S 6 nr 335, 1335, 335

I tjänst 1927-1946
Antal i Flygvapnet: S 6 30 st, S 6A 9 st och S 6B 10 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

S 6 nr 335, 1335, 335

Inläggav Leif Fredin » 29 maj 2014, 09:20

Typ: Fokker C.V-E
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen
Tillverkningsnummer 170

Levererat till F 3 1930-02-08. Motor typ BJ VI nr 6351
Numrerat 335
Godkänt 1930-02-24

Haveri 1930-04-08. Flygplanet på näsan vid landning. Landningsställ och undervinge varit i kontakt med ett staket.

CFM 1930-04-09. Reparation. Motor typ BJ VI nr 6450 inmonterad.
Formation 1930-04-16
CFM 1930-06-28. Diverse smärre justeringar
Formation 1930-07-01 (?).
CFM 1930-07-28. Motorbyte och översyn. Motor typ BJ VI nr 6449 inmonterad.
Formation 1930-08-03

Haveri 1930-08-24. Planet gått på näsan vid landning.

CFM 1930-08-25. Reparation.
Formation 1930-08-28
CFM 1930-09-08. Diverse smärre justeringar
Formation 1930-09-12
CFM 1930-09-19. Vänster yttre bränsletank reparerad. (Läck i botten)
Formation 1930-09-20
CFM 1930-10-15. Diverse smärre justeringar
Formation 1930-10-18
CFM 1930-12-01. Motorbyte och översyn. Motor typ BJ VI nr 6447 inmonterad
Formation 1931-01-10
CFM 1931-01-21. Anordningar för bombfällning monterade
Formation 1931-01-28.
CFM 1931-04-15. Motorbyte och översyn. Motor typ BJ VI nr 6349 inmonterad.
Formation 1931-04-29
CFM 1931-05-12. Landningsstället justerat
Formation 1931-05-14
CFM 1931-06-17. Diverse smärre justeringar
Formation 1931-06-20

Haveri 1931-06-29. Planet på näsan vid landning. Undervingen avbruten i båda ändar vid stöttfästena.

Ny undervinge (förut tillhört S 6 nr 334) monterad. Diverse reparationer.
Formation 1931-07-08
CFM 1931-07-30. Motorbyte och översyn. Motor typ BJ VI nr 6448 inmonterad.
Formation 1931-08-11

Haveri 1931-08-11 å Malmen
Total gångtid: 524.46 tim
Motor: BJ VIA nr 6448
Total gångtid: 463.53 tim.
Ff furir Lundgren oskadad
Skador flygplan: Flygkroppen: En del stagbocksstöttor krökta eller stukade. Röret mellan främre och bakre landningsställsfäste å höger sida avslitet. En del rör i kroppens främre, undre del skadade. Vänstra undre ramröret mellan spant III och IV böjt. En del stag i kroppens bakre del slappa och därför föreligger säkerligen en viss förvridning av kroppen. Övervingen: Framkantsfanéret delvis söndrat. En del spryglar söndrade. Undervingen: Främre vingbalken skadad invid kroppen. En del fanér söndrat. Diverse: Landningsstället svårt skadat. Övre delen av sidorodret hoptryckt. Fena något skadad. Propellern förstörd. Därutöver åtskilliga smärre skador å planet.
Skador motor: Vid utvändig besiktning har några skador ej kunnat konstateras. Med hänsyn till propellerbrottets utseende synes det emellertid troligt att vevaxeln är krokig, eller att invändiga skador förefinnas.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande flygplan c:a 4.000:- kr.

Ur protokoll

Furir Lundgren anförde i huvudsak följande:
Att han av Kapten Zachrisson beordrats utföra tre flygningar, två kortare och en längre,
att två landningar hade verkställts före haveriet, vilka förlöpts utan anmärkning,
att han under landning för att hålla planet i horisontalläge måst föra skevningsroderspaken rätt mycket åt vänster,
att vid tredje landningen nämnda tryck känts hårdare än förut,
att troligtvis en för tidig sättning ägt rum med åtföljande fartförlust, varigenom troligtvis roderverkan ej räckt till för att upphäva planets lutning åt höger,
att planet efter genomsjunkningen tog mark med högerhjul,
att därvid en krasch i landningsstället hördes,
att planet därefter rullade på vänstra hjulet och höger vingspets i en båge c:a 50 m. för slutligen långsamt slå runt,
att han ansåg att en för tidig sättning jämte ovan nämnda benägenhet hos planet att ligga på höger vinge var orsaken till kapotteringen,
att hos planet i planflykt någon större lutning åt höger ej förmärkts.

Uppläst och vidkänt:
Nils Lundgren
Furir.

Löjtnant Bongenhielm anförde i huvudsak följande:
att planet sattes på för stor höjd och tappade farten,
att planet kom ned på höger hjul, och att landningsstället därvid brast,
att planet därefter omedelbart svängde svagt åt höger,
att planets högra vingspets och därefter nosen tog mark, varefter maskinen slog runt,
att han, som under L:s landningar medföljt som spanare, under första landningen märkt, att planet sattes något före med högra hjulet.

Uppläst och vidkänt:
N.O. Björsell
Löjtnant

Underlöjtnant Edlén anförde i huvudsak följande:
att planet kom med ganska låg fart några meter över marken,
att sättningen tydligen var för hög, men ej särskilt hård,
att högra hjulet först tog mark, och att svart moln av jord omedelbart därefter syntes,
att planet under rullningen så småningom sjönk ned på höger sida för att slutligen slå runt,
att han själv förut gjort tre landningar, varvid inga störande moment förekommit.

Uppläst och vidkänt:
Tore Edlén
Underlöjtnant.

Fänrik Wollin anförde i huvudsak följande:
att L. kom i vingglidning mot landningsplatsen, varefter maskinen rätades upp,
att hans uppfattning var den, att L. skulle komma för långt, varför maskinen togs upp för tidigt för att bringa ned farten,
att L. satte maskin på 1 – 1½ m. höjd med högra hjulet något före,
att en smäll genast hördes, varefter maskinen så småningom lutade över åt höger varefter maskinen under en stegrad sväng åt höger slutligen kapotterade,
att han flugit planet kort förut, varvid han ej märkt någon tendens hos planet att vilja ligga på höger vingen,
att han själv strax förut utfört tre landningar, dock ej med samma plan, och att därvid inga störande moment förekommit.

Uppläst och vidkänt:
D. Wollin
Fänrik.

Fänrik Löwkrantz anförde i huvudsak följande:
att han beträffande händelseförloppet hade samma uppfattning som Fänrik Edlén

Uppläst och vidkänt:
Gustaf Löwkrantz
Fänrik.

Furir Hinnerson anförde i huvudsak följande:
att maskinen kanade svagt åt höger, när det tog mark
att landningsställets högra sida sjönk ihop,
att då maskinen slagit runt, den hade svängt c:a 90° åt höger i förhållande till landningsriktningen.

Uppläst och vidkänt:
G. Hinnerson
Furir.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Föraren har gjort sig skyldig till en felbedömning genom en för hög sättning av planet i landningsögonblicket. Flygplanet har dessutom ej legat i horisontalläge under landningen utan lutat åt höger, vilket gjort att flygplanet tagit mark med högra hjulet först. Härvid har högra landningsställsbenen utsatts för ett för kraftigt tryck och gett med sig eller brustit. Kapotteringen har därefter varit oundviklig.
Med hänsyn taget till vad vid förhöret framkommit, kan enligt min åsikt föraren ej göras ansvarig för olyckan, varför jag vördsamt får föreslå, att Kronan vidkännes kostnaderna för planets iståndsättande.

Malmen den 12/8 1931
Knut Zachrisson
Förhörsledare
Jean Dubois
Protokollförare

CFM 1931-08-12. Reparation, motorbyte. Motor typ BJ VI nr 6355 inmonterad.
Formation 1931-08-22
CFM 1931-09-09. Diverse smärre justeringar.
Formation 1931-09-10
CFM 1931-09-23. Motorbyte och översyn. Motor typ BJ VI nr 6445 inmonterad. Flygplanet omnumrerat
Numrerat 3335 enligt skrivelse FS, TB nr H.120 daterad 1931-11-18
Formation 1931-12-06
CFM 1931-12-12. Provkast med fallskärm
Förråd 1931-12-15
CFM 1932-01-12. Provkast med fallskärm
Förråd 1932-01-17
F 3 formation 1932-02-01
Till CFM 1932-02-09.
Överlämnat till F 5 1932-02-13 som lån
Verkstad 1932-04-08. Detaljer för Dk-flygning bortmonterade.
Formation 1932-04-08.
Verkstad 1932-05-13
Formation 1932-05-27
Återlämnat till F 3 1932-05-30
Förråd 1932-07-03
CFM 1932-08-19. Grundöversyn. Motor typ BJ VI nr 6445 inmonterad
Förråd 1932-12-21
Formation 1933-03-09
CFM 1933-05-12. Avgassamlaren reparerad.
Formation 1933-05-13

Haveri 1933-06-13. Kollision med fpl nr 3379. Ny främre distansaxel (den gamla skadad).

Haveri 1933-07-06 vid landning. Vingar, stagbock och stjärtparti skadat.

Förråd 1933-07-07
CVM 1933-07-21. Reparation. Motor typ BJ VI nr 6450 inmonterad. Radiomontage m/27/32 inmonterat.
Formation 1933-09-12
Förråd 1933-10-04
CVM 1933-10-18. Översyn. Flygplanet omnumrerat till 1335
F 3 förråd 1933-11-06
Överlämnat till F 1 1933-11-09
Formation 1933-11-10

Haveri 1934-02-27
Motor: BJ VIA nr 6450
Ff sergeant Bjurhovd oskadad
Orsak till haveri: Felbedömning vid landning under svåra landningsförhållanden.
Skador flygplan: Landningsstället skadat. Luckan till verktygsväskans förvaringsplats skadad.
Beräknad reparationskostnad 1.500:- kr

Till CVM 1934-03-21; reparation
Formation 1934-07-03

Haveri 1934-07-06
Motor: BJ VI nr 6450
Ff aspirant Rydelius oskadad
Orsak till haveri: Vindkast under utrullningen och felbedömning av hastigheten,
Skador flygplan: Baldakinsträvor i flygkroppen knäckta. Sättning i bakersta spantfältet. Övervingens vänstra frambalkspets avslagen, näsfanéret spräckt vid spryglarna, ett flertal spryglar stukade. Härigenom har en sättning uppkommit i vingens plan. Undervingens vänstra balkändar avslagna samt näsfanéret skadad. Fena och sidoroder stukade. Propellern avslagen.
Beräknad reparationskostnad 5 á 6.000:- kr

Till CVM 1934-07; reparation. Motor typ BJ VII nr 6446 inmonterad. Övervinge utbytt, från fpl 3374. Undervinge utbytt, från fpl 3376.
F 1 formation 1934-09-01

Haveri 1935-01-28
Motor: BJ VI nr 6446
Ff fanjunkare Gustav Andersson oskadad
Orsak till haveri: Sandstoff och smuts i axiallagret.
Skador motor: Främre lagret skuret och motoraxeln skadad.
Beräknad reparationskostnad 540:- kr

Verkstad 1935-01-28. Motor typ BJ VI nr 6347 inmonterad
Formation 1935-02-02
Verkstad 1935-08-30
Formation 1935-09
Verkstad 1935-09-23; motorbyte. Motor typ BJ VIA nr 6450 inmonterad
Formation 1935-09-28
Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 1-96
Registreringsnummer 335 enligt TB nr 624:2 daterad 1935-10-15
Verkstad 1936-05-07 Motorbyte samt reparbeten. Motor typ BJ VI nr 6347 inmonterad
Formation 1936-05-27
Överlämnat till F 3 1936-09-04
Märkning 3-5
CVM 1936-10-22. Liten översyn och motorbyte. Motor typ BJ VI nr 6314 inmonterad
Förråd 1937-01-08
Formation1937-04-21
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Förråd 1937-10-01
Materielreserv 1938-05-14
Kasserat 1939-12-01. Gångtid 1616.30 tim. Antal flygningar 3698 st.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till S 6, Fokker CV.D, Fokker CV.E

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron