2556 J 11

I tjänst 1940-1945
Antal i Flygvapnet: 72 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

2556 J 11

Inläggav Leif Fredin » 26 mar 2014, 17:27

2556
Typ Fiat C.R.42
Tillverkare: Fabbrica Italiana Automobili Torino, Turin
Tillverkningsnummer: 974

Kontrollfluget 1941-05-02
Avsänt från Turin 1941-06-05
Godkänt 1941-06-27
Till CVM för uppmontering.
Påbörjad 1941-06-27.
Anmält klar för avhämtning till 1941-07-07.
Levererat till F 9 1941-07-08. Motor typ Fiat A 74 nr 1379
Förråd 1941-09-23
Formation 1941-11-18

Märkning 9-3 (1942-03-36)

Haveri 1942-12-01 vid F 9, Säve. Märkning 9-3, tillhörde 1/F 9
Total gångtid: 209.45 tim
Motor typ Fiat A74M nr 1231
Total gångtid: 59.10 tim
Flygförare vpl ff Ericsson oskadad.
Orsak till haveri: Luftkompressorn skuren.
Skador flygplan: Inga
Skador motor: ingen
Å annan materiel: Luftkompressorns vevhus spruckit. Kuggarna å lilla drevet brustit.
Beräknad reparationskostnad: 800:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Anmälan från stnavdch att bromsarna på fpl 3/2556 ej fungerade. Vid undersökning befanns det att luftkompressorn skurit, varvid dess vevhus spruckit, samt kuggarna å lilla drevet brustit.

Stnavdchefen med
anmälan.

Till Chefen för 1. div F 9.

Härmed får jag vördsamt anmäla att bromsarna å fpl 3/2556 ej fungerade vid landning den 1/12.
Vid företagen undersökning befanns att luftkompressorn skurit, varvid dess vevhus spruckit samt kuggarna å lilla drevet brustit.
Förare: Vpl ff Ericsson
1, mek: K 121 Petterson.
Fpl gångtid: 209 t 45 m
Motorns gångtid: 59 t 10 m

Säve den 4 december 1942.
S Edstam.
Stnavdchef.

Vpl ff Ericsson anförde i huvudsak följande:
Vid utkörning för start upptäckte E. att trycket i lufttryckssystemet sjönk onormalt. I luften efter starten märkte E, att trycket alldeles gick ned. Vid landningen fungerade sålunda bromsarna ej.

Vol 176 Ahlin, 1. mek anförde i huvudsak följande:
Han upptäckte vid varmkörning ingenting onormalt i fpl:s lufttryckssystem. Vid avlämnandet av fpl vart trycket omkring 10 kg.

Flygplanmästare Englund anförde i huvudsak följande:
Han hade plockat sönder kompressorn och funnit, att kolven kärvat, varvid dess lagringar brustit och kommit emellan vevaxeln och vevhuset, varvid det senare söndersprängts. Någon egentlig brist på olja kunde icke förmärkas å vevlagren. Orsaken till skadornas uppkomst har icke kunnat fastställas.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Materielfel?

Säve den 7/12 1942.
G Swanlund
Förhörsledare
A, Byström
Protokollförare

Beslut:
De kallade anses ej ha brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Kronan vidkännes kostnaden.

Säve den 22/12 1942
M. Bång
Depåchef
/G.A. Rydkvist.

Haveri 1943-09-09 vid F 9 Säve. Märkning 9-3
Total gångtid: 350.15 tim
Motor typ Fiat A74M nr 1475
Total gångtid: 82.20 tim
Flygförare kapten O. Ahlström oskadad
Orsak till haveri: Kollision vid utkörning till start med J 11 nr 2517
Skador flygplan: Höger övervinge samt yttre bakre vingstöttan skadade.
Skador motor: Inga.
Beräknad reparationskostnad: 35.000:- kr (tillsammans med 2517)

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
att vid start i rote, rotech fpl genom gir åt roteflygarens sida kommit i vägen för detta varvid fpl kolliderat.

Bil 1.

Kapten Ahlström anförde i huvudsak följande:
att han den 9/9 skulle starta i rote (asp 4295-45-41 Hjelte var roteflygare),
att roteflygaren ställde upp till vänster om honom,
att A, efter det fpl körts ut till startplatsen och där uppkörts, gav gas för start,
att under rullningen en kraftig girtendens åt vänster märktes,
att denna ej kunde hävas med höger sidoroder utan fpl girade c:a 45° åt vänster,
att A, så snart det blev klart för honom att giren ej kunde hävas, drof av gasen och bromsade, varvid fullt höger sidoroder bibehölls,
att fpl därvid behöll rörelseriktningen men nosen svängde över åt höger,
att han såg roteflygarens fpl närma sig bakifrån, men ansåg sig ej kunna ge gas då fpl stjärt lyfts på grund av bromsningen,
att han ej heller kunde upphöra med bromsningen, då fpl i så fall skulle svängt ytterligare åt vänster,
att kollisionen strax därefter inträffade,
att han var av den uppfattningen att fel på bromssystemet förelegat.
Vidare uppgav A:
att vid undersökning framkommit att aspirant Hjelte och vpl ff 562-58-38 Morell varit utsatta för haveritillbud av liknande orsak den 1/9 resp 4/9,
att mellan H och M:s flygningar gjort 12 starter och landningar och mellan M och och Ahlströms 10 utan anmärkning,
att fpl efter haveritillbudet den 4/9 undersökts av fplmästare Englund och den 6/9 anmäldes fpl klart för flygning.

Uppläst och vidkänt:
O Ahlström

Bil 2.

Aspirant Hjelte anförde i huvudsak följande:
att han vitsordade kapten A:s uppgifter och tillade:
att efter 75 – 100 m rullning kapten A:s fpl började gira markerat åt vänster,
att fpl då befunno sig i flygläge,
att han fick det intrycket att A lyckats häva girrörelsen, och tänkte fortsätta starten,
att fpl därefter fortsatte att gira ännu skarpare,
att H drog av gasen och bromsade, samtidigt som han försökte följa med i giren,
att detta ej lyckades utan fpl kolliderade,
att han låg för långt framme för att kunna undvika kollisionen genom att gå bakom kapten A (sväng åt höger),
att han en vecka tidigare med samma fpl som kapten A nu hade, råkat ut för liknande girtendens, men lyckats häva denna varför starten kunde fullföljas samt
att i landningen ingen tendens till gir förekommit.

Uppläst och vidkänt:
H. Hjelte

Bil 3.

Divch kapten Swanlund anförde i huvudsak följande:
att han den 4/9 tillsammans med furir Morell skulle företaga start och flygning i rote,
att han omedelbart efter lättningen märkte att roteflygaren ej var med,
att han upptäckte att denne gått bakom honom och ut till vänster,
att furir Morell efter landningen förklarat att fpl omedelbart efter gaspådraget dragit kraftigt åt vänster, och trots fullt höger sidoroder hade fpl varit nära att kollidera med kapten S,
att det skedda omtalades för fplmästare Englund som beordrades undersöka fpl,
att han den 6/9 erhöll meddelande från E, att något fel ej kunnat iakttagas,
att han därför den 9/9 anbefallt start i rote då han ej haft anledning förmoda att fpl var behäftat med något fel, då 10 flygningar utförts utan anmärkning efter E undersökning av fpl.

Uppläst och vidkänt:
G Swanlund

Bil 4.

Furir Morell anförde i huvudsak följande:
att han vitsordade av kapten S lämnade uppgifter beträffande flygningen den 4/9 samt tillade:
att kraftig girtendens åt vänster uppträtt i starten strax efter det stjärten lyfts,
att fullt höger sidoroder och fullgas ej räckte till för att hålla fpl på rätt kurs,
att han därför drog av gasen och lät fpl passera bakom rotech,
att han därefter lyckats hålla fpl på något så när rak kurs och startat,
att i landningen allt förlöpte normalt,
att han anmält förhållandet för fplmästare Englund,
att han ej tidigare varit utsatt för något liknande,
att han ej hade något att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Sven Morell

Bil 5
.

Fplmästare Englund anförde i huvudsak följande:
att han den 7/9 erhållit muntligt meddelande från vpl ff Morell att fpl 2556 betedde sig onomalt i starten (drog åt vänster),
att E med anledning därav verkställde bromsprov, dels genom svängar dels genom körning rakt fram och bromsning, såväl med låg som högre hastighet på fpl,
att någon anmärkning ej fanns, varför någon justering ej utfördes,
att han intet hade att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
R. U. Englund

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Fel å bromssystemet. Flygingeniörs Alséns rapport över undersökningen av bromssystemet bifogas bil 6.
Föreslås att vid genomgång för flygande personal fallet genomgås och framhålles nödvändigheten av att upptäckta felaktigheter antecknas i loggboken och noggrant undersökes.

Säve den 30/9 1943
Nils Adlercreutz
Förhörsledare
S.P. Bissmarck
Protokollförare
Bil 6.

Rapport över företagen undersökning av bromssystemet å fpl 3/2556.


Vid undersökning av bromssystemet på fpl 3/2556 efter haveri konstaterades, att vänster hjul låg något an backarna. Dessutom släppte ej bromsluftfördelaren ut luft från vänster hjul normalt.
Vänster hjul jämte bromsluftfördelaren demonterades för vidare kontroll. Härvid visade det sig, att bromsluftfördelaren till följd av olämpliga packningar ibland inte släppte ut luften på vänster hjul mer än till cirka 2 kg/cm², varför kraftig vänster broms kunde erhållas även när höger sidoroder gavs.
Några skador på vänster hjul, som kunde ha medverkat till ytterligare ofrivillig bromsning fanns ej.
Händelseförloppet vid haveriet torde ha varit följande:
Omedelbart före start ha bägge bromsarna använts vid uppkörning av motorn. Därefter har något höger sidoroder givits och bromsen släppts med bibehållande av höger sidoroder. Luften från höger hjul har passerat ut genom ventilen i spaken under det att vänster hjul haft tryck kvar.
Fpl har således redan från början erhållit en svängningstendens åt vänster. För att häva denna skulle, mot vad som vore att vänta, först vänster sidoroder måst givas, eller också möjligen kraftig bromsning av höger hjul. Den normala metoden med stöttning med höger sidoroder har icke varit tillräcklig.
Anteckning om felet har ej gjorts i loggboken.

Uppläst och vidkänt:
Gunnar Alsén

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Kronan vidkännes kostnaderna. Iståndsättes genom av VI försorg.

Säve den 16/10 1943
M Bång
Depå-chef
/Gunnar Alsén

Haveri 1943-09-29 vid F 9 Säve. Märkning 9-3
Total gångtid: 365.35 tim
Motor: Fiat A74M nr 1475
Total gångtid 94.30 tim
Flygförare aspirant 2814-7-42 Johan Henry Alvar Persson oskadad
Orsak till haveri: Kollision vid utkörning till start med J 11 nr 2511
Skador flygplan: Vänster över- och undervinge skadade.
Skador motor: Inga.
Beräknad reparationskostnad: 35.000:- kr (tillsammans med 2511)

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Muntlig rapport från sergeant Edstam att fpl 3/2556 under utkörning före start kolliderat med fpl 42/2511 tillhörande 3.div, vilket fpl var parkerat å 1.div uppställningsplats.

Asp Persson anförde i huvudsak följande:
P hade mottagit fpl med anmärkning att höger broms ej tog tillfredsställande, vilket P tänkte prova i utrullningen efter landning. Då P skulle svänga upp åt vänster från parkeringslinjen för att följa efter kapten Ahlström fpl drog han först på gas varvid fpl fick fart framåt och ansatte sedan vänster broms. För att häva svängen ansatte P sedan höger broms men denna tog ej alls varför fpl fortsatte svängen och kollisionen med fpl 42 kunde ej undvikas. På särskild fråga av förhörsledaren anförde P att han ej tänkt på att placera en mek vid högervingen för att häva ofrivillig sväng åt vänster.

Furir 8080-17-40 Aldin anförde i huvudsak följande:
A var 1.mek å fpl 3 (2556). När fpl flugits närmast föregående pass av asp Hjelte, anmälde denna, att höger broms var svag. A anmälde detta till chefsmek och tll asp P i samband med avlämningen av fpl. ”Fpl klart för flygning utom vad beträffar höger broms.” Asp Persson sade sig skola undersöka bromsverkan under utkörning till start. Han körde ut från parkeringslinjen och svängde vänster, men kunde sedan ej häva savängen, utan fortsatte att rulla mot fpl 2511, med vilket han kolliderade.

Fplm Englund anförde i huvudsak följande:
Före flygning hade från mek ingen anmärkning gjorts mot fpl bromsar. Efter haveriet provade E bromsarna, varvid det befanns, att höger broms ej tog någonting. Vänster bromsa tog normalt.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Asp Persson har trots vetskap om felaktig broms svängt vänster och ej kunnat häva svängen utan kolliderat med ett bredvidstående fpl.

Säve den 4/10 1943
O Ahlström
Förhörsledare
G Blomberg
Protokollförare

Beslut:
Till krigsrätt för ansvarsyrkande mot P.

Säve den 9/10 1943
M Bång
Depåchef
/Gunnar Alsén.

Till CVM 1944-08-23 för lien översyn, motorbyte
Kasserat 1944-11-08. Gångtid total 418 tim, efter LF 150 tim. Antal flygningar 611 st.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till J 11, Fiat C.R.42

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst