E.2 nr 628, 453, A 1 nr 453

Användes 1916-1935.
Antal i Flygvapnet: 11 st
Fanns vid F 1, F 3, F 4 och F 5.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

E.2 nr 628, 453, A 1 nr 453

Inläggav Leif Fredin » 27 sep 2013, 09:03

Typ: Phönix C.I
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden Malmslätt
Tillverkningsnummer:

Levererat till F 3 1926-09-23 som E.2 nr 628.
Godkänt 1926-09-23
Överlämnat till F 4 1926-12. Motor typ Hispano-Suiza nr 202204.
Motorbyte 1927-05. Motor typ Hispano-Suiza nr 201773 inmonterad
Märkning enligt fo nr 5/1927 daterad 1927-01-21
Verkstad 1927-07; reparation av akterstäven..
Numrerat 453
I tjänst 1927-09

Haveri 1927-10-10 vid landning F 4. Kolliderade med en större sten samt en telegrafstolpe och några träd. Skador fpl: stjärtpartiet, ving- och landningsställ samt propeller.
Besättningen ff löjtnant Erik Ekman, passagerare värnpl. 432 61/25 Pettersson. oskadad

Ur protokoll:
Löjtnant Palmblad (Hangarofficer).
Gav den 10. dennes på morgonen order till furir Norberg att flygplan n:r 453 skulle dragas ut ur hangaren med disponibel personal och klargöras till flygning.
Han själv furir Norberg skulle kvarstanna för vidare order.

Uppläst och vidkänt
Helge Palmblad
Löjtnant

Furir Norberg.
Maskinen utdrogs ur hangaren och påfylldes med vatten och luft. Satte sig i maskinen och undersökte att roderna voro klara och ej glappade, genom att röra spaken i olika lägen. Härvid kunde ingenting särskilt anmärkningsvärt iakttagas.
Anhöll hos löjtnant Ekman att få medfölja vid uppstigningen vilket emellertid icke kunde beviljas.
Planet var startklart kl. 11,25.

Uppläst och vidkänt
Allan Norberg
Furir.

Löjtnant Ekman.
Sedan flygplan n:r 453 av mekanikern (Furir Norberg) blivit uppkört satte sig Löjtnant Ekman själv i samt körde ut maskinen på fältet. Som passagerare medföljde värnpl. 432 61/25 Pettersson.
Här kan nämnas att omedelbart före, innan värnpl. Pettersson anlände till hangaren för flygning, furir Norberg anhöll att få medfölja som passagerare.
Löjtnant Ekman startade och verkställde i omkring 2 - 3 min. flygning över fältet, varvid allt fungerade normalt.
Vi uttagning ur vänster vingglidning märkte Löjtnant Ekman att fel uppstått å skevningsroderna så att dessa ej fungerade d.v.s. trycket i ratten upphörde plötsligt varvid något rassel märktes och skevningsroderlinan rullade upp sig. Höjden var vid tillfället omkring 100 m. Maskinen återbringades i jämviktsläge med hjälp av höjd- och sidoroder
Landning verkställdes vid fältets sydöstra gräns där maskinen först tog samt rullade omkring 200 m. och över landsvägen varefter den emot en större sten samt en telegrafstolpe och några träd. Stjärtpartiet sönderslogs varjämte ving- och landningsställ samt propeller spolierades.
Uppläst och vidkänt
Erik Ekman
Löjtnant.

Löjtnant Palmblad (Hangarofficer)
Var åsyna vittne till starten och flygningen, varvid inget anmärkningsvärt förmärktes förrän maskinen landade i enlighet med löjtnant Ekmans redogörelse.

Uppläst och vidkänt
Helge Palmblad
Löjtnant

Vicekorpral n:r 55 Widell
Flygplan n:r 453 Typ E.2 som var utkvitterat av Löjtnant Schultz och var senast besiktigat den 8/10 vilken besiktning verkställts av mekanikern n:r 55 Widell. Samtliga roderlinor (även vänstra skevningsrodret) hade därvid blivit undersökta och befunnits utan anmärkning. Det förefanns ingen olikhet i linans infästning mellan vänstra undre skevningsroderarmen och övriga.
Huruvida bulten i skevningsroderarmen var inträdd genom kausern hade Widell ej kunnat särskilt iakttaga. Linan var dock fäst vid armen varför misstanke om ett motsatt fall ej förelåg.

Uppläst och vidkänt
Alex Widell
Vice korpral

Maskinist Nygren:
Maskinist Nygren hade den 8. dennes strax före kl. 13 efter avslutat arbete i hangaren personligen låst lilla dörren på södra gaveln efter att ha försäkrat sig att portarna varit låsta samt därefter placerat nyckeln å vanlig plats i sin expedition i kanslihuset varefter dörren till expeditionen blivit låst. Nyckeln till expeditionen var placerad på hyllan i korridoren.

Uppläst och vidkänt
A.Hj.Nygren
Maskinist

Rapport angående undersökning av havererade flygplanet n:r 453, typ E.2.
Å flygplanet N:r 453, typ E.2, byttes skevningsroderlinorna i övre vingen och förseddes med kauser av tillverkad modell.
Utbytet utfördes av montör Fredin i F.4:s hangar den 22/8 och besiktigades av verkmästaren. Därefter har dock 3 st. veckobesiktningar utförts av respektive förare. Fredin meddelar vid förhör följande:
Kausen inträddes i gapet i roderarmen och bulten stacks in utan svårighet. Fredin hade därefter ruskat i linan för att känna, att bulten låg rätt i kausen, och fått den uppfattningen, att så var fallet.
Vid undersökning, förrättad här den 13. oktober i närvaro av kompanichefen och flygingenjören befanns följande:
Bulten i roderarmen, som var låst med en saxpinne, syntes ej vara rubbad. Kausen i linan var intryckt på två diametralt motsatta punkter
Följande försök utfördes:
1. Kausen lades ovanför bulten.
Bulten måste tvingas i hålen antingen medelst slag eller skruvning, men låg sedan relativt fast i läget.
2. Kausen lades under bulten.
Bulten gick då lätt in i hålen, men låg linan alldeles lös och kunde rubbas c:a 5 m:m. åt vardera hållet.
Resultatet av undersökningen gav vid handen att fall 1. måste hava förelegat, då efter roderlinornas utbyte 10 flygningar utförts, och skulle den händelse fall 2. varit för handen olyckshändelsen troligen inträffat redan under första flygningen. Dessutom synes i fall 2. tydligt, att linan legat skevt i förhållande till bulten, vil-ket däremot var nästan omöjligt att utifrån iakttaga fall 2.
I anslutning till ovanstående får jag vördsamt framhålla att konstruktionen av ifrågavarande roderarmar innebär ett riskmoment då det, som ovan anförts, är så gott som omöjligt att efter monteringen konstatera, om bulten verkligen gått igenom kausen. Med anledning härav får jag vördsamt föreslå, att roderarmarnas kon-struktion ändras i överensstämmelse med tidigare konstruktion men med enkel roderarm och därtill ansluten gaffellänk.

Verkstad 1927-10. Delar av flygplanet använt till återuppbyggnad av 455

Ur kassationsförslag daterat 1929-12-13

Till Flygstyrelsen.

Vid överlämnandet till F.5 av härvarande flygplanstyp A.1 och motorer typ H.S. jämte härtill hörande reservdelar behöllos här flygplanen 453 och 455, vilka voro allvarligt skadade efter haveri. Särskilt flygplan 455 var svårt medfaret och på den grund på sin tid av mig föreslaget till kassation. I skrivelse av den 26. sistlidna januari har emellertid Flygstyrelsen bestämt, att flygplanet skulle repareras.
För att för rimliga kostnader erhålla något utbyte hava därför användbara delar av 453 och 455 sammanfogats till ett flygplan, vilket efter besiktning och provflygning nu översänts till F.5. Med hänsyn till Flygstyrelsens nyssnämnda skrivelser har flygplanet här numrerats 455.
Återstående delar efter de båda haverierna äro oanvändbara.
På grund av vad ovan anförts får jag vördsamt anhålla om att flygplan 453 kasseras och avföres ur uppbörden.

Östersund den 13. december 1929.
Gustaf von Porat
Kårchef.
/E. Kjellgren (?)

Kasserat 1929-12-20
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till A 1 Phönix C.I Dront E.2

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst