78003 Tp 78

I tjänst 1948-1959
Antal i Flygvapnet: 3 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

78003 Tp 78

Inläggav Leif Fredin » 03 dec 2014, 12:34

78003
Tp 78
Typ: Noorduyn Norseman
Tillverkare: Noorduyn Aviation Ltd., Montreal, Quebec, Kanada
Tillverkningsnummer 559

Ex U.S.A.A.F. UC-64A 44-70294

Ex SE-ATB

Till CVV; liten översyn, motorbyte. Påbörjad ?, klar 1952-09-11
Till F 2 1952-09-11
Godkänt 1952-09-19
Till CVV; 400 tillsyn. Påbörjad 1955-02-14, klar 1955-05-10

Totalhaveri 1956-09-13 vid F 2 Hägernäs
Gångtid 2121 tim
Motor typ Wp nr 7682
Besättningen, ldk kapten Bror Folke Hansson (FFSU), edk kapten Claes Alexander Mollstadius (ADT) oskadad

Ur utredningsrapport:

Kort sammanfattning över händelseförloppet, övningens natur, haveriplats, personalskador etc.
Under körning på vattnet efter landning uppstod eld i fpl, varvid besättningen tvangs lämna detsamma. Övningen avsåg start- och landningsövningar. Haveriet inträffade på västra delen av stråk 09-27 på Stora Värtan.

Skadornas omfattning
Totalhaveri
Beräknad reparationskostnad
C:a 26.800 kr.

Vid förhör anförde nedannämnda personer följande

Kapten Hansson
H tjänstgjorde som lärare och Mollstadius som elev. Övningen avsåg inflygning på fpltypen samt start- och landningsövningar.
H instruerade före utkörningen Mollstadius om instrument, flygegenskaper etc. Normal start och normalt landningsvarv åtföljt av normal landning företogs på stråk 09. Därefter förberedde H och Mollstadius platsbyte för att Mollstadius skulle utföra start och landning. Fpl låg då mot vinden med motorn gående på tomgång och gasreglaget rördes ej. Solen stod snett framåt höger. Plötsligt upptäckte H eldslågor i främre vänstra delen av fpl under instrumentbrädan och samtidigt började rök tränga in. H drog då på gas för att ev kunna kväva elden men elden tilltog i stället, ”det brann så att det fräste”, varför han åter drog av gasen. H meddelade ”Det brinner i flygplanet” under det han tryckte in telefoniknappen.
H öppnade främre vänstra dörren och lutade sig ut, för att konstatera eldens omfattning. Det brann under motorplåtarna ända in under förarplatsen. Då denne åter såg in i fpl hade rök trängt in i större omfattning än förut.
H lämnade fpl genom vänstra främre dörren, men återvände för att utlösa eldsläckaren, vilket dock ej lyckades, samt kuperade motorn. Förarkabinen var då fylld av rök och försöket att utlösa eldsläckaren gjordes liggande på golvet.
H hade före landningen fört fram propellerreglaget till läge att full effekt skulle erhållas vid eventuellt pådrag utan att max varvtal skulle överskridas.
Det förhållandet att propellern vid besiktning efter haveriet visade sig stå på 19° stigning (1800 varv) kunde H endast förklara med att han före kuperingen av motorn fört tillbaka samtliga reglage.
Propellern hade roterat hela tiden utom ett kort moment efter det att H kuperat motorn. Rotationen efter kuperingen var dock långsammare. Han hade icke vid något tillfälle iakttagit något onormalt beträffande motorinstrumenten. H blev så överraskad av eldens omfattning redan från början att han förbisåg möjligheten att utlösa eldsläckaren omedelbart.

Kapten Mollstadius
M skulle flyga Tp 78 tillsammans med kn Hansson. Övningen avsåg inflygning, samt start- och landningsövningar med Hansson som lärare och Mollstadius som elev.
H hade endast en gång tidigare flugit fpl men då ej startat eller landat. H gick igenom startförfarande, bränslekranslägen etc.
Utkörning, start, trafikvarv och landning på stråk 09 förlöpte normalt under fortlöpande instruktion av H.
Efter landning fällde M ned vattenroder och Hansson meddelade att de skulle byta plats, för att M skulle starta och landa.
Då byte skulle verkställas märktes en ”smäll” och en låga slog upp under instrumentbrädan, varvid H drog på gas. Därvid syntes flera lågor och rök trängde in. H meddelade ”Fpl brinner”. M gick bak i fpl där han tillsammans med en vpl, vilken medföljde som passagerare, lämnade flygkroppen. På vänstra flottören frågade M Hansson, om denne kuperat och utlöst eldsläckare. Hansson böjde sig då två gånger in i fpl. M upptäckte strax efteråt, att elden spred sig upp till vingen och meddelade övriga detta och att man måste lämna fpl, samt dök i vattnet åtföljd av de övriga. De bärgades efter c:a 10 min av en båt från F 2.
Propellern roterade till M steg i vattnet. Huruvida den roterade därefter observerade han icke.
M hade den uppfattningen att elden uppstod i samma ögonblick ”smällen” hördes och att den omedelbart fick så stor omfattning att förarna inte kunde sitta kvar i kabinen. Lågorna slog upp kring fötterna.
M såg icke att Hansson förde fram propellerreglaget före landningen, men han iakttog indirekt att Hansson förde fram handen mot reglagebocken och hörde motorvarvet öka.

Teknisk rapport
över haveri med fpl 78003 den 13/9 1956.
A. Genomgång av fplhandlingar.
1. Loggbok.
12/9-56 25 ts motorn utförd vid 221,2 motortimmar
20/8-56 200 ts utförd vid 198,4 motortimmar
1/8-56 25 ts utförd vid 176,6 motortimmar
1/7-56 50 ts utförd vid 150,5 motortimmar

2. Motorjournal för motor typ Wp nr 7682.
20/6-55 SM vid CVV. CVV ÖR nr Wp 7682:2

3. Fpljournal för fpl Tp 78002.
1/1 – 9/5-55 400 ts utförd vid CVV enl besiktningsprotokoll nr 78003:3/5.

B. Besiktning av det havererade flygplanet.
Efter inbogsering och upptagning besiktigades fpl varvid konstaterades att propeller och motorkåpans främre del voro oskadade. Det framgick att eld förekommit i luftintaget och att denna eld bränt ett flammärke på motorkåpans vänstra sida vilken brännskada endast kunnat uppstå under den tid propellern roterat och ”dragit med sig” elden från luftintaget. Runt detta brännmärke finns ett oskadat färgskick. Färgen på motorkåpans insida var icke brännskadad.

Reglagelägen.
Gasspaken: Stängd
Magnetströmställare: Off
Propellerspak; Reglerad c:a 19° (c:a 1800 v/m)
Bränslekran: Öppen (ff uppgift)
Motorbrandsläckare: Ej utlöst
Förgasaren nedmonteras och insändas till CVV för undersökning.

C. Sannolikt händelseförlopp.
Efter landning har eld uppstått i motorns inloppskanaler. Denna eld har sedan troligtvis på grund av belysningsförhållandet och att förarna distraherats av sitsbyte icke observerats utan spritt sig till förgasaren. Där har tilloppsledningen avbränts och bränslet strömmat ned på eldhärden (vingtank inkopplad), vilket förklarar brandens häftighet.

Hägernäs den 14/9 1956
Kjell Holmén
Kåring

Sannolikt händelseförlopp och utlåtande

Vid körning på vattnen på tomgång har eld uppstått i motorns inloppskanaler. Skadornas art tyder på förgasarbrand. Elden har sannolikt på grund av belysningsförhållandena, icke upptäckts omedelbart utan har, då den konstaterades, fått sådan omfattning att effektiva motåtgärder icke kunnat vidtagas.

Hägernäs den 25/9 1956
G. Sandberg
Ordförande
R. Jägerstedt
Protokollförare

Utlåtande och beslut
Haveriet har sannolikt orsakats av förgasarbrand.
Haveriet hänskjutes ej till åklagare.

Hägernäs den 25/9 1956
G. Sandberg
fljch
/R. Jägerstedt

Beslut i materiel- och kostnadshänseende
Flygplanet föreslås till kassation.

Bild

Kasserat 1956-10-22
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till Tp 78, Noorduyn UC-64A Norseman

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst