704 S 7A/B 4A

I tjänst 1934-1947
Antal i Flygvapnet: 45 st
Typbeteckningar: B 4, B 4A och B 4B

Moderator: Sven-Erik Jönsson

704 S 7A/B 4A

Inläggav Leif Fredin » 21 jul 2014, 10:06

704
S 7A
B 4A
Typ: Hawker Hart
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen
Tillverkningsnummer 212

Godkänt 1936-07-28 som S 7A
Till F 1 1936-07-30. Motor typ My VII nr 118
Märkning 1-54

Nödlandning 1936-10-28
Motor: My VII nr 118
Ff sergeant Lundgren oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp. Möjligen frostbildning i förgasaren.
Orsak till haveri: Utrullningssträckan å fältet för kort. Fpl ställde sig på nosen i ett dike.
Skador flygplan: Townendring, hjulaxel och ett hjul deformerade.
Beräknad reparationskostnad 1.500:- kr

Verkstad 1936-10-30; reparation
Formation 1936-11-20
Verkstad 1936-12-05. Hastighetsmätare av svenskt fabrikat monterad
Formation 1936-12
Verkstad 1936-12-18
Märkning 4-54 enl Mi 3388:5 daterad 1936-12-10
Formation 1937-01
Verkstad 1937-01-25. Duken förstärkt enl KFF skr nr Mi 53:2
Formation 1937-01-26
Verkstad 1937-03-23. Motorbyte och liten fplöversyn. Motor typ My VII nr 104 inmonterad
Typbeteckningen ändrad till B 4A (enl Mi 315:3 daterad 1937-03-11)
Formation 1937-04-20
Verkstad 1937-06-03. Besiktning och mindre justering
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Formation 1937-08-01

Bild

Nödlandning 1937-09-03.
Motor: My VII nr 104
Ff löjtnant Seth oskadad
Skador motor: Brott å propelleraxeln.
Beräknad reparationskostnad 1.000:- kr

Förråd 1937-10-15
Överlämnat till F 4 1938-01-04
Ankom F 4 1938-01-05
Hjul monterade 1938-01-12
Till CVM 1938-03-27. Liten översyn och motorbyte. Motor typ My VII nr 123 inmonterad. Fpl ommålat
I tjänst 1938-05-28
Märkning 4-4

Haveri 1939-05-11
Motor: My VII nr 123
Orsak till haveri: Fpl nr 708 påflög vid start fpl nr 721 och 704 på grund av för sen lättning.
Skador flygplan: Vänster övervinge kassabel. Baldakin, fena och skevningsroder deformerade men i reparabelt skick.
Beräknad reparationskostnad 4.500:- kr

Verkstad 1939-05-15. Reparation efter haveri.
I tjänst 1939-07-25

Haveri 1939-09-08 vid F 4. Märkning 4-4
Total Flygtid: 95 tim.
Motor: My VII nr 123
Total gångtid: 351 tim.
Besättningen ff fänrik E J Bertil Kallin, fs vicekorpral Nilshagen oskadad
Orsak till haveri: Kraftig genomsjunkning.
Skador flygplan: Landningsstället utom hjulen kassabelt. Vingbalkarna bräckta å båda undervingarna. Mindre skador å vänster övervinge. Vingstöttor och oljekylaren kassabla. Bakre delen av flygkroppen deformerad (måste uppläggas i mall för kontrollering).
Propeller avslagen och kassabel.
Beräknad reparationskostnad 10.650:- kr

Bild
Fpl märkt "Annat fpl i div, 2.div" enligt fo 73/38

Ur protokoll:

Fänriken Kallin anförde i huvudsak följande: (jml rapport)
Beordrad utföra meteorologflygning den 8/9. Start kl 0750. Sp vk Nilshagen. Route: F 4 – Brånarn – Stugun – F 4. Landning omkring 0905. Gick över fältet på 700 m höjd. Vindriktningen från rök ur värmecentralens skorsten. Vindstruten slak. Landning i fältets nordöstra hörna sydlig landningsriktning. Hastighet i början 140 km/tim vingglid mellan 100 – 50 m, därefter ungefär 120 km/tim. På c:a fem meters höjd snabb och plötslig genomsjunkning utan förvarning. Motorn tog först då båda hjulen togo mark samtidigt. Drog då av gasen helt, då jag förstod, att landningsstället skadats vid törnen mot marken. Fpl fortsatte att rulla c:a 75 m gick därefter ner på höger vinge och omedelbart därefter på kroppen, varunder fpl samtidigt svängde ung. 90° åt höger. Cuperade motorn. Mätte upp avståndet från fältgränsen till platsen, där hjulen först togo mark, vilket avstånd blev 60 meter.
Under planén från 5000 m har oljetemperaturen aldrig understigit +80° C på grund av att jag kört motorn på fullgas för var 1000:e meter samt under planén i övrigt haft ett varv på c:a 1300 v/min. Flög planflykt från Bringåsen till flygfältet på 700 m höjd.

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Som fänrik Kallin avlidit den 13 september, avskrives målet och Kronan vidkännes förlusten.

Östersund den 27/9 1939.
G. Asklin
Depåchef

Verkstad 1939-09-09. Liten översyn. Motor typ My VII nr 140 monterad.
Formation 1940-02-20.
Överlämnat till F 6 1940-03-19
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Till CVM 1940-10-23 för stor översyn. Motor typ MyVII nr 139 inmonterad
F 6 formation 1941-03-13
Målbogsering monterad 1941-04
Överlämnat till F 7 1941-06-09

Haveri 1941-07-01. Märkning 7-25
Motor: My VII nr 139
Ff fänrik B. Swenson oskadad
Orsak till haveri: Föraren synes ej ha iakttagit den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Skador flygplan: Avgassamlaren och townendringen tillbucklade. Prop. sönderslagen och kassabel.
Skador motor: Propelleraxeln krokig.
Beräknad reparationskostnad 1.100:- kr

Verkstad 1941-07-01; haverireparation
Formation 1941-10-03

Haveri 1943-02-11 vid F 7, Såtenäs. Märkning 7-70
Total gångtid: 1001.40 tim
Motor typ My VII nr 127
Total gångtid: 571.25 tim
Besättningen ff furir Sten Söderblom-Englund, fs vpl 1430 9/42 Gunnar Evert Gustafson oskadad
Orsak till haveri: Felbedömning av hastigheten vid vingglidning före landning.
Skador flygplan: Enl. bifogade besiktningsprotokoll
Skador motor: Enl. bifogade besiktningsprotokoll
Beräknad reparationskostnad: 5.000:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Haveri i förening med landning på Såtenäs den 11/2 1943.

Ur besiktningsprotokoll n:r Ki 10/43
Skador, utbyte, anmärkn. etc samt reparationsförfarande
1. Propeller: Bladen avslitna.
2. Motor My VII nr 127:
a) Skadade vippanordningar och ventilstänger till cylinder nr 6.
b) Krokig fästplåt för motor.
c) Propelleraxeln bör indikeras.
d) Cylinder nr 6 med tillhörande detaljer bör kontrolleras.
3. Motorfundament:
Plåtringen för fastsättning av motorn är buktig.
4. Spricka i brandskottets nedre vänstra hörnplåt.
5. Brandskottet har mindre veck nedtill.
6. Höger avgasrör tillbucklat.
7. Townendring: Dess nedre del uppriven och deformerad.
8. Fäste för townendring:
a) Diverse konsoller deformerade och bräckta.
b) Ena fästringen tillbucklad.
9. Diverse täckplåtar deformerade.
10. Vänster nedre kroppsvinkel: mindre reva.
11. Tankarna böra bortmonteras och kontrolleras.
12. Glapp i Hooks koppling.
13. Lock för övre fotsteg bockat.
14. På kroppens vänstra sida vid fotsteget är tygsträckare nr 4, nedifrån räknat, bräckt.
15. På kroppens nedre vänstra sida är longerongen strax bakom knutpunkt F tillbucklad.
16. Höjdrodrets högra spets: Mindre hål i duken.
17. Höger undervinge:
a) Framkantsfanér skadat.
b) Duken på vingspets skadad.
c) Vingens undersida skadad framför bakre infästningen.
18. Vänster undervinge: Duken skadad i bakkant.
19. Höger övervinge:
a) Bit borta ur slotsens framkant.
b) Sprygel nr 8 och 9 trasiga.
c) Formsprygel mellan ovannämnda spryglar trasig.
d) Framkantsfanér och klädsel sönderrivna.
e) Två hål i duken på vingens undersida.
20. Landningsställ:
a) Landningsställsbenen krokiga.
b) Kåporna deformerade.
c) Hjulaxeln av.
d) Högra bakre landningsställsbenets strömlinjeformade inklädnad är deformerad.
e) Bromstrummorna vinda.
f) Fästarmarna mellan vänster och höger bromstrumma och resp bakre landningsställsben är deformerade.
g) Bulten för övre infästningen av vänster bakre landningsställsben deformerad.
h) Övre infästning av profilstag för stagning av landstället glapp. Ena staget av.
i) De båda fästbeslagen på hjulaxeln för landningsställsbenens infästning deformerade.
21. Fästvagga för oljekylare samt för främre bottentäckplåt deformerad.
22. Oljekylaren något deformerad och bör provtryckas.
23. Ett av krysstagen mellan de bakre stöttorna till baldakinen har gått av.

F 7 den 25/2 1943
Stig Frånlund
Kontr. ing.

C. Å annan materiel:

Furir 213-59-38 Söderblom-Englund anförde i huvudsak följande:
Att han var beordrad såsom ff på fpl 704 (70) typ B 4 och utförde målbogsering. Efter slutfört uppdrag landade E vid sidan av bana 20 för att vid bedömningen få hjälp av såväl spåren i som granruskorna vid sidan av banan. Under planen vinggled E och felbedömde härunder hastigheten så att fpl vid urgången sjönk igenom från c:a 2-3 m höjd. E försökte vid genomsjunkningens början parera genom att draga på gas, vilket dock endast mildrade genomsjunkningen något. Höger hjul tog mark först och fpl rullade 5-10 m varefter först högra och därefter vänstra landningsställben veko sig utåt, höger vinge och propeller slogo i marken och fpl stannade.
E blev inkallad till beredskapstjänst 8/2 1943 och hade tidigare gjort 2 flygningar med B 4 varav en samma dag haveriet inträffade.

Uppläst och vidkänt:

Sten S-m Englund
Furir

Vpl 1430-9-42 Gustavsson anförde i huvudsak följande:
Att han tjänstgjorde som 1. mek på fpl 70 (704) och var beordrad att medfölja för att sköta korvväxling. G verifierar de av E lämnade uppgifterna och hade i övrigt intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Gunnar Evert Gustafson
Vpl

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Felbedömning av hastigheten vid vingglidning före landning.

Såtenäs den 12/2 1943
G. Lövkrantz
Förhörsledare
Dan Carlsson
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Målet hänskjutes till krigsrätt.

Såtenäs den 20/3 1943
W. af Wetterstedt
Tjf depåchef
/Tore Jonsson

Haveri 1943-07-16. Kollision med gränsmarkeringsljus vid körning på marken. Märkning 7-70
Motor: My VII nr 127
Ff korpral Karl Åke Boström oskadad
Orsak till haveri: Passerat för nära fältgränsen.
Skador flygplan: Skador på vänster undervinge, stabilisator och höjdroder.
Beräknad reparationskostnad 5.600:- kr

Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-21 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
Kasserat 1947-02-18. Gångtid 1235:15 tim. Antal flygningar 2363 st.
Åtgärder efter kassation: Användbara delar tillvaratagas. Ett ex av fpl B 4 704 eller 714 förvaras i befintligt skick för museiändamål.
Senast redigerad av Leif Fredin 12 jun 2016, 22:28, redigerad totalt 3 gånger.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 704 S 7A/B 4A

Inläggav Bengt Ekbladh » 22 jul 2014, 17:20

Leif skrev::
””Ett ex av fpl B 4 704 eller 714 förvaras i befintligt skick för museiändamål. ””

Det blev 714 som numera finns vid Flygvapenmuseet , Märkt som fd. tillhörigt F19, fast 714 inte deltog i Finland.
Vad som hände med 704 återstår att undersöka.
...skrotades 704 när det blev klart att 714 skulle bevaras,kanske behölls vissa delar?
Någon som vet?
Bengt Ekbladh
 


Återgå till B 4, Hawker Hart

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst