Sk 10 nr 5540, 540

Antal i Flygvapnet: 25 st
I tjänst 1932-1945

Moderator: Sven-Erik Jönsson

Sk 10 nr 5540, 540

Inläggav Leif Fredin » 26 jun 2014, 17:30

Sk 10
Typ: Raab-Katzenstein R.K.26 Tigerschwalbe
Tillverkare: A.B. Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning, Linköping
Tillverkningsnummer: 24

Godkänt 1934-01-03
Till CVM 1934-01-18 med motor typ Ca nr 14140
Numrerat 5540
Överlämnat till F 5 1935-08-21

Haveri 1936-01-14
Motor: Ca nr 14140
Ff aspirant Hansson oskadad
Orsak till haveri: Felbedömning (studs vid landning).
Skador flygplan: Deformationer i ett flertal rör i flygkroppens främre del. Landningsställ, motorfundament och propeller kassabla. Brott å undervingens båda balkspetsar, vänster sida, samt övervingens frambalk, höger sida.
Skador motor: Grenrör till förgasare och 3 avgasrör kassabla. Dessutom eventuellt utbyte av förgasare, luftintag och 3 cylindrar (kan fastställas först efter nedmontering av motorn).
Beräknad reparationskostnad fpl 3.400:- kr

Verkstad 1936-01-14

Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 5-45
Registreringsnummer 540 enligt skrivelse FS, TB nr 624:2 daterad 1935-10-15

Formation 1936-05-22 med motor typ Ca nr 14119
Verkstad 1936-08-17. Reparationer.
Formation 1936-08-23
Verkstad 1936-11-07. Undervingen varit nedmonterad för kontroll av dess infästningspunkter i kroppen.
Formation 1936-11-17.
Till CVM 1937-02-07. Liten fplöversyn och motorbyte. Motor typ Ca nr 14142 inmonterad.
F 5 formation 1937-03-22

Haveri 1937-03-31
Motor: Ca nr 14142
Ff löjtnant Hedberg oskadad
Orsak till haveri: Otillräckligt startutrymme.
Skador flygplan: Undervinge: vänster vingspets avbruten mellan spr. 12 och 13- Spr. 13 kassabel. Landningsställ: höger hjulaxel och höger landningsställsben kassabla.
Beräknad reparationskostnad 1.000:- Kr

Verkstad 1937-03-31. Reparation efter haveri.
Formation 1937-05-22.
Verkstad 1938-02-01. Ommärkning. Undervinge varit nedmonterad.
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Formation 1938-02-07.
Verkstad 1939-02-08. Liten översyn och motorbyte. Motor typ Ca nr 14148 inmonterad.
Formation 1939-02-17

Nödlandning 1939-03-30 vid Ljungbyhed. Märkning 5-45
Total flygtid: 438 tim
Motor: Ca nr 14148
Total gångtid: 358 tim
Ff kadett Hans Rehnvall smärre skador i ansiktet
Orsak till nödlandning: Motorstopp till följd av otillräcklig bränslemängd.
Orsak till haveri: Fartförlust under uppsökande av nödlandningsfält.
Skador flygplan: Totalhaveri.
Skador motor: Totalhaveri.

Ur protokoll
Haveriet har förorsakats av fartförlust med åtföljande vikning på låg höjd under försök att efter motorstopp verkställa nödlandning. För denna manöver kan föraren, kadett Rehnvall, icke göras ansva-rig.
Motorstoppet har förorsakats av att bränslet i huvudtanken körts slut. Detta förhållande beror på att föraren av flygplanets 1. mekaniker bibringats den uppfattningen, att huvudtanken före flygningen full-tankats och att samma tanks bränsleur var felaktigt. I själva verket har flygplanet i stället för med normalt 60 – 70 liter endast tankats med 20 liter.
Beträffande ovannämnda förhållande synes utredningen giva vid handen
att föraren, kadett Rehnvall, i överensstämmelse med utfärdade föreskrifter sökt förvissa sig om huvudtanken fyllts;
att 1. mekanikern, vicekorpral 124 Hansson, visserligen icke personligen kontrollerat, huruvida 2. mekanikerns uppgift, att det var fulltankat, var riktig, men å andra sidan haft grundad anledning tro, att så var fallet;
att 2. mekanikern, vpl nr 297 43/38 Hallberg, sannolikt påverkad av att bränslet vid påfyllningen runnit över, trott sig finna, att tanken var full, men att denna observation måste vara felaktig.

Med hänsyn till vpl Hallbergs ringa erfarenhet – han är nyinryckt och hade vid tillfället ifråga endast tjänstgjort en dag å flygstationen – kan denna felaktiga observation icke läggas honom till last.
Haveriet har, enligt min uppfattning, innerst sin grund i det förhållandet, att personal, som icke är tillräckligt kvalificerad, måste förrätta den ansvarsfulla mekanikertjänsten.
Ingen synes mig kunna göras ansvarig för vad som inträffat. Någon ytterligare utredning torde icke stå att vinna genom målets överlämnande till krigsrätt.
Beträffande flygplanets skador, som äro betydande, kommer rapport senare att insändas.

Ljungbyhed den 1 april 1939.
Åge Lundström
CFKS.
/P. Brynertz.

Kort redogörelse över händelseförloppet.

Under navigeringsflygning den 30/3 inträffade å fpl typ Sk 10 nr 5-45, fört av kadett Rehnvall, motorstopp strax före ankomsten till Ljungbyhed. Motorstoppet inträffade å c:a 150 m höjd över för nödlandning olämplig terräng. Under förarens försök att finna för nödlandning lämpligt fält, förlorade fpl farten, vek sig och tog mark i skogsterräng. Fpl förstördes.
Vid flygning under likartade förhållanden samma dag hade fpl:s motor funktionerat utan anmärkning.
Vid förberedande undersökning å haveriplatsen konstaterades att fpl:s bränslekran stod på huvudtank, att huvudtanken var tom samt att reservtanken innehöll bränsle.
Vid senare undersökning har konstaterats att inga andra skador förefinnas å fpl:s bränslesystem än de, vilka uppstått vid nedslaget mot marken.
Flygplanet hade tankats före flygning.

Förhörsledarens yttrande.

Haveriet har förorsakats av fartförlust med åtföljande vikning på låg höjd under försök att efter motorstopp verkställa nödlandning.
Motorstoppet har förorsakats av att bränslet i huvudtanken körts slut. Detta förhållande beror på, att föraren av fpl:s 1. mek. bibringats den uppfattningen, att dels huvudtanken för flygningen fulltankats, dels att samma tanks bränsleur var felaktigt.
Av förhöret framgår, att så icke varit förhållandet. Fpl har i stället för normalt 60 – 70 lit, endast tankats med 20 lit.
Efter första flygningen bör tanken ha innehållit 35 – 40 lit., vilket med tillförda 20 lit. utgör 55 – 60 lit. Denna kvantitet motsvarar normal bränsleförbrukning under 55 – 60 min. d.v.s. fpl:s flygtid under ifrågavarande flygning.
Vpl Hallberg uppgift, att bränslet efter tankningen nått upp i höjd med hålet, kan ej tillmätas någon betydelse, utan bör ses mot bakgrunden av, dels att han genom att bränslet runnit över bibringats uppfattningen att tanken var full, dels hans ovan såsom mekaniker.


Övningsledaren, kapten Seth anförde i huvudsak följande:
att yngre kursen av kadettskolan enligt dagsprogram för flygning den 30/3 1939 utförde navigeringsflygning
att han vid avlämningen kl 09.10 givit order om att pågående föraren skulle kontrollera tankningar före flygningens utförande;
att flygplanen alltid fulltankas, om ej annan order gives;
att han under navigeringsflygningen från märket kontrollerade elevernas ankomst till mållinjen;
att han därvid kl 11.58 av kadett 118 Svensson blev uppmärksamgjord på att ett gick ner ostsydost om Ljungbyhed;
att han omedelbart med ambulansen körde till haveriplatsen, där kadetten 120 Rehnvall havererat vid nödlandning med fpl nr 5-45 typ Sk 10;
att kadett Rehnvall startat kl 11.05.
Uppläst och vidkänt:
G. Seth
Kapten

Stationsofficeren, löjtnant Schönbeck, anförde i huvudsak följande:
att de värnpliktiga under 20 timmar utbildats på flygstationenen:
att tankning av fpl icke ingått i utbildningen;
att han vid uppställningen den 29 mars, då de värnpliktiga började tjänstgöra på flygstationen, påpekat för samtlig personal vikten av noggrannhet vid mekanikertjänst i allmänhet samt speciellt under närmaste tiden innan den vpl personalen var helt insatt i sina åligganden.

Uppläst och vidkänt:
Knut Schönbeck
Löjtnant

Kadett 116 Pettersson anförde i huvudsak följande:
att han hade fpl 5-45 före kadett Rehnvall;
att han tog emot fpl på uppställningslinjen och därefter utförde navigeringsflygningen med en flygtid av 55 min;
att motorn funktionerat utan anmärkning;
att han flugit på marschvarv utom de tre sista minuterna före inflygningen över mållinjen, då han haft full-gas;
att bensinuren visade full huvud- och reservtank, när han steg i flygplanet;
att bensinuret till huvudtanken funktionerat under flygningen.

Uppläst och vidkänt:
Per A. S. Pettersson
Flygkadett

Kadett 118 Svensson anförde i huvudsak följande:
att han vid märket hade till uppgift att följa vissa flygplan som anlände till flygfältet vid navigeringsflygning;
att han omkring kl 11.58 iakttagit 2 flygplan ostnordost om Ljungbyhed;
att det sista flygplanet först utförde en kortare dykning, därefter svaga svängar i glidflykt åt höger och vänster, varpå fpl vek sig och försvann ur sikte;
att han gjorde övningsledare, kapten Seth, uppmärksam på detta;
att hans uppfattning var att fpl före dykningen flög med normal hastighet;
att han bedömde flyghöjden till omkring 200 m.
Uppläst och vidkänt:
Per Th. Svensson
Flygkadett

Kadett 120 Rehnvall anförde i huvudsak följande:
att han enligt dagsprogram före flygning tilldelats flygplan 5-45 efter kadett Pettersson;
att tankbilen körde fram till flygplanet på parkeringslinjen;
att en v. korpral och en värnpliktig ombesörjde tankningen, vilken försiggick normalt;
att han såg att mekanikern hällde ut bensin från tratten efter avslutad tankning;
att han efter tankningen såg på bensinuret till huvudtanken, vilket visade 40 lit.;
att han meddelade detta till 1. mekanikern, v. korpral 124 Hansson, som kontrollerat tankningen;
att denne då svarade att han icke litade på bensinuret och att flygplanet var fulltankat;
att han efter c:a 20 min. flygning kontrollerat bensinuret till huvudtanken, vilken då visade c:a 40 lit.;
att han utfört flygningen på 200 m höjd;
att han efter c:a 50 min. flygning minskade höjden till 150 m för att förbereda inflygningen till mållinjen;
att motorn därefter plötsligt stoppade;
att han ej hade en tanke på att bensinbrist kunde vara orsaken till motorstoppet efter en flygtid av endast 50 min;
att han därför ej kopplade om till reservtank utan koncentrerade sig på att söka ett fält för landning;
att han efter urgång ur en sväng i glidflykt på c:a 50 m höjd vek sig och tog mark i en skog.

Uppläst och vidkänt:
Hans Rehnvall
Flygkadett

Furir 36 Lindegård anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgör som befälhavare frö drivmedelssektionen;
att han den 29/3 instruerat de nya tankbilschaufförerna jämte medhjälparna hur tankning av flygplanen skulle verkställas;
att tankningen den 30/3 på fm. utfördes av de nya tankbilschaufförerna och medhjälparna;
att han kom ut till märket för att höra om tankningen utförts enligt order;
att så var förhållandet, varför han gav order om, att tankbilarna skulle återgå till flygstationen;
att han har tre tankbilar under sitt befäl, varför han ej kan övervaka all tankning.

Uppläst och vidkänt:
L. Indegård
Furir, 36

Vpl 597 Johansson anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde som tankbilschaufför;
att han bl.a. tankade kadettskolans fpl typ Sk 10 den 30/3 på fm.,
att medhjälparen lämnat rapport om hur mycket bensin som tankats på de olika flygplanen;
att han antecknat detta på härför avsett block (bil 2);
att han vid några tillfällen under fm. kontrollerat att medhjälparna lämnat rätt rapport angående tankningen;
att han ej funderat över orsaken till att fpl 5-45 endast tankades med 20 lit.

Uppläst och vidkänt:
Sem. Folke Johansson
Vpl. 597

V. korpral 124 Hansson anförde i huvudsak följande:
att han fr.o.m. den 30/3 tjänstgjorde som 1. mekaniker å fpl typ Sk 10 nr 5-45;
att han den 30/3 beordrat 2. mekanikern, vpl 541 Hallberg, som tillhörde de nyinryckta vpl, att sköta tankningen, för att denne skulle lära sig detta;
att han givit Hallberg order att tanka fullt;
att han före tankningen själv skruvat av locket till huvudtanken;
att Hallberg tankade flygplanet så att bensinen rann över;
att han frågade Hallberg om denne tankat fullt;
att denne svarade att flygplanet var fulltankat;
att tiden för tankningen var normal, c:a 5 – 6 min.;
att kadett Rehnvall påpekat, att bensinuret till huvudtanken visade endast 40 lit.;
att han därvid svarat, att han ej litade på bensinuret och att flygplanet var fulltankat;
att han stödde denna sin uppfattning på att bensin runnit över vid tankningen, samt vpl Hallbergs rapport;
att fpl:s ställning på marken var normal d.v.s. fpl stod ej lutat.

Uppläst och vidkänt:
Sixten Hansson
Vk 124

Vpl 541 Hallberg anförde i huvudsak följande:
att han fr.o.m. den 30/3 tjänstgjorde som 2. mekaniker på fpl typ Sk 10 nr 5-45;
att han tillhörde de nyinryckta värnpliktiga;
att han av 1. mekanikern, v. korpral 124 Hansson, fått order att sköta tankningen på fpl 5-45;
att locket till huvudtanken öppnats av 1. mekanikern, varefter han satte bensintratten i hålet till tanken;
att han tankade till dess att bensin rann över;
att han hällde ut den bensin, som blev kvar i tratten;
att han innan locket till bensintanken skruvades i, såg att bensinnivån stod i höjd med övre delen av silen till tanken;
att han anmält till 1. mekanikern, att fpl var fulltankat.

Uppläst och vidkänt:
Yngve Hallberg
Vpl 541


F 5 verkstad 1939-03-30.
Kasserat 1939-05-12
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till Sk 10, Raab-Katzenstein RK-26

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst