2571 J 11

I tjänst 1940-1945
Antal i Flygvapnet: 72 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

2571 J 11

Inläggav Leif Fredin » 26 mar 2014, 20:43

2571
Typ Fiat C.R.42
Tillverkare: Fabbrica Italiana Automobili Torino, Turin
Tillverkningsnummer: 1027

Kontrollfluget 1941-06-10
Till CVM för uppmontering.
Påbörjad 1941-09-18.
Anmält klar för avhämtning 1941-10-17.
Godkänt 1941-09-23
Levererat till F 9 1941-10-21. Motor typ Fiat A 74 nr 1471
Förråd 1941-10
Till F 21 1941-11 som lån

Haveri 1942-08-12 vid Hässlö. Märkning 9-4
Motor: Fiat A 74M nr 1471
Ff fänrik Olof af Geijerstam oskadad
Orsak till haveri: Kollision efter landning. Körde på J 11 nr 2561.
Skador flygplan: Höger vingpar, vänster övervinge samt propeller skadade.

Haveri 1942-10-12 vid F 9 Säve. Märkning 9-4, tillhörde 1/F 9
Total gångtid: 119.45 tim
Motor typ Fiat A74M nr 1471
Total gångtid: 122.45 tim
Flygförare löjtnant O. Ahlström oskadad.
Orsak till haveri: Punktering.
Skador flygplan: Höger undervinge, höger höjdroder, vänster hjul skadade.
Skador motor: Inga.
Beräknad reparationskostnad: 8.000:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Ground loop vid landning.

Flygstationschefen
med anmälan.

Till Chefen för 1. Div F 9.

Härmed får jag vördsamt anmäla att fpl 4/2571 med motor 1471 den 12/10 gjort ”ground loop” var vid höger undervinge och höjdroder samt vänster hjul skadats.
Flygplanets gångtid: 119 t 45 m
Motorns gångtid: 122 t 45 m
Förare: Löjtnant Ahlström

Säve den 13 oktober 1942.
S. Edstam
Stnavdchef.

Löjtnant Ahlström anförde i huvudsak följande:
Landningen ansattes och utfördes normalt, (bana 3). Under utrullningen började fpl luta åt vänster och kraftig dragning åt samma håll förmärktes. Fullt höger sidoroder och broms kunde ej hålla fpl i kurs, utan fpl lämnade banan åt vänster och höger vinge gick i marken. Fpl var då ungefär vinkelrätt mot banan. Sedan fpl stannat rätade det upp sig och sjönk ned åt vänster, Vid undersökning visade det sig att vänster hjul punkterat, vilket torde ha varit anledningen till att kursern ej kunnat hållas samt att lutningen åt vänster erhölls.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Vänster hjul måste ha punkterat i landningen eller i utrullningens första del med följd att fpl fått ground loop åt höger.

Säve den 17/10 1942
G. Swanlund
Förhörsledare
Olof Geijerstam
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Föraren anses ej ha brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Kronan vidkännes kostnaden.

Säve den 22/10 1942.
K.E. Karlsson
Tjf depåchef
/R.A. Sandberg.

Haveri 1942-11-23 vid F 9 Säve. Märkning 9-4, tillhörde 1/F 9
Total gångtid: 135.40 tim
Motor typ Fiat A74M nr 1471
Total gångtid: 138.40 tim
Flygförare aspirant Bylin oskadad
Orsak till haveri: Motorn skurit
Skador flygplan: Inga.
Skador motor: Motorn skurit.
Beräknad reparationskostnad: 3.500:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Se anmälan

Stnavdchefen med
anmälan.

Till Chefen för 1. div F 9.

Härmed får jag vördsamt anmäla att motor 1471 i fpl 4/2571 denna dag har skurit.
Förare vid de senaste flygningarna: 18/11 Vpl ff Lindelöw, 19/11 Fänrik Nordquist, 23/11 Vpl ff Cassel och asp Bylin.
1, mek: Korpral 45 Flöör.
Fpl gångtid: 135 t 40 m
Motorns gångtid: 138 t 40 m

Säve den 23 november 1942.
S Edstam.
Stnavdchef.

Fänrik Nordquist anförde i huvudsak följande:
Han använde fpl 4/2571 den 19/11 under roteflygning. Motorvarv 2100 – 2200 v/min, motsvarande ingastryck. Motorinstrumentens värden normala. Motorn gick jämnt och bra, men verkade synnerligen svag, varför han ej kunde hänga med i roteflygningen utan att öka varvet. Detta gjorde han dock ej utan drog sig i stället efter rotechefen.

Vpl ff Lindelöw anförde i huvudsak följande:
Han var 18/11 beordrad deltaga i avancerad flygning med fpl 4/2571. Han använde ett motorvarv av 2200 v/min och motsvarande ingastryck. Motorinstrumentens värden normala, med undantag avatt bränsletrycket var något högt. Motorn gick u a men verkade svag.

Vpl ff Cassel anförde i huvudsak följande:
Han var 23/11 beordrad utföra navigeringsflygning Säve – Svenshögen – V:a Bodarne – Säve. Han använde ett motorvarv av 2100 v/min och motsvarande ingastryck. Motorinstrumentens värden samtliga normala. Motorn var mycket svag i starten och första delen av fygningen. Motorn gick u a men verkade genom-gående svag.

Asp Bylin anförde i huvudsak följande:
Han var 23/11 beordrad utföra navigeringsflygning Säve – Svenshögen – V:a Bodarne – Säve. Han använde under flygningen ett varv av 2100 v/min och ett ingastryck av 55 cm Hg. Motorinstrumentens värden voro normala. Motorn gick u a men verkade svag. Motorn stänkte dock olja ganska kraftigt. Efter landningen konstaterades att motorn skurit.

K 45 Flöör anförde i huvudsak följande:
Han var 1. mek å fpl 4/2571. Den 19/11 flögs fpl under beredskapsutryckning. Efter avslutad flygning togs sumpprov u a. Den 23/11 flögs fpl åter, varefter sumpprov togs, varvid konstaterades skärning.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Fpl har deltagit i övn. i Norrland, varför det är troligt att skärningen är ett minne av sanden på Kallax flygfält.

Säve den 24/11 1942
G. Swanlund
Förhörsledare
A. Bergström
Protokollförare

Beslut:
Förarna anses ej ha brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Kronan vidkännes kostnaden.

Säve den 27/11 1942
M. Bång
Depåchef
/R.A. Sandberg

Haveri 1943-05-06 vid F 9, Säve. Märkning 9-4. Tillhörde 1. div F 9
Total gångtid: 170.15 tim
Motor typ Fiat A74M nr 1469
Total gångtid: 33.55 tim
Flygförare aspirant Koch oskadad
Orsak till haveri: Lös mark.
Skador flygplan: Skador å höger undervinge, kropp, vingrot och landningsställ.
Skador motor: Inga
Beräknad reparationskostnad: 7.000:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Vid första landningen med fpl typ J 11 satte asp Koch fpl en aning för hårt och något längt tillbaka på fältet. Efter att ha rullat c:a 10 m sjönk fpl:s högra hjul ner 2 à 3 dm i den mjuka marken med påföljd att benet slets av när marken plötsligt blev hårdare. Fpl gick därefter på höger vinge, vilken skadades.


Stnavdch med
Anmälan.
Till Chefen för 1. div F 9.

Härmed får jag vördsamt anmäla att fpl 4/2571, motor nr 1469, denna dag havererat vid landning.
Skador uppstod å höger undervinge, vingrot och landningsställsben.
Förare: Aspirant Koch
Fpl gångtid; 170 t 15 m
Motorns gångtid 33 t 55 m

Säve den 6 maj 1943.
S. Edstam.
Stnavdch.

Asp Koch anförde i huvudsak följande:
Han hade före start fått noggranna instruktioner att hålla planéhastighet på lägst 170 km/t. Omedelbart innan hanpasserade fältgränsen tittade han på hastmätaren och visade denna då minst 170 km/t. Det var första landningen han gjort med fpl typ J 11.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
En aning hård sättning i förening med markens beskaffenhet. Asp Koch kan ej anses vållande till det inträffade med anledning av att asp Koch är elev i GFSU:1 och förut ej flugit fpl J 11 får jag vördsamt föreslå, att Krona vidkännes repkostnaderna.

Säve den 10/5 1943
G Swanlund
Förhörsledare
Olof af Geijerstam
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Föraren anses ej ha brustit i tillbörlig aktsamhet.
Kronan vidkännes kostnaden.

Säve den 20/5 1943
M Bång
Depåchef
/R A Sandberg

Haveri 1943-06-18 vid F 9, Säve. Märkning 9-4. Tillhörde 1. div F 9
Total gångtid: 210.45 tim
Motor typ Fiat A74M nr 1569
Total gångtid: 74.35 tim
Flygförare aspirant Jacobsson oskadad
Orsak till haveri: Fpl kolliderat med tubkärra vid inkörning efter landning.
Skador flygplan: Propeller skadad (Tubkärra med tillbehör skadad).
Skador motor: Inga.
Beräknad reparationskostnad: 6.500:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Anmälan från serg Edstam att fpl 4-2571 under inkörning efterlandning kolliderat med en lufttubkärra (anmälan bif, Bil 1).

Bilaga 1.
Stnavdch med anmälan

Till Chefen för 1. div, F 9.

Härmed får jag vördsamt anmäla att fpl 4/2571, med motor 1469, denna dag, under inkörning efter landning, kolliderat med en vid 2. div parkeringsplats placerad kärra med lufttub. Härvid uppstod skador å flygplanets propeller samt 2. div tillhörig tubkärra, lufttub samt reduceringsventil typ griesogen.
Förare: Aspirant Jacobsson
1. Fplmek: Furir 12 Holm
Fpl gångtid: 210 t 45 m.
Motorns gångtid: 74 t 35 m.

Säve den 18 juni 1943.
S Edstam.
Stnavdch.

Asp Jacobsson anförde i huvudsak följande:
Vid körning från landningsmärket till 1. div skulle han köra bakom 2. div parkeringslinje, där 6 à 7 fpl stodo uppställda på gräsvallen. C:a 45 – 50 m till höger om högra fpl i uppställningslinjen stod en kärra med en lufttub. Det var J:s avsikt att köra mellan det yttersta fpl och kärran. Han körde under svängar i riktning mot kärran tills han var c:a 15 m från densamma. Han skulle då svänga till vänster för att köra mellan kärran och det yttersta fpl. Han gav vänster sidoroder och något gas och bromsade för att fpl skulle svänga. Bromsen släppte plötsligt, och i stället för att svänga gick fpl rakt fram och kolliderade med tubkärran.

Serg Edstam anförde i huvudsak följande:
Vid företagen kontroll av bromsinrättningen å fpl 4 har framkommit att bromsarna i bland släppa utan synbar anledning. Strax efteråt kunna de emellertid fungera normalt.

F 8084-17-40 Johansson anförde i huvudsak följande:
Fpl kom under normal körning på marken. Det föreföll Johansson underligt att han körde bakom parkeringslinjen, när det fanns så god plats framför. I stället för att köra emellan yttersta fpl och tubkärran körde han rakt på tubkärran och kolliderade.

Bild

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Bromsarna hava ej gungerat vid försök till sväng, J. har emellertid ej iakttagit all den försiktighet som var möjlig, utan kört en onödigt riskfylld väg.

Säve den 22/6 1943
O. Ahlström
Förhörsledare
Olof af Geijerstam
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Föraren anses ej ha brustit i tillbörlig aktsamhet. Kronan vidkännes kostnaden.
Materielen iståndsättes genom av VI försorg.

Säve den 6/7 1943
Nils Adlercreutz
Tjf depå-chef
/R A Sandberg

Överlämnat till F 13 1944-04-27 som lån. Mmotor typ Fat A74 nr 1220
F 13 flottiljverkstad 1944-08-18; motorbyte. Motor typ Fiat A74 nr 1353 inmonterad
F 13 flottiljverkstad 1945-02-24.Metallspån och bitar av lagermetall upptäcktes vid sumpprov.
Kasserat 1945-03-14
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till J 11, Fiat C.R.42

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst