719 B 4A

I tjänst 1934-1947
Antal i Flygvapnet: 45 st
Typbeteckningar: B 4, B 4A och B 4B

Moderator: Sven-Erik Jönsson

719 B 4A

Inläggav Leif Fredin » 23 jul 2014, 13:10

719
B 4A
Typ: Hawker Hart
Tillverkare: A.B. Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning, Linköping
Tillverkningsnummer 57

Godkänt 1937-05-21
Till F 1 förråd 1937-06-01 med motor typ My VII nr 127
Märkning 4-69 enl 3388:6 daterad 1936-12-10
Formation 1937-07-01 (?)

Märkning 1-69
Förråd 1937-08-01
Formation 1937-09
Förråd 1937-10-15
Verkstad 1937-11-02. Besiktning och justering.
Formation 1937-11-05
Till CVM 1938-01-21 för montering av målbogseringsanordning.
Formation 1938-02-16
Till CVM 1938-05-31. Motor typ My VII nr 106 inmonterad
Formation 1938-07-04
Till CVM 1939-04-29 Liten fplöversyn och motorbyte. Motor typ My VII nr 127 inmonterad
F 1 formation 1939-06-02
Överlämnat till F 4 1939-09-02.
Märkning 4-19
Överlämnat till F 6 1940-01-23

Haveri 1940-05-08, Nödlandning vid Qvartinge gård. Märkning 4-19
Total gångtid: 511 tim.
Motor typ My VII nr 127
Total gångtid: 178 tim
Besättningen ff kadett Nils Kellqvist, fsk korpral Erik Olsson oskadad .
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande: Fpl 12:000:- kr. Motor 3.000:- kr. Summa 15.000:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).

Kadett Hellqvist
med anmälan om
nödlandning

Till Chefen för 1/F 6.

Härmed får jag vördsamt anmäla att jag den 8 maj 1940 nödlandade med fpl 719 varvid detsamma havererade

Karlsborg den 9 maj 1940
Nils Hellqvist
Kadett

Kadett Hellqvist anförde i huvudsak följande:
att han under flygning i division från Bromma till Karlsborg tjänstgjort som ff i fpl 4-19
att han innan starten fick rapport om att fpl var fulltankat
att huvudtanken och vänster vingtank var öppna vid starten
att motorn fungerade normalt vid starten
att han vid starten efter det att fpl kommit upp på betryggande höjd stängt av vänster vingtank
att motorn gick bra till trakten av Mariefred, där varvet sjönk till 1500 varv/min
att oljetrycket då var omkring 4 kg/cm2 och temp omkring 90° samt flyghöjden 700-800 m
att varmluftsreglaget var stängt och öppnades utan att motorvarvet förändrades samt att han sedan åter stängde reglaget
att motorvarvat sjönk ytterligare till 900 varv/min
att han icke kunde håla fpl flytande på det låga varvet
att han beslöt företaga landning
att han gick ner med vinden på omkring 350 m höj
att varvet höll sig på 900 varv/min till dess han drog av gasen, vilket skedde på 200 m höjd
att han kuperade motorn på 200 m höjd
att han gick in i landningsriktningen under sväng och vingglidning
att han bedömde sig för långt in på fältet
att han bromsade så snart han satt fpl
att bromsarna inte tog
att han därför företog sväng åt höger men fick stoppa denna emedan ett par kraftledningsstolpar stod i vägen
att han åter påbörjade högersväng, när han passerade dessa
att avståndet till ett dike var för kort, varför fpl rullade ner i detta och gick över på rygg

Uppläst och vidkänt:
Nils Hellqvist
Flygkadett

Korpral 23 Olsson anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde som fsk på fpl 4-19
att han icke med bestämdhet kunde säga om ff stängt vingtanken i luften
att han efter landningen sett att båda vingtankarna var stängda
att han fått order av ff att stänga huvudtanken
att han då sett att det rann bensin ur urluftningsröret till huvudtanken

Uppläst och vidkänt:
Erik Olsson
K 23

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
att Kadett Hellqvist gjort en felbedömning vid nödlandningen,
att det icke kunnat utrönas av vilken anledning motorstoppet inträffat,
att det är möjligt att kranen till huvudtanken varit stängd under flygningen,
att motorn i så fall stoppat av bensinbrist,
att det icke torde kunna fastställas om detta varit förhållandet.

Karlsborg den 11/5 1940. N. H. Höök-Nilsson
Förhörsledare
Henry Pehrson
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
1. Haveriet har berott på motorstopp i förening med felbedömning.
2. Kadett Hellqvist har medvetet icke brustit i aktsamhet.
3. Målet hänskjutes till krigsrätt

Karlsborg den 22/6 1940.
John Stenbeck
Chef för F 6 depå.
/Bo Selander

Till CVM 1940-05-10 för haverireparation. Motor typ MyVII nr 142 inmonterad
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
F 6 formation 1940-11-01

Nödlandning 1941-03-06 Märkning 6-7
Motor typ My VII nr 142
Ff fänrik Vestdahl oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp. Förmodligen is i huvudtanksurluftningsrör.

Överlämnat till F 8 1941-07-10
Formation 1941-07-11

Nödlandning 1942-03-01 vid Drevviken. Fpl ställde sig på nosen. Märkning 8-35
Motor typ My VII nr 142
Ff vpl furir O Malmsten oskadad
Orsak till nödlandning: Kollision med kraftledning.
Skador flygplan: Vänster skida krossad. Mindre skador å huvudtank, baldakinstöttor, baldakin, landningsställ, sikte.
Skador motor: Propeller demolerad. Mindre skador å townendring.
Beräknad reparationskostnad 5.210:- kr

Haveri 1942-10-06 vid F 8, Barkarby.
Total gångtid: 719 tim
Motor typ My VII nr 142
Total gångtid: 434 tim.
Flygförare sergeant E. Ericsson oskadad
Orsak till haveri: Kollision med gränsmarkeringsljus.
Skador flygplan: Större skador på stabilisator och höger höjdroder. Mindre skador på höger undervinge
Skador motor: inga
Annan materiel: Ett gränsmarkeringsljus skadat.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande:
Flygplan 7.000:- kr.
Annan materiel 100:- kr
Summa 7.100:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Kollision med gränsmarkeringsljus.

Sergeant Eriksson anförde i huvudsak följande:
att han den 6/10 var beordrad såsom målflygare,
att han efter landningen körde utefter fältgränsen vid vindstrutshöjden i riktning mot hangar II,
att en div J 9 just höll på att landa, varför E. körde så nära fältgränsen som möjligt,
att vid passerandet av gränsmarkeringsljusen vid vindstrutshöjdens sydspets ett vindkast tvingade över stjärten åt vänster,
att stabilisatorn därvid kolliderade med gränsmarkeringsljuset,
att ansatta bromsar och försök att med hjälp av motorn svänga fpl ej resulterade.

Uppläst och vidkänt:
E. Ericsson
Sergeant

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
att serg Ericsson, som av J 9 div tvingats intill fältbegränsningsljuset, ej i tid lyckades motverka vindens kraftiga inverkan på stjärtpartiet. Vinden var västsydväst och c:a 9 m/sek.

F. Lambert-Meuller
Förhörsledare
Steninger
Protokollförare

Beslut:
På grund av omständigheterna vid haveriet kan ingen genom uppenbar vårdslöshet eller slarv anses hava varit vållande till skadan.
Kronan vidkännes kostnaderna för materielens reparation.

Barkarby den 1/12 1942
L.G. Hägglöf
Chef F 8 depå.
Haveri 1943-03-04 vid F 8 Barkarby. Tillhörde 2. div F 8
Total gångtid: 769 tim.
Motor typ My VII nr 142
Total gångtid: 485 tim.
Flygförare furir Ingvar Lindblad oskadad
Orsak till haveri: Felbedömning.
Skador flygplan: Skador på höger övervinge och höger skevningsroder samt sidoroder.
Skador motor: Skador på propeller och townendring.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande:
Flygplan 3.000:- kr.
Motor 1.000:- kr
Summa 4.000:- kr.

ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Rundslagning i samband med landning.

Furir Lindblad anförde i huvudsak följande:
att han varit beordrad söka efter en förlorad målkorv med fpl B 4 718,
att han på grund av den hårda vinden tvärs landningsbanan beordrats landa rätt i vinden å snötäcket mellan banorna,
att han vid landningen fick ett kraftigt ”kytt” så att ena skidan tog i snövall som fpl passerade över,
att fpl därvid slog runt.

Uppläst och vidkänt:
Ingvar Lindblad
Furir

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
den hårda och mycket byiga vinden vilken förorsakade det kraftiga ”kytt”, som Lindblad ej lyckades parera vid passerandet av snövallen. Furir Lindblad synes ej böra göras ansvarig, och föreslås att kronan vidkännes kostnaderna.

Barkarby den 20/3 1943
F. Lambert-Meuller
Förhörsledare
E. Ericsson
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Ingen har genom slarv eller vårdslöshet varit vållande till skadan.
Kronan vidkännes kostnaden för materielens iståndsättande.

Barkarby den 30/3 1943.
L.G. Hägglöf
Chef F 8 depå

Nödlandning 1944-08-17 vid F 8. Nödlandning efter motorstopp. Märkning 8-57
Motor typ My VII nr 126
Ff offasp. vpl. korpral C G Helge oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp
Skador flygplan: Skador på kropp, landningsställ och vingar. På grund av fpltypens ålder har fpl kasserats av FF.
Skador motor: Mindre yttre skador. På grund av motortypens ålder har motorn kasserats av FF.
Beräknad reparationskostnad 35.000:- kr

Kasserat 1944-09-08. Gångtid total 939 tim, efter SF 425 tim, efter LF 169 tim. Antal flygningar 1513 st.
Senast redigerad av Leif Fredin 31 jul 2016, 11:35, redigerad totalt 2 gånger.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 719 B 4A

Inläggav Bengt Ekbladh » 23 jul 2014, 20:54

719 B 4A
Leif skrev::

>>Nödlandning 1944-08-17 vid F 8. Nödlandning efter motorstopp. Märkning 8-57
Motor: My VII nr 126
Ff offasp. vpl. korpral C G Helge oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp
Skador flygplan: Skador på kropp, landningsställ och vingar. På grund av fpltypens ålder har fpl kasserats av FF.
Skador motor: Mindre yttre skador. På grund av motortypens ålder har motorn kasserats av FF.
Beräknad reparationskostnad 35.000:- kr
Kasserat 1944-09-08. Gångtid total 939 tim, efter SF 425 tim, efter LF 169 tim. Antal flygningar 1513 st.>>

Kan bara tillföra att nödlandningen skedde efter återflygning till F8 efter målflygning.
Motorstörning gör att nödlandning måste göras nära stranden..
Det blir Helenelund ,300m från Edsvikens strand.
(detta ur Kontakt)
Samt som Leif skriver: Fpl. och motor kasseras pga ålder.
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle

Re: 719 B 4A

Inläggav Bengt Ekbladh » 29 jan 2016, 20:34

B4A 719
Om Nödlandning 1944-08-17 vid F 8. ,märkt 8-57
Helenelund, nära Edsvikens strand. Motorstörning (bränslebrist/rik förgasarinställning). Nödlandningen misslyckades. Ff oskadd.
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle


Återgå till B 4, Hawker Hart

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst