2567 J 11

I tjänst 1940-1945
Antal i Flygvapnet: 72 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

2567 J 11

Inläggav Leif Fredin » 26 mar 2014, 20:36

2567
Typ Fiat C.R.42
Tillverkare: Fabbrica Italiana Automobili Torino, Turin
Tillverkningsnummer: 1015

Kontrollfluget 1941-05-30
Godkänt 1941-08-08
Till CVM för uppmontering.
Påbörjad 1941-08-22.
Anmält klar för avhämtning 1941-08-22.
Levererat till F 9 1941-08-23. Motor typ Fiat A 74 nr 1463
Formation 1941-08-26
Förråd 1941-09-23
Formation 1942-01-12
Märkning 9-6 (1942-03-26)

Haveri 1942-05-13 vid Kallax. Märkning 9-6
Motor: Fiat A 74M 1463
Ff vpl korpral Palm oskadad
Orsak till haveri: Ground loop vid landning å bana
Skador flygplan: Vänster under- och övervinge, vänster stabilisator skadade.
Skador motor: Propeller skadad.
Beräknad reparationskostnad 17.000:- kr

Haveri 1942-06-03 vid Kallax. Märkning 9-6
Motor: Fiat A 74M nr 1463
Ff vpl korpral Armfeldt oskadad
Orsak till haveri: Ground loop vid landning
Skador flygplan: Vänster vingpar, höjdroder och landningsställsben skadade.
Skador motor: Propeller skadad..
Beräknad reparationskostnad 25.000:- kr

Haveri 1942-11-17 vid F 9, Säve. Märkning 9-6, tillhörde 1/F 9
Total gångtid: 130.25 tim
Motor: Fiat A74M nr 1463
Total gångtid: 133.25 tim
Flygförare fänrik Svante Nordquist oskadad
Orsak till haveri: Motorn skurit.
Skador flygplan: Inga.
Skador motor: Motorn skurit.
Beräknad reparationskostnad: 3.500:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Se anmälan

Stnavdchefen med
anmälan.

Till Chefen för 1. div F 9.

Härmed får jag vördsamt anmäla att motor 1463 i fpl 6/2567 denna dag har skurit.
Förare vid de senaste fyra flygningarna: 16/11 Vpl ff Edenholm, asp Bylin, Vpl ff Käck. 17/11 Fänrik Nordquist.
1, mek: Korpral 69 Lindahl.
Fpl gångtid: 130 t 25 m
Motorns gångtid: 133 t 25 m

Säve den 17 november 1942.
S Edstam.
Stnavdchef.

Fänrik Nordquist anförde i huvudsak följande:
Han var beordrad deltaga i roteflygning 17/11. Han använde under större delen av flygningen ett motorvarv av 2100 v/min och motsvarande ingastryck. Motorn gick jämnt men verkade ganska svag. Samtliga värden å instrumenten normala. Vid sumpprov efter landning befanns motorn ha skurit. 7 l olja fanns kvar i oljetanken. Vid start efter mellanlandning i Trollhättan var han tvungen att koppla ur boostkontrollen, emedan motorn var så svag, att fpl i annat fall ej orkat upp innan en mask i fältgränsen. Boosten var urkopplad under c:a 5 sek.

Vpl ff Edenholm anförde i huvudsak följande:
Han var 16/11 beordrad deltaga i divisionsflygning. Han använde ett motorvarv av 2300 v/min och mot-svarande eller lägre ingastryck. Motorinstrumentens värden normala. Intet särskilt förmärktes å motorns gång.

Vpl ff Käck anförde i huvudsak följande:
Han var 16/11 beordrad deltaga i divisionsflygning. Han använde under flygningen ett motorvarv av 2200 – 2300 v/min och motsvarande ingastryck. Motorinstrumentens värden voro normala, Den enda anmärk-ningen var, att fpl stänkte olja i ganska hög grad.

Asp Bylin anförde i huvudsak följande:
Han var 16/11 beordrad deltaga i divisionsflygning. Han använde ett motorvarv av 2200 v/min och ett ingastryck av c:a 55 cm Hg. Motorinstrumenten värden voro normala. Motorn gick fullkomligt normalt.

K 69 Lindahl anförde i huvudsak följande:
Han var 1. mek å fpl 6/2567. Dagen före motorskärningen hade han ej tagit sumpprov å fpl emedan fpl stod i beredskap. Han vågade ej taga sumpprov så länge beredskapen upprätthölls, Denna pågick till omkring kl 1600 då skymningen inträdde, Någon anledning till att han ej då företog sumpprov kunde han ej ange,

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Något övervarv kan enligt hållna förhör ej konstateras. Möjligen hade vid sumpprov dagen före sista flygningen denna ej ägt rum, varför skadorna på motorn blivit mindre. K 70 Lindahl synes ha brustit i utfö-rande av givna föreskrifter.

Säve den 19/11 1942.
G. Swanlund
Förhörsledare
A. Bergström
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Förarna anses ej ha brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Kronan vidkännes kostnaderna.

Säve den 27/11 1942
M. Bång
Depåchef
/R.A. Sandberg.

Haveri 1943-06-18 vid F 9, Säve. Märkning 9-6, tillhörde 1. div F 9
Total gångtid: 158.50 tim
Motor typ Fiat A74M nr 1146
Total gångtid: 29.25 tim
Flygförare aspirant Lindh oskadad
Orsak till haveri: Felbedömning vid landning i vindstilla.
Skador flygplan: Skador å sporrvagga samt stjärtkon.
Skador motor: Inga.
Beräknad reparationskostnad: 1.000:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Anmälan från stnavdch, serg Edstam, att fpl 6 (2567) den 18 juni vid landning kolliderat med en stengärdesgård, varvid skador uppstått å sporrvaggan samt stjärtkonen. Bil 1.

Bilaga 1.
Stnavdch med anmälan.

Till Chefen för 1. div, F 9.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att fpl 6/2567, med motor 1146, denna dag vid landning å fältet kolliderat med en stengärdesgård. Härvid skadades sporrvaggan samt stjärtkonen.
Förare: Aspirant Lindh.
1. Fplmek: Furir 44 Lindberg.
Fpl gångtid: 158 t 50 m
Motorns gångtid: 29 t 25 m

Säve den 18 juni 1943.
S Edstam.
Stnavdch.

Asp Lindh anförde i huvudsak följande:
L kom in något snett i förhållande till märket. Han hade låg fart därför att fpl 6 brukar ha hög tomgång och flyta ut rätt långt. För att korrigera sin kurs i förhållande till märket gjorde han en svag högersväng varvid fpl förlorade farten och började sjunka igenom. Han fick se gärdesgården och drog på gas, men gjorde detta så häftigt att motorn ej genast svarade. Sporren kolliderade med stengärdesgården. Lindh hade ej tidigare lagt märke till densamma.

Fänrik Blomberg anförde i huvudsak följande:
B var övningsledare. Märket var placerat c:a 150 m framför stenmuren i vindriktningen. Mycket svag vind rådde, samtliga fpl strävade därför att sätta sig långt bak. Lindh hade gått in normalt i planén. B såg första delen av planén och fann den normal. B vände sig sedan om och talade med f Holm varvid han hörde en smäll. B vände sig då om o ch såg fpl sätta sig c:a 50 m bakom märket. Sättningen var normal.

Asp Hjelm anförde i huvudsak följande:
Han åsåg hela landningsmanövern och vitsordade de uppgifter, som asp Lindh lämnat beträffande fart och höjd. Själv kunde H på grund av det höga gräset ej se stengärdesgården.

Bild

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Lindh har felbedömt farten vid landning i vindstilla och satt sig för långt bakom märket, samt därvid kolliderat med en 150 m bakom märket befintlig stengärdesgård.

Säve den 22/6 1943.
O Ahlström
Förhörsledare
Olof af Geijerstam
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Föraren anses ej ha brustit i tillbörlig aktsamhet. Kronan vidkännes kostnaden.
Materielen iståndsättes genom avd VI försorg.

Säve den 6/7 1943
M Bång
Depå-chef
/R A Sandberg

Haveri 1943-08-20 vid F 9 Säve. Märkning 9-6
Total gångtid 197.55 tim
Motor typ Fiat A74M nr 1116
Total gångtid 5.00 tim
Flygförare aspirant Anders Westerlund oskadad
Orsak till haveri: Fpl nr 2567 har under inkörning kolliderat med fpl nr 2563, vilket stod parkerat på flygfältet.
Skador flygplan: Höger övervinge, främre yttre vingstötta skadade.
Skador motor: Inga.
Beräknad reparationskostnad: 600:- kr (tillsammans med 2563)

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Fpl nr 6 har under inkörning efter landning kolliderat med fpl 15 som stod parkerat på flygfältet.
Anmälan från stnavdchefen bifogas.
Skiss över fpl väg på fältet bifogas.

Stnavdch med anmälan.

Till Chefen för 1. div F 9

Härmed får jag vördsamt anmäla, att fpl 6/2567 med motor 1116, denna dag kolliderat med fpl 15/2563, md motor 1473, vilket fpl till följd av sporrexplosion blivit stående på fältet. Skador uppstodo på övervinge och skevningsroder å fpl 15/2567 samt å pitotrör och höger undervinge, och höger yttre främre vingstötta å fpl 6/2567.
Förare: Asp Westerlund
Gångtid ä fpl 6/2567 197 t 55 m
Gångtid å motor 1116 5 t 00 m
Gångtid ä fpl 15/2563 312 t 30 m
Gångtid å motor 1473 133 t 55 m

Säve den 20 augusti 1943.
S. Edstam
Stnavdchef

Bild

Fänrik Blomberg anförde i huvudsak följande:
Det är vanligt att förbandet samlas efter landning och kör i kolonn tillbaka till parkeringsplatsen. Denna gång var avståndet stort mellan landade fpl och asp Westerlund rullade dessutom långt. På grund av den knappa tiden och det stora avståndet inväntade ej Blomberg Westerlund, utan inkörning verkställdes enskilt. Ansvaret är i detta fall helt lagt på föraren av det enskilda fpl. Fänrik sig-sagade hela tiden och såg fpl 15, som stod parkerat i höjd med den plats där han stannat efter landning. Sedan fpl 6 (Westerlund) stannat efter utrullning såg ej Blomberg något vidare av dess körning på marken.

Aspirant Saedén anförde i huvudsak följande:
Avståndet mellan fpl var efter landning stort. Westerlund körde emellertid fortare än Blomberg varför avståndet i kollisionsögonblicket enl Saedéns uppfattning minskats till ca 75 m. Strax före kollisionen hoppade en mekaniker ur fpl 15 under höga rop. Omedelbart före kollisionen svängde Westerlund åt vänster, så att endast vingställen stötte mot varandra. Vid sammanstötningen hade Westerlund fpl låg hastighet.

Aspirant Westerlund anförde i huvudsak följande:
Han var förare i fpl 6. I landningen drogs avståndet till rotechefen ut betydligt, varför Westerlund körde rätt fort för att komma i fatt. Westerlund såg fpl 15 framför och till höger om rotechefen, men märkte ej att det stod stilla. Efterhand som Westerlund kom närmare rotechefen slutade han att köra i sig-sag och rättade sin körning efter rotechefen. När han ett ögonblick tittade åt andra sidan var han alldeles inpå fpl 15. Han svängde omedelbart åt vänster, men sammanstötningen kunde ej undvikas.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Asp Westerlund har ej sett ett på fältet parkerat fpl förrän för sent. Han har sett på sin rotechef i stället för att sig-saga.

Säve den 31/8 1943
O Ahlström
Förhörsledare
A Thorstensson
Protokollförare

Beslut:
Målet hänskjutes till krigsrätt.

Säve den 3/9 1943
M Bång
Fljchef
/R A Sandberg

Haveri 1943-08-27 vid F 9 Säve. Märkning 9-6
Total gångtid 201.30 tim
Motor typ Fiat A74M nr 1116
Total gångtid 8.55 tim
Flygförare aspirant Anders Westerlund oskadad
Orsak till haveri: Fpl nr 2563 och 2567 har vid utrullning efter landning kolliderat med s k spanska ryttare.
Skador flygplan: Flygkropp, undervingar, höjdroder, höger stabilisator, landningsställ och propeller skadade.
Skador motor: Inga.
Beräknad reparationskostnad: 100.000:- kr (tillsammans med 2563)

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Fpl 6 och 15 kolliderade vid utrullning efter landning med s k spanska ryttare.

Anmälan från stnavdch bifogas.
Skiss över fpl väg bifogas.
Foto över de havererade fpl bifogas.
Väderleksuppgift vid haveritillfället bifogas,
Utdrag ur straffregister och anteckningsbok över tillrättavisningar bifogas.

Stnavdch med anmälan.

Till Chefen för 1.div F 9.

Härmed får jag vordsamt anmäla att fpl 15/2563, med motor nr 1473 och fpl 6/2567 med motor 1116, denna dag vid landning kolliderat med ”spanska ryttare”, vilka voro uppställda vid fältgränsen varvid fpl havererade.
Skador å fpl 15/2563:
Å propeller, landningsställ, undervingarna, flygkroppen, vänster undervinge samt vänster höjdroder.
Skador å fpl 6/2567:
Å propeller, landningsställ, undervingarna, flygkroppen, höjdroderna samt höger stabilisator.
Förare å fpl 15/2563:
Asp Bergström
Fpl gångtid 323 t 05 m
Motorns gångtid: 144 t 30 m
Förare å fpl 6/2567:
Asp Westerlund
Fpl gångtid 201 t 30 m
Motorns gångtid: 8 t 35 m

Säve den 27/8 1943.
S Edstam

Bild

Bild
Foto Krigsarkivet

Bild
Foto Krigsarkivet

KUNGL GÖTA FLYGFLOTTILJ
Avd VII Väder
Nr 73

Väderleksuppgifter 27/8 1943.

Kl 0915
Sikt 10 km. Regn, svagt.
Molnhöjd, uppskattas, 600 m. Molnmängd 10/10.
Vind: 90°, 3,5 m/sek, 11 km/tim.
Jämn vind, Frakto-Nimbus.

Molnhöjd mätt med ballong kl 0945. Ballongens
vikt 28 g. Stighastighet 200 m/min enligt tabell.
Synlig under 2 min 55 och motsvarande en moln-
höjd av över 500 m.

Under tiden kl 0915-1015 sämsta sikt kl 0940,
dock över 2000 m = 2 km.

Rapport från flygning över Säve kl 0755-0810.
Över 1500 m molnhöjd. Sannolikt ytterligare
200 m d v s omkring 1700 m. (Flygningen ej
till molntäcket utan endast till 1500 m).
Regndis med horisontalsikt 20-40 km. God ver-
tikalsikt. (I väster ett bälte med större
molnhöjd).

Säve den 27/8 1943
Rolf Sjöberg
Väderassistent

Fänrik Blomberg anförde i huvudsak följande:
Blomberg var övningsledare. Märket hade placerat som vanligt i motvind. Det regnade, men sikten var tämligen god. Märket hade ej flyttats sedan fpl startade, ty vinden var stadigt ostlig med en styrka av 3,5 m(sek. (11 km/tim). Blombergs uppfattning om fpl banor framgår av bifogade skiss, dessutom ansåg Blom-berg att fpl 6 och 15 haft för hög fart i landningen samt att sättningen skett för långt fram. Blomberg hade givit TL (asp Saedén) order att vinka upp samtliga fpl, vilket också skett, dock utan verkan.

Asp Saedén: Saedén var trafikledare. Han ansåg att gruppchefen med grp efter sig gick in vinkelrätt mot den riktning han skulle haft och ansatte landning i nästan rak sidvind. Saedén vinkade med den röda flaggan för att fpl skulle se honom, men förgäves. Saedén anser att fpl väg överensstämmer med inritade banor å bif skiss.

Asp Alm: Alm befann sig vid märket och såg grp komma in på det sätt Saedén beskrivit. Alms upp-fattning om fpl väg överensstämmer med asp Saedéns. Asp Bergström och Westerlund hade avsevärt högre fart i landningen än asp Jacobsson och satte sig betydligt längre fram än denne.

Asp Jacobsson
: Han var gruppchef och skulle öva gruppflygning på lägst 300 m höjd. Övriga i grup-pen voro asp Westerlund, Persson, Bergström och Kock. Han flög programenligt, och strax före passets slut gick han på 300-400 m höjd in över fältet, för att se efter var märket låg. Sedan han konstaterat att det ej flyttats gick han in för landning, men under tiden hade han tappat bort vilken bana det var, som låg i vindriktningen. När han sedan gick in för landning (90° fel) såg han inget märke. Vindstruten tyckte han stod som den skulle vid den riktning han tagit. Under svängen före landning samt på sista rakbanan tittade han aldrig efter vindstruten. Jacobsson medger, att om man ej ser något landningsmärke och man under hela svängen före landning har vindstruten till vänster om sig, man är absolut skyldig att se efter, att man kommer rätt mot vin-den. Jacobsson satte sig på bana 18, 200-300 m från dess början. Han hade ingen svårighet att bromsa; möjligen berodde detta på att sporrhjulet punkterat och farten därigenom nedgick. Jacobsson märkte ej att han landade i sidvind, och först sedan han stigit ur fpl på grund av sporrskadan, upptäckte han, att han lan-dat fel i förhållande till märket.

Asp Westerlund: Westerlund flög som tvåa i grp och var i flankformeringen andra fpl framifrån. Westerlund märkte att landningen ej ansattes i samma riktning som starten skett, men kunde ej se märke eller vindstrut. Han tog för givet att grpch såg vindstruten, ty Westerlund märkte att Jacobsson tittade efter märket utan att upptäcka det, Han följde grpch i landningen. Han märkte, att han kom långt fram, men bedömde att han skulle kunna stannaföre fältgränsen. När han märkte att bromsarna ej togo, beslöt han sig för att dra på och gå om, men han ångrade sig när han märkte hur kort avståndet var till landningshindren. Han lossade sporrlåsningen och gav fullt vänster sidoroder, men fpl svängde ej utan fortsatte i rörelseriktningen fast något på sned. Vindrutan var våt av regn och oljig varför sikten genom densamma var nedsatt.

Asp Persson: Persson låg trea i grp. I landningsvarvet, då grp har höger flankformering låg Persson som 4. fpl. Han följde ledaren, fast han såg att vindstruten visade, att man skulle landa i annan riktning. På rakbanan före landningen såg Persson beredskapsbilen till höger om sig, varför han förstod att landningen ansatts fel. Han drog på och gick om och fick senare se märket som låg på samma plats som vid starten. Han landade vid märket som näst sista fpl.

Asp Bergström: Bergström flög som fyra i grp. I flankformeringen flög han som nr 3 framifrån. Han såg ej märket, men tyckte att landningsriktningen var underlig. På grund av sin plats i förbandet kunde han ej se sig om efter vindstruten utan följde gruppchefen och framförvarande plan vid ansättandet av landningen. Bergström märkte ej att han drev i sidled under landningen, Han märkte att han kom långt fram; men bedömde, att han skulle komma ned och stanna innan fältgränsen. Efter sättningen bromsade Bergström för fullt utan synbar verkan. Han gav fullt sidoroder för att göra ”ground loop”, men det lyckades ej. Fpl passerade landningshindren och taggtrådsstängslet och stannade med nosen mot en stenmur.

Asp Koch anförde i huvudsak följande:
Koch låg i grp sedan den gjort flankformering för landning som sista fpl. På sista rakbanan, då han skulle landa såg han en bil och folk till höger om sig, varför han förstod att grp landning ansatts fel. Han kunde ej komma ned utan risk att köra på folket vid märket. Han drog på och landade senare vid märket utan anmärkning.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Grpch, asp Jacobsson, har ansatt landning vinkelrätt mot utlagt märke. Han lyckades bromsa på banan, Asp Westerlund och Bergström följe honom. Men satte sig för långt fram och lyckades ej stanna i sidvinden, då bromsarna togo dåligt på det våta gräset.

Säve den 31/8 1943
O Ahlström
Förhörsledare
G Blomberg
Protokollförare

Beslut:
Målet hänskjutes till krigsrätt.

Säve den 3/9 1943
M Bång
Fljchef
/R A Sandberg

Överlämnat till F 13 1944-04-27 som lån

Nödlandning 1944-08-10 vid Jämjö, 1.div/F 13, märkning 9-6.
Motor: Fiat A74 nr 1116
Ff furir B Dahlström oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstörning.
Orsak till haveri: Fpl rullade under senare delen av utrullningen ned i ett dike, som ej observerats av föraren.
Skador flygplan: Vänster landningsställsben med stöttor och beslag, samt vänster undervinge skadade.
Skador motor: Propellerbladen krökta.
Beräknad reparationskostnad 12.000:- kr

Verkstad 1944-08-11 för haverireparation.
Kasserat 1944-11-08. Gångtid total 268 tim, efter LF 73 tim. Antal flygningar 417 st
Leif Fredin
 
Inlägg: 3922
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till J 11, Fiat C.R.42

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron