Sk 11 nr 5599, 599

I tjänst 1932-1957
Antal i Flygvapnet: 15 st Sk 11, 21 st Sk 11A,

Moderator: Sven-Erik Jönsson

Sk 11 nr 5599, 599

Inläggav Leif Fredin » 22 jun 2014, 06:46

Sk 11
Typ: de Havilland D.H.82 Tiger Moth
Tillverkare: A.B. Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning
Tillverkningsnummer: 40

ASJA 1934-02-07. Motor typ GpIII nr 3593.

Godkänt 1935-03-15
Numrerat 5599
F 5 formation 1935-03-23.
Till CVM 1935-12-19.

Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 5-18
Registreringsnummer 599 enligt skrivelse FS, TB nr 624:2 daterad 1935-10-15

F 5 formation 1936-03-01
Verkstad 1936-10-27. Liten översyn och motorbyte. Motor typ GpM nr 8423 inmonterad.
Formation 1936-11-05
Verkstad 1937-07-22. Liten översyn och motorbyte. Motor typ Gp III nr 3591 inmonterad. Fpl ommålat till gul och röd enl ritn nr ZD-9016. Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Formation 1937-11-04

Haveri 1938-08-08. Kollision på marken med fpl nr 520.

Verkstad 1938-08-08. Reparation efter haveri. Utbyte av vänstra under- och vänstra övervingar.
Formation 1938-08-22.
Verkstad 1938-10-17. Liten översyn och motorbyte. Motor typ Gp III nr 3435 inmonterad
Formation 1938-11-01
Verkstad 1939-05-02. Motorbyte. Motor typ Gp III nr 3418 inmonterad
Formation 1939-05-04
Till CVM 1939-05-05. Stor översyn. Motor typ Gp III nr 3591 inmonterad
Överlämnat till F 6 1939-10-12

Haveri 1940-01-26 vid F 3, Malmen
Total flygtid: 962 tim
Motor: Gp III nr 3591
Total gångtid: 270 tim
Ff fänrik Baltzar Wirfält oskadad
Vid landning i snö gick planet under utrullningen på nosen varvid propellern söndrades. Planet var försett med hjul.
Skador fpl: Propellern kass, främre motorplåten något deformerad
Ungefärlig kostnad 250:- kr

Ur protokoll:

Planets förare, Fänrik Wirfält anförde i huvudsak följande:
att han i materielärende beordrats flyga till Malmen den 26/1,
att vid landningen, motorn stannade i planén,
att han med upprepade gaspådrag försökt få igång motorn,
att flygplanet i slutet av utrullningen gick i en snödriva och ställde sig på nosen varvid propellern söndrades,
att motorn gått igång vid detta tillfälle.

Uppläst och vidkänt:
Baltzar Wirfält

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
att motorn stannat i planén före landning, varigenom svårigheten att välja plats för landning ökats, vilket medfört att fpl ställde sig på nosen. Med anledning av det sagda föreslås Kronan vidkännes kostnaderna.

Karlsborg den 15/2 1940. N H Höök-Nilsson
Förhörsledare
Eskil Westdahl
Protokollförare


Haveri 1940-02-08 vid F 6, Karlsborg
Total gångtid: 967 tim
Motor: Gp III nr 3591
Total gångtid: 27t tim
Ff fänrik Åke Berg oskadad
Under körning på marken gick planet på nosen i en snödriva varvid propellern söndrades.
Skador fpl Propellern kass, främre motorplåten något deformerad.
Ungefärlig kostnad 250:- kr

Ur protokoll:

Föraren, Fänrik Berg anförde i huvudsak följande:
att han efter landning, vid körning på marken, passerade in i en driva, vilken icke syntes från föraresitsen,
att han ökade motorvarvet för att komma genom drivan,
att planet plötsligt ställde sig på nosen,
att han då ögonblickligen drog av gasen helt, varvid planet sjönk ned i rätt läge,
att propellern vid beröringen med marken söndrades.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
att fänrik Berg icke iakttagit tillräcklig försiktighet vid körningen på marken. Då snöförhållandena emellertid voro av sådan art att man från flygplanet icke kunde bedöma i vad mån dessa innebar risker för flygplanets framförande på marken, föreslås att Kronan vidkännes kostnaderna.

Karlsborg den 15/2 1940. N H Höök-Nilsson
Förhörsledare
Eskil Westdahl
Protokollförare

Haveri 1940-05-30 vid F 6. Skadat vid explosion.

Verkstad 1940-06-01. Klar ?
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Märkning 6-48 (1940-10)
Märkning 6-15 (1941-05)

Nödlandning 1941-11-11
Motor: Gp III nr 3591
Ff fänrik Reuter oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp

Nödlandning 1942-10-27
Motor: Gp III nr 3591
Ff fänrik Alm oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp på grund av orenhet i bränslefilter.

Nödlandning 1942-11-18 vid F 6, Karlsborg. Märkning 6-04
Total gångtid: 1158 tim.
Motor typ Gp III nr 3591.
Total gångtid: 683 tim

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Nödlandning på grund av motorstopp.

Verkmästare R. Walter anförde:
att han den 26/9 undersökte fpl Sk 11 nr 599 med anledning av motorstörning (dålig acceleration på mellanvarven);
att han därvid bl a undersökte bränslet och konstaterade, att detta var färgat och icke luktade såsom B-bensin;
att bränslet icke omedelbart tappades;
att Fplmästare Dahlberg därefter övertog arbetet;
att förgasarens flottör uppvisades c:a kl. 2000 i W:s bostad;
att flottören hade en liten blåsa;
att flottören icke byttes;
att han inter hade att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
R Walter
Verkmästare

Fplmästare Dahlberg anförde i huvudsak följande:
att han efter Verkmästare Walters besiktning av flottören åter monterade in densamma;
att han därefter körde motorn utan anmärkning c:a kl 2100;
att motorstörningen enligt uppgift hade återkommit på söndagen den 27/9;
att D. ej var anträffbar, varför motormontör E. Olsson efterskickades;
att han intet hade att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Harry Dahlberg
Fplmästare.

Motormontör E. Olsson anförde i huvudsak följande:
att han den 27/9 ombads justeras fpl Sk 11 nr 599;
att tankens innehåll tömdes genom förskruvningen vid förgasaren;
att bränslet var brunfärgat;
att han vore av den uppfattningen, att bränslet blandats med bentol;
att c:a 10 liter ren B-bensin påfylldes;
att denna bensin tömdes genom filter och ledningen vid förgasarens förskruvning (utan att fpl skakades eller att stjärten upplyftes);
att filtret borttogs och rengjorde;
att filtret innehöll något vatten;
att fpl tankades fullt med B-bensin;
att såväl mekanikern som flygföraren, Fänrik Schlyter, körde upp motorn;
att motorn första gångerna missade men andra och tredje gångerna gick rent och godkändes;
att Sergeant Michal samma dag justerat tomgången på motorn;
att han uppmanade M. att ställa tillbaka förgasaren i dess ursprungliga skick, vilket även gjordes;
att arbetet påskyndades på grund av brådska med flygningen;
att han intet hade att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
E Olsson
Motormontör.

Fanjunkare Lundberg (stn-off, 1. div) anförde i huvudsak följande:
att den ev. felaktiga tankningen måste ha skett medan flj var på flygvapenövning och fpl stationerat på depån;
att han den 5/20 provflugit fpl 40 min. utan anmärkning.


Uppläst och vidkänt:
G. Lundberg
Fanjunkare.

Furir 75 Bengtsson anförde i huvudsak följande:
att han var mek för fyra B 5-or;
att Sk 11 nr 599 ej ingick i denna grupp;
att han fått order av Sergeant Andersson om klargöring av Sk 11;
att han själv deltog i tankningen;
att c:a 20 liter påfylldes från en 25-liters dunk, vilken fylldes från ett fat i oljeboden;
att han vid tankningen från dunken till fpl:s tank använde en bränsletratt med sämskskinn;
att därvid inga föroreningar fastnade i sämskskinnet;
att han körde upp motorn, vilken efter smärre justeringar gick utan anmärkning;
att han icke överlämnade fpl till föraren;
att han intet hade att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
B Bengtsson
Furir.

Vpl 56 Gustafsson anförde i huvudsak följande:
att han vanligen var kommenderad till detta fpl för utbildning;
att han denna dag var kommenderad till annan tjänstgöring;
att omkring den 17 nov tillsyn hade gjorts på fpl;
att han därvid bl a gjorde rent bränslefiltret;
att filtret innehöll smärre mängder föroreningar men troligen icke något vatten;
att filterpackningen icke byttes ut;
att förgasaren icke spolades;
att han en gång varit med att tanka fpl, omkring den 17 nov, i samband med översynen;
att därvid användes bränslefat och pump med Twicky-filter samt tratt med silduk;
att han intet hade att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
R.Gustafsson
Vpl 56.

Vpl 61 Hellsten anförde i huvudsak följande:
att han varit kommenderad på fpl för utbildning;
att han vitsordade till alla delar Gustafssons rapport;
att han intet hade att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
W. Hellsten
Vpl 61.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Se bifogade besiktningsrapport.

Besiktningsrapport.
Datum: 19/11 1942.
Fpl: Sk 11 nr 599.
Motor: Gp III nr 3591.
Besiktningsorsak: Nödlandning efter motorstopp.
Fpl är efter landningen oskadat.

Bränsletanken är enligt mätare fylld till en fjärdedel, genom tankens bottenkran urtappades c:a 1 liter bränsle. Provet innehöll en avsevärd mängd vatten samt finfördelade, fasta föroreningar.
Bränslefiltret innehöll en avsevärd mängd vatten, delvis i form av issörja, en stor mängd slam av tillsynes korrosionsprodukter från bränslesystemet jämte några obetydliga, ytterst små, fasta föroreningar i form av korn och fibrer.
Packningen mellan filtrets fasta del och behållaren bestod av palmetto-garn.
Förgasaren innehöll mycket litet bränsle och en obetydlig mängd fasta föroreningar, vilka företrädesvis lågo i tomgångsmunstycket.
Anledningen till motorstoppet har varit vattnet i bränsletanken och filtret, vilket frusit till is och täppt för bränslekanalerna.

Sammanfattning.
Fpl har nödlandat på grund av motorstopp.
Anledningen till motorstoppet har varit vatten i bränslesystemet vilket frusit till is i tankutlopp och filter. En bidragande orsak till motorstoppet har varit fasta föroreningar.
Förekomsten av vatten i bränslet har icke med bestämdhet kunnat utredas. Vid ett tidigare tillfälle (den 27/9) förelåg misstankar att fpl vid något tillfälle takats med bentol. Med anledning härav tappades allt bränslet och sköljdes systemet med färska bensin. Det är dock icke osannolikt, att en del vatten blivit kvar i tanken från detta tillfälle.
Fpl hade efter den 27/9 vid ett tillfälle tankats utan sämskskinn men med bränslepump, försedd med Zwicky-filter.
Den 17/11 besiktigades och rengjordes bränslefiltret,
Från den 27/9 till den 18/11 gick motorn 3 gångtimmar.

Karlsborg den 18/12 1942.

Depåchefens yttrande och beslut:
Materielen iståndsättes genom avd VI försorg,

Karlsborg den 7/1 1943.
G. Hård
Depåchef
/Nils Kähr.

Haveri 1944-05-25. Märkning 6-04
Total gångtid 1320 tim, efter SF 378 tim, efter LF 300 tim
Motor: GpM nr 8121
Ff vpl Hedén oskadad
Orsak till haveri: Kollision vid körning på marken [med B 17A nr 17276]
Skador flygplan: Motorfundamentet knäckt. Höger vinge krossad. Propeller krossad.
Beräknad reparationskostnad 5.000:-

Till CVM för liten översyn, reparation 1944-07-03. Klar 1945-01-30

Haveri 1945-05-06.
Motor: GpM nr 8121
Mek korpral Ståhl oskadad
Orsak till haveri: Start av motor utan någon i sitsen
Skador motor: Buckla å motorplåt. Propellerbladen avslagna.
Beräknad reparationskostnad 350:- kr

Verkstad; motorbyte. Påbörjad 1947-06-14, klar 1947-06-28
Verkstad; liten översyn. Påbörjad 1950-03-30, klar 1950-06-22
Till F 7 1953-10-29 för förrådsförvaring
Åter till F 6 1954-05-20
Till F 7 förråd 1954-11
Åter till F 6 1955-05-12
Utlånat till Skövde Flygklubb 1956-07-14
Överlämnat till KSAK utan kostnad enl UHC M 568:5 av 1958-05-17
Motor typ Gp III nr 3591

Registrerat SE-CGH
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till Sk 11, De Havilland DH 82A Tiger Moth

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst