J 6B nr 1227, 227

I tjänst: 1930-1941
Antal i Flygvapnet: 7 st J 6, 3 st J 6A och 7 st J 6B

Moderator: Sven-Erik Jönsson

J 6B nr 1227, 227

Inläggav Leif Fredin » 05 maj 2014, 10:10

Typ: Svenska Aero SA-14 Jaktfalken II
Tillverkare: A.B. Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning, Linköping
Tillverkningsnummer 35

Numrerat 1227
Godkänt 1935-07-12
Levererat till F 1 1935-07 med motor typ BJ VIIF nr 7537

Bild

”Flygplan typ J 6, J 6A och J 6B samt J 7 få tills vidare ej användas för flygning” enl telegram från flygstyrelsen 22/7 1935 kl 1050
” Fpl typ J 6 får åter användas.” enl skrivelse FS, TB T.457:71 daterad 1935-09-14
Förråd 1935-10-14

Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 1-11
Registreringsnummer 227 enligt TB nr 624:2 daterad 1935-10-15

Formation 1936-04-27

Bild

Verkstad 1936-07-13. Motorfundament sänt till ASJA och ombyggt
Formation 1936-07
Förråd 1936-11
Formation 1936-11-17
Verkstad 1937-01-26. Motorundersökning
Förråd 1937-02
Verkstad 1937-03-17. Motorbyte, liten fplöversyn. Motor typ BJ VIIF nr 7586 inmonterad
Förråd 1937-05-05
Till CVM 1937-06; liten fplöversyn och inmontering av 8 mm ksp.
F 1 formation 1937-06-10
Verkstad 1937-08-10. Tungor för landningsställets krysstag förstärkta.
Formation 1937-08-16
Förråd 1937-10-15
Verkstad 1937-11-02. Mindre översyn å motor. Smärre justeringar å fpl.
Formation 1937-11-11
Radio inmonterad 1937-12-22

Totalhaveri 1938-01-27 vid Svepnäs gård, 3 km ostnordost Sala
Total flygtid: 312.20 tim
Motor: BJ VIIF nr 7586
Total gångtid: 236.55 tim
Ff furir Sten H S Libert oskadad
Orsak till nödlandning: Desorientering.
Orsak till haveri: Felbedömning.
Skador flygplan: Motorfundamentet krossat. Flygkroppens övervägande antal rör och knutpunkter deformerade. Höger undervinge samtliga spryglar krossade. Vänster undervinge diverse skador å spryglar och skevningsroder. Landningsstället krossat. Propellern totalhavererad.

Ur protokoll:
Löjtnant Hessle anförde i huvudsak följande:

Övningarnas omfattning vid FUS den 27/1 1938 framgår av bifogat program.
Utöver skriftligt program meddelades ingen annan order än att samlingshöjden för grpflygning angavs till 500 m.
Orienteringsövningen avsåg att bibringa kännedom om terrängen i trakten norr Västerås.
Löjtnant Hessle ansåg, att övningen under rådande väderleksförhållanden – klart väder, god sikt – var synnerligen enkel. Den längst bort belägna orienteringspunkten ligger c:a 2 mil NNV Västerås.
När löjtnant Hessle erhållit anmälan om furirs Liberts haveri verkställdes anmälan till stationsofficeren 3. div och flottiljchefen.
Löjtnant Hessle ansåg, att uppgiftens svårighetsgrad icke var större, än att Libert trots att denne huvudsakligen utfört sjöflygning, ändock skulle kunna utföra densamma.

Uppläst och vidkänt:
C-L. Hessle

Furir 9/F2 Libert anförde i huvudsak följande:

Order angående flygningen den 27/1 1938 hade L. erhållit genom flygprogrammet, som för hans del upptog orienteringsflygning följd av grpflygning.
Muntligen erhölls order angående samlingshöjd 500 m. Någon order angående flyghöjd under orienteringsflygning har icke meddelats.
L. hade inritat routen på kartan med rödpenna. L. hade icke verkställt någraberäkningar för kurser eller tider för de olika delsträckorna, dels därför, att L. ansåg detta icke nödvändigt, dels därför, att han hade den uppfattningen, att kompassen icke fungerade tillfredsställande.
Flygningen genomfördes planenligt sträckan Hässlö – Tillberga stn – Romfartuna på en flyghöjd av 350 m. Seda L. på väg från Romfartuna mot Svanå passerat Mångasjön tappade han kartan i flygplanet. Under sina försök att få tag i kartan, hade L. ofrivilligt svängt åt vänster och passerat järnvägslinjen mellan Tillberga och Svanå utan att observera detta. När han därefter uppgav letandet efter kartan, som inte kunde återfinnas, verkställde han en sväng åt vänster för att återfinna järnvgslinjen Tillberga – Svanå för att efter passerandet av denna gå i huvudriktning mot Västerås. Efter vänstersvängen, som emellertid utfördes söder om järnvägen i stället för, som L. trodde norr om järnvägen (se kartskiss, bil 4), passerade L. järnvägslinjen och styrde däref-ter, som han trodde, sydostlig kurs mot Västerås, under det han i själva verket styrde nordostlig kurs för att så småningom övergå i nordvästlig kurs. Under dessa sina manövrar hade L. ingen hjälp av kompassen, som svängde av och an och ibland roterade. När L. efter ett par minuters flygning icke påräknade uppsamlingslinje, järnvägen Västerås – Tillberga, svängde L. till kontrakurs för att söka finna någon orienteringspunkt. När L. efter 3 – 4 minuter icke funnit någon dylik ändrades kursen gång på gång och övergick till ett sökande i olika riktningar.
Flyghöjden hade under dessa flygningar varit omkring 500 m.
När omkring en timma förflutit efter starten och L. icke funnit någon orienteringspunkt, beslöt sig L. för att landa.
Bensinuret till huvudtanken visade då knappt 100 liter, men då flygtiden inklusive föregående pass upp-gick till omkring två timmar, vågade L. icke lita på bensinuret.
Som nödlandningsplats valdes ett fält, emedan L. icke var säker på, att isen på de sjöar han passerat skulle bära. Fältet, som var omkring 400 m långt, rekognoscerades genom överflygning på låg höjd, varefter landningen ansattes rätt i vinden såsom bedömningslandning 1 x 90°. Sättningen verkställdes omkring 100 m in på fältet. Efter 25 meters rullning skuro hjulen ned i djupare snö, varvid landningsstället havererade. Fpl gled härefter på kroppen omkring 30 meter.
Efter haveriet ordnade L. bevakning av fpl, varefter han per telefon inrapporterade haveriet till stationsof-ficeren 3.div för vidare befordran till löjtnant Hessle.
L. genomgick flygskolan 1936-37 och marinspaningskurs under 1937. Flygtid efter avslutad marinspaningskurs omkring 320 timmar.
Antal flygningar med jfpl: 14 st.
Flygtid å jfpl: 3t 10 m.
Slag av övningar med jfpl: landningsövningar, orienteringsflygning och grpflygning.

Uppläst och vidkänt:
Sven Libert
Furir.

Sergeant Jönsson anförde i huvudsak följande:
att några anmärkningar mot kompassen på detta eller något annat jfpl av samma typ icke framförts till honom,
att han under flygning med fpl 227 icke iakttagit något fel på fpl kompass,
att kompassen vid undersökning efter haveriet fungerat normalt.

Uppläst och vidkänt:
Gösta Jönsson
Sergeant.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
en nödlandning, som företagits utan tvingande skäl (bensintillgång omkr. 150 l, ingen anm på motor eller fpl) och i övrigt under förhållanden, som tyder på, att föraren förlorat kontroller över sina handlingar.
Några anmärkningar mot kompassen hava icke framförts till stationsbefälet och den har fungerat nor-malt vid undersökning efter haveriet. Anledningen till, att furir L. icke erhöll någon vägledning av kompassen, måste bero på hans sätt att under flygningen ständigt ändra kurs, varigenom kompassen aldrig erhållit tillfälle att stabilisera sig. I övrigt kunde han erhålli en uppfattning om väderstrecken genom att iakttaga solens ställning.
Västerås den 28/1 1938. K. Lindahl
Förhörsledare
O. E. H. Hall
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Genom den verkställda undersökningen måste tillförlitlig utredning i saken anses hava förebragts. Ytterligare utredning för målets klarläggande tarvas därför icke, Den av Libert företagna landningen har icke varit nödvändig för skyddande av materiel eller person. Anledningen till den vidtagna åtgärden har sin grund i psykologiska faktorer och som sådan , i betraktande av föreliggande omständigheter, förklarig och kan därför icke bedömas eller rubriceras såsom fel i tjänsten. Det torde icke heller med fog kunna göras gällande, att de av landningen förorsakade skadorna uppstått genom Liberts vållande, i annat hänseende än vad som kan tillskri-vas dennes felbedömning.
På grund härav finner jag skäligt låta vid ovanstående utredning bero samt förordnar, att ledningen (utbildning och övervakning) av Liberts flygtjänst tillsvidare sker enl av mig till vederbörande chef härför lämnade direktiv och skrivelse avlåtes till CFV samt till KFF med förslag till fpl:s kassation i vederbörlig ordning.

Västerås den 12/1 1938
Ström
Flottiljchef

F 1 förråd 1938-01-27
Kasserat 1938-03-04
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: J 6B nr 1227, 227

Inläggav Bengt Ekbladh » 03 feb 2018, 15:54

J 6B nr 1227, 227
....Om Haveriet 380127 vid Svepnäs gård, 3 km ONO Sala. sägs även::
Nödlandning pga desorientering vid relativt enkel orienteringsflygning. När ff efter en timma icke funnit någon orienteringspunkt, beslöt ff att landa på ett 400 m långt fält och sättning skedde 100 m in på fältet. Efter 25 m rullning skar hjulen ned i djupare snö, varvid landningsstället havererade och fpl gled 30 m på kroppen. Ff (fu Sten H S Libert) oskadad. Anledningen till att ff icke erhöll någon vägledning av kompassen, måste bero på hans sätt att under flygningen ständigt ändra kurs, varigenom kompassen aldrig erhållit tillfälle att stabilisera sig.
http://www.svfplhist.com/
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle


Återgå till J 6, SA-14 Jaktfalken I och SA-14 Jaktfalken II

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron