S 6B nr 3383, 383

I tjänst 1927-1946
Antal i Flygvapnet: S 6 30 st, S 6A 9 st och S 6B 10 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

S 6B nr 3383, 383

Inläggav Leif Fredin » 07 dec 2015, 09:34

S 6B nr 3383, 383
Typ: Fokker C.V-E
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen
Tillverkningsnummer 203

Första provflygning 1934-04-07
Godkänt 1934-05-04
Levererat till F 3 1934-05-05 med motor typ My VI nr 4 jämlikt FS MB nr H.15/1933.
Numrerat 3383

Haveri 1934-05-15. Fpl troligen kört emot en sten, varvid vänstra landningsställsbygeln och sporrstället skadades.

Till CVM 1934-05-15 för reparation
F 3 formation 1934-05-23

Haveri 1934-09-18 vid landning, Työ, Karlstad
Total gångtid: 125.50 tim
Motor typ My VI nr 4
Total gångtid: 128.50 tim
Besättningen ff furir Carl A. Blid, fs lötnant H. Brusewitz oskadad
Orsak till haveri: Felbedömning av rullsträcka.
Skador flygplan: Landningsställ, propeller, motorfundament samt stagbock sönderslagna. Kroppen något tillstukad.
Skador motor: Propellerväxeln samt två vippfästen skadade.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande:
Flygplan 6.000:- kr
Motor 2.000:- kr
Summa 8.000:- kr

Ur protokoll:
Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Nödlandning på grund av dimma med fpl typ S 6B nr 3383.
Rapport av furir Blid bifogas.

Furir 19/F1 Blid, C. A.
med anmälan om haveri.

Till Chefen för 1. sgrp.
Härmed får jag vördsamt anmäla, att vid nödlandning å Työ Karlstad den 18 september 1934 fpl 3383 havererade.

Malmen den 4 oktober 1934
Carl Blid
Furir

Furir Blid anförde i huvudsak följande:
att han låg som två i grp, som utförde attackflygning mot I 22 kaserner,
att han efter utförda tre attacker under en vänstersväng förlorade kontakten med grp,
att han då befann sig över Vänern på mycket låg höjd och flög på nordlig kurs till kusten,
att han då på grund av kollisionsrisk beslöt att landa,
att landningen gick normalt,
att han, sedan fpl rullat omkring 150 m i svag utförsbacke, trodde sig se ett dike 50 m framför fpl,
att han då drog på motorn för att hoppa över diket,
att han då upptäckte att ”diket” var en åkerväg och det verkliga diket låg 50 m längre fram,
att fpl rullade ned i diket och ställde sig på nosen.

Uppläst och vidkänt:
Carl Blid.
Furir.

Löjtnant Brusewitz anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde som spanare å fpl 3383,
att han ej hade något att tillägga utöver furir Blids redogörelse.

Uppläst och vidkänt:
H. Brusewitz.
Löjtnant.


Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Nödlandning på mindre fält (250 x 100 m) på grund av hastigt uppkommande dimma.
Av vad som vid undersökning och förhör framkommit, anses ingen personal kunna göras ansvarig för haveriet

Malmen den 5/10 1934
E. Kjellgren
B. Westergård
Undersökningsnämnd

Kårchefens yttrande och beslut:
Orsaken till haveriet är misslyckad nödlandning för vars företagande fog fanns.
Ingen personal kan härför göras ansvarig, och krigsrättsutredning erfordras icke.
Protokollet insändes till CFV.

Malmen den 6/10 1934
G. von Porat
Kårchef

Till CVM 1934-09-24 för reparation efter haveri. Motor typ My VI nr 10 inmonterad.
F 3 förråd 1935-05-09
Formation 1935-05-18
Förråd 1935-10-10
Formation 1935-11-07

Haveri 1935-11-28 vid landning.
Motor: My VI nr 10
Ff korpral Lindhoff oskadad
Orsak till haveri: Felbedömning vid landning och för hastig pådragning av motorn, så att densamma kvävts.
Skador flygplan: Propellern, över- och undervingen, stagbocksstöttorna, vingstöttorna samt sidorodret skadade.
Skador motor: Smärre yttre skador.
Beräknad reparationskostnad: 2.900:- kr

Till CVM 1935-11-29 för översyn efter haveri.
Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 3-21
Registreringsnummer 383 enligt skrivelse FS, TB nr 624:2 daterad 1935-10-15
F 3 förråd 1936-03-27
Formation 1936-05-05

Haveri 1936-05-06 vid Malmen vid landning. Märkning 3-21
Motor: My VI nr 22
Besättningen ff löjtnant Gunnar Schildt mek vol 25 F 3 Blomqvist oskadad
Orsak till haveri: Fartförlust vid korrigering av fpl läge i sättningsögonblicket.
Skador flygplan: Större skador å motorfundament och övervinge. Mindre skador å flygkropp, undervinge och vingstötta.
Skador motor: Större skador å cylinder 5 och 6, avgassamlare, propeller, sannolikt även å vevaxel och propellerväxel.
Beräknad reparationskostnad: 17.000:- kr

F 3 förråd 1936-05-06
Till CVM 1936-11-01 för reparation efter haveri.
F 3 formation 1937-04-28

Haveri 1937-05-05
Motor: My VI nr 3
Ff furir Ehrnbring oskadad
Orsak till haveri: Mindre god landning.
Skador flygplan: Övervingens båda vingspetsar avbrutna invid stöttorna.
Skador motor: Propelleraxeln skadad.
Beräknad reparationskostnad: 1.300:- kr

Fpl reparerat vid F 3 stationstjänst
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Till CVM 1937-09-11 för inmontering av dimbildningsanordning
F 3 formation 1937-09-15
Förråd 1937-10-07
Till CVM 1937-11-06 för liten översyn, motorbyte. Motor typ My VI nr 31 inmonterad
F 3 formation 1937-12-08

Haveri 1938-04-07
Motor: My VI nr 31
Ff löjtnant Siewers oskadad
Orsak till haveri: Kantring efter sättningen på grund av hård och byig vind.
Skador flygplan: Undervingens ena spets avbruten.
Beräknad reparationskostnad: 300:- kr

F 3 förråd 1938-09-02
Formation 1938-10-03
F 3 förråd 1938-10-04
Till CVM 1938-10-10 för liten översyn, motorbyte. Motor typ My VI nr 4 inmonterad.
F 3 förråd 1938-11-02
Formation 1939-01-16

Haveri 1939-04-17 vid Rinkaby
Motor: My VI nr 4
Besättningen ff sergeant Helmer Gadd, fs vicekorpral Yngve Liljemalm oskadad
Orsak till haveri: Åskslag.
Skador flygplan: Åskslag. Roderlinor och motviktsnät delvis avbrända i övre vingens vänstra sida. Sporrsäck sönderbränd. Samtliga el. lampor och säkringar förstörda. Kompass obrukbar. Diverse tygskador.
Skador motor: Vänster magnet sönderbränd.
Beräknad reparationskostnad: 700:- kr

F 3 förråd 1939-10-19
Formation 1939-11-21
Till CVM 1939-12-19 för liten översyn. Motor typ My VI nr 1 inmonterad
Märkning 3-83 (1939-12)
F 3 förråd 1940-01-29
Formation 1940-02-02

Haveri 1940-06-28 vid Fårösund. Märkning 3-83
Total gångtid: 962 tim
Motor typ My VI nr 1
Total gångtid: 839 tim
Ff aspirant Curt Berglund oskadad
Orsak till haveri: Fpl vänstra hjul punkterade vid landningen.
Skador flygplan: Undervinge: bruten på båda sidor. Övervinge: höger ytterända bruten. N-stöttan på höger sida skadad.
Beräknad reparationskostnad: 1.500:- kr

Ur protokoll

Aspirant Berglund anförde i huvudsak följande:
att han den 28/6 tjänstgjorde såsom ff i fpl 3-83,
att fpl vid landningen tog mark med hjulen och fick en mindre studs,
att härvid vänstra hjulet punkterade,
att han skulle draga på motor för att plana ut studsen,
att motorn ej tog utan flygplanet sjönk igenom från ungefär 2 m höjd med vänster vinge lägre än den högra,
att vänster vinge skrapade mot marken,
att flygplanet därefter rätade upp sig men gick över på höger, varvid såväl över- och undervinge slog mot marken och knäcktes.

Uppläst och vidkänt:
Curt Berglund
Aspirant.

Löjtnant Myhrman anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde såsom lärare vid landningsmärket,
att aspirant Berglund i landningen med fpl 3-83 fick en studs,
att vänster hjul punkterade i sättningen,
att flygplanet svängde 90° åt vänster, varvid vänster vinge tog i marken,
att flygplanet därefter gick över på höger sida så kraftigt att både över- och undervinge bröts,
att studsen, som erhölls vid landningen ej var så kraftig att punktering enbart kan hava
förorsakats av densamma.

Uppläst och vidkänt:
Samuel Myhrman
Löjtnant

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
att fpls vänstra hjul punkterade vid landningen, så att fpl gick på vingen.
att föraren ej kan anses ha vållat haveriet.

Fårösund den 29/6 1940. G. Wigert
Förhörsledare
Nils Jansson
Protokollförare
Flottiljchefens yttrande och beslut:
De för materielens iståndsättande uppkomna skadorna gälldas av Kronan.
.
Malmen den 13/8 1940.

G. von Porat
Fljchef
/J. W. L. Aschan


Till F 3 1940-06-29 per båt och järnväg
F 3 förråd 1940-07
Till CVM 1940-07-26 för haverireparation.
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Märkning 3-83
F 3 förråd 1940-09-11
Formation 1940-11-13
Förråd 1941-04-19
Formation 1941-04-28

Haveri 1941-08-29 vid Norrtälje. Märkning 3-83
Motor typ My VI nr 3
Ff aspirant Pehrsson, fs mek Ånell lindrigt skadade
Orsak till haveri: Landning under mycket svåra omständigheter. Fpl:et har kapotterat sedan det rullat över fältgränsen.
Skador flygplan: Flygkroppen svårt deformerad. Undervinge, landningsställ och motorfundament kass.
Skador motor: Propellern kass. Propelleraxeln krökt. Avgassamlaren deform. Insugningsrörkröken till förgasaren sönderbruten.
Beräknad reparationskostnad: 10.000:- kr

Bild

Haveri vid landning vid Norrtälje flygplats under förflyttning från Tierp.
Trolig orsak var felbedömning vid landning. Förare offasp Pehrsson, mekaniker korpral ÅneIl, vilken erhöll lindriga köttskador i knät.

Beslut 22/1 1942:
Ff har landat för långt in på fältet, varigenom fpl rullat utanför detta och slagit runt.
Med hänsyn till de svåra förhållanden, under vilket landningen skedde, och ff utbildningsståndpunkt, kan denne icke lastas för haveriet.

F 3 förråd 1941-08-30
Till CVM 1941-09-09 för haverireparation. Motor typ My VI nr 5 inmonterad
F 3 förråd 1941-12-17
Formation 1942-01-12

Totalhaveri 1943-04-09 i trakten av Kaga kyrka, Östergötlands län. Märkning 3-63
Motor: My VI nr 5
Besättningen ff vpl korpral Robert G. Brandel, fs fänrik res Bengt S. Preber omkom
Orsak till haveri: Fpl störtade under instrumentflygning. FV haverikommission tillsatt. Orsaken till störtningen torde ej vara klarlagd.

Kasserat 1943-07-06 med motor typ My VI nr 5
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till S 6, Fokker CV.D, Fokker CV.E

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron