Sk 10 nr 5532, 532

Antal i Flygvapnet: 25 st
I tjänst 1932-1945

Moderator: Sven-Erik Jönsson

Sk 10 nr 5532, 532

Inläggav Leif Fredin » 25 jun 2014, 08:18

Sk 10
Typ: Raab-Katzenstein R.K.26 Tigerschwalbe
Tillverkare: A.B. Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning, Linköping
Tillverkningsnummer: 16

Godkänt 1933-11-29
Levererat till CFM 1933-03-15. Motor typ Ca nr 14128.
Numrerat 5532
Överlämnat till F 5 1933-04-01
Formation 1933-11-30.

Nödlandning 1933-12-08
Motor: Ca nr 14128
Ff löjtnant Thunberg oskadad
Orsak till nödlandning: Fel i bränsletillförseln, (frusen bensol, smuts i filter).
Orsak till haveri: Fältets beskaffenhet
Skador flygplan: 1 st. hjälpaxel i landningsstället. 1 st. sprygel i höjdroder samt klädsel å undervingens högra undersida.
Beräknad reparationskostnad 50:- kr

Verkstad 1933-12-08. Hjälpaxel och sprygel riktade och övriga detaljer reparerade. Amortissörer utbytta. m.m.
Formation 1933-12-09.
Verkstad 1933-12-11 Utbyte av de yttre bultarna i sporrfjädringen
Formation 1933-12-12.
Verkstad 1934-01-31. Fpl nedmonterat jml FS skrivelse av 26/1.
Förråd 1934-02-03.
Verkstad 1934-11-08. Uppmontering.
Formation 1935-03-05.
Verkstad 1935-08-19. Haveri (motorfel). Liten fplöversyn och motorbyte. Motor typ Ca nr 14150 inmonterad.
Formation 1935-09-19.
CVM förråd 1935-12-18.
CVM 1936-03-21. Ommärkning, bättring av färgen.

Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 5-38
Registreringsnummer 532 enligt skrivelse FS, TB nr 624:2 daterad 1935-10-15

Formation 1936-04-07

Nödlandning 1936-05-27
Motor: Ca nr 14150
Ff aspirant Friedemann oskadad
Orsak till nödlandning: Täppt bensinkran.

Verkstad 1936-06-02. Montering av ny propeller m.m.
Formation 1936-06-15
Till CVM 1936-09-01. Liten fplöversyn och motorbyte. Motor typ Ca nr 14149 inmonterad
F 5 formation 1936-09-21
Verkstad 1936-12-16.
Formation 1937-01-13.
Till CVM 1937-05-23. Liten fplöversyn och motorbyte. Motor typ Ca nr 14143 inmonterad
F 5 formation 1937-06-16
Verkstad 1937-11-04. Ommärkning. Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Formation 1937-11-11.

Nödlandning 1937-12-06 vid Ljunghuset, 1,5 km sydväst Vedby kyrka.
Total flygtid: 478 tim
Motor: Ca nr 14143
Total gångtid: 508 tim
Ff kadett Folke Werner oskadad.
Orsak till nödlandning: Motorstopp.
Orsak till haveri: Relativt låg flyghöjd samt olämpligt landningsfält.
Skador flygplan: Totalhaveri.
Skador motor: Totalhaveri.

Ur protokoll:

Flygkadetten nr 21
Werner med anmälan
angående haveri.

Till Chefen för kadettskolan.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att jag den 6/12 1937 havererat med fpl 38, typ Sk 10, vid Ljunghuset, 1,5 km sydväst Vedby kyrka.

Ljungbyhed 6/12 1937.
Folke Werner
Flygkadett

Löjtnant Seth anförde i huvudsak följande:
att väderleksförhållandena under morgonen varit växlande
att strax före övningarnas igångsättande en förbättring inträtt med god horisontalsikt och en molnhöjd, som över Ljungbyhed uppskattades till 200 m eller något däröver;
att grpflygning och ”kontroll av hastighetsmätare” igångsattes enl ”dagsprogram för flygning
att de två instrumentfpl med öppen huv utsänts – ett österut och ett västerut – för att rekognosera väderleksförhållandena (för instrumentflygning);
att han omedelbart efter övningarnas igångsättande överlämnat befälet till löjtnant Ljungman, då han själv varit sjukskriven i grupp 1 efter genomgången specialundersökning.

Uppläst och vidkänt:
Seth
Löjtnant.

Löjtnant Ljungman anförde i huvudsak följande:
att han övertagit befälet ”på märket” omedelbart efter det samtliga fpl startat;
att ungefär kl 10.00 kadett Beck-Friis, som rekognoserat väderlek för instrumentflygning, landade och anmälde, att vädret ej var lämpligt för instrumentflygning;
att omedelbart därpå 1. grp (utom kadett Werner) landat;
att han hos grpch, kadett Berg, gjort sig underrättad om vad som hänt;
att han omedelbart till stationen insände rapport med platsen för haveriet angiven på karta;
att han vidtog ändringar i dagsprogrammet för att kunna fortsätta flygningarna;
att han förbjöd följande grpch att utföra kolonn och att överhuvudtaget fortsätta flygningen, om vädret skulle vara för dåligt;
att han innan någon därefter startat på order från chefen för kadettskolan avbröt flygningarna och visade in flygplanen.

Uppläst och vidkänt:
Sune Ljungman
Löjtnant.

Flygkadetten nr 21 Werner anförde i huvudsak följande:
att han med fpl nr 5-38 kl 9.30 – 10.10 ingick såsom trea i en 3-grp;
att grp övade flygning i kolonn, och, då V-formering skulle återtagas, motorn stannade på fpl 5-38 (efter c:a 15 min flygning);
att motorn tvärstoppade och att han för att få bort ev isbildning i förgasaren gjorde ett par hastiga rörelser med gasreglaget;
att motorn dessförinnan gått utan anmärkning;
att fpl vid tillfället befann sig på omkring 100 – 150 m höjd;
att flygningen sedan ett par minuter skett i snöblandat regn;
att han, då motorn ej tog, beslöt sig för att nödlanda;
att han på grund av den låga höjden ej hann att kupéra motorn eller stänga bensinkranarna;
att propellern hela tiden roterade;
att en plöjd åker (storlek c:a 100 x 200 m) var det enda fält, som han kunde nå och taga sig ned på;
att själva ”sättningen” var normal, men marken lös, så att hjulen skuro ned och fpl slog runt och blev liggande på rygg;
att vid haveriet landningsstället veks bakåt, undervingen försköts något bakåt, det ena propellerbladet bröts samt fenan och sidorodret förstördes; på motorn syntes inga yttre skador;
att han själv undkom utan skador;
att han tfnledes meddelade kadettskolan angående haveriet.

Uppläst och vidkänt:
Folke Werner
Flygkadett.

Flygkadetten nr 11 Berg anförde i huvudsak följande:
att han varit grpch vid den grp, kadett Werner tillhörde (1. grp);
att molnhöjden varit omkring 175 m;
att han framfört grp på omkring 150 m höjd, då kadett Werner fått motorstopp;
att han tidvis flugit i snöblandat regn;
att hans motor fungerat utan anmärkning;
att han efter haveriet landat med de två öviga fpl på Ljungbyhed.

Uppläst och vidkänt:
Åke Berg
Flygkadett.

Flygkadetten nr 13 Linderoth anförde i huvudsak följande:
att han den 6/12 kl 9.30 – 10.10 flugit fpl nr 5-35, typ Sk 10, som ”tvåa” i kadett Bergs grp (1. grp);
att flyghöjden varit omkring 125 – 150 m;
att flygningen delvis företagits i snöblandat regn; samt
att motorn därvid fungerat utan anmärkning.

Uppläst och vidkänt:
Arne Linderoth
Flygkadett.

Flygkadetten nr 9 von Segebaden anförde i huvudsak följande:
att han den 6/12 kl. 9.30 – 10.10 flugit nr 5-39, typ Sk 10, som 2. grpch;
att molnhöjden vid Klippan varit omkring 150 m;
att flygningen delvis företagits i snöbyar; samt
att motorn därvid fungerat utan anmärkning.

Uppläst och vidkänt:
Uno von Segebaden
Flygkadett.

Flygkadetten nr 5 Ljung anförde i huvudsak följande:
att han den 6/12 kl 9.30 – 10.10 flugit fpl nr 5-41, typs Sk 10, som ”tvåa” i 2. grp;
att flyghöjden varit omkring 140 m;
att flygningen delvis företagits i snöbyar; samt
att motorn därvid fungerat utan anmärkning.

Uppläst och vidkänt:
Arne Ljung
Flygkadett.

Flygkadetten nr 17 Salwén anförde i huvudsak följande:
att han den 3/12 flugit fpl nr 5-38;
att motorn därvid vid ett tillfälle plötsligt gått ned till tomgångsvarv;
att han misstänkte nedisning i förgasaren;
att han gjorde upprepade fram- och återföringar med gasreglaget och åstadkom förgasarsmällar;
att motorn då tog och sedan fungerade utan anmärkning;
att han efter landning för mekanikerna anmält förhållandet;
att han hade den uppfattningen, att anmälan i detta fall endast behövde göras till mekanikern;
att han den 6/12 kl 9.30 – 10.10 flugit fpl 5-42, typ Sk 10, som ”trea” i 2. grp och att dess motor därvid fungerat utan anmärkning.

Uppläst och vidkänt:
Per-Johan Salwén
Flygkadett.


Yttrande av civilingenjör Kähr, vilken på chefens för Kungl. Flygkrigsskolan order ställts till chefens för kadettskolan förfogande för deltagande i undersökning egenskap av motorsakkunnig.
Prov på föroreningar m m i förgasaren bifogas i särskilt konvolut.


Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Haveriet har uppstått vid nödlandning på grund av motorstopp på c:a 150 m höjd.
Anledningen till motorstoppet synes främst vara fast föroreningar i förgasaren.
Med anledning av vid nödlandningen rådande förhållanden – relativt låg flyghöjd, endast plöjd åker av mindre storlek till förfogande för landningen – synes flygkadetten nr 21 Werner icke böra göras ansvarig för haveriet.
_________
Flygkadetten nr 17 Salwén har 3/12 haft mindre motorstörningar med det senare havererade fpl nr 5-38. För undvikande av en upprepning av det av Salwén tillämpade förfaringssättet att endast anmäla det inträffade till stationspersonalen (mekaniker) har på kadettskolorder nr 49, den 9/12 1937, påpekats
”att då under flygning något inträffar, som förorsakar haveri eller vid ett upprepande kan tänkas förorsaka haveri, skall skriftlig rapport över det inträffade snarast lämnas av vederbörande förare.
Rapporten ställes till chefen för kadettskolan och inlämnas till 1. flygläraren eller dennes frånvaro till avdoff.
Det havererade fpl nr 5-38 har icke flugits under tiden mellan Salwéns flygning den 3/12 (fredag) och Werners flygning den 6/12 (måndag).
Ljungbyhed den 27/1
Birger Schyberg
Förhörsledare
Henrik Nordström
Protokollförare

Chefen för FKS yttrande:

Haveriet har ägt rum vid nödlandning på grund av motorstopp på låg höjd. Anledningen till motorstoppet har icke med bestämdhet kunnat fastställas men synes vara föroreningar i förgasaren, eventuellt i samverkan med isblandat vatten.
Den låga höjden, omkring 150 m, har inskränkt möjligheterna att välja lämplig plats för landningen. Flygplanet har slagit runt på grund av den mjuka marken. Kadett Werner synes icke kunna göras ansvarig för haveriet.
Det synes naturligt att flygkadett Salwén vid tidigare inträffad motorstörning med samma flygplan icke gjorde anmälan till vederbörande befäl. Han misstänkte, att motorstörningen förorsakades av is i förgasaren. Då han vidtog anbefallda åtgärder för att avlägsna isen, syntes dessa hava krönts med framgång. Något skäl att misstänka annan orsak till motorstörningen förelåg knappast. Flygkadett Salwén synes därför icke kunna göras ansvarig för att han icke anmält motorstörningen till vederbörande befäl.
Ingen synes i övrigt kunna göras ansvarig för haveriet. Undersökning vid krigsrätt erfordras icke. Kronan bör vidkännas kostnaderna.

Ljungbyhed den 15 december 1937.
Åge Lundström
Chef FKS.

F 5 verkstad 1937-12-07.
Kasserat 1938-09-13. Gångtid 481.30 tim. Antal flygningar 1613 st.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till Sk 10, Raab-Katzenstein RK-26

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst