721 B 4A

I tjänst 1934-1947
Antal i Flygvapnet: 45 st
Typbeteckningar: B 4, B 4A och B 4B

Moderator: Sven-Erik Jönsson

721 B 4A

Inläggav Leif Fredin » 25 jul 2014, 15:03

721
B 4A
Typ: Hawker Hart
Tillverkare: A.B. Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning, Linköping
Tillverkningsnummer 59

Godkänt 1937-06-01
Till F 1 förråd 1937-06-08 med motor typ My VII nr 126
Märkning 4-71
Formation 1937-06-10
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Till CVM 1937-10-13 för undersökning av korrosion.
Försedd med anordningar för målbogsering typ Herber vid Fc 1937-12
Överlämnat till F 4 1938-02-04
Märkning 4-21 (1938-04)
Tilll CVM 1938-09-19. Liten översyn och motorbyte. Motor typ My VII nr 109 inmonterad
Till F 4 1938-11-09

Haveri 1939-03-09
Total gångtid: 252.40 tim
Motor: My VII nr 109
Total gångtid: 209.15 tim
Besättningen ff resoffasp B Rinde, mek korpral R Berggren oskadad
Orsak till haveri: Felbedömning av höjden över marken vid landning.
Skador flygplan: Flygkropp: Smärre skador å plåtbeklädnad. Vingställ: Höger undervinge bräckt. Höger yttre 50 kg:s bombupphängningsanordning skadad. Landningsställ: Stag avslitet. Vänster främre ben krökt samt skadat i infästningen. Smärre skador å townendring. Vänster avgasrör krossat. Hållare för vänster avgasrör skadade. Propellern kassabel.
Skador motor: Smärre skador å motorn.
Beräknad reparationskostnad: fpl 6.100:- kr, motor 500:- kr, annan materiel 200:- kr. Summa 6.800:- kr

Bild

Ur protokoll:

Asp B. J. Rinde med
anmälan om fplhaveri.

Till Chefen för 1. divisionen.

Härmed får jag vördsamt anmäla att jag denna dag kl 1505 vid landning havererat med fpl 4-21. Händelseförloppet var följande:
Efter kapning av wiren för målbogsering gick jag ned för att landa. Landningen utfördes med något motor. Vid sättningen ville fpl gå på vänster vinge, varför jag drog på gas, med då vänster hjul, trotts detta, tog mark och samtidigt vänstra krysstaget i landningsstället brast, drog jag av gasen. Landningsstället vek sig åt vänster och vänster hjul gick upp i undervingen. Fpl rullade fram på marken och då det stannade gick det över på nosen, varvid höger undervinge och propellern skadades.

Östersund den 9/3 1939
B. Rinde
Resoffasp.

Aspirant Rinde anförde:
att R, som tillhörde 1 div, fått order av ch 1 div utföra målflygning enligt direktiv av löjtnant Weman
att fpl 4-21 ställdes till förfogande härför
att löjtnant Weman givit R direktiv utföra målflygning på vissa angivna banor för lvskyttarna med start kl
1405
att på grund av missöde vid målväxling målflygningen måste avbrytas och landning verkställdes kl 1505
att vid landningen rådde svag nordlig vind
att ett tiotal fpl landat på fältet, varför tydliga spår förefunnos på snön
att landningen ansattes rakt mot vinden
att något motor användes vid landningen
att planéhastigheten uppgick till omkring 130 km i tim
att vid sättningen, som utfördes på sydöstra delen av fältet, omkring 150 m från landsvägen, hastigheten var omkring 110 – 120 km i tim
att på omkring 1 m höjd fpl erhöll tendens gå på vänster vinge, varför gas pådrogs och R skevade höger och jämväl ansatte höger sidoroder
att trots detta fpl tog marken med vänster hjul något före det högra, varvid en kraftig smäll hördes
att gasen avdrogs med anledning därav och sättningen fullföljdes
att efter omkring 10 m utrullning landningsstället vek sig åt vänster, varvid vänster hjul gick upp genom vänster undervinge
att tändningen frånslogs under utrullningen
att efter omkring 150 m utrullning fpl stannade, varvid det gick över på höger undervinge och reste sig med stjärten uppåt
att efter kapotteringen asp Rinde förvissade sig att medföljande mekaniker var oskadad
att han strax efter haveriet varit inkallad till ch 1 div, som meddelar R vid landningen hade för hög sättning
arr R i allmänhet haft benägenhet vid landning på snö sätta fpl på för hög höjd, varigenom fpl visat tendens att sjunka igenom
att han därför i januari månad anhållit om landningsövningar hos divch
att i anledning härav asp fick göra 2 – 3 landningar
att han därefter varit inkallad till ch 1 div
att denne meddelat, dels att R hade för hög fart vid landning så att fpl flöt förbi utlagda märken, dels att R, då svårighet att bedöma höjden över marken förelåg, skulle använda motor vid landningen
att sergeant Persson vid samma div, i februari månad varnat R för att utföra för ”hög” landning.

Östersund den mars 1939.
B. Rinde
Aspirant

Korpral 73 Berggren, som medföljde fpl för målväxling, anförde:
att vid landningen fpl ”sjönk igenom” onormalt kraftigt
att omedelbart efter fpl första beröring med marken detsamma gick i svag vänstersväng, vilken sväng blev allt snävare
att därvid en knall hördes tydande på att ett stag brustit
att under svängens senare del fpl tyngdpunkt gick över till höger och fpl gick på nosen samt höger vinge.

Östersund den 21 mars 1939.
R. Berggren

Löjtnant Lundgren anförde:
att han befann sig på landningsplatsen 3 – 4 min efter landningen
att fpl därvid stått på nosen
att spåret undersöktes
att vänster hjul tagit mark 12 m tidigare än höger
att sättningen på vänster hjul varit kraftig, enär spåret varit ovanligt djupt
att spåret låg rätt i vinden
att sporren tagit mark omedelbart efter hjulen
att efter ytterligare omkring 5 meter vänster vinge skrapat i marken
att enligt spåren planet gått i svag sväng åt vänster, vilken sväng blivit snävare
att spåren fortsatte 150 m och slutligen avvikit 90° från landningsriktningen
att fpl här gått på nosen
att L sedan hösten 1938 förmärkt att Rinde landat med tendens till hög sättning vid några tillfällen
att Rinde varit inkallad till divch i anledning av för hög sättning i början av 1939.

Östersund den mars 1939.
A. Lundgren
Löjtnant

Kapten Carlgren anförde i huvudsak följande:
att Carlgren, som är ch för 1 div, åsett landningen
att R utfört utflytningen på för hög höjd
att sättningen skett på c:a 2 m höjd
att fpl under sättningen gått över på vänster vinge så att landningen skett på vänster hjul
att härvid ett stag i landningsstället brustit, så att vänster vingspets kommit att släpa i marken
att fpl svängt åt vänster i det närmaste 90°
att centrifugalkraften därvid blivit så stor, att fpl gått över på höger vingspets och sedan långsamt ställt sig med propellernavet mot marken.

Östersund den 21 mars 1939
R. Carlgren
Kapten

Ingenjör Thelander undersökte fpl och framförallt det brustna staget. Brottytan på staget var ”friskt”, varför materielfel å detta icke förefanns. Icke heller i övrigt kunde något materielfel upptäckas, som kunde vara anledningen till haveriet.

Östersund den 20/2 1939
Nils Petter Thelander
2. flj. ing.

Av besiktning och förhör framgår:
Föraren har felbedömt höjden.

Östersund den 9/3 1939 B. Krook
Förhörsledare
E. Lindell
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Haveriet har föranletts av felbedömning av höjden över marken vid landning.
Föraren synes ej hava brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Målet hänskjutes till krigsrätt jml flygstyrelsens flygmaterielkungörelse § 12.

Östersund den 28/3 1939.
E. Tornberg
Flottiljchef
/K. E. Lindson

Verkstad 1939-03-10. Reparation. Motor typ My VII nr 133 inmonterad
I tjänst 1939-04-19

Haveri 1939-05-11
Motor: My VII nr 133
Orsak till haveri: Fpl nr 708 påflög vid start fpl nr 721 och 704 på grund av för sen lättning.
Skador flygplan: Höger övervinge, höger skevningsroder, baldakin och båda vingtankarna samt stöttor och stag till baldakin och vingar kassabla. Höger undervinge, vänster övervinge och huvudtank deformerade men i reparabelt skick.
Beräknad reparationskostnad 8.200:- kr

Bild

Verkstad 1939-05-19. Reparation.
I tjänst 1939-05-30
Verkstad 1939-07-13. Motorbyte. Motor typ My VII nr 109 inmonterad.
I tjänst 1939-07-21
Verkstad 1940-06-19. Liten översyn. Motor typ My VII nr 120 inmonterad.
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Märkning 4-76
Till verkstad 1942-04-13; liten översyn
Formation 1942-05-19

Haveri 1943-08-04 vid F 4, Frösön. Märkning 4-76.
Total gångtid: 935 tim
Motor typ My VII nr 122
Total gångtid: 433 tim
Mek volontär 14-21-45 Olof Wästerlund oskadad
Orsak till haveri: Brott mot bestämmelserna om belastning av stjärten vid uppkörning. Fpl uppställt med stjärten mot vinden.
Skador flygplan: Propellern kassabel.
Skador motor: Propelleraxeln krökt.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande:
Flygplan 600:- kr
Motor 300:- kr
Summa 900:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Fpl typ B 4 ställt på nosen vid uppkörning.

Korpral Bergman anförde i huvudsak följande:
Att han tjänstgjorde som tjf chefmek på stn,
att. han fått order att fpl B 4 skulle klargöras för flygning kl 1330,
att han gav order att fpl B 4 skulle klargöras för flygning,
att han därför gick till kapten Sterner 3. div hangar för order angående flygningen,
att han efter ordergivningen hämtade sin fallskärm för att medfölja fpl,
att han lade fallskärmen vid fpl och gick tillbaka till hangaren för att hämta sina handskar,
att han då hörde en duns och då han vände sig om såg fpl stå på nosen,
att han ej hade något övrigt att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Folke Bergman
Korp 117

Vol Wästerlund anförde i huvudsak följande:
Att vol Olsson, Hedberg och Wästerlund kom överens om att vol W skulle sätta sig f fpl,
att han meddelade vol Olsson att denne skulle dra runt propellern,
att han snapsade motorn under rundtagningen,
att han begärde kontakt,
att motorn gick igång,
att han kuperade startmagneten och ställde luftintaget på varmluft,
att han körde motorn mellan 600 och 800 varv till oljetemp var 40°,
att han därefter ställde luftintaget på kalluft,
att han sakta körde fram gasreglaget till 1750 varv,
att han därunder kontrollerade oljetryck och oljetemp,
att han därefter drog tillbaka gasreglaget till tomgång,
att han under denna uppkörning ej märkt att fpl lättat något i stjärten,
att han lät motorn gå ett par min på tomgång,
att han därefter gjorde ny uppkörning till 1800 varv, för att kontrollera boosttrycket och magneten,
att han kände att stjärten lyfte sig,
att han drog tillbaka gasreglaget på tomgång och kuperade motorn,
att fpl omedelbart därefter tog mark,
att han omedelbart sedan fpl tagit mark stängde bensinkranarna,
att han ej hade något övrigt att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Olof Wästerlund
Vol

Vol Olsson anförde i huvudsak följande:
Att han sedan han dragit igång motorn satte tillbaka startveven på dess plats,
att han därefter gick över på vänstra sidan av fpl och lade sig i gräset och samtalade med vol Hedberg och en mek på ett fpl ur F 3,
att han hörde vol Hedberg skrika något till vol W,
att han då vände sig om och såg fpl stå på nosen,
att han ej hade något övrigt att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Svante Olsson
Vol 10-21-44

Vol Hedberg anförde i huvudsak följande:
Att han sedan fpl gått igång steg upp i baksitsen,
att han satt i baksitsen någon minut,
att han sedan klev ur och lade sig i gräset på vänster sida om fpl och samtalade med vol Olsson,
att han såg att stjärten lyfte sig,
att han då skrek till W att denne skulle dra utav motorn och kupera,
att han ej hade något i övrigt att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Bertil Hedberg
Vol 225-17-45

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Dels att bestämmelsen om belastning av stjärten vid uppkörning ej följts och dels har flygplanet varit uppställt med stjärten mot vinden. Vindstyrkan var vid olyckstillfället omkr 3 m/s.

Östersund den 13/8 1943
Åke Jonsson
Förhörsledare
Lindgren
Protokollförare

Beslut:
Målet hänskjutes till krigsrätt.

Fältpost 80126 den 17/8 1943
B Bjuggren
Chef
/Ragnar Fr Bengtson

Nödlandning 1943-09-14
Motor: My VII nr 122
Ff kapten Sterner oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstörningar.
Skador flygplan: Vingnockar skadade.
Beräknad reparationskostnad 450:- kr

Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-21 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
Kasserat 1946-09-24. Åtgärder efter kassation: Instruktionsmateriel
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till B 4, Hawker Hart

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst