707 S 7A/B 4A

I tjänst 1934-1947
Antal i Flygvapnet: 45 st
Typbeteckningar: B 4, B 4A och B 4B

Moderator: Sven-Erik Jönsson

707 S 7A/B 4A

Inläggav Leif Fredin » 21 jul 2014, 10:21

707
S 7A
B 4A
Typ: Hawker Hart
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen
Tillverkningsnummer 215

Godkänt 1936-09-25 som S 7A
Vid CVM
Märkning 1-57
Överlämnat till F 1 1936-11-03 med motor typ My VII nr 103
Överlämnat till CVM Fc 1936-11-04 som lån

Haveri 1936-12-19 vid Malmen.
Total flygtid: 20. tim.
Motor: My VII nr 103
Total gångtid: 23.40 tim.
Ff fanjunkare Cornelius oskadad
Orsak till haveri: Körning på marken. För mjukt landningsställ.
Skador flygplan: Höger undervinge: landningsljusupphängning deformerad, mindre skador å en sprygel. Propellern: det ena propellerbladet knäckt. Townendringen deformerad.
Skador motor: Propelleraxeln krökt.
Beräknad reparationskostnad: fpl cirka 600:- kr, motor cirka 200:- kr. Summa cirka 800:- kr.


Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Under prov den 19 dec. 1936 med landningsställsben typ ”Faudi” monterade å fpl typ S 7A nr 707, ställde sig flygplanet på näsan. Proven anbefallda gen KFF skrivelse nr TB 73 den 10 jan. 1936..

Kapten Enderlein anförde i huvudsak följande:
Haveriet skedde under prov med landningsställ typ ”Faudi”, proven avsågo att pröva ny typ av landningsställsben, bl.a. med avseende på motstånd mot krängning i stark vind.
På morgonen den 19/12 var vinden tämligen kraftig och byig, 7 – 10 m/sek. med byar av 10 – 13 m/sek., varför jag först beordrade fanjunkare Cornelius att går ut på flygfältet och känna på vinden, för att bedöma om någon risk kunde anses föreligga. C. hade föregående dag i svagare vind utfört liknande prov med samma fpl. G. rapporterade härefter att vinden visserligen var kraftig och byig men att någon risk icke kunde anses föreligga. Jag beordrade då provens igångsättande varunder fpl skulle vara lastat till högsta vikt (2200 kg.) varjämte trycket i landningsställsbenen (50 kg/cm²) först skulle användas för att krängningen i början skulle bli minsta möjliga. Som särskild säkerhetsåtgärd kontrollerades även, med hänsyn till manöverförmågan, bromsarna ef-fekt och denna rapporterades av ing. Björkstrand direkt till mig såsom varande över medelmåttan (47 resp. 45 kgm.)
Ing. C.A. Nilson hade erhållit order att i tekniskt avseende leda proven. Vid provens beordrande anmärkte jag att försiktighet skulle iakttagas med hänsyn till vinden. Av va jag erfarit beträffande manövrarnas utförande, kan i detta avseende inga anmärkningar riktas mot C. Sannolikt har vinden ökat och därunder en onormalt stark by kommit fpl att kantra till följd av stor nedfjädring åt läsidan och därmed följande stort vindfång på vingstället. Uppbromsningen, då högra vingen tagit mot marken, har därefter jämte vinden orsakat att fpl ställt sig på näsan.

Uppläst och vidkänt:
O. Enderlein
Kapten.

Fanjunkare Cornelius anförde i huvudsak följande:
att han beordrat utföra vissa prov med S 7A, utrustade med Faudi fjäderben,
att dagens prov gällde svängar på marken med successivt ökad rullhastighet samt utrönande av vindens inverkan på flygplanet under dessa,
att haveriet inträffade under en vänstersväng som påbörjades i motvind och avsågs fortsätta 360° men att fpl efter c:a 290° ställde sig på näsan,
att vindstyrkan vid tillfället var c:a 11 m/sek. och något byig,
att svängningsradien var c:a 15 meter och rullhastigheten c:a 10 km/tim. eller ungefär samma rullhastighet som ett förband har vid sväng upp mot vind (lunkhastighet),
att när vindlinjen passerades (270°) gick högervingen ganska djupt ned varför motorn drogs helt till tomgång och rullhastigheten minskades samt försök gjordes att stoppa svängningen vilket ej helt lyckades,
att vänstervingen höjdes sig ytterligare något och stjärten lättade varför motorn kuperades. Flygplanet ställde sig på näsan,
att fpl var så gott som stillastående när detta skedde,
att svängar med ungefär samma radie och hastighet hade företagits omedelbart förut varvid visserligen lutning konstaterades men ingen kantringstendens.

Uppläst och vidkänt:
Ferdinand Cornelius
Fanjunkare.

Ingenjör C.A. Nilson anförde i huvudsak följande:
att N. beordrats att leda och protokollföra rullningsprov med fpl typ S 7A nr 707, försett med Faudi landningsställsben. Proven den 19/12 avsågo särskilt användbarheten vid svängar på marken i hård vind,
att N. före provens början kontrollerat trycken i båda landningsställsbenen. Trycken i båda benen var 50 kg/cm²,
att fpl var lastat enligt alt. III (med 4 st. 50 kg bomber upphängda). Flygvikt 2200 kg.,
att föraren Fanj. Cornelius först företog inledande rullningsprov med svängar (dels höger och delvis vänster) mot och med vinden. Svårighetsgraden stegrades successivt.
att N. efter c:a 5 minuters dylik körning uppmätte max. hoptryckningarna å de båda landningsställsbenen till:
Höger ben: 151 mm.
Vänster ben 136 mm.
att efter uppmätningen en vänstersväng påbörjades. När fpl just passerat tvärs vindriktningen iakttog N. en något ökad lutning åt höger som dock tycktes gå tillbaka. Den byiga vinden ökade emellertid krängningen och höger undervinge strök marken, varvid landningsljusupphängningen deformerades. Enligt N. uppfattning var härvid sporren fortfarande på marken men vänster ben hade lättat. Rullningen framåt var obetydlig och fpl gick sakta på näsan varvid ena propellerbladet bröts av..
att N. efter haveriet uppmätte trycket i landningsställsbenen och konstaterade detta vara 49 kg/cm² i båda benen.
att. vid okulärbesiktning av landningsställsbenen efter haveriet icke kunnat konstatera några skador.

Uppläst och vidkänt
C A Nilson
Ingenjör


Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Haveriet skedde under prov med landningsställsben typ ”Faudi”. Proven avsågo särskilt dessa bens funktion i stark vind.
Landningsställsbenens fjädringsegenskaper voro sådana att en stark nedfjädring å ena benet erhölls under den med flygplanet å marken utförda svängen. Denna nedfjädring i kombination med den vid haveritillfället rådande starka vinden vållade kantringen.
Vind, körhastighet och svängningsradie voro icke av svårare art än de, som förekomma under praktisk tjänst.
Då dels förberedande försök utförts på betryggande sätt och dels svårighetsgraden av svängar etc. ur säkerhetssynpunkt endast successivt ökats, synes den personal som handhaft proven icke gjort sig skyldig till ovarsamhet eller annann försummelse.

Malmen den 21/12 1936.
O. Dahlin
Förhörsledare
E.Rosin
ProtokollförareMärkning 4-57 enl Mi 3388:5 daterad 1936-12-10
Typbeteckningen ändrad till B 4A (enl Mi 315:3 daterad 1937-03-11)

Återlämnat till F 1 1937-07-02
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18

Nödlandning 1937-08-05
Motor: My VII nr 103
Ff löjtnant Seth oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp på grund av bensinbrist.
Orsak till haveri: Utrullningssträckan å fältet för kort. Fpl stoppade i ett dike..
Skador flygplan: Hjulaxeln krökt. Vänster hjul förstört. Höger landningsställsben deformerat. Båda undervingarnas frambalkar avbrutna. Townendringen deformerad. Fena och sidoroder deformerade.
Beräknad reparationskostnad 16.000:- kr

Till CVM 1937-08-08
CVM 1937-08-14. Liten översyn efter haveri. Motor typ My VII nr 124 inmonterad. Fpl ommålat enligt ritning ZD-4069.
CVM förråd 1938-11-03
Överlämnat till F 4 1938-03-21
Märkning 4-7
Verkstad 1939-05-02. Liten översyn och motorbyte. Motor typ My VII nr 108 inmonterad.
I tjänst 1939-07-05
Verkstad 1940-05-08. Liten översyn. Motor typ My VII nr 117in monterad
Formation 1940-05-31.
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Märkning 4-75

Nödlandning 1941-06-16 vid Häste. Märkning 4-75
Motor: My VII nr 117
Besättningen ff fänrik G Gullstrand, mek vicekorpral R Åberg smärre skador
Orsak till nödlandning: Motorstörning
Orsak till haveri: Misslyckad nödlandning.
Skador flygplan: Höger övervinge skadad, övriga vingar kassabla. Baldakin, landningsställ och propeller kassabla. Fena, sidoroder och motorfundament svårt skadade.
Skador motor: Grenrör vid cyl. n:ris 5,6,7 intryckta. Bakre lock sönder.
Beräknad reparationskostnad 28.800:- kr

Bild

Nödlandning vid Häste på grund av motorstopp under målbogsering över Storsjön, fpl slog runt.

Beslut
Haveriet har förorsakats av nödlandning pga motorstörning. Orsaken till motorstörningen har sannolikt varit tillfällig blockering av förgasarens munstycke eller möjligen att bränsletankarnas urluftningsledningar blockerats av is.

Förråd 1941-06-27
Kasserat 1941-08-08. Gångtid 738 tim

Senast redigerad 2014-12-04
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 707 S 7A/B 4A

Inläggav Bengt Ekbladh » 12 feb 2016, 16:32

707 S 7A B 4A

Haveriet inträffade vid Häste ,Norderön i samband med målbogsering över Storsjön med ett plan ur 1/F4. Motorn började gå ojämnt och minskade i vaevtal, varvid fpl. tappade höjd och på ca 50m har motorn helt stoppat. Nödlandningen har kunnat ansättas först efter en 120 graders sväng varvid farten blev för låg. 707 sjönk igenom med hård sättning som följd, gick över på lävingen och kapotterade.
Ff fänrik G Gullstrand erhöll ”lättare skador”, medan mek vicekorpral R Åberg undkom oskadd.
Orsaken till totalhaveriet var motorstörning, sannolikt till följd av tillfällig blockering av förgasarens munstycke eller att tankarnas urluftningsledningar igensatts av is.

((Liknand inträffade 1941-03-06 med B4A 736 .))
Omkonstruktion av bränsletankarnas urluftningsrör anbefalldes då........Utgår från att det gjordes.....kan någon bekräfta?

Sen Förråd 1941-06-27
Kasserat 1941-08-08. Gångtid 738 tim

källa bla Kontakt 79 och anteckningar
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle


Återgå till B 4, Hawker Hart

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster