21422 , J 21RA

I tjänst:
J 21A: 1945-1954, Antal i Flygvapnet
J 21R: 1949.1957, Antal i Flygvapnet: RA 30 st+4 provflygplan och 30 st RB

Moderator: Sven-Erik Jönsson

21422 , J 21RA

Inläggav Klas Andersson » 22 dec 2013, 20:40

Klas Andersson
 
Inlägg: 56
Blev medlem: 21 jun 2018, 16:30

Re: 21422 , J 21RA

Inläggav Leif Fredin » 09 jul 2014, 05:29

21422
J 21RA
A 21RA
Typ SAAB 21R
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer:

Levererat till F 10 1950-05-27
Godkänt 1950-06-09
Överlämnat till F 7 1951-04-27

Haveritillbud 1951-10-18 vid F 7. Märkning 7-blå R
Gångtid total 167 tim
Motor typ RM 1 nr 1394
Gångtid total 140 tim, efter SM 33 tim
Ff fänrik Gert Ragnar Olow (GFSU.3) oskadad

Ur protokoll över undersökning av tillbud

Kort sammanfattning över händelseförloppet, övningens natur, haveriplats, personalskador etc
Under lågnavigering på 100 m höjd behövde ff trimma fpl åt höger. Han måste bibehålla denna trimning även då bränslemängden i kroppstanken sjunkit till 200 lit.
Före landning fällde ff fälltankarna. Endast höger tank lossnade, varefter fpl kunde neutraliseras.

Beräknade kostnader för iståndsättande 500 kr

Väderleksförhållanden
Gott, flygväder

Materielskadornas omfattning
Höger fälltank tillbucklad vid nedslaget i vattnet.

Händelseförlopp, övningens natur, väderleksförhållanden, trolig orsak, förslag till åtgärd etc:
För att fpl skulle ligga rätt på vingarna erfordrades så småningom 1 ¾ enhet trimning höger. Denna trimning erfordrades fortfarande då 300 l återstodo i kroppstanken. Ff gick då upp till 1000 m och tog ned hastigheten till 325 km/t. Med bibehållen trimning 1 ¾ enhet höger erfordrades skevning höger för att hålla fpl i jämviktsläge. Ff fick order att fälla fälltankarna. Trots upprepade försök och tvärning av fpl lossnade endast höger. Fpl kunde då trimmas normalt och landning skedde u.a. Den fällda tanken bärgades omedelbart. Vid undersökning voro tankarna tomma och fällsystemet fungerade u.a. Orsaken till att vänster tank ej lossnat torde vara att den ”klibbat fast” med färg som bindemedel.

Såtenäs den 7/11 1951
N-R. Engzell
divch, divch stf.

Vid förhör anförde nedannämnda personer följande
Fänrik 2030-7-47 Gert Ragnar Olow anförde:
Jag var beordrad flyga lågnavigering på 100 m höjd med fpl WR F 7 – Skagerhult – Ulricehamn – F 7. Jag startade omkring kl 0900 och började redan efter 10 min att känna att fpl började bli tungt på vänster vinge, vilken känsla successivt ökade. Jag trimmade alltså mer och mer åt höger. När fälltankarna enl bränsleuret skulle vara tomma hade jag 1¾ delstreck trimning åt höger. När jag flugit ytterligare en stund kontrollerade jag genom att gå tillbaka med trimmen, men mottrycket i spaken var fortfarande lika stort. Jag kopplade inte in vingtankarna förrän jag flugit ner bränslemängden i kroppstanken till 200 l. Jag var då hemma vid basen. Jag steg upp till 1000 m höjd och tog ner farten för att känna hur mottrycket verkade vid lagom planéfart. Jag fann då att vid 325 km behövdes full skevning för att hålla fpl rätt. Jag anmälde då till TL att jag avsåg fälla fälltankarna i Dettern men erhöll order av TL att i stället fälla dem vid Örns udde och badbryggan för att patrullbåtarna bättre skulle kunna bärga dem. När jag hade 175 á 200 lit kvar och fortfarande ingen förändring i trimläget hade skett fällde jag fälltankarna på den anvisade platsen. Härvid lossnade höger fälltank varvid den onormala trimningen försvann. Vänster fälltank lossnade ej trots tvärningar med fpl. Jag gick i för landning i högervarv, fällde ut landningsstället vid 300 km och därefter vingklaffar och höll under planén c:a 250 km. Vid fältgränsen 220 km/t och landade utan att något onormalt kändes. Jag körde upp till uppställningsplatsen och anmälde förhållandet till divch. Vid kontroll visade det sig att vänster fälltank var tom; alltså den tank som enl händelseförloppet borde haft åtskilligt bränsle kvar (c:a 200 l). Den enda förklaring jag kan tänka mig är att höger fälltank har suttit något löst fastsatt p g a luftkrafterna har fälltanken ställt sig något åt vänster, vilket kan förklara det något orena flygläget jag kände under flygningen. Detta orena flygläge kan ha förorsakat att den vänstra tanken pressats utåt och kommit i bänd varför den icke lossnat vid fällningen.
Den fällda tanken var vid bärgningen tom.
Ovanstående uppläst för O. som icke hade något att tillägga.

Tekniker 1154-9-43 Karl-Axel Hansson 1. mek på WR sedan den 1/9 anförde:
Jag avlämnade fpl utan anmärkning. Det var första flygningen för dagen. Dagen före alltså den 17/9 hade fpl flugits c:a 3 t utan någon annan anmärkning än att variometern visade fel. Denna utbyttes före flygningen den 18/9.
När fänrik Olow landade hade planet endast en fälltank kvar och fänrik Olow meddelade att han på grund av onormalt trimläge hade varit tvungen att fälla tankarna, varvid endast den högra lossnade.
Vid kontroll av bränslemängd i den vänstra tanken var denna tom.
När ing Nordqvist och Brattlund anlänt lossades den vänstra tanken. Den hade hakat ur och behövde därför endast en obetydlig stöt för att falla.
Fpl hade varit på 100 timmars tillsyn och motorbyte i mitten av augusti varvid även tankarna voro nedmonterade. Jag var med när tankarna sattes på, vilket leddes av dåvarande 1. mek tekn 212 Andersson. Tankarna sattes då på och provfälldes utan anmärkning. I början av denna veckan, troligen den 17, kontrollerades infästningar av samtliga fälltankar på div genom kontrolltroppens försorg. Härvid förekom ingen anmärkning. Under den tid cirka 1½ månad som jag varit 1. mek på WR har ingen anmärkning på snedtömning eller trimlägen förekommit.
Ovanstående uppläst för H., som intet hade att tillägga.

Fplmästare 8037-9-40 Bertil Johan Björklund anförde:
Jag har gått igenom samtliga loggboksblad sedan tillsynen och icke funnit någon anmärkning mot fälltankssystemet. Den 17/9 kontrollerades upphängningen av samtliga fälltankar på 2. div, varvid ingen anmärkning förefanns. Jag var närvarande de den kvarvarande fälltanken lossades efter fänrik Olows flygning. Tanken satt så löst att jag var förvånad över att den kunde häng kvar under flygningen. Det behövdes endast en lätt knuff av den flata handen för att vänstertanken skulle falla. Reglagen voro utlösta och vid funktionsprov utan anmärkning varför tanken troligen hade ”klistrat” sig fast i färgen.
Ovanstående uppläst för B., som intet hade att tillägga.

Vpl nr 762-9-44 Mats Jeurlén och vpl nr 274-9-50 Stig Nilsson anförde:
Vi tjänstgjorde vid beredskapsbåtarna i hamnen den 18/10 då vi per telefon från TL erhöllo order att omedelbart gå ut för att lägga oss i beredskap omkring 100 m utanför bryggan för att bärga fälltankar som skulle fällas. Vi gingo ut så fort vi hunno cirka 3 á 4 min. Vi sågo ett fpl som flög på låg höjd och efter ett par varv fällde fpl en tank. Vi vågade inte gå fram omedelbart därför att vi visste att två tankar skulle fällas. Vi frågade TL per radio och fingo order att vänta till dess nästa tank fällts. Då fpl landade utan att fälla den återstående tanken fingo vi order att gå ut. Tanken hade fallit c:a 100 m från båten och det tog minst ett par minuter att nå den. Den låg med ledningen ner i vattnet och när vi lyfte upp den funno vi att den var tom. Någon fotogen på vattenytan kunde vi icke märka. Vädret var lugnt och viken spegelblank varför vi absolut måste ha sett om någon fotogen funnits på ytan.
Vi körde in till hamnen där tanken avhämtades av TL.
Ovanstående uppläst för J. och N. som intet hade att tillägga.

Sergeant 8025-6-41 Nils Gullbrandsson anförde.
Jag flög WR den 17/10 både på förmiddags och eftermiddagspasset.
Flygningen var ren navigeringsflygning och jag hade alltså god tid att känna hur fpl låg. Fpl hade tendens till snedtömning men ej mer än max ¾ delstreck. Alltså ingenting onormalt. Det enda fel jag iakttog på fpl var att variometern släpade efter. Jag anmärkte på detta i loggboken.

Teknisk rapport över ett med fpl typ A 21RA reg.nr 21422 vid F 7 den 18/10 1951 inträffat flyghaveri.

Under flygning fick ff trimma 1¾ delstreck höger p g a snedtömning av fälltankarna. Då snedtömningen kvarstod trots längre tids flygning på kroppstanken kastade ff fälltankarna. Härvid lossnade endast höger falltank. Efter det höger tank lossnat kunde ff ställa skevtrimmen på neutral och landa.

Materielskadornas omfattning: höger fälltank tillbucklad vid islaget i vattnet.

Vid undersökning av fpl konstaterades följande:
Fällmekanismen till vänster tankat hade fungerat utan anmärkning. Tanken lossnade från vingen efter en lätt stöt med handen.

Något bränsle fanns varken i höger eller vänster fälltank. Någon oljefläck på vattnet där höger tank fälldes fanns ej heller.

Den 17/10 hade fälltankarnas montering kontrollerats, varför någon snedmontering av desamma är mindre trolig.

Fpl provflögs den 18/10 först utan fälltankar monterade för att utröna om det i fpl förefanns någon skevhet. Vid normal marsch på 1000 m behövdes då för planflykt ½ delstreck skevtrim höger samt något mothåll på höger sidoroderpedal. Därefter monterades fälltankar och fpl provflögs, varvid samma trimning för planflykt som utan fälltankar erfordrades. Vid uppfordringsprov på marken med de nya fälltankarna erhölls en nivåskillnad av 7 mm. Efter justering av reducerventilen var snedtömningen 1 mm. Under provflygning tömdes fälltankarna utan anmärkning.

Sammanfattning.
Vänster fälltank lossnade från vingen efter en lätt stör med handen. Något bränsle fanns ej i fälltankarna sedan fpl landat. Frånsett en snedtömning av 7 mm med nya fälltankar har ingen anmärkning mot fälltanksystemet framkommit. För planflykt har erfordrats ½ delstreck höger på skevtrissan samt något mothåll på höger sidoroderpedal.

Såtenäs den 29 oktober 1951.
Lennart Nordkvist
Flygingenjör 3. gr.

Sannolikt händelseförlopp och utlåtande
Ff har uppgivit att han redan 10 min efter starten påbörjade trimning åt höger, vilket efterhand ökade till 1¾ delstreck. Mottrycket fanns kvar även sedan fälltankarna tömts och sedan endast 200 lit återstod i kroppstanken. Ff bedömde att landning med fälltankarna ej gick att genomföra varför dessa fälldes. Härvid lossnade endast höger tank, den som enligt ovan bort vara tömd. När denna tank lossnade kunde trimningen återställas till neutralläge och fpl uppträdde normalt.
Vänster fälltank lossades på marken sedan mek givit den ett lätt slag.
Vid flygning före och provflygning efter tillbudet har icke något annat anmärkningsvärt kunnat påvisats än ett mindre mottryck på höger sidoroder. Noggrann kontroll av fälltankarnas montering har skett dagen före varför felmontering knappast kan tänkas.
Undersökningen har icke med säkerhet kunnat fastställa anledningen till tillbudet.
Det är dock troligt att ff sökt neutralisera fpl dragning åt vänster med skevtrimmen och härvid skapat ett antingen verkligt eller inbillat onormalt flygläge. Betr anledningen till att endast en fälltank lossnade vid fällningen föreslås skärpt kontroll av passning och målningen vid infästningen.

Såtenäs den 15/11 1951.
Nils Lundgren
ordförande
H. Persson
protokollförare

Utlåtande och beslut
Materielfel synes icke ha förelegat. Troligen ha ff påverkad av en viss skräck för ”snedtömning” felbedömt flygläget och genom oren flygning fått intrycket att snedtömningen kvarstod. Hänvisning till speciell av FÖL företagen undersökning. O. omplacerad till förband med annan fpltyp.. I övrigt ingen åtgärd.
Tillbudet hänskjutes icke till åklagaren.

Såtenäs den 15/11 1951.
Stig Norén
fljch
/Sune Jonsson
fljing

Verkstad; 400 tillsyn. Påbörjad 1953-06-12 (?), klar 1953-08-12

Totalhaveri 1954-03-08 400 m nordväst gården Kullen, 2 km västnordväst Tidan järnvägsstation. Märkning 7-blå R
Gångtid 549 tim.
Motor typ RM1 nr 1552.
Gångtid 343 tim.
Ff kadett vpl furir Nils Gösta Linder (GFSU:1) omkom

Kort sammanfattning av haveriet.
Ff ingick som nr 3 i 1. gruppen av 2/F 7, som den 8/3 samövade med förband ur luftvärnat. Gruppvis utfördes dykanfall med fingerad raketskjutning mot järnvägsstationerna Väring, Tidan och Moholm, vilka försvarades av luftvärn. Haveriet inträffade omkring kl 1223 400 m nordväst gården Kullen 2 km västnordväst Tidan station. Föraren omkom vid nedslaget. Fpl fattade efter nedslaget eld och totalförstördes.

Haveriorsaken har icke kunnat fastställas.

Kasserat 1954-06-23. Gångtid total 548 tim, efter 400 ts 119 tim. Motor typ RM1 nr 1552, gångtid total 342,5 tim, efter SM 79 tim
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58


Återgå till Saab 21

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster