S 6 nr 333, 3333, 333

I tjänst 1927-1946
Antal i Flygvapnet: S 6 30 st, S 6A 9 st och S 6B 10 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

S 6 nr 333, 3333, 333

Inläggav Leif Fredin » 29 maj 2014, 09:10

Typ: Fokker C.V-E
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen
Tillverkningsnummer 165

Levererat till F 3 1929-09-10. Motor typ BJ VI nr 6346
Numrerat 333
Godkänt 1929-10-11
CFM 1929-11-15. Översyn
Formation 1929-10-17

Haveri 1929-11-26 vid F 3, Malmen. Kollision med S 6 nr 331 vid landning.
Besättningen lärare löjtnant Karl Lilliér, elev furir 2 Nils Lundgren oskadad

Flygplanet kolliderade vid planerad landning å flygfältet å Malmen med annat flygplan, vilket befann sig å fältet. Kostnaderna för materielens reparation c:a 4.800:- kronor.

Förråd 1929-11-27
CFM 1929-12-21. Reparation
Formation 1930-02-09
1930-03-04 nu undervinge, lånad från F 4, monterad (Balkarna avbrutna i ena ändan å gamla vingen. Planet blåst omkull i storm.
1930-03-14. Den till planet förut tillhörande undervingen åter monterad efter reparation F 4 verkstad.
CFM 1930-04-11. Motor typ BJ VI nr 6447 inmonterad.
Formation 1930-04-18
CFM 1930-06-25. Diverse smärre justeringar
Formation 1930-07-01 (?)
CFM1930-07-30. Översyn av fpl och motor.
Formation 1930-08-02
CFM 1930-08-25. Motor typ BJ VI nr 6450 inmonterad. Diverse smärre justeringar
Formation 1930-08-29
CFM 1930-09-08. Diverse smärre justeringar
Formation 1930-09-12
CFM 1930-10-20. Diverse smärre justeringar
Formation 1930-10-23
CFM 1930-11-05. Reparation av vänster inre bränsletank (läck)
Formation 1930-11-06

Haveri 1930-11-10. Vid landning bröts undervingen vid stöttfästena å höger sida.

CFM 1930-10-10. Reparation. Ny undervinge (förut tillhört fpl nr 332) monterad.
Formation 1930-11-17
CFM 1931-02-12. Prov med ny propeller

Formation F 3 1931-02-23
CFM1931-02-24. Motorbyte och översyn. Motor typ BJ VI nr 6445 inmonterad.
Formation 1931-03-03
CFM 1931-06-05. Motor typ BJ VI nr 6351 inmonterad. Diverse smärre justeringar.
Formation 1931-06-16
CFM 1931-08-14. Diverse smärre justeringar.
Formation 1931-08-19
CFM 1931-09-12. Motor typ BJ VI nr 6453 inmonterad. Diverse smärre justeringar.
Formation 1931-09-19
CFM 1931-10-13. Diverse smärre justeringar.
Förråd 1931-10-20
Formation 1931-12-01.
CFM 1931-12-18. Flygplanet omnumrerat
Numrerat 3333 enligt skrivelse FS, TB nr H.120 daterad 1931-11-18
Formation 1931-12-19
CFM 1932-02-09. Diverse smärre justeringar
Formation 1932-02-16
CFM 1932-06-13. Motorbyte och översyn. Motor typ BJ VI nr 6447 inmonterad.
Formation 1932-07-10
Förråd 1932-10-07
CFM 1933-02-11. Grundöversyn. Motor typ BJ VI nr 6352 inmonterad. Ny flygkropp förstärkt för hydromontering. Radiomontage m/27/32 inmonterat.
Formation 1933-06-27
CVM 1933-09-16. Motoröversyn.
Formation 1933-09-19
CVM 1933-10-18. Motorbyte och mindre översyn. Motor typ BJ VI nr 6446 inmonterad. Fpl omnumrerat till 1333.
F 3 förråd 1933-11-06
Överlämnat till F 1 1933-11-09
Formation 1933-11-10

Bild

Verkstad 1934-07-10. Motor typ BJ VI nr 6450 inmonterad
Formation 1934-07
Verkstad 1935-02-12; motorbyte. Motor typ BJ VI nr 6344 inmonterad
Formation 1935-02-19

Haveri 1935-09-03
Motor: BJ VI nr 6344
Ff fanjunkare Gertson oskadad
Orsak till haveri: Svåra vindförhållanden.
Skador flygplan: Flygkroppen. Vissa spant krossade, motorfundamentet deformerat, landningsstället havererat, baldakinstöttorna stukade. Vingar: Övervingens vänstra spets samt undervingens båda spetsar avslagna, vingstöttorna deformerade. Fena och sidoroder stukade samt propellern avslagen.
Skador motor: Vipporna å båda nedre cylindrarna deformerade samt avgassmlarens båda nedre rörkrökar intryckta.
Beräknad reparationskostnad 8.000:- kr

Till CVM 1935-09-07; haverireparation
Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 1-95
Registreringsnummer 333 enligt TB nr 624:2 daterad 1935-10-15
F 1 formation 1936-02-08
Verkstad 1936-07-23 Motorbyte. Motor typ BJ VI nr 6321 inmonterad
Formation 1936-07-30
Överlämnat till F 3 1936-09-04
Märkning 3-3
Förråd 1936-10-15
Formation 1937-02-04

Haveri 1937-05-29 vid F 3, Malmen. Märkning 3-3
Total flygtid: 1720 tim.
Motor: BJ VI nr 6321
Total gångtid: 511 tim.
Besättningen ff furir G Lindhoff, fs fljingenenjör J W Aschan oskadad
Orsak till haveri: Mindre god landning.
Skador flygplan: Undervingen: Båda balkarna avbrutna innanför stöttorna å ömse sidor.
Övervinge; Höger sida: Båda balkarna avbrutna utanför stöttan, likaså skevningsrodret.
Halva landningsstället förstört.
Höjdrodret deformerat på höger sida.
Undre vänster ramrör och 2 st diagonalrör i botten mellan sp. 6-7 deform.
Större skador å övervinge, undervinge samt landningsställ.
Beräknad reparationskostnad 3.500:- kr

Ur protokoll:
Furir 45 Lindhoff anförde i huvudsak följande:
att han den 29/5 beordrats av Löjtnant Horn, stationsofficer på övningsdivisionen, att tjänstgöra som förare på fpl typ S 6 nr 333 (3) med fljing Aschan som spanare,
att fljing Aschan skulle utföra vissa anbefallda fplinstrumentprov,
att han tillfrågades av Löjtnant Horn, om han tidigare hade fört ett fpl av typ S 6 från baksits,
att han svarade att så var fallet, men att det var länge sedan,
att han av fljing Aschan tillfrågades om han tyckte att det var svårt, att föra från baksits,
att han härpå svarade nekande,
att han anhöll att fljing Aschan skulle iakttaga även övriga instrument i framsitsen,
att fpl sedan startade med fljing Aschan i framsits och honom själv i baksits,
att flygningen varade i 40 min.,
att fpl efter fullbordat uppdrag lades i plané i avsedd landningsriktning,
att han när fpl närmade sig flygfältet såg, att vindstutarna icke angåvo samma vindriktning,
att han av denna anledning ”drog på” för att konstatera den bästa landningsriktningen under rådande förhållanden,
att han sedan bestämde sig för att landa i riktningen enl en i närheten av CVM belägen rök,
att landningen skedde normalt,
att fpl sedan det rullat 30-40 m. började luta åt höger, så att högra undervingen började taga mark,
att han försökte upphäva lutningen åt höger genom att giva höger sidoroder, enl utfärdad instruktion på flygskolan,
att denna parad resulterade i att fpl började gira åt höger,
att högerparaden på grund av ovana att föra från baksits antagligen varit för kraftig,
att något motor ”drogs på” för att förhindra fpl att göra ”ground loop”,
att fpl på grund av den kraftiga högergiren gick över på vänster vinge,
att motorn ”dragits av” så snart som fpl började luta åt vänster,
att fpl sedan förblev stående 90° från landningsriktningen med vänstra vingen mot marken och på båda hjulen.

Uppläst och vidkänt:
G. Lindhoff.
Furir.

Flottiljingenjör Aschan anförde i huvudsak följande:
att han meddelat divisionschefen, löjtnanten Dubois att han hade för avsikt att medfölja fpl typ S 6 nr 333 (3) för att företaga prov med bränsleur till kroppstank enl KFF skr. nr mt 34:6 av den 25/1 1937,
att furir Lindhoff beordrats av stationsofficeren Löjtnant Horn såsom förare,
att han tillfrågat furir Lindhoff om han hade några betänkligheter mot att flyga från baksits,
att flygningen verkställdes då furir Lindhoff på detta svarade att så ej var fallet,
att vinden var tämligen svag men mycket ojämn,
att vinden när landning skulle utföras hade ändrat riktning,
att vinden var O till N, vilket framgick av röken från en i omedelbar närhet befintlig eld,
att sättningen var fullt normal mot vinden samt hastigheten väl anpassad,
att fpl sedan det tagit mark började gira något höger,
att fpl sedan krängde mer och mer åt höger och efter ungefär 30 m rullning tog höger vingspets marken och bröts av,
att girningen härmed blev så stark att fpl krängde över starkt åt vänster och som följd härav,
att vingspetsarna på vänster över och undervinge brötos av och landningsstället förstördes.

Uppläst och vidkänt:
J.W. Aschan
Flottiljingenjör

Fanjunkare Cornélius anförde i huvudsak följande:
att han vid ifrågavarande tillfälle utfört 2 landningar med fpl tillhörande CVM;
att han ansåg landningsförhållandena ogynnsamma genom oberäkneliga vindkast med vindkantring upp till c:a 90° vinkel;
att han vid båda landningarna varit nödsakad att använda flygplanets bromsar för att förhindra flygplanet från ”ground loop” vid utrullningen

Uppläst och vidkänt:
Ferdinand Cornélius
Fanjunkare.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Den under landningen rådande ojämna vinden med hastigt vändande riktning varunder vårdslöshet eller slarv från förarens, furir Lindhoff, sida icke synes hava förekommit, varför Kronan förslås att vidkännas de med haveriet förenade kostnaderna.
Malmen den 11/6 1937
Jean Dubois
Förhörsledare
G. Lundberg
Protokollförare

Kårchefens yttrande och beslut:
Flygningen utgjorde ett led i anbefallda prov. Haveriets grundorsak synes hava varit svåra vindförhållanden (växlande riktningar). Sannolikt har fpl vid landningen fått ett vindkast snett framifrån vänster. Föraren har därvid utfört felmanöver (höger sidoroder s. st. f vänster för att räta upp fpl och få det vindrätt) enligt uppgift på grund av vid flygskolan erhållen instruktion.

Malmen den 19/6 1937
G. von Porat
Fljchef

Till CVM 1937-06-01; stor översyn, motorbyte, haverireparation. Motor typ BJ VI nr 6347 inmonterad.
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
F 3 förråd 1937-11-23
Överlämnat till F 5 1937-11-29

Haveri 1938-01-21. Kollision på marken med fpl nr 632.
Ff löjtnant Stålhandske oskadad
Skador flygplan: Skador å vingarna.
Beräknad reparationskostnad 300:-

Verkstad 1938-01-21. Reparation efter haveri. Reparation av undervinge, vänster sida. Reparation av övervingens vänstra sida. Reparation av höger vingtank.
Formation 1938-01-30.

Haveri 1938-03-09
Motor: BJ VI nr 6347
Besättningen lärare: fänrik Ahlfors, elev: aspirant Dahlborg oskadad
Orsak till haveri: Hård och ojämn vind.
Skador flygplan: Kropp och stagbock skadade. Motorfundament, hjulaxel, kropps- och motorplåtar: diverse skador. Propeller, sidoroder och fena kassabla. Stabilisator och höjdroder: mindre skador. Övervinge: vänster sida helt avbruten. Diverse skador å fram- och bakbalk, fanér, spryglar, skevningsroder och bränsletankar. Höger bränsleur kassabelt. Undervinge: höger vingspets avbruten vid stöttfästena.
Skador motor: Diverse skador.
Beräknad reparationskostnad 6.635:- kr
Till CVM 1938-03-16.
Kasserat 1938-05-18. Gångtid total 1790 tim
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till S 6, Fokker CV.D, Fokker CV.E

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron