709 B 4A

I tjänst 1934-1947
Antal i Flygvapnet: 45 st
Typbeteckningar: B 4, B 4A och B 4B

Moderator: Sven-Erik Jönsson

709 B 4A

Inläggav Leif Fredin » 21 jul 2014, 10:28

709
B 4A
Typ: Hawker Hart
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen
Tillverkningsnummer 217

Godkänt 1937-05-04
Levererat till F 1 1937-05-04 med motor typ My VII nr 106
Märkning 4-59 enl Mi 3388:4 daterad 1936-12-10
Förråd 1937-05-13
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Formation 1937-06-02

Bild

Förråd 1937-10-15
Verkstad 1937-10-19. Besiktning och justering.
Formation 1937-11-01
Märkning 1-59
Till CVM 1938-01-11. Liten fplöversyn och motorbyte. Motor typ My VII nr 149 inmonterad. Skall förses med anordningar för målbogsering
Formation 1938-02-22
Till CVM 1938-05-16
F 1 formation 1938-05-31
Verkstad 1938-09-15 för reparation
Formation 1938-09-19

Nödlandning 1939-02-25 vid Hästholmen
Total gångtid: 319 tim.
Motor: My VII nr 149
Total gångtid: 170 tim.
Besättningen ff resoffasp. Lars Forsman, fs vicekorpral Stig Berggren oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp på 150 m:s höjd.
Orsak till haveri: Oländig terräng.
Skador flygplan: Samtliga vingar knäckta. Baldakin, samtliga stöttor och stag i vingstället kassabla. Longerongerna brustna vid undervingarnas infästningar. Motorfundament kassabelt.
Skador motor: Sköldplåten deformerad.
Beräknad reparationskostnad: Motor 3.000:- kr. Flygplan 30.000:- kr (eventuellt totalhaveri)

Bild

Ur protokoll:
Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Haveri vid nödlandning på grund av motorstopp.

Res.off.asp. L. O. E.
Forsmann med anmälan
om haveri med fpl nr. 709.

Till Chefen för Kungl. Västmanlands flygflottilj.

Härmed får jag vördsamt anmäla att under flygning å Hästholmen med flygplan nr 709, flygplanet havererade.
Beträffande de närmare omständigheterna vid haveriet får jag vördsamt anför följande:
att jag den 25 dennes var beordrad att utföra målflygnig,
att jag på förmiddagen utförde omkring två timmars målflygning, och sista landningen företogs kl 1155,
att jag ånyo startade på beordrad målflygning kl 1240,
att jag efter 20 min. förlopp under flygningen förmärkte motors nedgående i varvtal till tomgång samtidigt med att ett hamrande ljud uppstod,
att ljudet uppfattades såsom ett med jämna mellanrum återkommande starkt hamrande mot plåtmateriel,
att jag då befann mig på västlig kurs omkring 500 m från strandkanten och på en höjd av 150 m,
att jag därefter omedelbart företog följande åtgärder:
kontrollerade blandningsreglagets inställning och förmärkte dennas riktighet, tillbakaförde blandningsreglagets, utförde upprepade av- och pådragningar av gasreglaget (härvid uppstod ej någon förändring av varvtalet) samtidigt med att jag utförde en 180°-sväng och beordrade mekanikern att kapa bogserwiren, vilket ej genats lyckades,
att jag först bedömde mig icke kunna nå land,
att jag, sedan wiren kapats, lyckades komma in över land och ansatte landning på lämpligaste platsen,
att jag innan sättningen coupérade motorn och beordrade mekanikern att hålla sig fast,
att landningsstället knäcktes vid landningen, varför fpl ställde sig på nosen.

Hästholmen den 26 februari 1939.
Lars Forsman
Res. off. asp.

Vpl 329 Jansson anförde i huvudsak följande:
att han var beordrad deltaga i tankningen av fpl 709 (59) kl 1155,
att 190 liter bensin fyllts i huvudtank och vänster vingtank, varvid c:a 15 liter fattades i den senare, höger vingtank var ej använd under föregående flygning.

Uppläst och vidkänt:
Gösta Jansson
Vpl 329 Jansson.

Vpl 358 Aldén anförde i huvudsak följande:
att han varit beordrad deltaga i tankning av fpl 709 (59) kl 1155,
att han i övrigt vitsordade vpl 329 Jansson yttrande

Uppläst och vidkänt:
Arne Aldén
Vpl 358 Aldén.

Kompletterande uppgifter till förhörsprotokoll ang. haveri med fpl 709.

Föraren res. off. asp. Forsmann kompletterade sina tidigare uppgifter med följande:
att han icke kunde förmärka något fel å motorn vare sig före eller omedelbart efter växlingen av målkorven,
att varvtalet därefter helt plötsligt gick ned till tomgång varvid förut nämnda smällar omedelbart följde,
att vid av- och pådragningar av gasreglaget motorns varv icke förändrades.

Uppläst och vidkänt:
Lars Forsman
Res. off. asp.

1. mek. Vk 225 Westerlund kompletterade sina tidigare uppgifter med följande:
att han iakttog fpl hela tiden vid inflygningen till flygfältet för växlingen av målkorven,
att han under den tid fpl befann sig över flygfältet icke kunde förmärka någon rök från motorn eller höra några onormala ljud från densamma,
att han därefter såg fpl flyga ut över Vättern på nytt,
att han efter några minuter såg hur ett rökmoln kom från motorn samtidigt som fpl vände mot land,
att han först efter ytterligare några ögonblick hörde tydliga smällar och knackningar från motorn.

Uppläst och vidkänt:
Edvin Westerlund.
Vk 225.

Härefter hördes Vpl stud 340 Bengtsson som i huvudsak berättade följande:
att han från samma plats, som Vk 225 Westerlund iakttagit fpl vid växlingen av målkorven,
att han heller icke kunde förmärka något onormalt från motorn utan vitsordade Vk 225 Westerlunds iakttagelser.

Uppläst och vidkänt:
S. Bengtsson.
Vpl. stud. 340.

Hästholmen den2 mars 1939.
Erik Eriksson.
Förhörsledare.
/Thore Öjwall.
Protokollförare.

Rapport

över undersökning av motor typ My VII nr 149 med anledning
av motorstopp och haveri i fpl typ B 4A n:r 709 vid Hästholmen
den 25/2 1939.
Bränslesystemet.
Förgasaren och det automatiska spjällreglaget ha monterats å annan motor, vilken därefter provkörts i bock utan anmärkning. Vid isärtagning av dessa delar har ingen anmärkning framkommit.

Tandsystemet.
Magnetapparater, tändkablar och tändstift provade utan anmärkning.

Oljesystemet undersökt utan anmärkning. Motorn har ej varit utsatt för oljebrist.

Ventilstyrningen undersökt utan anmärkning.

Slitytorna voro i allmänhet i gott tillstånd. Kolvarna n:ris 1 och 2 voro dock något repiga.

Motorn i övrigt har fullständigt isärtagits och varje del undersökts.

Sammanfattning.
Vid en utförda undersökningen har ej kunnat konstaterats någon felaktighet, vilken kunnat orsaka det inträffade motorstoppet.

Malmen den 24 mars 1939.
Elvind Eklund Ivar Meijer


Kapten Lennquist (divch) anförde i huvudsak följande:
att han beträffande övningarna 25/2 anbefallt kspskjutning från marken mot bogserat luftmål å Hästholmen,
att de övningar, som skulle utföras voro enligt S I F, tabell R 2 samt
att målet enligt S I F, tabell R 2, övning 1 skall bogseras på en höjd av 100 m.

Uppläst och vidkänt:
L. Lennquist
Ch 2. div.

Resoffasp Forsmann (förare) anförde i huvudsak följande:
F. vidhöll i sin rapport (bil. 1) lämnade uppgifter och hade härutöver följande att tillägga:
att kranarna till huvudtank och vänster vingtank under flygningen varit öppnade,
att molnhöjden var omkring 300 m. med svagt dis,
att han under flygning använde sig av bränslebesparing,
att han före flygningen kontrollerade huvudtankens bränsleur, vilket visade fullt,
att reglaget för spjäll i luftintag under hela flygningen stod i läge för varm luft.

Uppläst och vidkänt:
Lars Forsman
Res. off. asp.

Vk 320 Berggren anförde i huvudsak följande:
att han var beordrad att medfölja i fpl 709 (59) som skötare av målbogseringsanordningen,
att hans uppfattning om händelseförloppet överensstämmer med förarens,
att han av föraren, som bestämt sig för nödlandning och vänt mot land, erhöll order att snarast släppa av målbogseringswiren,
att wiren på grund av att fpl vänt, ej genast drogs ut vid bromsens lossande utan släppte först efter c:a 100 m., då även pianotrådavbitare användes,
att wiren med uppsättning hamnade dels i vattnet och dels på land.

Uppläst och vidkänt:
Stig Berggren
Vk 320 Berggren.

Vk 225 Westerlund (1. mek) anförde i huvudsak följande:
att hab vid fpl:s landning kl 1155 fått order om tankning och klargöring för ny flygning kl 1230,
att 190 liter bensin (1 fat) påfylldes i huvudtank och vänster vingtank, varvid c:a 15 liter fattades i den senare, höger vingtank hade ej använts under föregående flygning,
att han efter fpl:s start, från marken iakttagit dess bana,
att en växling av målkorv utfördes och att fpl på nytt flög ut över Vättern,
att han sedan såg fpl vända mot land varvid tydliga knackningar, liknande slag mot metall, från motorn kunde höras och att svarta rökmoln från avgasrören syntes,
att han därefter på grund av skymmande berg ej kunde följa fpl:s väg till nödlandningsplatsen,
att han dock såg hur fpl vid landningen stannade med stjärtpartiet rätt upp.

Uppläst och vidkänt:
Edvin Westerlund
Vk 225 Westerlund


Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
motorstopp med följande nödlandning.

Hästholmen den 26/2 1939.
Förhörsledare
Thore Öjwall
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Av utredningen framgår, att haveriet förorsakats av motorstopp. Orsaken till motorstoppet kan icke med bestämdhet fastställas. Vissa iakttagelser av vittnena (svar rök ur avgasrören) tyda på isbildning i förgasaren.
Vederbörande personal kan icke lastas för haveriet.
Insändes till CFV jämlikt OSF Kap. IX § 1 pkt 3c.

Västerås den 26/4 1939.
F. Adilz.
Tjf. Flottiljchef.
/Stig Bjarnholt.

Till CVM 1939-02-28 för undersökning efter haveri.
Kasserat 1939-06-13
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 709 B 4A

Inläggav Bengt Ekbladh » 12 feb 2016, 19:23

709 B 4A
Nödlandning/totalhaveri 1939-02-25 vid Hästholmen , N.Ödeshög

Om haveriet::
Haveriet inträffade i samband med Målflygning över Vättern . Efter omkring 20 min. hade motorns varvtal nedgått, samtidigt som ett hamrande ljud uppstått. Sedan bogserwiren kapats lyckades ff ta sig över land och ansätta nödlandning . Pga. genomskjunkning i sättningen och ojämnt fält, knäcktes landstället och 709 ställde sig på nosen med svåra skador på flygkroppen som följd.

Besättningen ff resoffasp. Lars Forsman, fs vicekorpral Stig Berggren undkom oskadda.

Orsaken till haveriet var motorstörningar, troligen förorsakade av isbildning i förgasarluftintaget.
….(se även B4 736 och 707......

Alltså Målbogsering av B4 redan 1939-02 !!.......finns meruppgifter om detta?

Till CVM 1939-02-28 för undersökning efter haveri.
Kasseras 1939-06-13
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle


Återgå till B 4, Hawker Hart

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron