2549 J 11

I tjänst 1940-1945
Antal i Flygvapnet: 72 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

2549 J 11

Inläggav Leif Fredin » 25 mar 2014, 12:09

2549
Typ Fiat C.R.42
Tillverkare: Fabbrica Italiana Automobili Torino, Turin
Tillverkningsnummer: 967

Kontrollfluget 1941-04-30
Avsänt från Turin 1941-05-17
Till CVM för uppmontering.
Påbörjad 1941-06-05.
Anmält klar för avhämtning 1941-06-20.
Godkänt 1941-06-20
Överlämnat till F 9 1941-06-22. Motor typ Fiat A 74 nr 1304
Förråd 1941-09-23
Formation 1941-10-21
Märkning 9-35 (1941-11-06)

Haveri 1941-12-01 vid Säve. Märkning 9-19.
Motor: Fiat A 74M nr 1304
Ff vpl korpral Edenholm oskadad
Orsak till haveri: Fpl gjort ground-loop vid utrullning efter landning.
Skador flygplan: Höger undervinge och höger höjdroder havererade.
Beräknad reparationskostnad: 4.000:- kr

Haveri 1942-02-07 vid Säve. Märkning 9-19
Motor: Fiat A 74 nr 1304
Ff kadett Eric Ryberg oskadad
Orsak till haveri: Kollision på marken. Kollision vid start med J 11 nr 2548
Skador flygplan: Vingställ hav. Diverse kroppsskador.
Skador motor: Havererad.
Beräknad reparationskostnad 7.000:- kr

Förråd 1942-02-08
Till CVM 1942 –02-28

Haveri 1942-12-09 vid F 9, Säve. Märkning 9-11, tillhörde 1/F 9
Total gångtid:77.05 tim
Motor typ Fiat A74M nr 1377
Total gångtid: 16.00 tim
Flygförare vpl ff furir 160 20/39 Lindelöw oskadad
Orsak till haveri: Ground-loop.
Skador flygplan: Höger under- och övervinge samt höjdroder skadade.
Skador motor: Inga.
Beräknad reparationskostnad: 16.000:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Att fpl 11/3549 den 9/12 vid landning gjorde ground loop, varvid höger över- och undervinge samt höjdroder skadats.

Stnavdchefen med
anmälan.

Till Chefen för 1. div F 9.

Härmed får jag vördsamt anmäla att fpl 11/2549 med motor 1377 denna dag gjort ”ground loop” varvid höger över- och undervinge samt höjdroder skadades.
Förare: Vpl ff Lindelöw.
1, mek: K 126 Andersson.
Fpl gångtid: 77 t 05 m
Motorns gångtid: 16 t 00 m

Säve den 9 december 1942.
S Edstam.
Stnavdchef.

Vpl ff Lindelöw anförde i huvudsak följande:
Han var den 9/12 beordrad deltaga i divisionsflygning. Vid landning å bana sju fick han ground loop varvid ovannämnda skador uppkom. Banan var vid tillfället i fråga fläckvis isbelagd. Han satte fpl långt tillbaka å banan med till en början normal utrullning. Vid lutet av utrullningen började fpl gira åt vänster. Han bromsade då på bägge hjulen. Huruvida han använde sidoroder för att söka häva girtendensen. Vet han ej. Vid bromsningen kände han, att höger hjul praktiskt taget låstes. Därvid studsade fpl åt höger stjälpte över på höger sida och slog höger vingställ i marken.

Kapten Swanlund anförde i huvudsak följande:
Han befann sig på parkeringsplatsen å bana 1 och iakttog landande fpl. Eftersom han befann sig vinkelrätt mot landningsriktningen, var det svårt att bedöma, hur vpl ff Lindelöw ansatte landningen. När fpl rullat något över Torget, gjorde det en kraftig ground loop åt vänster. Farten var vid tillfället rått hög. Vilka åtgärder ff Lindelöw vidtog för att häva ground loop’en, kunde han, från den plats där han befann sig, icke bedöma.

Fänrik Nordquist anförde i huvudsak följande:
Han var den 9/12 beordrad leda divisionsflygning. Han ansatte landning å bana sju och förmärkte inga som helst svårigheter i samband med landningen.
Efter haveriet provade han bromsarna på fpl 11/2549 på den plats på banan, där ground loop’en inträffat. Bromsarna togo fullkomligt jämt och normalt. Någon tendens till kraftigare bromsning på endera hjulet förmärktes icke. Han hade före flygningen uppmanat förarna att iakttaga den största försiktighet i samband med landningen och använda bromsa i minsta möjliga utsträckning.

Furir Bengtsson anförde i huvudsak följande:
Han såg Vpl ff Lindelöw köra ut från parkeringsplatsen och svänga åt vänster för att komma i startriktningen. Där vid svängde fpl så långsamt, att det kom utanför banan. Furir Bengtsson såg därvid, att vänstra hjulet rullade. Trots att, för det fall att ff Lindelöw bromsade på vänstra hjulet, detta borde ha stått still slirat på den fuktiga leran.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Ground loop kan ha förorsakats av, att ff Lindelöw bromsat på en isig del av banan. När flygplanet sedan kommit till en isfri del av banan, har bromsarna verkat för kraftigt.

Säve den 10/12 1942
A. Bergström
Förhörsledare
Lennart Sjöberg
Protokollförare

Beslut:
Föraren anses ej ha brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Kronan vidkännes kostnaden.

Säve den 15/12 1942
M. Bång
Depåchef
/R.A. Sandberg.

Nödlandning 1943-02-26
Motor: Fiat A 74M nr 1377
Ff aspirant Appelgren oskadad
Orsak till nödlandning: Kompressorn skurit.
Skador motor: Kompressorn skurit.

Nödlandning 1943-05-24
Motor: Fiat A 74M nr 1377
Ff aspirant Jacobsson oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstörning.
Skador motor: Lossnad cylindertopp.

Haveri 1943-07-01 vid F 9 Säve. Märkning 9-11
Total gångtid 171.15 tim
Motor typ Fiat A74M nr 1377
Total gångtid 110.10 tim
Flygförare aspirant 261-73-40 Kjell Vester oskadad
Orsak till haveri: Kollision med fpl J 11 nr 2507 (25) under inkörning till parkeringsplatsen.
Skador flygplan: Höger över- och undervinge, yttre vingstöttorna samt höger profilstag skadade.
Skador motor: Inga.
Beräknad reparationskostnad: 4.000:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Anmälan från stnavdch, serg Edstam, att fpl 11 vid inkörning till parkeringslinjen efter landning kollide-rat med ett framför parkeringslinjen uppställt fpl ur 2. div (25), sed bil 1.

Bilaga 1.

Stnavdch med anmälan.

Till Chefen för 1. div F 9.

Härmed får jag vördsamt anmäla att fpl 11/2549 med motor 1377, denna dag under inkörning till parke-ringsplats efter landning kolliderat med fpl 25/2507 ur 2.div,
Skador uppstod å höger över- och undervinge, främre och bakre yttre vingstöttorna samt höger profil-stag å fpl 11/2549.
Förare: Aspirant Vester
1. fplmek: Korpral 42 Nilsson
Fpl gångtid: 171 t 15 m
Motorns gångtid: 110 t 10 m

Säve den 1 juli 1943.
S Edstam
Stnavdch

Asp Verner anförde i huvudsak följande:
Han körde i medvind till parkeringslinjen under svag sick-sackning. V. uppfattade att det stod tre fpl uppställda framför 1. div parkeringslinje. Det fjärde fpl, från V. sett det till höger varande (25), såg aldrig V förrän ögonblicket före kollisionen. V höll sig rätt långt ut åt fältgränsen och trodde ej att något fpl kunde vara uppställt så långt åt höger. Det var V:s avsikt att köra bakom fpl 24 till södra delen av 1. div parkerings-linje.

Kadett Norman anförde i huvudsak följande:
Han befann sig vid fpl 22 (se bif skiss). Därifrån såg han de sista 100 – 150 m:s körning, som fpl 11 gjorde före kollisionen. Denna väg har N med rött inritat å bif skiss. På körningen verkade det som om föra-ren, asp Vester, haft sin uppmärksamhet riktad uteslutande åt vänster. V körde långsamt. Fpl 11 sick-sackade högst obetydligt. Från N:s uppehållsplats såg det ut som om fpl 11 skulle köra mellan fpl 24 och 25 där gott om plats fanns. I stället för att köra emellan kolliderade han med fpl 25, vars propeller träffades av fpl 112:s undervinge.

Bild

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Kollisionen har förorsakats av att asp Vester brustit i uppmärksamhet vid körning på marken.

Säve den 1/7 1943
O Ahlström
Förhörsledare
Olof af Geijerstam
Protokollförare

Beslut:
Målet hänskjutes till krigsrätt.

Säve den 7/7 1943
Nils Adlercreutz
Tjf Depåchef
/R A Sandberg

Haveri 1943-07-17 vid F 9 Säve. Märkning 9-11.
Total gångtid 200.20 t tim
Motor typ Fiat A74M nr 1377
Total. gångtid 129.15 tim
Flygförare: aspirant 204-17-44 Sten Åke Olson oskadad
Orsak till haveri: Ground loop.
Skador flygplan: Höger över- och undervinge, höger höjdroder och stabilisator, båda landningsställsbenen och dessas infästningar samt en del bränsleledningar.
Skador motor: Inga
Annan materiel: Propeller typ Fiat Hamilton Standard nr 1469. Samtliga blad böjda i spetsarna.

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
”Ground loop” under utkörning till start. Se bil 1.

Bilaga 1.

Stnavdch med anmälan.

Till Chefen för 1. div, F 9.

Härmed får jag vördsamt anmälla att fpl 11/2549, motor 1377, denna dag under utkörning före start gjort ”ground loop”.
Härvid uppstod skador å flygkroppen, landningsstället, propellern, höger över- och undervinge samt höger höjdroder.
Förare: Asp Olson
1. fplmek: Furir 42 Nilsson
Fpl gångtid: 200 t 20 m
Motorns gångtid: 129 t 15 m

Säve den 17 juli 1943.
S. Edstam

Asp 204 17/44 Olson anförde i huvudsak följande:
O var rotech och skulle köra ifatt sin rotetvåa, som kört ut tidigare till start, varför han höll onormalt hög fart. Han sick-sackade på banan för att ha sikt framåt. Vid en sick-sackning kunde han ej häva svängen i den starka farten, utan fpl gjorde ”ground loop”. Vid körning från parkeringen kom O av banan där marken var våt, varför O påpekade möjligheten av att bromsarna ej fungerade tillfredsställande. Fpl väg framgår av bif skiss.

Bild

Asp 2814 7/42 Persson anförde i huvudsak följande:
Han såg utkörningen och bedömde farten för hög för körning på marken. Vid en sick-sackning tyckte P att svängen gjordes för skarp och ”ground lopp” blev följden.

Av besiktning och förhör samt mätning av spår framgår, att skadan föranletts av:
Vårdslös körning med hög fart. Mätningar av spår omedelbart efter haveriet visar att fpl glidit på tvären c:a 32 m.

Säve den 19/7 1943
O Ahlström
Förhörsledare
G Blomberg
Protokollförare

Beslut:
Målet hänskjutes till krigsrätt.

Säve den 28/7 1943
Nils Adlercreutz
Chef
/R A Sandberg

Haveri 1944-06-08. Märkning 9-54
Gångtid total 249 tim, efter LF 59 tim. Antal flygningar 445 st
Motor: Fiat A 74M nr 1619
Ff aspirant Nilsson oskadad
Orsak till haveri: Hård sättning
Skador flygplan: Skador på landningsställ
Beräknad reparationskostnad 16.000:- kr

Kasserat 1944-07-11. Höga reparationskostnader
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till J 11, Fiat C.R.42

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst