155, B 3C-2

I tjänst 1936-1958
Antal i Flygvapnet: 56 st
Fanns i 4 versioner; B 3, B 3A, B 3B, B 3C2 och B 3D

Moderator: Sven-Erik Jönsson

155, B 3C-2

Inläggav Johnny Comstedt » 05 jan 2015, 19:47

155
B 3B
B 3C-2
Junkers Ju 86K-5
C/n 0860412
Built in 1938
1938 To Swedish Air Force
1948-49 converted to B 3C-2 and modified to a transport aircraft
In Flygvapenmuseum, Malmen - Swedish Air Force Museum 2013 + 2014 falsely marked F 21-Blue A:
https://www.flickr.com/photos/70364571@ ... 704825800/
https://www.flickr.com/photos/70364571@ ... 704825800/
https://www.flickr.com/photos/70364571@ ... 704825800/
Senast redigerad av Johnny Comstedt 25 maj 2016, 15:05, redigerad totalt 3 gånger.
Johnny Comstedt
 
Inlägg: 737
Blev medlem: 12 nov 2012, 23:46
Ort: Oslo

Re: 155, B 3

Inläggav Bengt Ekbladh » 26 jan 2015, 21:38

B 3B sn 155
Godkänd 1938-06-11
Samma datum till F1-25.....senare märkning:
F1-38
F1-10
F1-42
F11-42
F11-57?
F11-55
Däribland även utlånad till F3, 1940-10-17----1941-04-09
Samt utlånad F11 1941-11-15---1942-02-24 och 1945-05-04---1948-04-...
FC- ? 1948-01-...
F17-01 ? 1954........
F21-21 1955-07-28

Kasserad 1958-05-14
Till Flygvapenmuseum,...när?....nerflygen från Luleå 1958-06-03 av Hagman/Engström
Ommålad F21-blå A.....(aldrig så märkt i ”verkligheten”)!
Observera att trots kass. (1958-05-14) flygs det med 155 i Luleå till 30/5 ….. och sen ner till Malmen
B 3C-2 var benämningen efter ombyggnad till bla Tp plan

Efter det att B 3 tjänat ut som krigsflygplan i första linjen, skulle kvarvarande fyrtioen B 3 jämlikt flygvapenorder byggas om till transportflygplan med inofficiell beteckning "Tp 73". Härvid skulle i kroppen installeras längsgående träbänkar samt runda fönster som togs upp i kroppsidorna.
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6928
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle

Re: 155, B 3C-2

Inläggav Leif Fredin » 25 maj 2016, 11:36

155
B 3B
B 3A
B 3C-2
Typ: Junkers Ju 86K-4/K-5
Tillverkare: Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG, Dessau, Tyskland
Tillverkningsnummer 0860412

Godkänt 1938-06-11
F 1 formation 1938-06-11. Motorer typ BMy XII nr 19066, 19067
Märkning 1-25

Haveri 1939-07-04 vid F 1 det Hästholmen
Total gångtid: 150 tim.
Motorer typ BMy XII nr 19066, gångtid total 152 tim, nr 19067, gångtid total 152 tim.
Besättningen ff fänrik A.G. Linderoth (lärare i dk), offasp 419 Jan ErikTjerneld (elev i dk). skytt ol 341 Birger Lindberg oskadad
Orsak till haveri: Vänster motor har icke tagit vid pådragning. Orsaken härtill har ej kunnat fastställas.
Skador flygplan: De vänstra longerongerna brustna omedelbart bakom kspskyttens plats. Högra longerongerna deformerade i samma plats. Plåtklädseln delvis brusten, delvis tillbucklad. Sporrhjul med stötdämpare losslitna ur flygkroppen. Skador å sporrspant, beklädnadskåpa och stjärtkåpa. Veckningar i beklädnadsplåten från kspskyttens plats framåt till främre lyftbeslaget å flygkroppens vänstra sida. Skador å longerongerna hava icke kunnat konstaterats. Främre tornet deformerat. Vänster vinge avbruten 1,5 m från vingspetsen. Vänster yttre skevningsroder deformerat. Båda fenorna och sidorodren deformerade. Vänster stabilisatorstötta knäckt. Veck i övre beklädnadsplåten å stabilsatorn. Bladen till båda propellrarna deformerade.
Beräknad reparationskostnad: 66.000:- kr.

Ur protokoll
Bil 1.
Fänrik A. G. Lindroth med
anmälan ang haveri

Till Chefen för F 1 detachement, Hästholmen.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att jag 4/7 vid start- och landningsövningar i dk med fpl B 3B nr 155 havererat.
Besättningen utgjordes av:
lärare i dk: Fänrik Linderoth
elev i dk: Offasp Tjerneld
skytt: Vol 341 Lindberg.
Händelseförloppet var följande:
Inflygning i riktning 230° (fullt normal).
Strax före sättningen började sirénen till landningsstället tjuta. Jag anbefallde därför asp Tjerneld att draga på motorerna, vilket han gjorde. Fpl började därvid ändra kurs, samt luta åt vänster, så att vänstra vingen tog i marken och fpl havererade.

Hästholmen den 4 juli 1939.
A. G. Linderoth
Fänrik.

Bil 2.
Fänrik Linderoth anförde i huvudsak följande:
att han varit beordrad tjänstgöra som lärare i dk
att han haft offasp Tjerneld som elev i dk,
att han härvid suttit på reservförarplatsen,
att fpl hade legat i plané på 2 – 3 m höjd,
att landningsriktning var 230°,
att landningen då såg ut att gå fullt normalt,
att planéhastigheten strax innan järnvägen passerades var 120 – 130 km/tim, motorerna något pådragna,
att då järnvägen passerades sirénen vid avdragning började tjuta och han därvid gett order om pådragning av motorerna och efter pådragningen fpl plötsligt börjat luta över åt vänster,
att han ej haft fötterna på sidorodret,
att inget fpl legat så nära framför att någon propellerström kunde inverka på landningen,
att fpl vänstervinge grävt ner sig mer och mer,
att vänster vinge tog mark ungefär samtidigt med vänster hjul,
att fpl härvid svängde åt vänster, stjärten lyfte och nosen gick i marken,
att fpl efter haveriet låg i 330° riktning,
att landningen närmast före ej varit särskild hård, men att hjulen varit något före,
att han ej hunnit uppfatta om båda motorerna tagit vid pådragningen.

Uppläst och vidkänt:
A. Lindroth
Fänrik.

Offasp. 419 Tjerneld anförde i huvudsak följande:
att han vid flygningen varit elev i dk och suttit på förarplatsen,
att han innan haveriet inträffade gjort tre normala landningar,
att fpl för utförandet av 4. landningen vid passerandet av järnvägen befann sig i plané på 2 – 3 m höjd,
att sirénen för landningsstället då började tjuta,
att han därvid av Fänrik Linderoth fått order att pådraga motorn vilket han gjort,
att han parerat med roderna för att gå i planflykt,
att båda motorerna, enligt vad han trodde, tagit vid pådragningen,
att fpl härefter börjat luta över åt vänster och att vänster hjul och vinge gått i marken oaktat T:s och Fänrik Linderoths försök att medelst skevning åt höger räta upp det,
att haveriet därefter utvecklat sig enligt Fänrik Linderoths redogörelse.

Uppläst och vidkänt:
Jan Erik Tjerneld
Offasp.

Löjtnant Rosén anförde i huvudsak följande:
att han vid haveriet tjänstgjort som trafik och övningsledare,
att han härunder befunnit sig vid trafikmärket,
att flygplanet hade ansatt landningen fullt normalt och syntes sätta sig mitt emellan fältgränsen och trafikmärket (c:a 50 m in på fältet),
att fpl härvid gjort en svag vingtippning åt vänster,
att fpl icke rätat upp sig från denna vingtippning, utan fortsatt i en vänstersväng, varunder vänster vinge tagit i marken,
att fpl därefter åkt med vingen på marken c:a 60 m samt efter detta kanat först i sidled med nosen i marken c:a 40 m och sedan med stjärten före ytterligare 20 m,
att han icke fått något intryck av att föraren gjort något försök att draga på motorerna för att göra om landningen,
att han från sin plats dock ej kunnat se höger motor och propeller,
att han ej hört några smällar från motorerna eller iakttagit något, som kunde ge anledning att misstänka kvävning av desamma.

Uppläst och vidkänt:
Jean Rosén
Löjtnant.

Vol 341 Lindberg anförde i huvudsak följande:
att han varit beordrad medfölja fpl nr 155,
att han hela tiden satt i bakre övre kspplatsen,
att han hade order att vid behov sköta landningsstället,
att han hört tjutet från sirénen till landningsstället,
att detta ej slutat vid pådragningen av motorerna,
att fpl just då gått i med vingen, varför han ej förflyttat sig till landningsställsmanövreringen utan i stället klamrat sig fast.

Uppläst och vidkänt:
Birger Lindberg
Vol.

Furir Eek anförde i huvudsak följande:
att han sett landningen rakt framifrån på c:a 500 m avstånd,
att fpl kom i normal plané,
att han då sättningen skedde sett högra motorn gå upp i ett varvtal, som han bedömt till fullvarv under det att vänstra motorns varvtal förblev oförändrat (bedömt till omkring 800 varv/min),
att han därefter sett fpl svänga åt vänster, högra hjulet hade därvid höjt sig c:a ½ m ovanför marken,
att svängen efter hand blivit så kraftig att båda hjulen lättat och fpl under ett ögonblick gåt med endast vingspetsen i marken,
att vänster motor stannat så snart propellerbladen togo i marken under det att högermotorn fortfarit att gå.

Uppläst och vidkänt:
Eek
Furir.

Sergeant Öjwall och Thv Johansson instämde i Furir Eeks yttrande.

Bil 3.
Utöver vad de kallade hade uppgivit vid förhöret inför detachementschefen 4/7 svarade de på förhörsledarens, Major Adilz’ frågor följande.
Fänrik Linderoth:
att varvet i planén varit c:a 1400 pr minut
att motorerna efter insvängning till landning varit avdragna nästan till tomgång utan att något tjut hörts, men att varvet sedermera ökats
att höjden vid insvängningen varit c:a 150 m
att han givit order om pådragning av motorerna på grund av sirénens tjut
att det varit hans avsikt att landningen skulle vara den sista innan asp Tjerneld skulle få gå ensam samt att detta varit orsaken till att han ej hade fötterna på sidoroderspaken
att asp T. fört fram höjdroderspaken i samband med pådragningen
att han icke haft känsla av vikningen berott på fartförlust
att kursen endast obetydligt ändrats innan vingen tog i marken
att han iakttagit att asp T. haft handen framförd till fullgas vid pådragningen
att han icke sett på motorreglaget förrän asp T. dragit av
att avdragningen skett först sedan fpl stannat.

Uppläst och vidkänt:
A. Linderoth
Fänrik.

Offasp Tjerneld:
att höjden vid insvängningen för landning varit c:a 150 m
att motorernas varvtal vid samma tidpunkt varit 1400 pr minut
att motorvarvet sänkts något vid passerandet av järnvägen
att varvet därefter minskats nästan till tomgång och tjutet börjat
att han trodde tjutet orsakats av landningsstället (sådant hade T. varit med om förr)
att han fått order att draga på motorerna just i sättningsögonblicket
att han haft en känsla av att det var bråttom men att han ansåg sig ha gjort pådragningen i det närmaste normal hastighet
att han framfört höjdroderspaken samtidigt med pådragningen
att fpl efter pådragningen velat gå åt vänster
att lutningen åt vänster börjat ungefär samtidigt
att han försökt parera lutningen med skevnings- och sidoroder åt höger
att han icke känt vikningen som om den var orsakad av fartförlust
att han icke observerat något onormalt på instrumenten
att han efter pådragningen endast hade sysselsatt sig med roderna till han efter haveriet fört tillbaka båda gasreglagen och snabbcouperat höger motor
att högermotorn efter haveriet gick på ett högt varv
att han ej haft någon tanke på att draga av gasen under den tid förflutit mellan pådragningen och haveriets slut
att sirénen tjutit efter couperingen.
Vid ytterligare fråga ang gasreglagens framförande vid landningen poängterade asp T. att han fört fram båda reglagen och därefter icke rört desamma förrän efter haveriet.

Uppläst och vidkänt:
Jan Erik Tjerneld
Offasp.

Löjtnant Rosén:
att han bedömt varvet på vänster motor till tomgångsvarv,
att han ej sett någon ändring i varvet op denna,
att han ansett farten omedelbart före sättningen för normal, möjligen på den lägre gränsen,
att han ej ansett vingtippningen vara onormal,
att kursen varit rak utan gir,
att han därefter vänt sig åt ett fpl, som kört fram till start,
att han sedan vänt sig mot fpl på nytt och sett att vingtippningen ökat något och svängning ät vänster börjat, men att vänster vingspets i detta ögonblick befunnit sig på c:a ½ m höjd från marken,
att han härvid befunnit sig på c:a 30 m avstånd från fpl, men ej hört någon pådragning av motorerna,
att omedelbart efter landningens slut frågat L. ”Varför drog Ni inte på” varpå han fick till svar ”Visst drog vi på”,
att utflytningen varit normal (god), 2 – 3 dm höjd,
att han enligt instruktion som trafikledare hade att vinka upp alla fpl, som satte sig framför märket, men att han hade bedömt att fpl skulle sätta sig innan märket.

Uppläst och vidkänt:
Jean Rosén
Löjtnant.

Vol 341 Lindberg:
att tjutet börjat först när fpl hunnit in över fältet,
att han ej varit försedd med huva,
att han med anledning därav ej motorerna på ett sådant sätt att han kunnat avgöra varvet,
att han därjämte böjt sig ned för att begiva sig fram till landningsställsmanövreringen,
att han därvid hört en smäll som om fpl törnade emot någonting och därför klamrat sig fast,
att siréntjutet strax före dunsen upphört att vara heldraget,
att han så snart fpl stannat hoppat ut åt vänster sida,
att högermotorn då gått på lågt varv och vänstermotorn stått stilla.

Uppläst och vidkänt:
Birger Lindberg
Volontär.

sergeant Öjwall:
att han ej sett själva sättningen på grund av fältets lutning, men att han bedömt att sättningen skedde, emedan han sett nosen höja sig
att fpl hängt något åt vänster
att högermotorn ökat i varv och fpl börjat gira åt vänster, varunder lutningen åt vänster ökat
att han iakttagit att höger skevningsroder varit i uppfällt läge
att han ej iakttagit någon varvändring på vänster motor.

Uppläst och vidkänt:
T. Öjwall
Sergeant.

Furir Eek:
att han instämde i sergeant Öjwalls yttrande beträffande sättningen
att höger motor hade ökat i varv som vid pådragning till fullgas
att han ej sett att fpl lutade före pådragningen utan att lutningen och giren åt vänster börjat först därefter ungefär samtidigt men i nu nämnd ordning.
Uppläst och vidkänt:
Lennart Eek
Furir.

Tyghantverkare Johansson:
att han instämde i sergeant Öjwalls yttrande beträffande sättningen
att han sett höger motor öka till fullt varv
att han i samband därmed iakttagit en lätt studs, lutningen och giren åt vänster samt att vingspetsen tagit i marken.
Uppläst och vidkänt:
O. Johansson
Tyghantverkare.

Vidare förekom icke.
Hästholmen 5 juli 1939.
F. Adilz.
Förhörsledare,
M. Schmidt
Protokollförare
Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Av förhöret framgår följande händelseförlopp:
att inflygningen för landning varit normal
att omedelbart före sättningen sirénen börjat tjuta
att läraren i dubbelkommando därvid anbefallt pådragning av motorerna
att därvid endast högermotorn gått upp i fullvarv
att fpl därigenom dels ändrat kurs, dels vridit sig kring sin egen längdaxel så att vänster vinge tagit i marken
att fpl med anledning härav havererat.

Hästholmen den 5/7 1939. Ingvar Berg
Förhörsledare
M. Schmidt
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Haveriet har föranletts av att vänster motor icke tagit vid pådragningen.
Orsaken härtill har icke kunnat fastställas. Motorn sändes till CVV för undersökning.
Vederbörande personal kan icke lastas för haveriet. Kronan vidkännes kostnaderna.

Västerås den 19/7 1939.
A. Ljungdahl
Flottiljchef
/Stig Bjarnholt

ur ”Kompletterande protokoll”
Bil 1.
Protokoll över preliminär besiktning av fpl typ B 3B nr 155 efter haveri å Hästholmen den 4 juli 1939.

Flygkropp.
1. De vänstra longerongerna brustna omedelbart bakom kspskyttens plats. Högra longerongerna deformerade i samma plats. Plåtklädseln delvis brusten, delvis tillbucklade.
2. Sporrhjul med stötdämpare losslitna ur flygkroppen. Skador å sporrspant, beklädnadsplåtar och stjärtkåpa.
3. Veckningar i beklädnadsplåten från kspskyttens plats framåt till främre lyftbeslaget å flygkroppens vänstra sida. Skador å longerongerna hav icke kunnat konstaterats,
4. Främre tornet deformerat.

Vingar.
1. Vänster vinge avbruten 1,5 m från vingspetsen.
2. Vänster yttre skevningsroder deformerat.

Stjärtparti.
1. Båda fenorna och sidorodren deformerade.
2. Vänster stabilisatorstötta knäckt.
3. Veck i övre beklädnadsplåten å stabilisatorn.

Propellrar.
1. Bladen å båda propellrarna deformerade.

Västerås den 8 juli 1939
Stig Bjarnholt.
Flottiljingenjör.

Till SAAB 1939-07-05 för haverireparation
F 1 formation 1940-02-03
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25

Haveri 1940-09-03 vid Tierp. Märkning 1-38
Total gångtid: 295.15 tim
Motorer typ My XII nr 428, total gångtid: 148.15 tim 15 min, nr 425, total gångtid: 169.30 tim 30.
Besättningen ff aspirant 263 9/39 Tage Gustav Jungner. fs aspirant 134 9/39 Sven O. Olin, fsig furir 301 Bengt Hyberg, fsk vpl 93 31/39 Nils Scheéle, pass aspirant 558 31/31 Bengt Ericstam oskadad
Orsak till haveri: Flygning på för låg höjd.
Skador flygplan: Vänster vinges framkant och översida, vänster inre skevningsroder och vänster V-klaff, vänster höjdroderkåpa deformerade.
Skador motor: -
Beräknad reparationskostnad: 1.300:- kr.

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Efter landningen på Tierp i samband med eskaderövning den 3/9 märktes skador på fpl 38, vilka orsakats av kollision med två träd.

Asp Jungner förmälde:
att han tjänstgjorde som förare på fpl 38 under flygning i samband med eskaderövning den 3/9,
att fpl 38 ingick som 2. grpch-fpl 1 3. div, varvid sidofpl i grp fingerades,
att div startade från Norrköping kl 1328 och i V.formering flög i västlig riktning på 200 m höjd,
att flyghöjden inom hela div minimerades till lägsta höjd ungefär i trakten av Daretorp kyrka (5 km sydöst Tidaholm),
att denna flyghöjd hölls
dels från Danetorp till anfallet på jvlinjen Grästorp – Vänersborg,
dels efter anfallet till återsamling i div 5 km väster Såtenäs,
dels över Kilsbergen i samband med återflygningen till Tierp,
att han under hela flygningen icke märkt någon kollision med träd och ej heller känt någon stöt mot flygplanet under flygningen,
att han icke förrän i samband med planén före landningen märkte skakningar i styrspaken, vilkentydligt hänförde sig till skevningsrodren,
att han ansåg vädret varit mycket kyttigt, men att det icke varit förenat med onormalt stora ansträngningar för honom att hålla fpl på denna låga höjd,
att han under skoldiv övningar i Trollhättan deltagit i två flygningar på lägsta höjd, varav den ena i grp och den andra enskilt,
att han då icke haft någon lärare med i fpl,
att han blivit varnad av divchefen i samtliga elevers närvaro efter en flygning i Trollhättan på för låg höjd.

Uppläst och vidkänt:
Tage Gustav Jungner
Aspirant.

Asp Olin förmälde:
att han tjänstgjorde som spanare och gruppchef i fpl 38,
att han vitsordade asp Jungners redogörelse för flygningen på låg höjd,
att han icke märkt någon kollision med träd eller stör mot fpl under flygningen,
att han icke märkt att asp Jungner under flygningen tagit några onödiga risker,
att han ansåg luften vara så kyttig, att en kollision väl kunnat ske omärkbart,
att han under skoldiv övningar under sommaren särskilt varnats av vederbörande lärare för flygning på alltför låg höjd.

Uppläst och vidkänt:
Sven O. Olin
Aspirant.

Asp Ericstam förmälde:
att han medföljde på reservförareplatsen utan särskilt uppdrag,
att han vitsordade asp Jungners redogörelse för flygningen på låg höjd,
att han icke märkt någon kollision med eller stöt mot fpl under flygningen,
att han icke märkt att asp Jungner under flygningen tagit några onödiga risker,
att han under skoldiv flygövningar under sommaren varit närvarande, när eleverna av divchefen varnats för flygning på för låg höjd.

Uppläst och vidkänt:
Bengt Ericstam
Aspirant.

Furir Hyberg förmälde:
att han tjänstgjorde som fsig i fpl 38,
att han vitsordade asp Jungners redogörelse beträffande flygningen på låg höjd,
att han icke märkt någon kollision med eller stöt mot fpl under flygningen,
att vädret var mycket kyttigt på låg höjd,
att han vid vissa tillfällen särskilt under svängar (sväng under samling i division) ansett att asp Jungner varit nere på väl låg höjd.

Uppläst och vidkänt:
Bengt Hyberg
Furir

Vpl Scheéle förmälde:
att han tjänstgjorde som fsk i fpl 38,
att han vitsordade asp Jungners redogörelse beträffande flygningen på låg höjd,
att han icke märkt någon kollision med eller stöt mot fpl under flygningen,
att han icke någon gång tidigare deltagit i flygning på låg höjd och därför icke kunde bedöma om asp Jungner tagit onödigt stora risker.

Uppläst och vidkänt:
Nils Scheéle
Värnpliktig

Kapten Bjuggren förmälde:
att han under övningarna i lågflygning vid skoldiv i mycket kraftiga ordalag understrukit för eleverna riskerna vid flygning på låg höjd.
att han icke varnat speciellt asp Jungner för låg flygning men däremot vet att asp Jungner av kamraterna blivit underrättad om detta,
att han vid en flygning var spanare med asp Olin som förare efter en mycket riskfylld manöver på lägsta höjd bestämt varnat asp Olin dels under flygningen, dels efter landningen i närvaro av flera andra elever.

Uppläst och vidkänt:
Arne Bjuggren
Kapten

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Asp Jungner har under flygning i grp på lägsta höjd kolliderat med två träd. Enligt egen uppgift har vare sig J. eller någon annan av fpl:s besättning iakttagit kollisionen.

Tierp den 4/9 1940. E. Lennquist
Divch.

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Föraren har ådagalagt vårdslöshet genom att flyga så lågt, att en felbedömning av höjden medfört kollision.
Målet hänskjutes till fältkrigsrätt.

Västerås den 21/9 1940.

A. Ljungdahl
Depåchef
/G. Odqvist

Till F 1 verkstad 1940-09-04. Motorer typ My XII nr 428, 435 inmonterade
Formation 1940-09-17
Överlämnat till F 3 1940-10-17 som lån

Nödlandning 1941-02-11 vid Malmen. Märkning 1-53, tillhörde 4.div/F3,
Motorer typ My XII nr 428, 435
Besättning: ff löjtnant Duvander oskadad
Orsak till nödlandning: Höger hjulställ kunde ej vevas ut.
Orsak till haveri: Föraren landade på ett hjul men lyckades på grund av skicklig manövrering begränsa skadorna till ett minimum.
Skador flygplan: Yttre och inre skevningsroder deformerade. Höger vinghalva skadad.
Skador motor: 1 st. propeller: Bladen krökta.
Beräknad reparationskostnad: 4.000:- kr

Haveri vid landning med endast vänster landningsställsben utfällt

Beslut 1/4 1942:
Haveriet har orsakats av en automatisk strömbrytare vid landningsstället, vars kontaktytor temporärt hopsvetsats genom ljusbågsbildning. Härigenom har strömavbrott icke ägt rum, vilket orsakat, att ena landningsställsbenet låst sig i infällt läge, så att det icke kunde fällas ut för hand.

F 3 förråd 1941-02-11
Återlämnat till F 1 1941-04-09
Till F 1 verkstad för liten översyn och motorbyte. Motorer typ My XII nr 421, 431 inmonterade
Formation 1941-06-11
Märkning 1-10
Överlämnat till F 11 1941-11-15 som lån jämlikt fo B 107 p 7 av 1941-10-31
Återlämnat till F 1 1942-02-24

1943 Inmontering av motorer typ My III
Typbeteckning ändrad till B 3A

Märkning 1-42 (1943-07-26 F 1 Flottiljorder H1)
Till CVV 1944-08-28 för liten översyn, motorbyte samt inbyggnad av transportinstallation. Motorer typ My III nr (V) 307, nr (H) 326 inmonterade
Till F 1 1944-11-02
Överlämnat till F 11 1945-05-04 som lån jml CFV skr H104 av 25/4-45. Motorer typ My III nr 307 och 328
Överlämnat till Fc 1947-07-09 som lån. Motorer typ My III nr (V) 304, nr (H) 314.
Återlämnat till F 11 1947-08-06. Motorer typ My III nr (V) 304, nr (H) 314.
Överlämnat till Fc 1947-09-04 som lån. Motorer typ My III nr (V) 304, nr (H) 314.

1948. Motorer typ My XXIV inmonterade
Typbeteckning ändrad till B 3C-2

Till CVV 1948-11-05 för ombyggnad till bekvämare transportversion. Motorer typ My XXIV nr (V) 565, nr (H) 720
Klar 1948-12-21.
Till Fc 1948-12-21. Motorer typ My XXIV nr (V) 565, nr (H) 720
Överlämnat till F 17 1953-10-08
Överlämnat till F 21 1955-07-30
Märkning 21-21
Till F 21 verkstad för reparation av vänster vinge.
Påbörjad 1955-08-12.
Klar 1955-08-15
Kasserat enligt FF skrivelse UHD A570:41 daterad 1958-05-14. Gångtid total 2086 tim, efter SF 769 tim, efter LF 410 tim, antal flygningar 2419 st. Motorer typ My XXIV nr 719 vänster, gångtid totalt 648 tim, efter SM 58 tim, nr 757 höger, gångtid totalt 995 tim, efter SM 113 tim.
Överlämnas till F 3 museum. Kassation träder i kraft efter det att fpl överflugits till F 3.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 155, B 3C-2

Inläggav Bengt Ekbladh » 19 okt 2019, 15:22

155 B 3B, B 3A, B 3C-2
...0860412
Tipps från Lars Sundin om Ju 86..B 3
...
https://acesflyinghigh.wordpress.com/20 ... ers-ju-86/
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6928
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle


Återgå till B3, Junkers Ju 86K

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst