2563 J 11

I tjänst 1940-1945
Antal i Flygvapnet: 72 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

2563 J 11

Inläggav Leif Fredin » 26 mar 2014, 20:27

2563
Typ Fiat C.R.42
Tillverkare: Fabbrica Italiana Automobili Torino, Turin
Tillverkningsnummer: 1003

Kontrollfluget 1941-05-25
Planet transportskadat
Godkänt 1941-08-08
Till CVM för uppmontering.
Påbörjad 1941-08-19.
Anmält klar för avhämtning 1941-09-06.
Levererat till F 9 1941-09-11. Motor typ Fiat A 74 nr 1387
Förråd 1941-09-23
Märkning 9-15 (1942-03-26)

Haveri 1942-05-05 vid landning å Kallax. Märkning 9-15
Motor: Fiat A 74M nr 1357
Ff vpl korpral Edenholm oskadad
Orsak till haveri: Ground-loop.
Skador flygplan: Vänster undervinge skadad.
Beräknad reparationskostnad 4.000:- kr

Haveri 1942-09-20 vid Säve. Sporrvagga skadad vid landning. Märkning 9-15
Motor: Fiat A 74M nr 1387
Ff vpl furir Uggla oskadad
Skador flygplan: Krossad sporrvagga
Beräknad reparationskostnad 1.000:- kr

Haveri 1943-01-27 vid F 9, Säve. Märkning 9-15
Total gångtid: 154.35 tim
Motor typ Fiat A74M nr 1470
Total gångtid: 5.20 tim
Flygförare furir Norell oskadad
Orsak till haveri: Kollision med ett aggregat på marken.
Skador flygplan: Vänster stabilisator demolerad, vänster höjdroder mindre skadat.
Skador motor: Inga.
Beräknad reparationskostnad: 900:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Se anmälan

Stnavdchefen med
anmälan.

Till Chefen för 1.div F 9.

Härmed får jag vördsamt anmäla att vid inkörning av fpl 15/2563 från uppställningsplatsen till berghangaren, den 27/1, flygplanet kolliderade med ett skumsläckningsaggregat, typ T S B 3, varvid skador uppstod såväl å flygplanets stabilisator som å skumsläckningsaggregatet.
Förare: Vpl ff Norell.
1. fplmek: Korpral 473 Wiberg.

Säve den 28 januari 1943.
S Edstam
Stnavdchef.

Furir Norell anförde i huvudsak följande:
Han skulle 27/1 köra fpl 15 från uppställningsplatsen å bana 1 till bergshangaren. Han svängde först åt höger, dels genom att sparka höger sidoroder och bromsa, dels genom att använda gasen. Genom att banan var helt isbelagd tog ej bromsarna, varför han var tvungen att kraftigare använda gasen. 1. fplmek befann sig då vid vänstra vingen. Svängen blev på den hala isgatan väl kraftig, varför risk förelåg, att han skulle köra in i beredskapsroten. Han tvingades för att undvika kollision dra på kraftig gas för att snabbt svänga åt vänster. Mek hann ej med och fpl passerade skumsläckaren under svag högersväng. Vänstra vingspetsen gick fritt men stabilisatorn törnade mot skumsläckaren med påföljd, att såväl denna som stabilisator och höjdroder å fpl skadades. Han anser sig ej ha kört vårdslöst utan måste det hela tillskrivas det hala väglaget samt att skumsläckaren stod olämpligt placerad.

Korpral 473 Wiberg anförde i huvudsak följande:
Han är 1. fplmek å fpl 15. Furir Norell skull 27/1 köra in fpl från bana 1 uppställningsplats till bergshangaren. Han befann sig vid vänstra vingen, när körningen började. Fpl svängde kraftigt åt höger, rakt mot den där placerade beredskapsroten. Härvid hann han ej med på den hala isgatan utan måste släppa sitt tag i vänstra undervingen. Ff drog då på gas för att snabbt kunna svänga åt vänster. Fpl törnade med stjärten emot en å banans norra del parkerad skumsläckare. Anledningen till kollisionen torde enl hans förmenande bero på den hala banan.

Fplmästare Englund anförde i huvudsak följande:
Skadan å höjdrodret har div redan reparerat. Stabilisatorn måste utbytas mot en ny, dock är den skadade reparabel.

Sergeant Edstam anförde i huvudsak följande:
Enligt gällande bestämmelser skall eldsläckare finnas lätt tillgängligt vid fpl:s uppställningsplats. Att parkera denna utanför banan låter sig ej göras. Detta skumsläckningsaggregat har stått på ungefär samma plats under många månader.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Svårighet att manövrera fpl å marken beroende på det hala väglaget. Ff torde ej kunna göras ansvarig för det inträffade.

Säve den 29/1 1943
G Swanlund
Förhörsledare
Svante Nordquist
Protokollförare

Beslut:
Föraren anses ej ha brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Kronan vidkännes kostnaden. Materielen iståndsättes genom avd VI försorg.

Säve den 3/2 1943
M. Bång
Depåchef
/R.A. Sandberg.

Haveri 1943-05-21 vid F 9, Säve. Märkning 9-15
Total gångtid: 206.15 tim
Motor typ Fiat A74M nr 1470
Total gångtid: 27.15 tim
1. mekaniker furir 8059-17-40 Börje Samuel Lingnert oskadad
Orsak till haveri: Kollision vid indragning av fpl i hangar.
Skador flygplan: Sidorodret skadat.
Skador motor: Inga.

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Vid indragning i hangar av fpl 15 kolliderade fpl med i hangaren förut inställt fpl nr 7, var vid skador uppstodo å båda fpl. Sporrgaffeln å fpl 15 sköttes av furiren 8059-17-40 Lingnert.

Bilaga 1.
Stnavdch med
anmälan.

Till Chefen för 1. div F 9.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att fpl 15/2563 med motor 1470 denna dag kolliderat med fpl 7/2518, motor 1057, under indragning i hangar.
Skador uppstod å sidorodret å fpl 15/2563 samt å vänster undervinge å fpl 7/2518.
Fpl 15/2563 gångtid: 206 t 15 m
Motorns gångtid: 27 t 15 m
Fpl 7/2518 gångtid: 291 t 55 m
Motorns gångtid: 94 t 30 m
1. fplmek Furir 76 Lingnert.

Säve den 21/5 1943
S Edstam
Stnavdch

Furir 8059-17-40 Lingnert anförde i huvudsak följande:
L höll i sporrgaffeln vid inkörandet av fpl 15. När hjulen passerade tröskeln slog sidorodret över åt vänster och fpl fick en skjuts bakåt som ej beräknades av L, varvid 15:s sidoroder slog mot 7:s undervinge och skador uppstodo å båda fpl.
Uppläst och vidkänt:

Furir 8106-17-41 Strömstedt anförde i huvudsak följande:
S var närvarande vid fpl indragning i hangar och hade till uppgift att tillse att högervingen gick fri. S gav tecken att det gick bra. När hjulen passerade tröskeln guppade fpl till och av upprörda röster att döma inträffade då en kollision. S såg ej själv sammanstötningen.

Uppläst och vidkänt:

Kapten Swanlund anförde i huvudsak följande:
I samband med besiktning a v skadan å fpl konstaterade S att fpl 7 ej var indraget i hangaren så långt det gick utan kunnat föras undan ytterligare minst en meter.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Fpl 7, som stod inne i hangaren, kunde ha dragits in ytterligare c:a 1 meter, varigenom kollisionsrisken blivit mindre. Bristande uppmärksamhet och försiktighet från L:s sida synes hava förorsakat olyckan.

Säve den 27/5 1943
O Ahlström
Förhörsledare
Olof af Geijerstam
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Målet hänskjutes till krigsrätt.

Säve den 7/6 1943
M. Bång
Depå-chef
/R A Sandberg

Haveri 1943-06-16 vid F 9, Säve. Märkning 9-15
Total gångtid: 231.45 tim
Motor typ Fiat A74M nr 1473
Total gångtid: 53.10 tim
Flygförare fänrik Blomberg oskadad
Orsak till haveri: Felbedömning vid landning i vindstilla.
Skador flygplan: Skador å sporrvaggan samt vänster landningsställsben.
Skador motor: Inga.
Beräknad reparationskostnad: 1.000:- kr

Ur protokoll
Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Anmälan från stnavdch, serg Edstam, att fpl 15 (2563) den 16 juni vid landning kolliderade med en stenmur, varvid skador uppstått å sporrvagga och vänster landningsställsben.
(Anmälan bif, Bil 1.)

Bilaga.
Stnavdch med anmälan.

Till Chefen för 1. div F 9.

Härmed får jag vördsamt anmäla att fpl 15/2563, med motor 1743, denna dag vid landning å fältet kolliderat med en stengärdesgård, varvid skador uppstod å sporrvaggan samt vänster landningsställsben.
Förare: Fänrik Blomberg.
1. fplmek: Furir 473 Wiberg.
Fpl gångtid: 231 t 45 m
Motorns gångtid: 53 t 10 m

Säve den 16 juni 1943.
S Edstam. Stnavdch.

Fänrik Blomberg anförde i huvudsak följande:
Han ansatte landning och beräknade att landa något bakom märket. Han märkte att farten var något låg och fpl började sjunka igenom varför han drog på motor. I samma ögonblick märkte han att fpl kolliderade med någonting. Landningen utfördes normalt något framför märket. Det visade sig att vänstra hjulet och sporren slagit mot en stenmur 150 m bakom märket. B visste inte om att det fanns en stenmur i fältgränsen och såg den ej heller nu.

Fanj Wetterholm anförde i huvudsak följande:
Han var övningsledare på märket och iakttog en rote som landade. Den första maskinen kom på ganska låg höjd och tog upp för sättning c:a 150 à 200 m bakom märket under normal fart. W hörde en smäll men fpl fortsatte att flyta till något framför märket innan det tog mark. Skador hade därvid uppstått å sporren och vänstra landningsställsbenet. När W senare såg efter, upptäckte han att fpl hade kolliderat med en stenmur. Denna syntes ej från märket på grund av det täta och höga gräset. Nästan vindstilla rådde varför samtliga förare denna dag strävade efter att sätta sig så tidigt som möjligt för att ej rulla ut för långt.

Bild

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
B. har felbedömt farten vid landning i vindstilla och därvid satt sig för långt bakom märket.

Säve den 22/6 1943
O Ahlström
Förhörsledare
Olof af Geijerstam
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Föraren anses ej ha brustit i tillbörlig aktsamhet. Kronan vidkännes kostnaden.
Materielen iståndsättes genom avd VI försorg.

Säve den 6/7 1943
M Bång
Depå-chef
/R A Sandberg

Nödlandning 1943-08-16 vid F 9 Säve. Märkning 9-15
Total gångtid 301.20 tim
Motor typ Fiat A74M nr 1473
Total gångtid 122.45 tim
Flygförare aspirant Anders Westerlund oskadad
Orsak till nödlandning: Oljeläckage på grund av att pluggen till oljesumpen fallit bort.
Skador flygplan: Inga.
Skador motor: Inga.

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Att fpl nr 2563 nödlandat på grund av att oljetrycket gått ned. Vid undersökning konstaterades att pluggen till oljesumpen saknades.
Anmälan bifogas.

Stnavdch med anmälan.

Till Chefen för 1. div F 0.

Härmed får jag vördsamt anmäla att fpl 15/2563, motor nr 1473, denna dag nödlandat å fältet till följd av oljeläckage, Vid företagen undersökning befanns att pluggen till oljesumpen fallit bort.
Förare: Asp Westerlund
1.fplmek: Furir 34 Carlsson
Fpl gångtid: 301 t 20 m
Motorn gångtid: 122 t 45 m

Säve den 16 augusti 1943.
S Edstam
Stnavdch


Asp Westerlund anförde i huvudsak följande:
Han var beordrad utföra höjdflygning (7000 m) med fpl 15. När han stigit till c:a 2700 m förmärkte han starkt os av bränd olja, som var besvärande. Han beslöt att landa, då tydligen något fel uppstått. Sedan han dragit av motorn och planerat en stund gick oljetrycket ned till 0. Han fortsatte planera mot flygfältet och landade där normalt utan att dra på motorn. Han kuperade motorn genast efter landning.

Furir 8104 17/43 Carlsson: Carlsson var 1.mek å fpl 15. Fpl stod 13/8 för 40-tim översyn som blev färdig på e.m. Carlsson kontrollerade själv samtliga låsningar även pluggen till oljesumpen innan han gav order om att plåtarna skulle sättas på. Planet provflögs av ff Ros samma e.m. utan anmärkning på oljetrycket. Plåten togs ej bort då fpl kom ned. Efter flygningen ställdes fpl in i hangar 2. På lördagen (den 14) stod fpl kvar i hangaren medan reduceringsventilen till luftsystemet gjordes ren. Arbetet avbröts kl 0945 och återupptogs inte förrän den 16/8 kl 0730 då fpl drogs ut och bromsarna justerades. Den första flygningen under dagen utfördes av asp Westerlund och det var under denna flygning som pluggen föll bort. Plåtarna hade ej tagits bort sedan Carlsson givit order om att de skulle sättas på på fredagen.

Vpl 183 17/42 Rosenqvist: Rosenqvist tjänstgör som 2.mek å fpl 15 samt deltog i arbetet med 40-tom översynen. Rosenqvist skruvad i oljepuggen, drog åt densamma samt låste den med 0,75 mm låstråd. Omvridningen av låstråden skedde med handen varför Rosenqvist ansåg det uteslutet att han kunnat vrida av densamma, Efter låsningen avklipptes ändarna med linjetång. När Rosenqvist låst bensinfiltren, oljefiltret samt oljepluggen anmälde han detta till 1.mek samt anhöll om kontroll. Kontrollen utfördes medan Rosenqvist var närvarande. Rosenqvist tror inte att pluggen har kunnat lossna av sig själv på grund av motorns skakningar. Rosenqvist tjänstgjorde på fpl 15 fredag och lördag men ej på måndag före flygning.

Vol 195 Andersson: Andersson tjänstgjorde på fpl under sista delen av arbetet. Under tiden som plåtarna sattes på var Andersson sysselsatt att torka rent fpl. Låsning av oljeplugg eller liknande hörde Andersson aldrig tallas om. Lördagen den 14 tjänstgjorde Andersson icke, vilket han däremot gjorde måndagen den 16. Plåtarna runt motorn hade ej tagits bort den 16/8.

Fplm Englund: 40-tim översyn å fpl utföres som regel av fpl 1.mek med hjälp av personal ur div verkstadstropp, såsom motormontör och fplmontör. Arbetet kontrolleras av fplm. Så var även nu fallet men kontrollen av en del detaljer medhanns ej utan överlämnades till 1.mek att verkställa, så även oljepluggen. Enl fplm uppfattning lossnar ej oljepluggen om den är dragen, även om den ej är låst. Två möjligheter finnas för att oljepluggen skall falla bort, endera att den ej åtdrages och låses eller att någon avlägsnat låsningen och lossat pluggen. Varje dag efter flygning tages sumpprov, varvid denna plugg avlägsnas, varför fplm om han skulle kontrollera detta måste stanna dagligen minst 1 tim efter ordinarie tjänstgörings slut. Därför har detta ofta brukat överlämnas till 1.mek. I organisationen skall ingå 2 fplm per div. Div har för närvarande endast en. Fplm Englund har tidigare påpekat risken av den onormalt stora flygfrekvensen i förhållande till antal fpl div för närvarande har, då det medför vådor ur flygsäkerhetssynpunkt på grund av bristande tid för materielvård.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Oljepluggen har lossnat och fallit ur under flygning, varvid oljan runnit ut. Då pluggen ej kunnat lossna om den åtdragits och låsts, och mekanikerna påstå att detta var gjrt, får jag vördsamt föreslå att ärendet hänskjutes till krigsrätt för utredning.

Säve den 16/8 1943
O Ahöström
Förhörsledare
A Thorstensson
Protokollförare

Beslut:
Målet hänskjutes till krigsrätt.

Säve den 18/8 1943
M Bång
Fljchef
/R A Sandberg

Haveri 1943-08-20 vid F 9 Säve. Märkning 9-15
Total gångtid: 312.30 tim
Motor typ Fiat A74M nr 1473
Total gångtid: 133.55 tim
Flygförare: --
Orsak till haveri: Fpl nr 2567 har under inkörning kolliderat med fpl nr 2563, vilket stod parkerat på flygfältet.
Skador flygplan: Vänster övervinge och skevningsroder skadade.
Skador motor: Inga.
Beräknad reparationskostnad: 600:- kr (tillsammans med 2567)

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Fpl nr 6 har under inkörning efter landning kolliderat med fpl 15 som stod parkerat på flygfältet.
Anmälan från stnavdchefen bifogas.
Skiss över fpl väg på fältet bifogas.

Stnavdch med anmälan.

Till Chefen för 1. div F 9

Härmed får jag vördsamt anmäla, att fpl 6/2567 med motor 1116, denna dag kolliderat med fpl 15/2563, md motor 1473, vilket fpl till följd av sporrexplosion blivit stående på fältet. Skador uppstodo på övervinge och skevningsroder å fpl 15/2567 samt å pitotrör och höger undervinge, och höger yttre främre vingstötta å fpl 6/2567.
Förare: Asp Westerlund
Gångtid ä fpl 6/2567 197 t 55 m
Gångtid å motor 1116 5 t 00 m
Gångtid ä fpl 15/2563 312 t 30 m
Gångtid å motor 1473 133 t 55 m

Säve den 20 augusti 1943.
S. Edstam
Stnavdchef

Bild

Fänrik Blomberg anförde i huvudsak följande:
Det är vanligt att förbandet samlas efter landning och kör i kolonn tillbaka till parkeringsplatsen. Denna gång var avståndet stort mellan landade fpl och asp Westerlund rullade dessutom långt. På grund av den knappa tiden och det stora avståndet inväntade ej Blomberg Westerlund, utan inkörning verkställdes enskilt. Ansvaret är i detta fall helt lagt på föraren av det enskilda fpl. Fänrik sig-sagade hela tiden och såg fpl 15, som stod parkerat i höjd med den plats där han stannat efter landning. Sedan fpl 6 (Westerlund) stannat efter utrullning såg ej Blomberg något vidare av dess körning på marken.

Aspirant Saedén anförde i huvudsak följande:
Avståndet mellan fpl var efter landning stort. Westerlund körde emellertid fortare än Blomberg varför avståndet i kollisionsögonblicket enl Saedéns uppfattning minskats till ca 75 m. Strax före kollisionen hoppade en mekaniker ur fpl 15 under höga rop. Omedelbart före kollisionen svängde Westerlund åt vänster, så att endast vingställen stötte mot varandra. Vid sammanstötningen hade Westerlund fpl låg hastighet.

Aspirant Westerlund anförde i huvudsak följande:
Han var förare i fpl 6. I landningen drogs avståndet till rotechefen ut betydligt, varför Westerlund körde rätt fort för att komma i fatt. Westerlund såg fpl 15 framför och till höger om rotechefen, men märkte ej att det stod stilla. Efterhand som Westerlund kom närmare rotechefen slutade han att köra i sig-sag och rättade sin körning efter rotechefen. När han ett ögonblick tittade åt andra sidan var han alldeles inpå fpl 15. Han svängde omedelbart åt vänster, men sammanstötningen kunde ej undvikas.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Asp Westerlund har ej sett ett på fältet parkerat fpl förrän för sent. Han har sett på sin rotechef i stället för att sig-saga.

Säve den 31/8 1943
O Ahlström
Förhörsledare
A Thorstensson
Protokollförare

Beslut:
Målet hänskjutes till krigsrätt.

Säve den 3/9 1943
M Bång
Fljchef
/R A Sandberg

Haveri 1943-08-27 vid F 9 Säve. Märkning 9-15
Total gångtid 323.05 tim
Motor: Fiat A 74M nr 1473
Total gångtid 144.30 tim
Ff aspirant Bengt Bergström oskadad
Orsak till haveri: Fpl nr 2563 och 2567 har vid utrullning efter landning kolliderat med s k spanska ryttare.
Skador flygplan: Flygkropp, undervingar, vänster övervinge och höjdroder, landningsställ och propeller skadade.

Skador motor: Inga.
Beräknad reparationskostnad: 100.000:- kr (tillsammans med 2563)

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Fpl 6 och 15 kolliderade vid utrullning efter landning med s k spanska ryttare.

Anmälan från stnavdch bifogas.
Skiss över fpl väg bifogas.
Foto över de havererade fpl bifogas.
Väderleksuppgift vid haveritillfället bifogas,
Utdrag ur straffregister och anteckningsbok över tillrättavisningar bifogas.

Stnavdch med anmälan.

Till Chefen för 1.div F 9.

Härmed får jag vordsamt anmäla att fpl 15/2563, med motor nr 1473 och fpl 6/2567 med motor 1116, denna dag vid landning kolliderat med ”spanska ryttare”, vilka voro uppställda vid fältgränsen varvid fpl have-rerade.
Skador å fpl 15/2563:
Å propeller, landningsställ, undervingarna, flygkroppen, vänster undervinge samt vänster höjdroder.
Skador å fpl 6/2567:
Å propeller, landningsställ, undervingarna, flygkroppen, höjdroderna samt höger stabilisator.
Förare å fpl 15/2563:
Asp Bergström
Fpl gångtid 323 t 05 m
Motorns gångtid: 144 t 30 m
Förare å fpl 6/2567:
Asp Westerlund
Fpl gångtid 201 t 30 m
Motorns gångtid: 8 t 35 m

Säve den 27/8 1943.
S Edstam

Bild


Bild
Foto Krigsarkivet


Bild
Foto Krigsarkivet

KUNGL GÖTA FLYGFLOTTILJ
Avd VII Väder
Nr 73

Väderleksuppgifter 27/8 1943.

Kl 0915
Sikt 10 km. Regn, svagt.
Molnhöjd, uppskattas, 600 m. Molnmängd 10/10.
Vind: 90°, 3,5 m/sek, 11 km/tim.
Jämn vind, Frakto-Nimbus.

Molnhöjd mätt med ballong kl 0945. Ballongens
vikt 28 g. Stighastighet 200 m/min enligt tabell.
Synlig under 2 min 55 och motsvarande en moln-
höjd av över 500 m.

Under tiden kl 0915-1015 sämsta sikt kl 0940,
dock över 2000 m = 2 km.

Rapport från flygning över Säve kl 0755-0810.
Över 1500 m molnhöjd. Sannolikt ytterligare
200 m d v s omkring 1700 m. (Flygningen ej
till molntäcket utan endast till 1500 m).
Regndis med horisontalsikt 20-40 km. God ver-
tikalsikt. (I väster ett bälte med större
molnhöjd).

Säve den 27/8 1943
Rolf Sjöberg
Väderassistent

Fänrik Blomberg anförde i huvudsak följande:
Blomberg var övningsledare. Märket hade placerat som vanligt i motvind. Det regnade, men sikten var tämligen god. Märket hade ej flyttats sedan fpl startade, ty vinden var stadigt ostlig med en styrka av 3,5 m(sek. (11 km/tim). Blombergs uppfattning om fpl banor framgår av bifogade skiss, dessutom ansåg Blomberg att fpl 6 och 15 haft för hög fart i landningen samt att sättningen skett för långt fram. Blomberg hade givit TL (asp Saedén) order att vinka upp samtliga fpl, vilket också skett, dock utan verkan.

Asp Saedén: Saedén var trafikledare. Han ansåg att gruppchefen med grp efter sig gick in vinkelrätt mot den riktning han skulle haft och ansatte landning i nästan rak sidvind. Saedén vinkade med den röda flaggan för att fpl skulle se honom, men förgäves. Saedén anser att fpl väg överensstämmer med inritade banor å bif skiss.

Asp Alm
: Alm befann sig vid märket och såg grp komma in på det sätt Saedén beskrivit. Alms uppfattning om fpl väg överensstämmer med asp Saedéns. Asp Bergström och Westerlund hade avsevärt högre fart i landningen än asp Jacobsson och satte sig betydligt längre fram än denne.

Asp Jacobsson: Han var gruppchef och skulle öva gruppflygning på lägst 300 m höjd. Övriga i gruppen voro asp Westerlund, Persson, Bergström och Kock. Han flög programenligt, och strax före passets slut gick han på 300-400 m höjd in över fältet, för att se efter var märket låg. Sedan han konstaterat att det ej flyt-tats gick han in för landning, men under tiden hade han tappat bort vilken bana det var, som låg i vindriktningen. När han sedan gick in för landning (90° fel) såg han inget märke. Vindstruten tyckte han stod som den skulle vid den riktning han tagit. Under svängen före landning samt på sista rakbanan tittade han aldrig efter vindstruten. Jacobsson medger, att om man ej ser något landningsmärke och man under hela svängen före landning har vindstruten till vänster om sig, man är absolut skyldig att se efter, att man kommer rätt mot vin-den. Jacobsson satte sig på bana 18, 200-300 m från dess början. Han hade ingen svårighet att bromsa; möjligen berodde detta på att sporrhjulet punkterat och farten därigenom nedgick. Jacobsson märkte ej att han landade i sidvind, och först sedan han stigit ur fpl på grund av sporrskadan, upptäckte han, att han landat fel i förhållande till märket.

Asp Westerlund: Westerlund flög som tvåa i grp och var i flankformeringen andra fpl framifrån. Westerlund märkte att landningen ej ansattes i samma riktning som starten skett, men kunde ej se märke eller vindstrut. Han tog för givet att grpch såg vindstruten, ty Westerlund märkte att Jacobsson tittade efter märket utan att upptäcka det, Han följde grpch i landningen. Han märkte, att han kom långt fram, men bedömde att han skulle kunna stannaföre fältgränsen. När han märkte att bromsarna ej togo, beslöt han sig för att dra på och gå om, men han ångrade sig när han märkte hur kort avståndet var till landningshindren. Han lossade sporrlåsningen och gav fullt vänster sidoroder, men fpl svängde ej utan fortsatte i rörelseriktningen fast något på sned. Vindrutan var våt av regn och oljig varför sikten genom densamma var nedsatt.

Asp Persson: Persson låg trea i grp. I landningsvarvet, då grp har höger flankformering låg Persson som 4. fpl. Han följde ledaren, fast han såg att vindstruten visade, att man skulle landa i annan riktning. På rakbanan före landningen såg Persson beredskapsbilen till höger om sig, varför han förstod att landningen ansatts fel. Han drog på och gick om och fick senare se märket som låg på samma plats som vid starten. Han landade vid märket som näst sista fpl.

Asp Bergström: Bergström flög som fyra i grp. I flankformeringen flög han som nr 3 framifrån. Han såg ej märket, men tyckte att landningsriktningen var underlig. På grund av sin plats i förbandet kunde han ej se sig om efter vindstruten utan följde gruppchefen och framförvarande plan vid ansättandet av landningen. Bergström märkte ej att han drev i sidled under landningen, Han märkte att han kom långt fram; men bedömde, att han skulle komma ned och stanna innan fältgränsen. Efter sättningen bromsade Bergström för fullt utan synbar verkan. Han gav fullt sidoroder för att göra ”ground loop”, men det lyckades ej. Fpl passerade landningshindren och taggtrådsstängslet och stannade med nosen mot en stenmur.

Asp Koch anförde i huvudsak följande:
Koch låg i grp sedan den gjort flankformering för landning som sista fpl. På sista rakbanan, då han skulle landa såg han en bil och folk till höger om sig, varför han förstod att grp landning ansatts fel. Han kunde ej komma ned utan risk att köra på folket vid märket. Han drog på och landade senare vid märket utan anmärkning.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Grpch, asp Jacobsson, har ansatt landning vinkelrätt mot utlagt märke. Han lyckades bromsa på banan, Asp Westerlund och Bergström följe honom. Men satte sig för långt fram och lyckades ej stanna i sidvinden, då bromsarna togo dåligt på det våta gräset.

Säve den 31/8 1943
O Ahlström
Förhörsledare
G Blomberg
Protokollförare

Beslut:
Målet hänskjutes till krigsrätt.

Säve den 3/9 1943
M Bång
Fljchef
/R A Sandberg
Till F 9 verkstad 1944-03-15 för liten översyn.
Beräknas klar 1944-06-15
Försålt till Svensk Flygtjänst AB, Stockholm enligt MV 798:24 daterad 1945-05-15
Flygtid i Flygvapnet 359.55 tim. Antal flygningar 538 st
Pris 200:- kr per fpl (beräknat skrotvärde)
Till Svensk Flygtjänst AB, Stockholm 1945-06-14

Registrerat SE-AOU
Leif Fredin
 
Inlägg: 3922
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till J 11, Fiat C.R.42

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst