720 B 4A

I tjänst 1934-1947
Antal i Flygvapnet: 45 st
Typbeteckningar: B 4, B 4A och B 4B

Moderator: Sven-Erik Jönsson

720 B 4A

Inläggav Leif Fredin » 23 jul 2014, 13:19

720
B 4A
Typ: Hawker Hart
Tillverkare: A.B. Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning, Linköping
Tillverkningsnummer 58

Godkänt 1937-05-21
Till F 1 förråd 1937-06-01 med motor typ My VII nr 125
Märkning 4-70 enl Mi 3388:6 daterad 1936-12-10
Formation 1937-06-01
Förråd 1937-10-15
Verkstad 1937-10-22. Besiktning och justering.
Formation 1937-11-05

Nödlandning 1937-12-07
Motor: My VII nr 125
Ff löjtnant Rosén. oskadad
Orsak till nödlandning: Isbildning i motorns varmluftsintag.

Formation 1938-04-01
Verkstad 1938-04-29. Reparation av höger undervinge
Överlämnat till F 4 1938-05-03
Märkning 4-20
Till CVM 1938-05-28. Liten översyn. Motor typ My VII nr 113 inmonterad
I tjänst 1938-08-15

Haveri 1938-12-12
Ff löjtnant Bengt Weman oskadad

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Anmälan från löjtnant Weman att han vid landning den 12/12 kl. 11:45 kolliderat med en flaggstång.

Löjtnant B. Weman
med anmälan
Till Chefen för 2. divisionen.

Härmed får jag vördsamt anmäla att jag denna dag kl 11.45 omedelbart före landning kolliderade med en flaggstång.
Landningsriktningen var rakt mot solen, varför jag icke kunde urskilja flaggstången under planén före landningen.

Östersund den 12 december 1938.
B. Weman
Löjtnant.

Materialskadornas omfattning:
Flaggstången å Snickare Albanos gård avslagits ungefär 3 meter från toppen räknat.
Propellern skadad å det ena bladet

Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande: flaggstång 450:- kr

Löjtn Weman anförde i huvudsak följande:
att landningen denna dag skedde i riktning mot söder och solen vid utlagt landningsmärke;
att han efter utförda störbombfällningsövningar gick ner för att landa;
att fpl efter sista ursvängningen från baslinjen befann sig på ungefär 100 – 150 meters höjd, där planén påbörjades;
att han strax därefter märkt, att han bedömt för kort och måste draga på motorn;
att han något utanför fältgränsen dragit av motorn och från omkring 50 meters höjd påbörjat sista planén;
att han härvid riktat ögonen uteslutande på märket och ett framför honom landande fpl;
att han observerat att hans fpl härvid gick fritt från ett par utanför flygfältets gräns befintliga torp;
att han ej iakttagit en vid torpet befintlig c:a 9 m hög flaggstång;
att han hört en smäll och sett knappen av en flaggstång falla;
att landningen därefter skett normalt;
att han ej observerade flaggstången, främst beroende på att han bländats av solen, och att inflygningsriktningen var över flaggstången.

Uppläst och vidkänt:
Bengt Weman
Löjtnant

Aspirant Encrantz anförde i huvudsak följande:
att han vid tillfället tjänstgjorde som startofficer;
att solen vid detta tillfälle låg ungefär i landningsriktningen;
att läjtnant Wemans fpl på baslinjen hade en höjd av c:a 150 m;
att han hade hört smällen när fpl kolliderade med flaggstången;
att löjtnant Weman på grund av en framför landande maskin måste landa relativt långt till höger om märket;
att vid undersökningen av fpl efter landningen ingen skada konstaterades.

Uppläst och vidkänt:
C. G. Encrantz
Aspirant

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Orsaken till skadan synes främst bero på att föraren bländats av solen, som vid rådande låg solhöjd kan vara ytterst besvärande.
Föraren synes icke ha brustit i uppmärksamhet och omdöme, varför jag vördsamt får föreslå att Kronan vidkännes kostnaderna för den skadade materialen

Östersund den 20/12 1938 G. Unger
Förhörsledare
/Waldemar Morin
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Haveriet har förorsakats av att föraren bländats av lågt stående sol.
Föraren eller annan anses icke ha brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Kronan vidkännes kostnaden.

Östersund den /1 1939.
E. Tornberg
Flottiljchef

Haveri 1939-03-14 vid F 4
Total flygtid: 291.20 tim.
Motor: My VII nr 113
Total gångtid: 280.25 tim.
Besättningen ff löjtnant Lundgren. mek vicekorpral R H Carlsson oskadad
Orsak till haveri: Kollision på marken. (med B 4A nr 744)
Skador flygplan: Höger övervinge: vingspets skadad, frambalk bucklad, skador å klädsel och spryglar. Höger undervinge: Skador å klädsel och spryglar. Höger främre vingstötta knäckt. Propeller kassabel.
Skador motor: Propelleraxeln krökt.
Beräknad reparationskostnad: fpl 3.500:- kr, motor 200:- kr. Summa 3.700:- kr

Bild
Fpl 744 märkt "Grpch 3.grp fpl, 1.div" enligt fo 73/38

Ur protokoll

Löjtnant Lundgren med
anmälan om haveri.
Till Chefen för 1. divisionen.

Härmed får jag vördsamt anmäla att jag den 14/3 efter landning med flygplan 20 kolliderade med flygplan 44.
Händelseförloppet var följande;
På order av divisionschefen hade flygplan 20 hämtats vid sjöflygdivisionen för att flygas upp till fältet. Då inga vikter funnos tillgängliga beordrades vk 93 Carlsson att medfölja i flygplanet. På grund av vindriktningen skedde landningen snett emot solen, som vid denna tidpunkt, kl 0915, stod lågt. Vid inkörningen observerade jag att 4 flygplan stodo uppställda i linje ut från hangaren. Körningen verkställdes därför så att flygplanet efter 180° sväng skulle placeras på vänstra flygeln.
Det påkörda flygplanet stod vid tillfället utanför denna linje med ett avstånd av 45 m. Detta flygplan skymdes av fpl 20:s motor. Solen mot den vita snön bidrog till att försvåra möjligheterna att upptäcka planet, vilket icke upptäcktes förrän omedelbart före kollisionen. Bromsarna slogs till, men avståndet var då för kort. Vid kollisionen slogs tändningen omedelbart ifrån, men propellern hann dock göra några varv innan den stannade.

Östersund den 14 mars 1939.
Nils Lundgren
Löjtnant.

Vicekorpral 93 Carlsson uppgav:
att han medföljde i fpl 20 vid kollisionen
att han under landningen och körningen på marken satt nedkrupen och såg åt vänster mot hangar L
att solen bländade starkt från vänster (omkr 80 grader)
att han ej märkte fpl 44 förrän sammanstötningen ägde rum
att han tjänstgjort vid 1. div sedan 1/11 1938.

Uppläst och vidkänt:
R, Hj. Carlsson
Vicekorpral.

Sergeant Viktor (stnuoff) uppgav:
att fpl 44 var uppställt för diviering i linje med övriga fpl utanför I-hangaren
att fpl 20, som under natten stått uppställt i sjöhangaren, hämtades och flögs upp till fältet av löjtnant Lundgren med vicekorpral 93 Carlsson som mekaniker
att fpl 20 bromsar krånglat vid upprepade tillfällen, vilket icke varit fallet med övriga fpl å div
att bromsarna justerades efter besiktning fredagen den 10/3
att därefter anmärkning mot bromsarna ej framkommit.

Uppläst och vidkänt:
O. Viktor
Sergeant.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
att föraren å fpl 20 icke observerat å parkeringslinjens förlängning för deviering parkerat fpl
att lågt stående sol snett framifrån försvårat observation framåt.

Östersund den 14/3 1939 A. Krook
Förhörsledare
E. Lindell
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Haveriet har föranletts av att föraren icke observerat ett för deviering uppställt fpl.
Föraren å fpl synes ha brustit i den aktsamhet som jämlikt OSF kap 111 § 1 mom 6 bort iakttagas. Mom 8 i nämnda § synes icke vara tillämplig i förevarande fall, enär vicekorpral Carlsson medföljt utan tjänsteuppdrag och därför ej kan inräknas i fpl:s besättning.
Målet hänskjutes till krigsrätt.

Östersund den 3/4 1939.
E. Tornberg
Flottiljchef.
/A. E. Nilsson (?).

Verkstad 1939-03-21
I tjänst 1939-05-02
Överlämnat till F 5 1939-05-30 som lån för utförande av prov med strålkastare
I tjänst F 4 1939-06-17

Haveri 1939-08-11. Fpl kolliderat med trädtoppar vid utfört låganfall. Båda stötdämparna luftsläpp tillbucklade. Stötdämparna nedmonterade för kontrollering samt riktning av luftsläppen. 1 st undre kroppsplåt reparerad. Trälucka under spanarsits reparerad (lister lösa). Hål i vingduken å båda undervingarnas undersidor lagade. Duke å kroppens undersida reparerad å 3 ställen. En del hål i duken å stabilisator och höjdroder lagade. 1 st lamell å oljekylaren något deformerad. Kylaren nedmonterad för provtryckning.

Till CVM 1939-09-18. Liten översyn. Motor typ My VII nr 133 inmonterad
Formation F 4 1939-11-06.

Haveri 1940-04-17
Total gångtid 442.15 tim
Motor: My VII nr 133
Total gångtid: 256.30 tim
Orsak till haveri: Fpl nr 7002 kolliderade vid utkörning till start med på marken stillastående fpl 720.
Skador flygplan: Vänster över- och undervinge kassabla. Sidorodret tillbucklat. Kspkransen deformerad.
Beräknad reparationskostnad 7.000:- kr


Bild
Fpl märkt "Annat fpl i div, 3.div" enligt fo 73/38

Verkstad 1940-04-17. Haverireparation
Formation 1940-04-20.
Överlämnat F 6 1940-04-21 som lån
Verkstad 1940-06-20. Fpl prov med lättbentyl
Formation 1940-06-25
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25

Bild

Haveri 1940-09-12. Märkning 6-5
Total gångtid: 606.50 tim
Motor: My VII nr 133
Total gångtid: 223.20 tim
Besättningen ff furir Erik Jones, mek. volontät Carl-Otto Sollman oskadad
Orsak till haveri: Vid förflyttning av fpl på marken har fpl ena hjul gått ned i en igenvuxen grop på flygfältets södra kant.
Skador flygplan: Sporrens tväraxel krökt.
Skador motor: Propellern kass; propelleraxeln krökt.
Beräknad reparationskostnad: Motorn 350:- kr, fpl 50:- kr, annan materiel 700:- kr. Summa Summa 1.100:- kr.

Ur protokoll:

Furir nr 6 E. Jones
med anmälan om skada
å fpl nr 5

Till chefen för 61.depådivisionen.

Härmed får jag vördsamt anmäla att jag vid ut körning av fpl körde ned i en grop, som ej var utmärkt och som jag ej såg. Härvid gick propellern i marken, varvid ena bladet gick sönder. Som mekaniker medföljde vol 72 Sollman.

Karlsborg den 12 september 1940.
Erik Jones
Furir nr 6.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
att furir 6 Jones under körningen av fpl på marken icke kunnat iakttaga en i fpl väg befintlig igenväxt grop, varför fpl gått ner i denna, vilket haft till följd ovan nämnda skador.

Karlsborg den 13/9 1940 Eskil Westdahl
Förhörsledare
C. Encrantz
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Enär bristande aktsamhet från personalens sida ej har förelegat och olyckan orsakats av ren olyckshändelse, skall Kronan vidkännas kostnaderna.
Karlsborg den 24/9 1940.

John Stenbeck
Chef för F 6 depå

Till CVM 1940-11-22; stor översyn. Motor typ My VII nr 133 inmonterad. Målbogsering monterad.
F 6 formation 1941-04-10
Märkning 6-14 (1941-05)
Överlämnat till F 10 1941-07-22 som lån
Förråd 1941-07-22
Formation 1941-08-08
Förråd 1941-10-28
Återlämnat till F 6 1941-11-17
Formation 1941-11-18

Haveri 1941-12-31

Verkstad 1941-12-31

Haveri 1943-04-19 i hård vind. Märkning 6-44
Total gångtid: 825 tim
Motor: My VII nr 133
Total gångtid: 680 tim.
Ff vpl Kurt Green oskadad
Orsak till haveri: Kapottering vid landning.
Skador flygplan: Propeller totalhaveri. Landningsställ, vingställ, fena och sidoroder deformerade.
Skador motor: Propelleraxeln krökt
Beräknad reparationskostnad: Fpl 8.000:- kr, motor 2.000:- kr. Summa 10.000:- kr

Bild

Ur protokoll:

Sergeant Berghell anförde i huvudsak följande:
att han från hangarplattan åsett haveriet,
att landningen och utrullningen skett utan anmärkning,
att fpl därefter svängt omkr 180° åt vänster, varefter det plötsligt gripits av vinden och vänts över på rygg,
att vinde var hård och byig, varför mek sänts ut för att möta fpl,
att föraren emellertid ej inväntat dessa utan svängt innan de hunnit fram.

Uppläst och vidkänt:
J. Berghell
Sergeant.

Överfurir Blomqvist anförde i huvudsak följande:
att han jämte fpl 1. mek befunnit sig vid hangarporten, då fpl kom in i trafikvarvet för landning,
att 1. mek därvid omedelbart sänt ut två man på fältet för att möta fpl vid landningen,
att dessa hunnit ut till landningsplatsen, då fpl landade omkr 25 m från den plats, där de befunno sig,
att fpl efter utrullning tyckts svänga något åt höger (högst 25°), varefter det gripits av vinden och vänts över på rygg.

Uppläst och vidkänt:
Sigvard Blomquist
Överfurir.

Vpl ff Green anförde i huvudsak följande:
att landningen och utrullningen skett utan anmärkning,
att han i slutet på utrullningen svängt c:a 10° åt höger för att bättre kunna hålla uppsikt på de mek som skulle möta fpl,
att fpl därvid av ett vindkast lyfts upp från marken (båda hjulen hade lättat och han hade känt det som om ”hela fpl enbart vilade på sporren” varefter det vikit sig över åt höger och tagit mark med höger undervinge,
att fpl därefter vänts över så att motorn tagit mark och propellern splittrats, varefter fpl gått över på rygg,
att han sökt räta upp fpl med motor men ej hunnit,
att han varit fullt medveten om den hårda och byiga vinden och att det varit han själv som begärt att mek skulle möta fpl vid landningen (Green hade tidigare på dagen gjort en meteorologflygning med samma fpl),
att han ej haft för avsikt att köra på marken förrän mek hunnit fram,
att han hade den uppfattningen att vindkastet som lyft fpl till en början kommit rakt framifrån.

Uppläst och vidkänt:
Kurt Green
Vpl ff.

Furir Ramström anförde i huvudsak följande:
att fpl innan farten i utrullningen helt avstannat svängt något åt höger (c:a 10°),
att fpl därefter fattats av vinden, varvid det känts som om hela fpl lättat (båda hjulen hade lyfts),
att fpl därefter tagit mark med höger undervinge, svängt över på nosen och därefter vänts på rygg,
att han haft den uppfattningen att vindkastet, som lyft fpl, kommit rakt framifrån och den obetydliga kursändringen åt höger ej haft någon betydelse.

Uppläst och vidkänt:
Lennart Ramström
Furir.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
haveri vid landning på grund av hård och byig vind. Föraren synes ej kunna lastas för haveriet. Ren olyckshändelse föreligger.

Karlsborg den 8/5 1943.
G. Seth
Förhörsledare
Curt Lundgren
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Kronan vidkännes kostnaderna.
Materielen iståndsättes gen tygofficerens försorg.
Karlsborg den 19/5 1943.

G. Hård
Depåchef
/Nils Kähr

Haveri 1944-05-02. Märkning 6-02
Motor: My VII nr 133
Orsak till haveri: Påkörd av traktor.
Skador flygplan: Höger undervinges yttre del skadad.
Beräknad reparationskostnad 180:- kr

Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-21 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.

Kasserat 1947-02-18 med motor typ My VII nr 125
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 720 B 4A

Inläggav Bengt Ekbladh » 01 apr 2018, 21:23

Om tillbudet ::
1943-04-19
.B 4A 720 F6-44...hade då 825 ggt....motor var nr. 133 med då 680 ggt.....Vad hände???..Kapotterar vid landning....på rygg i hård vind...Beräknad kostnad 10.000:-....Nu levde ju 720 vidare som F6-02 och senare vid F10

https://scontent.farn1-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5B691D13
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle


Återgå till B 4, Hawker Hart

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster