706 S 7A/ B 4A

I tjänst 1934-1947
Antal i Flygvapnet: 45 st
Typbeteckningar: B 4, B 4A och B 4B

Moderator: Sven-Erik Jönsson

706 S 7A/ B 4A

Inläggav Leif Fredin » 21 jul 2014, 10:19

706
S 7A
B 4A
Typ: Hawker Hart
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen
Tillverkningsnummer 214


Haveri 1936-08-27 vid F 3, Malmen. Märkning 1-56
Total flygtid: 8.30 tim.
Motor typ My VII nr 101
Total gångtid: 11.40 tim
Ff kapten O Enderlein oskadad
Orsak till haveri: Kollision med tankbil under inkörning efter provflygning
Skador flygplan: Propellern splittrad.
Skador motor: Propellerväxeln skadad.
Beräknad reparationskostnad 700:- kr

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Under inkörning efter provflygning med fpl typ S 7A nr 706 den 27 augusti 1936 kolliderade flygplanet med en F 3 tillhörig tankbil nr E 3345, varvid skador uppstodo såväl å fpl som å tankbilen. Förare å flygplanet var Kapten Enderlein vars rapport över det inträffade bifogas.

Till Styresmannen för C.V.M.

Kapten O. Enderlein med
rapport ang. kollision
vid körning på marken med
S 7A nr 706.

Härmed har jag äran anmäla, att jag den 27 ds under körning på marken med fpl typ S 7A n:r 706, kört på en F 3 tillhörig tankbil, varvid skador uppstodo såväl å fpl som å tankbilen. Förloppet var följande:
Efter stigprov hade jag landat omkring kl. 1515 och körde därefter in mot gamla monteringshallen (Fa) samma väg som vanligt, d.v.s. över vägkorsningen i fältets västligaste hörn. C:a 30 m. före passagen av vägbanan gjorde jag en svag,
S-formad gir för att kunna överblicka hela vägkorsningen, en manöver som jag alltid utför innan jag kör in på vägbanan för att kunna se om vägen var frin från fordon, cyklar m.m. Då jag ej observerade något, fortsatte jag inkörningen på rak bana. Då jag kom ut på vägbanan såg jag först åt höger för att undvika att köra in i den lösa marken på denna sida av vägen mot Fa. När jag härefter åter såg ut åt vänster observerade jag bakersta delen av tankbilen, som då syntes utanför townendringen och i samma ögonblick träffade propellern bilens främre del. Jag bromsade ögonblickligen och couperade. Farten var lägsta möjliga (motorn helt på tomgång) varför fpl:s rullning hann stoppas innan själva flygplanet törnade mot bilen. Propellern hade emellertid redan slagits sönder och skadat bilen.
Då jag, som ovan angivits, företagit en S-gir för att kunna överblicka området framför mig, anser jag att jag borde kunnat se bilen, vilken stod mitt på den väg, som leder från vändkorset till Fa samt c:a 25 m. från gräskanten vid fältets slut (se skissen) alltså endast 50-60 m. framför mig. Den enda förklaring jag kan giva till det inträffade är, att solen, som då låg rätt emot mig i körriktningen och gav ganska starke reflexer i plåtar m.m. på flygkroppen framför mig (samt solreflexer i de något nedstänkta glasögonen) delvis bländat mig och förhindrat mig att se bilen, ehuru jag tyckte att jag såg marken fri framför mig.
Jag vill emellertid även hava framhållit det olämpliga i att parkera tankbilen mitt på den punkt där flera gånger dagligen flygplan från Fa köra ut och in och där lokaliteterna i övrigt ej ger någon som helst anledning att ställa en bil.

Malmen den 28/8 1936
O. Enderlein
Kapten.

Kontorist Svenson anförde i huvudsak följande:
Kontorist Svenson befann sig å Försökscentralens expedition. Han observerade fpl under inkörningen kort före kollisionen. Bilen befann sig då mitt framför flygplanets motor. Några girar hos fpl hade han ej observerat. S. kunde ock ej angiva avståndet mellan fpl och bil vid det tillfälle han började händelseförloppet. Motorns gång hade han ej observerat.

Uppläst och vidkänt:
Erik Svenson
Kontorist.

Några vittnen till kollisionen utöver kontoristen Svenson ha icke kunnat anträffas bland personalen vid CVM.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Kapten Enderlein observerade under körningen med flygplanet å marken mellan flygfält och Försökscentralens uppställningsplats icke tankbilen, som parkerats mitt i den körriktning som normalt användes vid dylik körning och som även vid kollisionstillfället kom till användning.

Malmslätt den 31/8 1936.
O. Dahlin
Förhörsledare
Elov Rolin
Protokollförare

Till F 1 1936-09-07
Godkänt 1936-09-08 som S 7A
Formation 1936-09-09
Verkstad 1936-11-26. Gasreglaget reparerat
Formation 1936-11-28
Verkstad 1937-01-18. Huvudtanken reparerad
Märkning 4-56 enl Mi 3388:5 daterad 1936-12-10
Formation 1937-01-20
Verkstad 1937-01-28. Duken förstärkt enl KFF skr nr Mi 53:2
Formation 1937-01-30
Verkstad 1937-02-18, Skidor passade. Girindikator och tryckregulator av svensk tillverkning monterade
Formation 1937-02-20

Typbeteckningen ändrad till B 4A enligt Mi 315:3 daterad 1937-03-11

Till CVM 1937-06-10 för reparation
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Överlämnat till CVM 1937-07-02
Till CVM verkstad 1938-11; liten översyn, motorbyte. Motor typ My VII nr 160 inmonterad. Sporrhjul monterade för prov.
CVM Fc formation 1939-04

Nödlandning 1939-08-21
Motor typ My VII nr 160
Ff fliasp Lennermark oskadad
Orsak till nödlandning: Skakningar i motorn.
Orsak till haveri: Bomb i propellerfältet.
Skador flygplan: Båda propellerspetsarna avslagna genom bomb i propellerfältet.
Beräknad reparationskostnad 700:- kr

1939-09, Sporrhjul bortmonterat, sporrkåpa monterad
Till CVM verkstad 1940-06-19; liten översyn, motorbyte, Motor typ My VII nr 101 inmonterad
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
CVM formation 1940-07
1940-08 Flottiljnumret borttaget enl skr Mt/Fl 64:28
Överlämnat till F 1 1943-02-26

Haveri 1943-03-02 vid F 1, Västerås
Total gångtid: 468.55 tim
Motor typ My VII nr 101
Total gångtid: 128.40 tim
Besättningen ff furir 752 45/37 G. Ljunggren, mek korpral264 Bertil Balkstedt oskadad
Orsak till haveri: Byig vind under utkörning till uppställningsplatsen.
Skador flygplan: Höger vinge kassabel.
Skador motor: Ingen
Beräknad reparationskostnad: 3.700:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Ett fpl typ B 4A nr 706 gick under utkörning till start ner på höger vinge, som skadades mot marken.

Furir 752-45-37 Ljunggren anförde i huvudsak följande:
att han fått order av fljadj att den 2/3 flyga ett fpl typ B 4A nr 706 till F 8,
att han vid utkörning till start haft en mek i vardera vingen, och att 1. mek på fpl suttit i baksitsen,
att han efter någon minuts körning beordrat båda mek till höger vinge för att svänga fpl ner i medvind,
att han. Då fpl kommit i rak medvind, givit tecken till mek att släppa vingarna, vilket dessa gjort,
att han ansett att ingen risk förelegat att fpl skulle gå på vingarna, då fpl kommit i rak medvind,
att en häftig kastvind vräkt ner fpl på höger vinge några sekunder efter det mek släppt vingarna.

Uppläst och vidkänt:
G. Ljunggren
Furir 752.

Korp 264 Balkstedt (1. mek) anförde i huvudsak följande:
att han vitsordade Lj uppgifter.

Uppläst och vidkänt:
Bertil Balkstedt
Korpral 264.

Korp 274 Udén (mek i vingen) anförde i huvudsak följande:
att han vitsordade Lj uppgifter.

Uppläst och vidkänt:
Carl Udén
K 274/F 1

Vpl 35-58-41 Norström (mek i vingen) anförde i huvudsak följande:
att han vitsordade Lj uppgifter.

Uppläst och vidkänt:
Sigurd Norström

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
den byiga vinden.

Västerås den 5/3 1943.
G. Odqvist
Förhörsledare
C. Stjernfeldt
Protokollförare

Beslut:
Haveriet har förorsakats av kastvind.
Föraren kan icke göras ansvarig för detsamma.
Kronan vidkännes kostnaden.

Västerås den 5/3 1943.
C. Bergström
Tf. Chef
/N. Björkstrand.

Märkning 1-70 (1943-07-26)

Haveri 1943-08-05 vid skjutplatsen vid Nabben. Märkning 1-70
Total gångtid: 528.35 tim
Motor typ My VII nr 101
Total gångtid: 412.45 tim
Besättningen, ff furir 626-63-38 Alvar Löfström, mek furir 653-53-41 B. Persson oskadad
Orsak till haveri: Att wiren troligtvis p g a kytt lagt sig ovanpå höger stabilisator och att den utlagda korven av någon anledning fastnat på wiren.
Skador flygplan: Å höger stabilisator: 1) främre kanten och halva stabilisatorbalken genomskurna
2) övre infästningen av stabilisatorstöttan skadad.
Å höger höjdroder: bakre kanten och duken delvis söndertrasade.
Skador motor: Inga
Annan materiel: Bogserwiren släpptes ut och föll i havet, draggningar ha ej givit något resultat.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande:
Flygplan 1.000:- kr
Annan materiel 220:- kr
Summa 1.220:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
att wire för bogsering av korvmål sågat av framkant och halva stabilisatorbalken åt höger stabilisator och trasat sönder höger höjdroder.

Furir 626-63-38
Löfström med anmä-
lan om skadad materiel.

Till Ch för skolgruppen.

Härmed får jag vördsamt anmäla att stabilisator och höjdroder på fpl 70 skadades under korvväxling den 5/8 1943.

Fältpost 90111 den 5/8 1943
Alvar Löfström
Furir

Ff furir 626-63-38 Löfström anförde i huvudsak följande:
att Löfström den 5/8 omkr kl 1400 tjänstgjorde som ff å målbogseringsfpl nr 70 vid skjutplatsen vid Nabben,
att vädret var ganska kyttigt och att kraftig vind rådde,
att han utfört utläggning av wire och mål samt en växling utan anmärkning,
att vid andra växlingen såväl den nya som den gamla korven åkte av från fisken,
att han då gick in för normal växling över växlingsplatsen på c:a 250 m höjd och lade ut en ny korv,
att han dessförinnan förvissade sig om att det var klart för växling genom att fråga mek och att mek svarade: ”Klart för växling”,
att han från detta ögonblick t o m utläggandet av korven höll rak kurs,
att han omedelbart efter utläggandet svängde vänster som efter normal växling, och då såg korven hänga c:a 2 m bakom stjärten,
att mek då sade: ”Sväng höger, wiren har hakat upp sig.”, varvid Löfström svängde höger c:a 2 varv,
att korven under svängen flyttade sig obetydligt bakåt på wiren men att wiren fortfarande låg kvar på stabilisatorn,
att mek under svängen sade, att wiren ätit sig in i stabilisatorn, och att det nog var säkrast att lägga av den. Löfström låt då lägga av wiren,
att efter avläggandet av wiren c:a 1 – 2 m av wiren + fisken fastnade i höger stabilisator och att under hemflygningen (c:a 15 min flygning) fisken låg och slog på höjdrodret,
att fpl flygegenskaper voro ungefär normala, varför hemflygning ansågs kunna utföras utan risk.

Uppläst och vidkänt:
Alvar Löfström
Furir

Mek furir 653-53-41 Persson anförde i huvudsak följande:
att han vitsordade furir Löfströms uppgifter,
att vädret under skjutningen var mycket kyttigt,
att han innan han meddelade ff ”klart för växling” iakttagit wiren varvid den legat normalt under fpl,
att han därefter hukade sig ned för att lägga ut korven och härvid kände ett kraftigt kytt och att anser detta kytt vara den enda tänkbara anledningen till det inträffade,
att han omedelbart efter växlingen tittade upp och märkte att wiren låg på både under- och översida av stabilisatorn med korven några mete bakom densamma och att han omedelbart anmälde detta till ff samt kommenderade ”Sväng höger”,
att wiren under svängen flyttade sig något utåt på stabilisatorn men sedan fastnade i infästningen av stöttan,
att han, då han märkte att wiren var fast, meddelade detta till ff och föreslog att wiren skulle läggas av,
att ff då kommenderade och Persson verkställde fällning av wiren,
att wiren löpte ut normalt från trumman men att korven måste ha fastnat i någon ”kinka” vid wireänden och därför dragit hele den del av wiren som låg på översidan av stabilisatorn framåt och runt om stabilisatorns framkant och att wiren där åt sig in i stabilisatorn,
att ”fisken” i slutet av wiren kom farande med väldig fart och slog emot höjdrodret, varvid wiren slets av och fisken hängde kvar i c:a 2 m wire bakom stjärtpartiet.

Uppläst och vidkänt:
B Persson
Furir

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
att wiren troligtvis p g a kytt lagt sig ovanpå höger stabilisator och att den utlagda korvane av någon anledning fastnat på wiren.
Fel från personalens sida anses ej föreligga.

Fältpost 80111 den 17/8 1943
Å Sundqvist
Förhörsledare
O Lindblad
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Personalen kan icke göras ansvarig för haveriet.
Kronan vidkännes kostnaden.

Västerås den 7/9 1943
G A Westring
Depå-chef
/N Björkstrand

Överlämnat till F 12 1944-09-26 som lån. Motor typ My VII nr 110
Återlämnat till F 1 1944-10-09. Motor typ MyVII nr 110
Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-21 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.

Bild

Haveri 1945-06-29. Märkning 1-70
Motor: My VII nr 110
Ff kadett Josefsson oskadad
Orsak till haveri: Efter 100 meter utrullning efter normal landning ställde sig fpl på nosen
Skador motor: Propellern avslagen

Kasserat 1947-02-18. Ålder (fpltypen utgår)
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till B 4, Hawker Hart

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst