet varit den relativt kraftiga sidvinden, som rådde vid tillfället;
att han av hjulets utseende och ställning kunde konstatera, att fpl krängt över åt höger;
att han fått lära sig av dåvarande 1. mek, vpl Norrström, att köra fpl på ett varv av ung 800-1000 v/min under uppkörningen och därefter öka varvet en aning före omkopplingen till kalluften, vilket förfarande han ej blivit lärd av stnbefälet;
att mekinstr och mek åliggande genomgåtts av dåvarande grpmek under en tid av en vecka i mitten av januari, innan han kommenderats såsom 1. mek för fpl typ B 4 nr 81;
att han ansåg sig kunna sin instruktion och sina åligganden ang skötseln av fpl typ B 4;
att han vid förhör visat sig väl känna till sin instruktion, vad gäller fpl B 4 (förhöret verkställts dags dato av Sergeant Törnblom med förhörsledaren såsom vittne);
att han ej hade något övrigt att tillägga.
Uppläst och vidkänt:
Karl-Erik Rosenberg
Vpl 2468-7-42

Vk 247 Lindström anförde i huvudsak följande:
att han blivit beordrad att vara k. mek behjälplig vid startning och varm- resp uppkörning av fpl typ B 4 nr 81 den 25/5 av grpmek, furir Axelsson;
att han efter motorns startning uppehållit sig vid vänstra vingspetsen och att han av ljudet att döma andåg att 1. mek körde på normalt varv;
att han efter en stund hörde att varvet ökades från beräknat ung 900 v/min till ung 1200 v/min, varvid fpl plötsligt började hoppa och sedan ställde sig på nosen;
att han sökte springa fram för att hålla ner stjärten, men att han kom en aning för sent;
att han ej lagt märke till huruvida 1. mek rört höjdrodret;
att han ej hade något övrigt att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Egon Lindström
Vk 247

Furir 215 Axelsson anförde i huvudsak följande:
att han är kommenderad såsom grpmek för bl a fpl typ B 4 nr 81;
att han kontrollerat fpl placering på uppställningslinjen och efter det motorn startats flytta fram fpl någon meter;
att motorn av 1. mek startats enl instruktion;
att han befann sig fem à sex meter ifrån fpl, då detsamma ställde sig på nosen;
att han av ljudet att döma tyckte att varvet ökat omedelbart före kapotteringen;
att vpl Rosenberg vid kontroll vid upprepade tillfällen väl känt till sina åligganden och alltid tidigare skött fpl 81 på ett enligt hans förmenande oklanderligt sätt;
att han ej trodde, att R ämnat köra fpl utan att ha mek i stjärten, då R ej tidigare honom veterligt gjort något försök i den riktningen;
att han ej hade något övrigt att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Kurt Axelsson
Furir 215

Furir 209 Bondesson anförde i huvudsak följande:
att han under den tid vpl Rosenberg utbildats till 1. mek varit grpmek på fpl typ B 4;
att han i början på januari i år blivit beordrad av Serg Törnblom att utbilda fyra vpl i 1. mek åligganden och instruktion, bland vilka vpl återfanns vpl Rosenberg, som skulle lära sig B 4 skötsel;
att Rosenberg under utbildningen och efterföljande tid varit skötsam och väl kunnat sina instruktioner;
att R alltsedan utbildningen till 1. mek varit 1. mek på fpl typ B 4 nr 81 och hela tiden skött den utan anm;
att han vid olyckstillfället befunnit sig i närheten av fpl nr 81 och att detsamma körde på ett beräknat varv av 900 à 1000 v/min;
att han ej hade lagt märke till huruvida motorn ökade varvantal för kapotteringen;
att han ansåg att inte fpl kunde slå över om spaken varit i tillbakafört läge på det varvtal, på vilket R påstod sig ha kört;
att han ej hade något övrigt att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Gunnar Bondesson
Furir 209

Ch stnavd, Sergeant Törnblom, anförde i huvudsak följande:
att han gett order om klargöring av fpl typ B 4 nr 81 före flygning den 25/5;
att han, när fpl ställde si på nosen, befann sig på väg in i hangaren för att klargöra CFV J 9, vilken enl order skulle vara klar kl 0930;
att ingen annan på div kunde klargöra detta fpl, varför han själv utfört ordern;
att chefmek under ovannämnda klargöring hade befälet över stnpersonalen;
att bemälde vpl Rosenberg alltid visat sig skötsam och väl känt till sina åligganden ang skötseln av fpl typ B 4;
att han aldrig haft anledning att anmärka på något av R utfört arbete;
att han förmodade, att R fört höjdroderspaken framåt mer eller mindre ofrivilligt, då enligt hans mening näppeligen fpl eljest skulle kunna lyfta stjärten, eftersom vinden kom snett framifrån vänster;
att han ej hade något övrigt att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
S. Törnblom
Sergeant

Överfurir Tobiasson anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgör såsom chefmek å div, men vid olyckstillfället förde befälet vid uppställningslinjen och befann sig tillsammans med furir Axelsson vid fpl intill fpl typ B 4 nr 81, då detta ställde sig på nosen;
att han bedömde motorvarvet på fpl 81 under varmkörningen till ung 1000 v/min;
att han ej hade lagt märke till huruvida motorn ökade i varvtal före kapotteringen;
att han ansåg att fpl typ B 4 ej ens med motorn på fullvarv (1859 v/min) ställde sig på nosen, om inte spaken förts framåt eller stabilisatorn ställts in för start;
att han därför trodde att R ofrivilligt fört fram spaken med följd att fpl ställt sig på nosen;
att han aldrig haft anledning att anmärka på något av R utfört arbete till dags dato:;
att han ej hade något övrigt att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Tor Tobiasson
Överfurir

Av besiktning och förhör framgår icke orsaken till skadan. Det synes dock mest sannolikt, att Rosenberg omedvetet fört spaken framåt, varvid stjärten lättat. Vinden, som blåste snett framifrån vänster, kan knappast ha medverkat vid kapotteringen. Rosenberg synes dock icke varken genom direkt slarv eller uppenbar vårdslöshet ha varit till skadan vållande.

Malmö den 25/5 1843
B. Frantz
Förhörsledare
Sergeant Törnblom
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Vpl 2468-7-42 Rosenberg har icke iakttagit nödig försiktighet vid uppställning och varmkörning av flygplanet. Målet hänskjutes till krigsrätt för undersökning.

Malmö den 1/6 1943
Knut Zachrisson
Chef
S. Åkerlind

Haveri 1943-10-10, märkning 10-81
Motor: My VII nr 105
Mek korpral Jarl oskadad
Orsak till haveri: Gått på nosen vid varmkörning. Målet hänskjutet till Krigsrätt för utredning.
Skador flygplan: Mindre skada å motorplåten. Propeller havererad.
Beräknad reparationskostnad 1.000:- kr

Kasserat 1943-12-20. Gångtid totalt 913.45 tim, efter LF 268 tim.
Senast redigerad av Leif Fredin 07 jul 2016, 22:29, redigerad totalt 1 gång.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 725 B 4A

Inläggav Bengt Ekbladh » 20 feb 2016, 20:23

725 B 4A

>>Haveri 1943-10-10, märkning 10-81
Motor: My VII nr 105
Mek korpral Jarl oskadad
Orsak till haveri: Gått på nosen vid varmkörning. Målet hänskjutet till Krigsrätt för utredning.
Skador flygplan: Mindre skada å motorplåten. Propeller havererad.
Beräknad reparationskostnad 1.000:- kr
Kasserat 1943-12-20. Gångtid totalt 913.45 tim, efter LF 268 tim. >>

Haveriet inträffade vid Rinkaby....
Målet hänskjöts till Krigsrätt för utredning......
”Orsaken till haveriet har varit slarv vid fullgörandet av tjänsteplikt”
Vet inte nu utgången.

725 rapporteras som F10-82
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle


Återgå till B 4, Hawker Hart

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron