705 S 7A/B 4A/B

I tjänst 1934-1947
Antal i Flygvapnet: 45 st
Typbeteckningar: B 4, B 4A och B 4B

Moderator: Sven-Erik Jönsson

705 S 7A/B 4A/B

Inläggav Leif Fredin » 21 jul 2014, 10:10

705
S 7A
B 4A
B 4B
Typ: Hawker Hart
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen
Tillverkningsnummer 213

Godkänt 1936-09-15 som S 7A
Överlämnat till F 1 1936-09-15 med motor typ My VII nr 102
Märkning 1-55
Förråd 1936-10-07
Till CVM Fc 1936-11-03 som lån

Haveri 1936-11-20 vid Malmen
Total flygtid: 22.40 tim
Motor: My VII nr 102
Total gångtid: 25.10 tim
Ff löjtnant Björn Bjuggren oskadad
Orsak till haveri: Funktionsfel i bombfällningsanordning
Skador flygplan: Propellern splittrad. Oljetanken deformerad. Kompenseringsvikter losslitna. (Eventuellt ytterligare skador.)
Skador motor: Propelleraxeln krökt. (Eventuellt ytterligare skador.)
Beräknad reparationskostnad: c:a 2.000:-

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Under prov med viss bombfällningsmateriel träffades och splittrades propellern å fpl typ S 7A nr 705 av en övningsbomb. Proven anbefallda genom KFF skrivelse n:r Mt 2340 av den 27.10.1936.

Löjtnant Bjuggren anförde i huvudsak följande:
att B. tidigare samma dag gjort en flygning varunder 8 dykningar från 1600 . 600 m. gjorts,
att därvid bomb nr 6 icke utlöstes,
att i övrigt inga fel iakttagits
att under den senare flygningen 5 bomber fällts under dykning från 1600 till 600 m. utan anm. (dykningen föregicks av dykning från 2400 – 1600 m. med upptagning och ny dykning),
att under den 6:e dykningen väljaranordningen var inställd på bomb nr 6 och utlösningsmanöver verkställdes på vanligt sätt (tryckning på handspakens knapp),
att under upptagningen då flygplanet befann sig ungefär i 45° plané på 300 á 400 m. höjd B förmärkte en smäll och såg något svart passera genom propellerfältet,
att fpl samtidigt började att vibrera mycket starkt,
att B snabbt återförde fpl till planflykt, varvid skakningarna upphörde,
att B iakttog att propellern var sönder, varvid B kuperade motorn och landade på flygfältet,
att B:s uppfattning av anledningen till haveriet var att bomben icke utlösts under dykningen utan först under upptagningen 1 á 2 sek. efter det bomben utlösts. B hade då påbörjat en vänstersväng för att övergå till stigning i vänstersväng. Bomben har härvid kastats in i propellerfältet. Anledningen till haveriet är således att söka i fördröjningen av utlösningen.
För att undvika dylikt haveri bör därför anordning finnas, som för föraren angiver att bomben verkligen fällts, så att denne undviker att manövrera fpl med sidoroder eller skevningsroder den närmaste sek. efter det bomben fällts.

Uppläst och vidkänt:
Björn Bjuggren
Löjtnant.

Flygingenjör Dahlin anförde i huvudsak följande:
att Dahlin den 20 november före löjtnant Bjuggrens första flygning utan anmärkning kontrollerat upphängningen av bomberna (12 kg:s övnings-). Bomberna hängde så att ”dubben” i främre stödet icke stackk ned i det hål i bomben, som vid horisontalfällning aär avsett för densamma. Då anordningens fastsättningsbultar skakat loss under föregående dags flygning hade desamma åtdragits,
att efter löjtnant Bjuggrens landning efter första flygningen bomb nr 6 hängde kvar i upphängningsanordningen. Den mekaniska utlösningen var i ”spänt” läge; den horisontala fjäderbelastade ”pinnen” var således intryckt. Den mot bombläget svarande tändpatronen (2-polig, medförd av Ing. Hogdal från Aga Baltic) var avfyrad. Enligt uppgift av Ing. Hogdal, som fällde bomben, funktionerade den mekaniska fällningen på riktigt sätt. Orsaken till att fällningen misslyckades synes med säkerhet vara att tändpatronen icke givit erforderligt gastryck. Enligt uppgift av Ing. Hogdal har ett dylikt fall inträffat under proven vid Aga Baltic.
att före upphängningen av bomberna för ny flygning utfördes 2 st. mekaniska utlösningsförsök med bomben i bombläge nr 6. Dessa försiggingo utan anmärkning. Upphängning av bomber före löjtnant Bjuggrens andra flygning utfördes av D. Upphängningen utfördes nu så att ”dubben” i främre stödet icke stack ned i hålet i bomben. Landning verkställdes med 2-poliga tändpatroner, medförda av Ing. Hogdal från Aga Bal-tic. Anordningen fastsättning utan anm.
att D besiktigade bombupphängningen sedan B landat med splittrad propeller. Bultarna mellan anordningen och upphängningsbeslagen hade lossnat. Tändpatronen å nr 6 syntes av en yttre besiktning att döma vara normalt avfyrad. Den mekaniska utlösningsanordningen fungerade vid dragning av wiren vinkelrät mot bombaxeln utan anmärkning. Vid sned dragning konstaterades däremot låsning.
att en besiktning av propellern och den uppgrävda bomben givit som resultat dels att främre delen av bomben starkt deformerats genom slag av propellern (träflisor sutto kvar å bomben), dels att bakre delen av bomben ryckts loss med all säkerhet före markislaget.
att D med övningsbomb, upphängd i läge nr 6 företog följande fällningsförsök med elektrisk utlösning:
a. Bomben upphängd normalt. Utlösningen skedde utan anmärkning.
b. Bomben upphängd med snett framåtlagd wire. Dessutom drogs bomben framåt med hjälp av ett i bomben fastbundet snöre. Även i detta fall föll bomben utan anmärkning.
att bombupphängningen efter de ovannämnda försöken nedmonterats från fpl och upphängts i Försökscentralen fällningsanordning i en vinkel motsvarande 70° piké samt att följande fällningar med elektrisk utlösning utfördes:
a. Bomb upphängdes i läge 6. Styrdubben i främre stödet vid sidan om hålet i bomben. Upphängningswire fullt sträckt samt vinkelrät mot bombaxeln. Vid avfyring föll bomben utan anmärkning.
b. Bomben upphängdes i läge nr 6. Styrdubben i främre stödet placerades i hålet i bomben. Upphängningswiren drogs snett framåt samt spändes icke fullt, bomben ”glappade” således i sitt läge. Vid utlösningen avfyrades patronen normalt men bomben blev hängande i sitt läge beroende på att wirebeslaget låst sig. Först vid stark skakning av upphängningen lossnade bomben och föll.
att D ansåg att orsaken till av löjtnant Bjuggren konstaterad fördröjning av bombens utlösning med all sannolikhet förorsakats av låsning mellan upphängningswire och upphängningshake.

Uppläst och vidkänt:
O. Dahlin
Fli av 2 gr.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Fördröjning av bombens fullständiga lösgöring från fpl har inträffat till följd av fasthakning mellan upphängningswire och den utlösta upphängningshaken. När denna tillfälliga fasthakning sedermera släppt och bomben lösgjorts, har föraren redan hunnit påbörja upptagning och sväng. Till följd av svängen hava bombens och flygplanets konvergerat så, att bomben passerat genom propellerfältet.
Orsaken till fasthaknongen synes bero på olämplig utformning av upphängningshaken och låsöglan på upphängningswiren.
Föraren har icke gjort sig skyldig till något onormalt förfarande eller brott mot givna instruktioner.

Malmen den 28/11 1936
Enderlein
Förhörsledare
Björkstrand
Protokollförare

Styresmannens yttrande och beslut:
Haveriet har enligt min uppfattning föranletts av fördröjning av bombens lösgöring från flygplanet på grund av mindre lämplig utformning av upphängningshaken samt låsöglan på upphängningswiren.
Flygplanets förare eller annan kan icke synes hava brustit i aktsamhet. De i samband med haveriet uppkomna kostnaderna synas böra gäldas av Kronan.
Underställes Chefen för Flygvapnet jämlikt ”Bestämmelser om åtgärder vid inträffat flyghaveri 5 § mom. c/ och 12 §.

Malmen den 1/12 1936
? Larsson ?
Styresman

Märkning 4-55 enl Mi 3388:5 daterad 1936-12-10
Typbeteckningen ändrad till B 4A (enl Mi 315:3 daterad 1937-03-11)

F 1 förråd 1937-06-02
Formation 1937-06-03
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18

Bild

Förråd 1937-10-15
Till CVM 1937-10-18. Motorbyte och liten fplöversyn. Motor typ My VII nr 145 monterad
Överlämnat till F 4 1938-01-28
F 4 formation 1938-01-29
Märkning 4-5
Till CVM 1938-11-11 med motor typ My VII nr 145. Liten översyn och motorbyte. Motorfundament ändrat. Mo-tor typ Perseus nr 20544 inmonterad 1939-01-28.
Ombyggt till B 4B
Till CVM Fc 1939-02-08

Bild

Fpl till Östersund och Boden 1939-02 för motorprov.
Till CVM verkstad 1939-04-12 för översyn
Till CVM Fc 1939-04-18
Till CVM verkstad 1939-06-01; liten översyn, motorbyte. Motor typ Ps XI nr 20545 inmonterad
Överlämnat till F 8 1939-07-10
Formation 1939-07-13
Märkning 8-75

Bild

Överlämnat till F 4 1939-09-04
Överlämnat till F 8 1939-10-17
Överlämnat till CVM Fc 1939-11-09 som lån
Återlämnat till F 8 1939-11-21
Överlämnat till CVM-Fc 1939-12-28 som lån
Återlämnat till F 8 1940-03-15
Förråd 1940-03-30
Verkstad 1940-04-10; reparation
Förråd 1940-04-12
Formation 1940-05-15
Till CVM 1940-06-22; liten översyn. Motor typ Ps XI nr 20544 inmonterad
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
F 8 formation 1940-07-22
Märkning 8-76 (1940-12-16)
Verkstad 1940-12-19; reparation
Formation 1940-12-20
Verkstad 1941-01-16 Montering av skidställ
Formation 1941-01-21

Haveri 1941-01-29. Märkning 8-56
Motor: Ps XI nr 20544
Ff fänrik Olausson oskadad
Orsak till haveri: Felbedömning
Skador flygplan: Större skador å höger skida, landningsställets profilering och stag, fena, sidoroder, höger över- och undervinge samt höger vingstötta.
Skador motor: Avgaskransen skadad.
Beräknad reparationskostnad 5.500:- kr

Till CVM 1941-02. Motor typ Ps XI nr 20545 inmonterad
Formation 1941-09-18
Förråd 1941-11-01
Formation 1942-02-25

Nödlandning 1942-05-11 nära Nybrofältet på grund av motorstopp. Fpl slog runt.
Motor: Ps XI nr 20545
Besättningen ff furir H Molander oskadad, mek korpral Gustavsson lårbensbrott, nyckelbensbrott samt hjärnskakning.
Orsak till nödlandning: Felaktigt handhavande av bränslekran.
Skador flygplan: Totalhavererat.
Skador motor: Större skador på propellerväxelkåpa, propeller sam motorfundament.

Kasserat 1942-06-26. Total gångtid 913.30 tim.

Senast redigerad 2014-12-06
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till B 4, Hawker Hart

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron